gropatax Zitdagen AGENDA KRING WALCHEREN DER ZLM Jaarvergadering op woensdag 14 februari 1973 in Café- Restaurant „De Brasserie" te Middelburg. Aanvang 10 uur. Agenda: 1. Opening door de voorzitter. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken en of mededelingen. 4. Jaarverslag secretaris-penningmeester verslag financiële commissie. 5. Verkiezing lid Ledenraad. Aftr. en niet herkiesbaar is A. P. G. de Lange. 6. Korte inleidingen te houden door: A. Langebeeke met als onderwerp „Waarom werd ik boer". C. Minderhoud met als onderwerp „Waarom werd ik geen boer". P. van Nieuwenhuijzen met als onderwerp „Waarom wordt ik toch boer". Ir. J. Prins met als onderwerp „Heeft het nog zin om boer te worden". Gezamenlijke koffiemaaltijd in de Brasserie. Heropening der vergadering om 13.30 uur. 7. Vragenbeantwoording in forumverband. Het forum zal bestaan uit de inleiders. 8. Rondvraag. 9. Sluiting. S. DE VISSER, voorzitter. P. WIELEMAKER, secretaris. KRING SCHOU WEN-DUIVELAND DER ZLM Algemene Vergadering op vrijdag 16 februari a.s. in de Graanbeurs van het „Huis van Nassau" te Zierikzee. Aanvang 14.00 uur. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. Mededelingen. Rekening en verantwoording van het jaar 1972. Verkiezing lid financiële commissie wegens perio dieke aftreding van de heer J. A. Lievense. Vaststelling kringcontributie 1973 - voorstel 0,30 per ha. Inleidingen over het onderwerp „De toekomst van het Zeeuws landbouwbedrijf in het licht van de ver grote E.E.G.". Sprekers: Ir. M. Draisma, hoofd L.E.I detachement; P. A. Wageningen (economisch) en Dr. Ir. C. W. C. van Beekom, H.I.D. in Zeeland (or ganisatorisch). Gedachtenwisseling. Rondvraag. Het Kringbestuur, Sluiting. A. J, G. DOELEMAN, voorzitter. F. C. HANSE, secretaris. KRING HULST DER ZLM Algemene ledenvergadering op vrijdag 23 februari 1973 om 19.30 uur in hotel „De Linde" te Kloosterzande. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Benoeming commissie notulen. 5. Rekening en verantwoording door penningmeester en verslag financiële commissie. 6. Jaarverslag secretaris (o.o.v.). 7. Twee korte inleidingen door Mr. J. F. G. Schlinge- mann over „Structuurschets Oost Zeeuws-Vlaande- ren" en „Landbouwsituatie in vergrote E.E.G.". Gedachtenwisseling en rondvraag. 9. Sluiting. Namens het kringbestuur, JAC. SCHEELE, voorzitter. P. G. DE BRUIJNE, secretaris. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. iiiiiiiiiumiiifimjiui GOES OOSTBURG: woensdag 14 febr. in café „De Windt". ZIERIKZEE: donderdag 15 febr. in hotel „Huis van Nassau". MIDDELBURG: donderdag 15 febr. in hotel „De Eendracht". THOLEN: zaterdag 17 febr. in hotel „Hof van Hol land". H 8. IN HET LANDBOUWHUIS A.s. dinsdag GEEN zitdag. ZLM Afdeling/Kring datum tijd plaats spreker(s) onderwerp Oud-Vossemeer 12 febr. 19.30 u. Hotel P. Mees Ir. D. Luteijn Actuele landbouwzaken Dreischor 23 febr. 30.00 u. „De Drie Schorren", Dreischor T. Miedema Is een eigen machinepark te duur? Serooskerke/Vröuwenpolder 13 febr. 19.30 u. Ver. Gebouw, Serooskerke (W.) Ir. D. Luteijn Actuele landbouwproblemen Eethen 13 febr. Dorpshuis te Meeuwen C. de Cloe en A. M. Verbrugge Bedrijfsontw. film. Veeh. in Rocky Mountains Oosterland 13 febr. 19.30 u. „De Pleisterplaats",, K. de Korte Natuur op Spitsbergen met dia's Hoek 13 febr. 14.30 u. CSfé-Rest. „De Braakman", Hoek G. Paauwe Belastingen in 1973 Meliskerke 13 febr. 13.00 u Café Heer Boone o.m. behandeling vraagpunten Rilland 14 febr. 14.00 u. Dorpshuis, Rilland-Bath Ir. D. Luteijn Actuele landbouwproblemen Nieuwdorp/Lewedorp 15 febr. 19.00 u. Ver.gebouw, Lewedorp Ir. D. Luteijn Actuele landbouwzaken Wolfaartsdijk (gezinsavond) 16 febr. 20.00 u. „Ons Dorpshuis" Toneelstuk „Een beeld van een man" Fijnaart/Heijningen 16 febr. 15.00 u. Hotel „De Graanbeurs", Fijnaart Poortvliet (gezinsavond) 16 febr. 19.45 u. Café „De Tol" Ir. M. A. Geuze, mej. A. v/d Leeden Tunesië toegelicht met dia's Journaal Biezclinge 16 febr. 20.00 u. ,,'t Caisson" K. de Korte IJsland met dia's (dames welkom!) Grijpskerke 16 febr. 19.30 u. ,,'t Dorpshuis", Grijpskerke Ir. D. Luteijn Actuele landbouwzaken Nieuw en St. Joosland 19 febr. 19.00 u. Café „De Nieuwe Hoop" J. Markusse Behandeling vraagpunten St. Maartensdijk 19 febr. 19.30 u. Café P. J. v. Houdt, St. Maartensd. J. L. Koert, adj. dir. SNUiF Actualiteit van de uienteelt Journaal St. Annaland 19 febr. 19.30 u. Hotel Havenzicht C. Paauwe Belastingen en Rechten Biggekerke/Zoutelande 20 febr. 19.30 u. Zaal Middendorp, Z'lande Ir. D. Luteijn Ook het kleine bedrijf heeft toekomst Kortgene 21 febr. 19.30 u. „Korenbeurs", Kortgene G. F. Giele, notaris te Goes Testamenten, huwelijksvoorwaarden Souburg 22 febr. 19.30 u. „Conoordia", Oost-Souburg Ir. H. Visser, Watersch. Walch. Oppervlaktewaterverontreiniging W. Janse Uienteelt Waarde 22 febr. 19.15 u. „Wapen van Waarde" W. Roelse, Koudekerke Israël met dia's (gezinsavond) Middelburg 23 febr. u. K. de Korte IJsland met dia's St. Philipsland (met CBTB) 23 febr. 20.00 u. Dorpshuis „De Wimpel" Mr. Dr. C. Berkhouwer D^ nieuwe negen van Europa Vrouwenpolder/Serooskerke 27 febr. 19.30 u. Café Duvekot, Vrouwenpolder J. Markusse Rente en subsidies Oostkapelle 28 febr. 19.30 u. Hotel Zeelandia (Wattel) -1- ZLM-Journaal Kring Axel 28-febr. 14.00 u. „De Halle", Axel W. J. Lakhorst Ontwikkeling (en sanering) in de landbouw Sint Laurens 28 febr. 19.30 u. Vergaderlokaal J. Markusse Rentesubsidie en actuele zaken Diversen Ver. Bedr.voorl. Tholen/St. Ph. 13 febr. 14.00 u. Schapenstamboek/Ned. Wolfederatie 13 febr. 10.15 u. Ver. Bedr. Voorl. Sch.-Duiveland 13 febr. 19.30 u. Ver. Bedr.voorl. Nrd-Beveland 14 febr. 13.45 u. Cebeco Zuid-West 16 febr. 14.00 u. Ver. Bedr.voorl. Walcheren 16 febr. 13.30 u. Land- en Tuinb. coöp. centr. W. Ned. 22 febr. 14.00 u. Hotel „De Druiventros", St. Ph. P. Verhage Landbouwcentrum, Goes „Huis van Nassau", Zierikzee korenbeurs", Kortgene „Mondragon", - Zierikzee „Ned. Koffiehuis", M'burg „Mondragon", Zierikzee Zie elders in dit no. Ir. C. D. van Loon T. T. Miedema Alg. Dir. F. de Wit P. Verhage Dr. A. J. Verhage Onkruidbestrijding en gewasbescherming Ledenverg. -F Studiemiddag Aardappelteelt Mechanisatie-actualiteiten Leven we op een eiland? Gewasbescherming. Spuiten hoe en wat! Struktuur van de grote centr. landb. coöp. LAND- EN TUINBOUWBLAD Officieel orgaan van de Maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in Zeeland en Noord-Brabant Eindredakteur: Ing. J. F. Blanksma, Grote Markt 28, Goes, Postbus 46 (tel. 01100 - 5010, tel. huis 01185 - 1422) Technische verzorging Combinatie drukkerij Vink N.V. - Axel en drukkerij Van de Sande N.V. - Terneuzen Advertentie-exploitatie en administratie over advertenties Drukkerij Vink N.V., Nassaustraat 1, Postbus 16, Axel Telefoon 01155 - 2020, Postgiro 2069912 ONDERLINGE ZUIDELIJKE HAGELVERZEKERING Algemene ledenvergadering van de O.Z.H. op: donder dag 15 februari a.s. des n.m. 2 uur in restaurant „Mon dragon" te Zierikzee. Agenda: 1 .Opening. 1. 2. Notulen. 2. 3. Ingekomen stukken. 3. 4. Vaststelling premies en gewassenlijst. 5. Rekening en balans over 1972. 4. 6. Aanvulling financiële commissie. 5. 7. Begroting voor het jaar 1973. 8. Jaarverslag. 9. Bestuursverkiezing. 6. 10. Vaststelling lijst van schatters. 11. Rondvraag. 12. Sluiting. 7. Namens het bestuur, E. L. DE KOEYER, voorzitter. A. P. TIMMERS, secretaris. RADIO Dinsdag 13 februari a.s., Hilversum I, 12.3012.40 uur: „Actie tegen residuen in voedsel voor mens en dier", een vraaggesprek met dr. N. van Tiel, direkteur P.D. Vrijdag 16 februari a.s., Hilversum I, 12.3012.40 uur: „De verssidering in de subsidieregeling bij bedrijfsbe ëindiging", een vraaggesprek met drs. Th. J. Snoek van het L.E.I. KRING THOLEN EN ST. PHILIPSLAND VAN DE ZLM Algemene ledenvergadering op woensdag 21 februari 1973 in hotel „Hof van Holland" te Tholen. Aanvang 19.00 uur. Agenda: 1973. dend en niet herkiesbaar de heer M. v. d. Weele te St. Annaland. „Wat betekent de Wet Verontreiniging Oppervlakte wateren voor de boer", inleiding door Ir. J. G. ten Wolde te Breda. „Wat betekent de Hinderwet voor de boer", inlei ding door de heer J. Markusse te Goes. 8. Discusse met inleiders en de heer J. D. Jagt, hoofd Technische Dienst Waterschap Tholen, te St. Anna land. 9. Rondvraag. 10. Sluiting. Namens het kringbestuur, M. C. J. KOSTEN, voorzitter. J. VERSLUYS, secretaris. VERVOLG MEDEDELINGEN ENZ. PAGINA 4

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1973 | | pagina 2