éénkiemig suikerbietenzaad voor een werkbesparende bietenteelt WanzüsPÊlSWH - Kapelle - Tel. 01102-1441 UIT DE PRAKTIJK van de wegen op Noord-Beveland Wie verzorgt de naamborden Een paar weken vorst nodig Coöperatieve vlasfabriek „Dinteloord" blijft voorlopig draaien door risicodeelname van Suiker Unie en Cebeco-Handelsraad KORTE WENKEN 7 solorave Nog steeds bevinden we ons in een periode van zacht weer. Dat er geen pak sneeuw ligt, zal niemand spijten, maar dat de bouwvoor eens flink doorvroren zou worden, is toch wel goed voor structuur en eventuele aardappel opslag. Maar we zijn nog in begin febuari dus er kan nog van alles gebeuren! Ondanks geen vorst is er ook weinig neerslag. Dec. 20 mm en jan. 37 mm. Wanneer dit zo ■blijft zullen we van het voorjaar hiermee toch wel reke ning moeten houden met N.-gift op onze gewassen, voor al granen en eventueel vlas. Ook vorige jaren hebben we dit advies wel eens gekregen, soms misschien wel een beetje opgevolgd, maar gezien de resultaten van oogst 1972 toch niet voldoende. Overigens is het opstellen van een goed bemestings- en bouwplan geen eenvoudige zaak. Op een vergadering van de vereniging voor bedrijfsvoor lichting werd gesteld dat men b.v. de kali, bij een bouw plan 1—4, voor 4 jaar gelijk zou kunnen geven. Het liefst dan in het najaar over de graanstoppel voor aardappels. Een advies dat nu niet direct zo aanslaat bij de praktijk. Ook kwam ter sprake de hoeveelheid die Oosterbeek ad viseert voor een optimale opbrengst, en de hoeveelheid die de voorlichting zou willen geven voor opbrengst kwaliteit. Op de studiedag in Goes kwam toch ook wel duidelijk uit, dat we met ons bouwplan aan de gevaarlijke kant zitten. De moeilijkheid is echter om in de rubriek diverse gewassen een rendabele teelt te vinden. Wanneer we er een paar hadden met het saldo van wintertarwe, zou er niet zo een probleem van gemaakt worden. Men kan zich afvragen of dit in andere bedrijfstakken ook voorkomt, dan men met een gedeelte van het bedrijf tegen of onder de kostprijs genoegen moet nemen, of is dit enkel voor de boer weggelegd? De grootst zichtbare activiteit in ons gebied is wel de waar de voorvrucht aardappelen, uien, erwten, karwij of lucerne was, en er dan tevens weinig neerslag gedurende het voorafgaande najaar en de winter gevallen was de stikstofgiften in het voorjaar veelal veel te hoog zijn ge weest. Daardoor ontstaat een ongunstig groeiklimaat. Het gebruik van CCC kan het gewas dan wel overeind hou den, doch enkele schimmelziekten treden dan weer in ernstiger mate op. Deze zijn dan weer door chemische maatregelen gedeeltelijk te bestrijden, waardoor een op brengstdaling wordt voorkomen, ja zelfs vaak wordt verhoogd. Het gebruik van al deze middelen leidt echter tot hogere teeltkosten, zodat ze vaak ekonomisch gezien niet of te weinig verantwoord rijn. Er wordt aan deze materie hard gewerkt, zodat er ook wel weer betere mid delen en misschien goedkopere middelen in de toekomst gebruikt kunnen worden. Of we binnen 10 jaar aan 10 ton per ha zullen komen terwijl het saldo dan nog even aantrekkelijk is als nu is voor deze rubriekschrijver nog een grote vraag! wegenbouw. In het oostelijk gedeelte wordt de laatste hand gelegd aan de oost-west verbinding door Noord- Beveland, terwijl in het westelijk gedeelte in deze be staande weg de kruisingen met andere wegen ongelijk vloers worden gemaakt. Nu op het ogenblik een beetje rommelig allemaal. Laten we echter hopen, dat wanneer alles klaar is, het in de eerste plaats een veilige weg is. Een veel gehoorde klacht van niet Noord-Bevelanders is dat de wegen niet van naamborden rijn voorzien. Nu is dit voor de eigen bewoners niet zo'n bezwaar, omdat die in een klein gebied als hier toch wel de weg kunnen vin den. Voor bezoekers van buiten levert dit echter wel eens problemen op. Het is inderdaad zo, welke kant men Noord-Beveland ook verlaat, dergelijke borden komt men overal tegen. Daar komt nog bij, dat ook de postadressen rijn voorzien van namen van dijken en wegen. Zeker in het oostelijk gedeelte is dit het geval. Voor wie is hier een taak weggelegd om deze tekortkoming op te heffen? Is dit voor de gemeenten, het waterschap, of eventueel nog een postje voor de binnenkort te beëindigen ruilver kaveling. Een paar jaar terug is hier al eens meer over gesproken, maar toen werd gesteld dat men beter kon wachten tot alle wegen en bermen klaar waren. Wie haalt deze borden nu tevoorschijn? Tijdens de algemene ledenvergadering op 19 decem ber 1972 werd het bestuur door de leden unaniem gevolmachtigd om de fabriek draaiende te verkopen. Na diverse onderhandelingen met Suiker Uuie en Cebeco-Handelsraad zijn er nu afspraken gemaakt welke het mogelijk moeten maken de aanwezige per spectieven voor vlasteelt en -verwerking te realise ren. Door de financiële steun van een half miljoen gulden als risicodragend kapitaal wordt het risico van een misoogst gedragen door deze flwee top-coöpe- raties, inplaats van door de aandeelhouders. Niette genstaande de slechte resultaten van oogst '71 en *72 door mislukking, zijn er voor de coöperatieve Vlas fabriek Dinteloord, welke beschikt over de modern ste verwerkingsmachines in West-Europa, een aantal gunstige perspectieven. Meer en meer groeit de be langstelling voor natuurlijke vezels of voor mengin gen met natuurlijke vezels. De vlasvezels is qua eigen schappen hiervoor uitermate geschikt en is veel ge vraagd. Dit jaar (oogst '73) zal ook voor het eerst gewerkt worden met een complete oogst-unit (pluk- machine-haagmachine-pers)waardoor de vlasoogst werkzaamheden op de boerderij volledig zijn geme chaniseerd. In verband met de inkrimping van de verwerking van het vlasstro volgens de warmwater- rootmethode in België en Nederland, kon de zaai zaadvoorziening een acuut probleem worden. Door de grote verwerkingscapaciteit kan de vlasfabriek Din teloord niet alleen deze voorziening gunstig beïn vloeden, maar ook profijt trekken van de aantrekke lijker marktsituatie. Met deze perspectieven in het vooruitzicht leek het voor het bestuur en de direktie onverantwoord om door liquidatie min of meer de vlasteelt uit het Nederlandse landbouwareaal te schrappen. Dit mede gezien de gunstige resultaten met vlas als vruchtwisseling. Aan de direktie is nu de volmacht gegeven om door middel van lintgehal- tecontracten (betaling naar kwaliteit) vóór 1 maart a~s. de fabriek te voorzien van voldoende grondstof fen ui'J oogst '73. Voorzitter ir. C. S. Knottnerus, en de directeur W. Vanneste zijn van mening dat het mogelijk moet zijn voldoende belangstelling te vin den bij de vlastelers op basis van deze kontrakten (waarvoor de opbrengsten ongeveer gelijk zijn aan aan die vcor tarwe). Indien deze belangstelling tegen val"; dan hebben de pessimisten gelijk, dat het inder daad de toekomstmogelijkheden ten spijt beter is de vlasteelt en vlasverwerking in Nederland te vergeten en de fabriek te sluiten! Zover mag het natuurlijk niet komen. Het woord is nu aan de vlas telers om daardoor de grondstofvoorziening van de Coöp. Vlasfabriek „Dinteloord" te dekken! C.A.R. - Zevenbergen AKKERBOUW VROEG STIKSTOF STROOIEN op graszaad is no dig voor een vroege ontwikkeling een een goede op brengst. Toch is uitstrooien voor half februari te vroeg. Bij lage temperaturen zoals bij een optreden de voraftperiode werkt de stikstof niet of is het effekt onvoldoende. Beter is het te wachten op wat gunstige weersomstandigheden na half februari, waarna U de stikstof dan zo snel mogelijk kunt aanwenden. HET IS NU TIJD om de zandgronden te ploegen. Zodra de grond en weer dit toelaten, mag dat geen dag meer worden uitgesteld. Wanneer U straks gaat zaaien, kunt U dit dan doen op een bezakte bouwvoor, waardoor het zaad minder diep wegvalt. U krijgt hierdoor een gelijkmatiger, sterker gewas*. Bovendien is bij tijdig ploegen de kans op stuifgevaar geringer. ELK JAAR KOMEN ER WEER een aantal nieuwe rassen bij in ons rassenortiment van landbouwgewas sen en worden weer anderen afgevoerd. Ga de nieuwe raSsen eens na, lees niet alleen de opbrengsten maar ook de andere eigenschappen. Kijk ook eens of U moet overgaan op een nieuw ras. U zult tot de kon- klusie komen, dat, dit lang niet altijd behoeft te zijn. Van belang is te weten waarom U een bepaald ras uitzaait. ONDANKS DE JARENLANGE voorlichting op het gebied van de kalkvoorziening valt er op dit terrein nog veel te verbeteren. Een slechte kalktoestand van de grond leidt tot lagere opbrengsten van Uw gewast sen. Wilt U met skicces suikerbieten, vlinderbloemi gen, mais en gerst verbouwen, denk dan om de kalk. Moet U nog kalk strooien voor de inzaai van de nieuwe oogst, doe dit dan snel wanneer U er tenmin ste nog dit jaar resultaat van wilt zien. NOG EVEN EN DE SPUITMACHINE wordt weer in volle aktie gebracht. De spuitmachine moet dan echter in goede staat zijn om de middelen regelmatig over het gewas te verdelen. Zodat een kontrole voor het nieuwe stpuitseizoen noodzakelijk is. De spuitkegel van elke dop moet gelijk zijn en de druppels uniform van grootte. Door de machine met water te vullen kunt U dat kontroleren. Afwijkende spuitplaatjes moet U vervangen. VEEHOUDERIJ WANNEER U EEN LIGBOXENSTAL hebt is ont- hoomen van het vee noodzakelijk op een andere stal- wijze en melken wenselijk. De "rust in de veestapel wordt er sterk-door bevorderd. Doe dit op het juiste tijdstip reed$ bij de kalveren. Dit is reeds bij een goede week oud het geval. IN DE WINTERMAANDEN kunnen een aantal werkzaamheden worden uitgevoerd die in een perio de van drukte veelal achterwege blijven. Hieronder valt het afrasteren van grasland, begreppeling en drainage onderhoud van sloten en het uitrijden van stalmest in een hoop op het daarvoor bestemde per ceel. IN VERBAND MET DE GEZONDHEID van het vee moet aan de bemesting van zandgrasland veel aan dacht worden besteed. Wat de natrium betreft kunt U voorzien door de kalibemesting te geven in de vorm van kalizout 20 en bij een te hoge kalitoe- sftand het aanwenden van 100 kg landbouwzout per ha.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1973 | | pagina 7