96zlm Tentoonstelling DELTA '73 HOOFDBESTUUR ZLM VERGADERDE Voor 1 maart a.s. moet Uw inschrijvingsformulier binnen zijn voor de: Op 21 - 22 er» 23 juni 1973 Te Kamperland Noord-Beveland 23 juni: De bekende Zeeuwse dag van het Paard 22 juni: Rundvee- en paardenkeuringen met o.m. een demonstratie van mestvee f Land- en Tuinbouwwerktuigen f Melkveehouderij - stallenbouw f Voorlichting - ook op huishoudelijk gebied Recreatie - caravans - watersort - 2e woning KRING WEST ZUID-BEVELAND DER ZLM Algemene ledenvergadering op vrijdag 23 februari 1973 in hotel „Ossewaarde" te Wolfaartsdijk. Aanvang 14 uur. Agenda: 1Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken en mededelingen. 4. Verslag financiële commissie. 5. Benoeming van een plaatsvervangend Hoofdbestuurs lid. Aftredend en niet herkiesbaar: W. J. de Vlieger te Nieuwdorp. Het bestuur stelt cadidaat: L. Mesu te Oudeland)e. 6. Periodiek aftredend en hierkiesbaar. C. J. Bal te Wilhelminadorp. 7. Pauze. 8. Inleiding door de heer W. Koster te Axel met als onderwerp: „Ruimtelijke ordening, grond- en pacht- prijsbeleid". 9. Gedachtenwisseling. 10. Rondvraag. 11. Sluiting. Voor de vacatures dienen tegen-candidaten vóór aan vang der vergadering bij het bestuur te worden gemeld. Namens het bestuur, J. NIEUWENHUUSE, voorzitter. C. J. BAL, secretaris. SCHAPENHOUDERIIDAG ALG. LEDENVERGADERING EN STUDIEMIDDAG Op dinsdag 13 februari a.s. organiseren het Schapen stamboek voor Zeeland en de afd. Zeeland van de Ned. Wolfederatie een Alg. ledenvergadering en studiemiddag Schapenhouderij in het Landbouwcentrum te Goes. 10.15 uur Alg. Ledenvergadering Schapenstamboek 12.15 uur Middagpauze (gezamenlijke maaltijd) 14.00 uur Studiemiddag met als programma: Opening door voorzitter Schapenstamboek voor Zee land de heer J. Nieuwenhuyse. Schapenfokkerij en de rammen selectieproef door Ir. J. A. Beukeboom, van het Consulentschap Rundvee houderij te Alkmaar. Aspecten van de schapenhouderij in Nederland en de E.E.G. door Ir. M. C. Verboon, van het C.A.R. te Goes. Discussie met een forum onder leiding van de heer J. Nieuwenhuyse, de inleiders en Drs. J. J. Pekelder, van de Gezondheidsdienst voor Dieren in Zeeland en J. J. Zonderland van het C.A.R. te Goes. Sluiting. SPUITDAGEN IN WEST-BRABANT Door de B.O.VA.L. worden in samenwerking met het C.A.R. Zevenbergen twee spuitdagen georganiseerd en wel op: Woensdag 21 februari te Bergen op Zoom in hotel „De Korenbeurs", Potterstraat 50. Aanvang 9.30 uur v.m. Woensdag 21 februari te Fijnaart in hotel „De Graan- beurs", Kadedijk 6. Aanvang 2.00 uur n.m. Op deze bijeenkomst zal ir. M. Heuver, Rijkslandbouw- consulent voor Planteziekten, de aktualiteiten behande len op het gebied van de chemische onkruid- en ziekten- bestrijding. De voordrachten zullen kort worden gehou den, zodat er ruim gelegenheid is voor diskussie en uit wisseling van gedachten en ervaringen. De diskussie staat onder leiding van ir. J. A. H. Haenen, Rijksland- bouwconsulent te Zevenbergen. Noteer vooraf de problemen, die U in de praktijk bent tegengekomen, zodat U tijdens de vergadering niet ver geet ze naar voren te brengen. Iedereen die belangstel ling heeft is welkom! Bij de appels zijn er plaatselijk enige bewaarpro- blemen bij de in C.A.-cellen bewaarde Cox's. Ook de Goudreinette blijkt vaak minder goed houdbaar. De vooruitzichten voor de handel zijn moeilijk te be oordelen. Ondanks de veel kleinere E.E.G.-oogst is er blijkbaar toch geen sprake van schaarste. Overi gens moet bedacht worden dat de prijzen weliswaar minder hoog zijn dan werd gehoopt, maar toch nog steeds op een goed peil liggen, aldus de heer Goud. VEEHOUDERIJ STUNTPRIJZEN T^E moeilijkheden met de zogenaamde stuntmelk kunnen op korte termijn slechts opgelost wor den door het instellen van een reële minimumprijs. Ondanks pogingen van alle zijden is de minister tot op heden hiertoe nog niet bereid geweest. Overigens blijft het een droevige zaak dat de grote zuivelcoöpe- raties hierover geen onderling accoord weten te be werkstelligen. Op langere termijn wordt de melkvee houder hiervan ongetwijfeld de dupe. Mede gezien andere moeilijkheden in deze sektor, de gestegen krachtvoerprijzen en de dreigende over produce, vroeg de vergadering zich af of enige te rughoudendheid bij de advisering omtrent produktie- FOKTECHNISCHE VOORLICHTING Gebruik van goed verervende stieren is van 'belang voor de veeverbetering. Om over een aantal goede ver ervers te beschikken is het van belang dat een groot aantal jonge stieren getest worden op hun verervings vermogen. Daarbij is het noodzakelijk dat de jonge stie ren zelf een uitstekende afstamming hebben. Omdat dit alles in het belang van iedere veehouder is, menen wij op de volgende vergaderingen te moeten attenderen. Op deze vergaderingen komt namelijk het foktechnisch beleid aan de orde. Met name zullen de moeders van de jonge stieren besproken worden. De K.I.- vereniging „Zuid-West Nederland" belegt de volgende bijeenkomsten, waar iedere veehouder welkom is. Woensdag 14 februari 1973 9.30 uur café „De Tol" - Oostburg 14.00 uur café „De Halle" Axel Donderdag 15 februari 1973 930 uur Ned. Koffiehuis Middelburg 14.00 uur „Huis van Nassau" - Zierikzee Er zullen dia's van S.I.P.-koeien vertoond) worden. I. HAMMING, C.A.R Goes. ALGEMEEN-DIRECTEUR CEBECO-HANDELSRAAD ROTTERDAM 1974 In verband met de pensionering per 31 december 1973 van de heren ir. IJ. de Boer, president-directeur, en W. Hoefnagels, algemeen directeur, heeft in het bestuur van Cebeco-Handelsraad beraad plaatsgevonden omtrent de samenstelling van de algemene directie met ingang van 1 januari 1974. Cebeco-Handelsraad, onder goedkeuring van de Raad van Toezicht, en gehoord de Ondernemings raad, besloot met ingang van 1 januari de algemene directie te doen bestaan uit de heren: Drs. G. van den Berg, president-directeur; Ir. J. Prins; F. de Wit en Drs. W. W. van der Zander. uitbreiding niet gewenst is. Een ongelimiteerde uit breiding zou wel eens desastreuze gevolgen kunnen hebben. De heer Van Heijst memoreerde nog de samenwer king tussen alle coöperatieve consumptiemelkbedrij- ven in het zuiden, uitgezonderd de fabrieken Gilze en Riel. Alle melk zal binnen deze commerciële ver eniging in het vervolg worden aangeboden onder het merk Campina. MARKTOVERZICHT QP de gebruiksmarkten blijven de prijzen van melk- en kalfkoeien, ondanks de sterk gedaal de prijzen der nuchtere kalveren, hoog, aldus de heer Van Heijst in zijn marktoverzicht. Ook de prijzen van jongvee blijven hoog bij belangrijk grotere aanvoeren dan vorig jaar. Het ziet ernaar uit dat het weidevee weer duur ingekocht zal moeten worden. Op de slachtveemarkt weten de stieren zich maar moeilijk in prijs te handhaven. Ondanks de wat ge drukte stemming blijven de varkensprijzen hoog, even als de biggenprijzen. Enige uitbreiding van de var kenspest is volgens de heer Van Heijst geconsta teerd, met name in de omgeving Baarle-Nassau, Al phen en Riel, waar de varkensschuren kort bij elkaar staan. MEDEWERKER GEVRAAGD De Vereniging voor Boeren- en Tuindershulp in Zeeuws-Vlaand eren roept sollicitanten op voor de functie van bedrijf s verzorg er in vaste dienst, met als werkgebied West Zeeuws-Vlaanderen. Loon overeenkomstig advies van Bond van Verenigingen voor Bedrijfshulp. U gelieve sollicitaties met gegevens als leeftijd^ genoten opleiding enz. voor 21 februari a.s. te richten aan het secretariaat van de vereniging. Adres: C. R. E. Cornelissens, Cambronsestraat 7, Vogelwaarde, teL 011402108. HET BESTUUR, BELGISCHE INT. VAKBEURS VOOR DE VARKENSHOUDERIJ Op zaterdag 17 en zondag 18 februari a.s. wordt in de Êeuwfeestpaleizen te Brussel voor de 2e maal de Internationale vakbeurs voor de varkenshouderij ge houden. De laatste 10 jaar is de Belgische varkens- produktie zeer sterk toegenomen. Alhoewel voor de naaste toekomst verwacht wordt dat de produktie- stijging minder snel zal verlopen, wordt toch geraamd dat in 1980 de Belgische produktie meer dan 10 mil joen varkens zal bedragen. Momenteel is de export ca. 40 en ook wat dat betreft rekent men op uit breiding mede door de uitbreiding van de E.E.G. Aan fokkerij en selectie wordt grote aandacht be steed. Van de ca. 6000 producenten en fokkers is ca. 75 betrokken bij de verbetering van het Belgisch landras en ca. 24 op de selectie van de Piétrain. Dan zijn er nog enkele fokkers gespecialiseerd in het Groot Yorkshire-type en één firma in hybriden. BESTEMMINGSPLANNEN Vlissingen. Vanaf 31 januari ligt gedurende een maand ter inzage het ontwerp-bestemmingsplan Bonedijke. Ge durende deze termijn kunnen schriftelijke bezwaren wor den ingediend bij de gemeenteraad. Veldhoven. Vanaf 2 februari ligt gedurende een maand ter inzage het ontwerp-bestemmingsplan „Langendijkse Akkers". Gedurende deze termijn kunnen schriftelijke bezwaren worden ingediend bij de gemeenteraad. Tholen. Vanaf 2 februari ligt gedurende een maand ter inzage het ontwerp-bestemmingsplan „Bedrijfsterrein" Slabbekoornpolder (Tholen). Gedurende deze termijn kunnen schriftelijke bezwaren worden ingediend bij de gemeenteraad. Woudrichem. Vanaf 2 februari ligt gedurende een maand ter inzage het door G.S. gedeeltelijk goedgekeurde bestemmingsplan „Wollencamp en Den Bogaerd". Zij, die bezwaren hebben tegen de gedeeltelijke onthouding van goedkeuring door G.S., kunnen binnen een maand beroep instellen bij de Kroon. Domburg. Vanaf 6 februari liggen gedurende een maand ter inzage de door de raad vastgestelde bestem mingsplannen „Halve Maan" en „Prinseweg". Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben ge wend, alsmede een ieder die bezwaren heeft tegen in het ontwerp aangebrachte wijzigingen, kunnen binnen een maand bezwaren indienen bij G.S. Aarle-RixteL Vanaf 5 februari ligt gedurende een maand ter inzage het ontwerp-bestemmingsplan „De Koppel I". Gedurende deze termijn kunnen schriftelijke bezwaren worden ingediend bij de gemeenteraad. Aanvraagformulieren voor standruimte en de algemene voorwaarden en bepalingen voor de ZLM Tentoonstelling-Delta 1973 kunnen worden aangevraagd bij het Tentoonstellingssecretariaat - Land- bouwhuis te Goes - Postbus 46 (tel. 011005010). Nadere bijzonderheden worden gaarne verstrekt door: W. C. Sinke J. F. Blanksma.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1973 | | pagina 4