- (§eluid Agrarische Studiedag 3 C.I.O. s Zeeland grond prijzen" Een weekje EEG-kursus Jongerenaktiviteiten 27 Onder redaktie van: H. A. HARDERWIJK OP VRIJDAG 23 FEBRUARI 1973 IN HERV. WIJKCENTRUM „DE HOOGTE" - POPULIERSTRAAT 29 - GOES (ZUID) DAGINDELING 10.0010.15 uur opening 10.1510.45 uur: inleiding over grond- en pachtprijs door c. p. j. van iwaarden, direkteur grond, pacht en taxatiebureau zeeland 10.4511.15 uur: inleiding over grond- en ruilverkaveling door s. j. langeraad, voorzitter ruilverkavelingscommissie noord-beveland 11.1511.30 uur: koffiepauze 11.3012.00 uur: inleiding over de grondprijs en de stichting beheer landbouw gronden door ir. j. bos, medewerker cultuurtechnische dienst 12.0013.15 uur: koffiemaaltijd 13.3014.30 uur diskussiegroepen 14.3016.00 uur forumdiskussie 16.0016.10 uur: sluiting de kosten van deze dag bedragen f 3,00 p.p. inklusief de koffiemaaltijd IZAAK HAARTSEN uit Schoondijke en Piet Tim- mers uit St. Philipsland namen als afgevaardig den van de PJGN deel aan een vijfdaagse studiecon ferentie te Brussel. De deelnemers aan deze konferen- tie waren jongeren uit de zes oude en de drie nieuwe lidstaten van de EEG. Izaak en Piet hebben aan de trip een paar frap pante konklusies ontleend. „Het is ons opgevallen hoe goed eigenlijk in Nederland het landbouwonderwijs en de landbouwvoorlichting zijn, wanneer je dat ver gelijkt met andere landen. Men is bij onze partners in de EEG bezig om landbouwscholen van de grond te krijgen, terwijl men nog helemaal geen idee heeft hoe de voorlichting moet worden aangepakt! Een probleem ontmoette men in alle landen, n.l. de bedrijfsovername. De bedrijfsovername stelt in alle landen de jonge agrariër voor enorme problemen. Voorts was hun uit de diskussies gebleken, dat in dien de Nederlandse landbouw niet in drie, maar in één hechte organisatie zou zijn ondergebracht, de agrarische belangen veel beter vertegenwoordigd zou den kunnen worden. Er zou bovendien meer druk op de ministerraad in Brussel kunnen worden uitge oefend dan nu het geval is. Zo vragen ze zich dan ook af, of we niet zo snel mogelijk naar één Nederlandse standsorganisatie moeten? Tevens is gebleken, dat door de opbouw van een goedwerkende voorlichtings dienst en landbouwonderwijs veel geld (belas ingen) betaald moet worden. In de andere EEG-landen be schikt men nog niet over dergelijke goed funktione- rende organen en men betaalt er dus minder belas ting. De vraag is nu: waar zijn we beter mee? PNKELE u/arpi voordelen voor de Nederlandse landbouw waren o.a.: gelijkschakeling van de belastingen, waarbij wel de vraag van welk belastingstelsel men uitgaat; het zich bevinden in één van de dichtst bevolkte gebieden van de lidstaten, waardoor men dus het produkt gemakkelijk bij de konsument kan bren gen. Enkele nadelen: de gemiddelde landbouw in Nederland is afhan kelijk van de veeteelt (boter, kaas en vlees) plus minus 60 Denemarken, eveneens een land dat van de veeteelt afhankelijk is en zeer goedkoop kan uitvoeren, zal Nederland op de markt fel be- konkurreren; de nu nog hogere kosten van levensonderhoud, maar we hopen dat dit zich in de toekomst zal wijzigen, want in de andere lidstaten wordt wel degelijk van deze faktor geprofiteerd. Over en weer werden er enorm veel vragen ge steld. Jammergenoeg waren er geen Franse jonge ren. Van onze kant werd o.a. gesteld: Nu Mansholt uit Brussel weg is, wordt er dan weer een nieuw, mis schien nog groter, plan uitgewerkt? Is dat dan wel haalbaar? Tevens hebben we ons de vraag gesteld: „Moeten we in de toekomst werken om veel te ver dienen en een hekel aan het werk te krijgen, of doen we ons werk met plezier en moeten we ge noegen nemen met wat minder verdiensten? Dit naar aanleiding van de probleemstelling „groei van de ekonomie in de EEG". Naar verhouding vyerden er door de deelnemers aan de Nederlandse delegatie weinig vragen gesteld. Dit bracht ons tot de voorzichtige konklusie, dat Ne derland wellicht meer aandacht ?an de publiciteit in het buitenland schenkt dan omgekeerd. Een studieweek, waarin intensief gewerkt is, maar die als enorm nuttig en leerzaam werd ervaren. Op zet van een dergelijke studiekonferentie in de toe komst en dan roulerend over de lidstaten zou zon dermeer wenselijk zijn, aldus I'zaak en Piet. Izaak en Piet zijn alweer bezig met de voorbereiding van een lezing over de Nederlandse landbouw. Dit op uitno diging van een Belgische Hogere landbouwschool. VERENIGDE STATEN Vanaf 1 mei tot november kan één PJGN-lid als IFYE naar Amerika. Men verblijft in telkens andere gezin nen en verschillende staten van Amerika. Het aksent ligt niet op meewerken op bedrijven. Men is gast van de familie en neemt deel aan verschillende aktiviteiten. De totale kosten bedragen f 1425Opgave: vóór 1 maart 1973. Een iets! grotere groep ongeveer 10 a 15 personen) zal met hetzelfde doel voor 2 maanden naar Amerika kunnen gaan. Dit vindt plaats in het kader van het zogenaamde 4H-Caravan-programma. De periode zal zijn van juni tot augustus. De all-in prijs voor dit programma bedraagt f 1200,Opgave: vóór 15 april 1973. IS EEN EEG-STAGE NIET WAT VOOR JOU? Voor een periode van 3 maanden of langer je benen eens onder de tafel steken bij een kollega in Frankrijk, Duitsland, België, Luxemburg, Engeland, Ierland of Denemarken. Wil je drie maanden weg, dan kun je in de volgende periodes aan de slag: van 10 maart tot 18 juni, van 9 juli tot 5 oktober en van 17 september tot 17 december. Wil je voor 6 maanden weg, dan kan dat ook: van 19 maart tot 5 oktober en van 9 juli tot 17 decem ber. DAT ALLES VOOR SLECHTS f 50,— BEMIDDELINGSKOSTEN! De reiskosten v.v. worden volledig vergoed! WAT WORDT ER VAN JE VERWACHT? Dat je meewerkt op het bedrijf. Op deze manier krijg je namelijk het beste een indruk van het leven, werken en wonen in dat land. Je gastheer laat je daarnaast kennis maken met allerlei facetten van het maatschappelijk leven aldaar zoals: organisaties, verenigingen, overheden, enz. Het programma biedt bovendien veel ruimte voor eigen initiatieven. WAT ZIJN DE VERDIENSTEN? Het is niet alleen werken, het is meer en anders. Daarom verdien niet hetzelfde als in Nederland. Desondanks ontvang je op zijn minst een zakgeld van f 200,per maand plus de kost en inwoning. Er zijn boeren die meer betalen, maar dat is geen regel. WIE KUNNEN ER DEELNEMEN? Jongeren, zowel jongens als meisjes1, in de leeftijd van 18 tot 25 jaar. Die willen meeiverken op het bedrijf en wat ervaring hebben. Dat is al het geval, wanneer je: op een agrarisch bedrijf werkt.óf woont.óf een agrarisch georiënteerde opleiding hebt! VOOR NADERE INFORMATIE OVER EN OPGAVE VOOR DEELNAME AAN EEN VAN DE BOVENGE- OEMDE STAGES EN UITWISSELINGEN KAN MEN TERECHT BIJ: PJGN (070—512541) OF PJZ (01100— 5010). „PROOI" IN DE HAESTINGE De toneelklub van de PJZ-Tholen brengt op 9 fe bruari a.s. in de Haestinge te St. Maartensdijk het toneelstuk „Prooi" op de planken. Iedereen op het eiland Tholen kent onderhand deze toneelavond. Het is er vol en gezellig. De avond begint om 19.30 uur precies. Na afloop een groots bal m.m.v. de beken de band „The Magic Four". QUIZEN TE NISSE Grote quizavond van de 3 c.j.o. van Noord- en Zuid- Beveland op 9 februari a.s. in „Irene" te Nisse. Sen satie en spanning! Neem je supporters mee!" We be ginnen om 20.00 uur en de entree is gratis. Na afloop trimmen m.m.v. de dejees „duo Bonte Koe". VORSTELIJK TONEEL IN „DE DRIE KONINGEN" Revue en toneel op 9 februari a.s. in „De 3 Konin gen" te Groede door de PJZ West Zeeuws-Vlaande- ren. U weet wat we op de planken brengen, dus U mag dit beslist niet missen! We beginnen om 20.30 uur. In de pauze een verloting met vele prachtige prijzen. Na afloop de alom bekende balavond. SPRANG-CAPELLE De afdeling Sprang-Capelle houdt op vrijdag 9 fe bruari a.s. in cafetaria „Bax" te Sprang-Capelle een belangrijke bijeenkomst. Naast de bespreking van een aantal afdelingsaktiviteiter., zal vooral aandacht wor den besteed aan dingen, die de afdeling en het funk- tioneren van de afdeling betreffen. Wat is er veran derd de laatste vijf jaar en in hoeverre hebben we er als afdeling wel of niet op ingespeeld? Wat wil len de jongeren nu? Wat betekent een afspraak en in hoeverre voelt men zich aan die afspraak gebon den en waarom niet? Over dit alles en nog een aan tal zakon gaan we praten op 9 februari a.s. We be ginnen om 20.00 uur precies. SPOTLIGHT 1973 VAN DE PJZ Spotlight 1973, een scala van sketches, kabaret, be wegingsspel, pantomime, gebracht dóór en vóór pjz-leden, vindt plaats op zaterdag 24 februari 1973 in „De Nobelaer" te Etten-Leur. Aanvang: 20.00 uur. Welke afdeling zal de PJZ vertegenwoordigen op de Landelijke Kulturele Selektie op 28 april a.s. in Havelte (Dr.)? Moedig de groep (en) uit jouw af deling aan. Jouw enthousiasme brengt ze misschien op het Festival of Arts van 19 tot 23 september a.s. in Mainz wordt gehouden. Mainz is niet zover van huis, dus je kunt je groep daar ook wellicht suppor teren! b.v. in kombinatie met een afdelingsuitwisse ling. UITWISSELINGSTAGE De Jong Gelre afdelingen Vorden (Achterhoek) en Beesd (Wes -Betuwe) willen dit voorjaar graag een weekenduitwisseling met een PJZ-afdeling. Heb je interesse in een uitwisseling met één van de boven genoemde afdelingen neem dan zo spoedig mogelijk kontakt op met het PJZ-sekretariaat. Tijdstip van uitwisseling en programma wordt in onderling over leg vastgesteld. SCHOTLAND Van half mei tot half augustus komt Ian Osborne, lid van de Schotse plattelandsjongerenorganisatie, naar Nederland. Hij is geïnteresseerd in de akker bouw. De bedoeling van de stage is in de eerste plaats Nederland en het plattelandsjongerenwerk hier te leren kennen. Daarnaast is hij gaarne bereid in het gastgezin hand- en spandiensten te verrichten. Wilt U gastgezin zijn voor Ian Osborne neem dan kontakt op met de PJGN (070512541) of met de PJZ (01100—5010). Voor een Nederlands meisje of jongen bestaat er de mogelijkheid om in dezelfde periode een stage door te brengen in Schotland. De reiskosten naar Schotland komen voor eigen rekening. De reiskosten in Schotland worden door de Schotse organisatie be taald. Men verblijft in gastgezinnen. DUITSLAND De platteladsjongerenafdeling Merzweiler (Pfalz) nodigt een. Nederlandse groep uit om begin juni naar Duitsland te komen. De deelnemers worden onder gebracht bij leden van de Duitse groep. Men denkt aan een verblijf van 7 a 10 dagen. Het programma wordt in onderling overleg vastgesteld. De Duitsers willen graag in 1974 naar Nederland komen. ZWITSERLAND De afdeling Schwarrenburg uit Zwitserland wil in 1973 graag een Nederlandse groep ontvangen. Data en programma in nader overleg te regelen. NOORWEGEN Vanaf 1 mei tot 1 oktober is het mogelijk een werk vakantie van minimaal 4 weken en maximaal 3 maanden in Noorwegen op een boerderij door te brengen. Men verwacht, dat hij/zij, die aan dit pro gramma mee wil doen, telkens op de eerste of vijf tiende van de maand arriveert. Opgave: twee maan den voordat je wilt beginnen! De kosten bedragen 80,de reiskosten. CANADA Op 24 april vertrekt de eerste groep deelnemers aan het Canada jonge boerenprogramma voor mini maal 6 maanden naar Canada. Voor leerlingen van landbouwscholen, die dit jaar examen doen, bestaat ook nog de mogelijkheid om in juni/juli te vertrek ken. De deelnemers moeten minimaal 18 jaar zijn. De reiskosten v.v. zijn voor eigen rekening. De ver diensten in Canada zijn echter zodanig, dat men de reiskosten terugverdient.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1973 | | pagina 27