REELE PRIJSVERHOGINGEN GEWENST N U is er een voorstel uit de bus gekomen dat maar weinig aansluiting geeft bij de werke lijke situatie. Zo kan de verhoging van de melkprijs met 8,5 gezien de huidige marktsituatie voor melk- produkten, naar onze mening nauwelijks worden waargemaakt. Daarnaast betekent de verhoging van de rundvleesprijs met eveneens 8,5 zeker geen ex tra stimulans voor de rundvleesproduktie. officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant In dit nummer o.m.: De gemeentelijke onroerend goed belasting Pagina 3 Uit de praktijk Pagina 5-7 Een van de donkere wolken boven de aardappelsektor Pagina 6 De kontraktteelt van spinazie Pagina 9 Ontwikkelingen bij de teelt van spruiten Pagina 11 Prov. Studiedag Melkveehouderij III Pagina 13 Gezonde bodem - gezond bouwplan Pagina 14/15 Jfr Zaaizaad-ontsmetting en -behandeling Pagina 14/15 Tuinbouw Pagina 17 ■Sfc Voor de vrouw Pagina 25 VRIJDAG 23 FEBRUARI 1973 61e Jaargang - No. 3170 land en tuinbouwblad Zware kleigrond, mits in de herfst droog en goed geploegd is in het voorjaar veelal in goede conditie. Ze is open, bevat water en lucht, laat deze ook door zodat de bodemstructuur goed is. Wordt het zaai- of pootklaar maken in één werkgang verricht dan is de kans dat deze behouden blijft groot De foto geeft een Rumpstad-hakenfrees weer, die door Van DrieJ Van Dorsten B.V. te Hoofddorp vertegenwoordigd wordt. Deze hakenfrees kan zowel als volle veld- en als rijenfrees worden gebruikt om voor de aardap pel- en bietenteelt, het bewerken van de graszaadstoppel als het maken van ruggen in de bloembollen teelt Door omkering van de tandwielkast, waardoor een lager toerental, ook geschikt als aardappelloof- klapper. gezamenlijke landbouworganisaties der 9 EEG landen zijn het in Brussel dus eens ge worden over een voorstel tot verhoging van de prij zen der gegarandeerde landbouwprodukten voor de oogst 1973 met gemiddeld 7,5%. Tot zover kunnen wij alleen maar verheugd zijn dat de Europese land bouw één geluid heeft laten horen. Dit is voor de toekomst in een nog altijd verdeelde Europese we reld zeker een hoopvol teken en betekent ongetwij feld een versterking van de positie der landbouw. Te meer daar het 7,5 %-voorstel duidelijk geba seerd is op een objectieve rekenmethode, rekening houdend met de overal plaatsvindende kostenstijgin gen onder invloed van de inflatie. Wij vinden het dan ook bijzonder jammer dat het COPA er niet in is geslaagd deze lijn door te trekken in haar voorstel len betreffende de verhogingen per produkt. Hier komt immers het politieke compromis weer heel dui delijk naar voren en blijft van een objectieve vast stelling der afzonderlijke prijzen maar weinig over. Blijkbaar zijn daarvoor de belangentegenstellingen tussen de verschillende landen nog te groot. Wij vragen ons dan ook af of het niet verstandiger was geweest de voorstellen omtrent de verhogingen per produkt maar achterwege te laten te volstaan met de aanvulling dat in ieder geval alle sektoren, dus zowel veehouderij, akkerbouw als tuinbouw, in de prijzenverhogingen moeten kunnen meedelen. ONEVENWICHTIG VOORSTEL Tegenover de te sterke stijging van de melkprijs staan naar onze mening onvoldoende prijsverhogin gen in de akkerbouwsector. In de eerste plaats zien wij niet goed in waarom voor tarwe en gerst niet de zelfde verhogingen worden gevraagd. Daarnaast zijn de verhogingen van 4,5 en 5,5 wel zeer minimaal, hoewel ook wij beseffen dat een aanzienlijke verho ging van de graanprijzen er de eerste jaren niet in zit. Zeker waar de granen tevens een kostenfaktor voor sommige agrarische sektoren betekenen, de graanonderhandelingen met Amerika voor de deur staan en er voor de grote graanbedrijven in met name Frankrijk weinig noodzaak tot prijsverhoging aanwe zig is. Nauurlijk is de graanteelt in ons bouwplan onmisbaar, maar we zullen moeten accepteren dat onze kostprijs in wezen te hoog ligt. Niet eens zijn wij het^met de gevraagde prijsver hoging voor suikerbieten van 6,5 Als er één pro dukt gunstig in de markt ligt is het wel de suiker. Waarom dan niet het prijsniveau met minimaal het gemiddelde percentage opgetrokken? Voor de akker bouwer zou dat toch zeker geen luxe betekenen. Eigenlijk kunnen we nog het meeste instemmen met de globale verhoging voor de groente- en fruit- sektor van 7,5 In zijn totaliteit lijkt de zuidelijke (Franse en Italiaan se) invloed geleid te hebben tot een prijzenvoorstel ten gunste van de veehouderijsektor en ten nadele van de akkerbouwsektor. Wij wensen te betwijfelen of dit op langere termijn de EEG landbouw ten goede komt. INKOMENSVORMING TATANNEER we deze winter op vergaderingen de garantieprijzen 1973 ter sprake brengen, ko men er nauwelijks reacties uit de zaal. Dat was vorig jaar wel anders! Blijkbaar hebben de gunstige prijzen der vrije produkten er voor gezorgd dat minder in teresse bestaat voor de ontwikkeling der gegaran deerde minimumprijzen. Zeker nu ook de werkelijke marktprijzen zich veelal boven het minimum niveau bewegen. Ook uit Brussel horen we al stemmen op gaan die eventuele zeer lage prijsvoorstellen van de commissie argumenteren met te wijzen op de gun stige ontwikkeling van de landbouwinkomens gedu rende het afgelopen jaar. Wij kunnen er niet genoeg op wijzen dat deze be tere inkomens vooral het gevolg zijn van toevallige faktoren en dat dit geen enkele garantie voor de toe komst inhoudt. Struktureel is er immers weinig ver anderd. Slechts een reële verhoging der garantieprij zen betekent op langere termijn het veilig stellen van de voedselvoorziening en landbouwinkomens. Even als de slechte akkerbouwinkomens in 1970 en 1971 geen aanleiding vormde tot extra prijsverhogingen der akkerbouwprodukten, mag de (tijdelijk) gunstige ontwikkelinq van het landbouwinkomen nu geen re den zijn tot extra lage prijsverhogingen. Er bestaat geen enkele reden om de landbouw met een poli tiek kluitje in het riet te sturen en wij zullen ervoor moeten waken dat dit ook niet gebeurt! •x; BROUWGERST I-I EEL wat opwekkender was het nieuws dat tus sen Landbouwschap en Centraal Brouwerij Kantoor op de valreep toch overeenstemming is be reikt over de brouwgerstkontrakten. Uiteindelijk is het CBK alsnog akkoord gegaan met handhaving van het midden tussen drempel- en interventieprijs als basis voor de kontraktprijs. Aangezien tevens overeenstem ming is bereikt over een kostprijsdekkende bewaar- vergoeding, betekent dit dat de voorwaarden geen essentiële wijzigingen hebben ondergaan. Voor vele potentiële brouwgersttelers zeker een gunstig bericht! Waar de gewas&enkeuze toch al steeds beperkter wordt, is het een goede zaak dat het nu voor velen weer aantrekkelijk zal zijn brouwgerst in het bouw plan te handhaven. LUTEIJN

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1973 | | pagina 1