Niet erg gelukkige graszaadteeltcontracten '73-74 UIT DE PRAKTIJK Rond do Schalde Een paar weken vorst nodig Ook bij inkoop meststoffen kostenbewust zijn! 5 Op WALCHEREN is de weireld. deze dagen maar erg klein! Dagen achtereen mist, zonder ook maar een poosje zon. Het werkt enigszins deprimerend op onze stemming. Geen vorst of sneeuw, geen hagel of koude wind en het voorjaar al een beetje in het zicht. Maar toch, die mist bevalt ons ook niet erg! Bovendien nog ongezond gezien de vele klachten over diverse stoornissen. We blijven echter hopen; na mist komt zonneschijn! Om te komen tot een coöperatie telersvereniging voor de afzet van aardappelen werd een voorlichtingsvergade ring in Middelburg gehouden. De bedoeling is dat deze C.T.V. op Walcheren de plaats van de „pool" inneemt. Voor deze bijeenkomst bestond grote belangstelling. We zijn benieuwd hoe groot de belangstelling zal zijn voor de definitieve oprichting. Veel telers blijken wel te voe len voor deze nieuwe opzet van een gebundelde afzet en hebben een kaartje om nadere informatie ingezonden. Op een voorlichtingsvergadering betreffende bemestings actualiteiten hebben we de diverse vertegenwoordigers van de handel in meststoffen gemist. Kennelijk is de behoefte aan technische kennis omtrent de aanwending van kunstmeststoffen niet erg groot. Of is de concurren tie al zo gering dat men weinig behoefte heeft om zich op döt terrein nog in te spannen? De afnemers zijn wat dit betreft nog weinig kostenbewust zo bleek uit de dis cussie. Vooral de de N.P. meststoffen blijken wat de prijs betreft zeer gunstig in de markt te liggen. In de Het is de laatste weken ook in WEST ZEEUWS- VLAANDEREN vaak erg mistig weer. Behalve dat dit die winter een trieste aanblik geeft verhoogt dit ook het ge vaar op de wegen. Het zou toch beter zijn indien we eens een paar weken lichte tot matige vorst hadden. En het liefst dan zonder sneeuw! We moeten constateren dat we de laatste jaren zeer weinig vorst hebben meege maakt. Een voldoend lange vorstperiode zou de massa aard appelen die op vele percelen in de grond aanwezig is kunnen doen bevriezen, waardoor het toenemende aard appelopslagprobleem weer zou zijn verdwenen. Door het zachte weer zijn veel karwijtelers die een chemische onkruidbestrijding wilden uitvoeren verrast, daar de karwij reeds begin februari opnieuw begon uit te lopen. Dit is zeer vroeg en komt praktisch nooit voor. Dezer dagen zagen we vanuit het raaim bij ons aan de weg op een avond in het duister de grote stoplichten van een auto opflikkeren. Weer iemand met pech onderweg waren onze eerste gedachten. In eerste instantie waren we van plan hulp te gaan bieden, ware het niet dat deze slee reeds weer zo gezwind vertrokken was. De volgende morgen bleek echter wat de ware oorzaak van dit geval was geweest. Een hoeveelheid huisvuil was in de weg sloot gedeponeerd en jammer genoeg was er geen adres bij achtergebleven, want andiers hadden we deze man nog een bedankje kunnen schrijven. De rommel van zo'n moderne vervuiler ligt nu te wachten op het personeel van het waterschap en als zij er niet direkt de tijd voor kunnen vinden dan zal de betreffende boer er aan moe ten geloven! Want één van zijn toebehorende taken is in wezen toch mede het landschap te verzorgen. We hebben dit geval (en zo zijn er nog talrijke andere gevallen be kend) eens met enkele instanties besproken. Bij nader inzien beginnen onze polders te lijken op publieke vuil nisbelten waar men dag en nacht en zonder vergoeding te kust en te keur terecht kan. Wat 'bezielt zo'n vervuiler om eerst zijn huisvuil in zijn auto te stoppen en het dan later met enig risico ergens achter in een poldersloot te De graszaadtelers op THOLEN EN ST. PHILIPS- LAND zijn niet erg gelukkig met het pakket van con- tractvormen dat ze voorgeschoteld krijgen van de kwekers-handelaren voor de oogst 1973'74. Hoewel het Landbouwschap heeft kunnen instemmen met het voorstel van de kwekers-handelaren om drie con- tractvormen mogelijk te maken, is daarbij wel van uitgegaan dat de toeslag vanuit Brussel volledig aan de teler zal worden doorbetaald. Bij het hanteren van de vormen door de graszaadfirma's lopen deze in de praktijk nogal uiteen, ook wat betreft de garan tieprijzen. Een moeilijke zaak om als teler uit te ma ken welke firma het juiste contract en prijsvorming hanteert, vele telers zien dan ook door de bomen het bos niet meer. We kregen te horen dat firma's contracteren inclu sief de subsidie zonder aangepaste garantieprijzen, en andere firma's met dezelfde voorwaarden maar waar bij de garantieprijzen wel opgetrokken waren. En vervolgens een contract exclusief de teeltsubsidie, waarbij de verdeelsleutel 7525 wordt gehanteerd, maar met niet erg aantrekkelijke minimum-garantie prijzen. praktijk blijkt echter dat er zeer weinig informatie inge wonnen wordt wat betreft een prijscalculatie tussen bijv. N.P. meststoffen en enkelvoudige meststoffen. Ter voorkoming van misverstand willen we nog vermelden dat we met N.P. meststoffen niet bedoelen de al van ouds bekende fosfaatammonsalpeter, maar meer de vor men 20 4- 10 0 en 26 14 0. Wanneer zich nog de gelegenheid voordoet, bij lichte vorst, zullen op diverse percelen nog bewerkingen met de cultivator worden uitgevoerd. Vooral bij minder vlak geploegd land kan dit gunstig werken. We willen echter nog wel waarschuwen deze bewerking zo ondiep als mo gelijk is, uit te voeren. Dit geldt zeker voor percelen waar bieten, uien, vlas en blauwmaanzaad moeten wor den gezaaid. Bij een goed zaaibed dienen de zaden op een vochtige bodem te worden gelegd. De grond mag dan niet te diep los zijn daar anders, om dit te bereiken, te diep gezaaid moet worden. Indien het zaad niet op een vochtige bodem ligt, maar tussen losse kruimelige grond zijn bij aanhoudende droogte alle voorwaarden aanwezig voor een onregelmatige opkomst. De schade door mollen neemt nog steeds toe. Doe er eens wat aan. Hoe u ze kunt vangen wordt gedemon streerd op 12 februari a.s. om 13.00 uur op een perceel weiland van de heer F. Bastiaan gelegen aan de Zand- voortseweg hoek Ossenbergweg in de St. Laurense wei- boek. De hiervoor geschikte middelen moeten n.l. voor het uit lopen worden toegepast. Ingeval van vorst vrezen we wel voor een aantal slecht ontwikkelde percelen koolzaad. Evenals van enkele per celen karwij, waarvan het nog niet zeker is of ze kunnen blijven staan, kunnen deze percelen beter niet met Kerb of Leguzama tegen het onkruid worden gespoten. Dit zijn zeer persistente middelen en het zaaien van een ander gewas wordt dan moeilijk, aldus hoorden wij on langs op een vergadering. Als we de stemming zo peilen dan mogen we een uit breiding van de teelt van uien, bonen, erwten, aardappe len en blauwmaanzaad verwachten, voornamelijk als ge volg van zgn. gelegenheidstelers. Ook van vlas en zomer granen zal er wat meer komen. Karwij als ondervrucht zal eveneens flink toenemen. Het areaal bieten zal wel deponeren? Alleen het plaatselijke rassenbestand is hem er dankbaar voor! Via de gemeentelijke vuilnisophaal diensten wordt het ieder burger toch mogelijk gemaakt om langs legale weg al zijn rammel kwijt te raken. En dit zelfs met heel weinig moeite vlak voor zijn eigen deur, want het wordt daar op gezette tijden opgehaald. Na diepgaande studie en eindeloos beraad zijn we tot de conclusie gekomen, diat deze vervuiler in een tijd waar in de waterzuivering en de milieuhygiëne centraal staan, slechts maar in één ding van goede wil is en voor de rest volkomen zijn eigen baas wil zijn. Hij wil namelijk wel zelf zijn eigen huisvuil transporteren, maar alleen op het moment dat hem dat past! En daarvan worden de poldersloten de dupe! Hoe kunnen we nu uit deze con clusie een oplossing destilleren? Misschien gewoon door hier en daar in de gemeente seen betonnen silo te bouwen waarin lieden frank en vrij hun rommel kunnen depone ren en waaruit de gemeentereiniging het op vaste tijden machinaal kan verwijderen om het naar de centrale vuil nisbelt te vervoeren. Het moet kunnen, want anders wor den we het slachtoffer van een andermans afval. De waterzuivering is mede zo urgent geworden doordat de mensheid op vele punten in gebreke is gebleven. Bij de poldergemalen zijn tegenwoordig grote kroosrekken nodig. Dit om te voorkomen dat de rommel, die in het water drijft, de dure pompinstallaties dermate bescha digt dat deze machines soms buiten werking g2raken. Kostbare reparaties kunnen hiervan het gevolg zijn. Zeer veel hangt dus af van het gedrag van de burger zelf. Het behoeft allemaal niet vuiler te zijn dan we zelf wil len. Vervuiler is een smerige titel welke- zo gauw moge lijk uit de wereld geholpen dient te worden. De polder sloten hebben als bestemming om het hemelwater zo snel mogelijk af te voeren. Het is onbegrijpelijk, dat sommige lieden ze als vuilnisstortplaats gaan gebruiken en daarbij Het is ons inziens dan ook duidelijk dat in deze verwarrende situatie de telers maar een afwachten de houding dienen aan te nemen met het afsluten van contracten, todat we als boeren verzekerd^ zijn dat de subsidie volledig naar de telers gaat, dan" wel of verwerkt zijn in de garantieprijzen! In het belang van iedere graszaadteler zou het be slist ook aanbevelingswaardig zijn om met enkele te lers van de graszaadfirma's die werkzaam zijn in ons gebied, eens rond de tafel gingen zitten, teneinde de verscheidenheid van contracten en garantieprijzen eens met elkaar te vergelijken. In dit stadium zou een eensgezind optreden van de telers (groepering), wel eens beloond kunnen worden met een betere prijs" vorming, of te wel optrekken van de minimum ga rantieprijzen. Verder worden wij cok nog geconfronteerd met verschillende opvattingen over de toeslag oogst 1972. Hoewel ons bekend is dat voor enkele grassoorten de verkoopmarkt in 1972 moeilijk heeft gelegen, vin den wij de houding van enkele firma's die menen dat de toeslag deel uitmaakt van de totale geldopbrengst, met gevolg dat de telers de toeslag in mindering krij gen op hun contract of minimumprijs, zonder meer vertrouwenscommissies hebben kunnen meegaan, voordat over deze zaak overeenstemming was tussen het landbouwschap en de kwekers-handelaren. Intus sen hebben wij vernomen dat een commissie van wijze mannen" is benoemd om in het geschil van inzicht tussen het landbouwschap en graszaadfirma's een uitspraak te doen over de bestemming van de toeslag oogst 1972. BEDRIJFSVERZORGINGSDIENST ZUID-BEVELAND Voorbereidingen kunnen worden afgerond Door de gezamenlijke standsorganisaties in Zuid-Beveland en de Bond van Bedrijfsverzor- gir.gsdiensten in Zeeland zal op WOENSDAG 14 FEBRUARI 1973 om 14.00 uur in de „Prins van Oranje" te Goes een oprichtingsvergadering voor een Bedrijfs- verzorgingsdienst worden gehouden. Tot op he den hebben zich 37 personen opgegeven als r„spirant-lid! Wij hopen en vertrouwen erop dat een ieder de Zuid-Beveland nog eens bekijkt of het voor zijn bedrijf of zijn gezin ook noodzakelijk is lid te werden van deze vereniging. In andere stre ken van Zeeland en Nederland is gebleken dat e en bed rijf sver zorgiug l enst een onmisbaar verlengstuk is van het bedrijf. ongeveer gelijk blijven. De uitbreiding van genoemde ge wassen is qua oppervlakte mogelijk doordat we een klei nere uitzaai van wintertarwe (plm. 4 en van kool zaad (plm. 25 hebben, waardoor er nu meer onbe- teeld land beschikbaar is dan vorig jaar. We hebben gedurende de laatste maanden nog steeds weinig neerslag gehad. Dit heeft tot gevolg dat de be schikbare hoeveelheid opneembare stikstof in de grond, afhanklijk van de voorvrucht en de vruchtbaarheidstoe stand van de percelen wederom groot zal zijn. Er komen steeds meer aanwijzingen dat het weten van deze hoeveelheid N in de grond voor de bepaling van de te geven N-gift op de tarwepercelen nodig is. Wij vernamen dat wellicht in de komende jaren een N-voorraadbepaling in de loop van februari mogelijk zal zijn. Er is n.l. gebleken dat vooral op tarwegewassen (Zie verder pag. 7.) in de veronderstelling leven dat het daar wel verrot. Een vieze en onsmakelijke gedachte waarvoor niemand op zijn eigen terrein te vinden is en wat ook anderen niet mag worden aangedaan. Indertijd hebben we een actie ter bestrijding van de bruine rat op touw gezet. En ook voor het vuilprobleem dienen we aktie te gaan voeren voor dat het werkelijk te laat is! Deze vervuilers knij pen de kat in het donker en wie zal hun de bel aanbin den? Alleen met de slagzin: „Wat U niet wilt dat U ge schiedt, doet dat ook een ander niet", komen we er niet. Vroeger gold het spreekwoord: „Boer pas op je kippen'', maar die tijd is voorbij. Nu is aktueel: „Boer pas op je sloten". Laten we hopen, dat dit gezegde maar van korte duur zal behoeven te zijn!

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1973 | | pagina 5