NOG STEEDS AAN DE TOP Fa. H. C. de Leeuw HET STEKETEE SCHOFFELELEMENT MAAKT DE RIJ EN BESPUITING VAN UW HAKVRUCHTEN AF! CEBECO-HANDELSRAAD Uw Wijbo dealer GEEN HERGROEI VAN ONKRUID KLEIN GEWAS WORDT NIET DOOR GROND BEDEKT Goes, Edisonstraat 13, Tel. 01100-7860-5104 23 GESTEGEN PRUZEN VOOR SLACHTVEE De gemiddelde marktprijs voor slacbtrunderen in Ne- derlandl was niet onbelangrijk hoger dan voorgaande week. Daarentegen liep de gemiddelde E.E.G.-marktprijs niet onbelangrijk terug. Dat vindt zijn oorzaak vooral in het feit dat bij de berekeningen nu ook de gemiddelde marktprijs in de nieuwe partnerlanden een rol speelt. De ontwikkeling van de prijzen in de oude lidstaten was uiteenlopend. Behalve in Duitsland, Frankrijk en Italië, Kepen de prijzen in die andere lidstaten op. De invoer uit Ierland en Engeland blijft tot april belast met 8 voor levend vee en met 10 voor vlees, waarbij dan nog komt het effect van de zwevende valuta, die nog eens een hef fing oplevert, die momenteel te becijferen is op rond 10 cent per kg levend. De invoer uit Denemarken is vrij van invoerrecht. In de week tot 26 januari werd 320 ton rund vlees uitgevoerd en 482 ton ingevoerd, buiten de 713 ton bevroren vlees. Aan levende slachtrunderen gingen 48 stuks het land uit en kwamen 569 stuks binnen. Over zicht van de prijzen in die E.E.G. in de week tot 2 februa ri, E.E.G.-gemiddelde 343,52 (349,22); Nederland 305,28 <302,82); België ƒ321,06 (316,17); Luxemburg 341,37 (338,06); Duitsland 328,92 <330,94); Frankrijk ƒ357,92 (362,12); Italië 376,53 (379,85); Denemarken ƒ290,16; Ierland ƒ329,11; Engeland 247,70. KALVERPRIJZEN FORS OMHOOG De gemiddelde marktprijs voor kalveren ging niet on belangrijk omhoog. Ook de gemiddelde E.E.G.-prijs steeg. In alle lidstaten, behoudens in Italië was de gemiddeldle marktprijs hoger. In de week tot 26 januari werd 1727 ton kalfsvlees uitgevoerd, waarvan 943 ton naar Italië; 516 ton naar Duitsland; 168 ton naar Frankrijk. Aan levende mestkalveren gingen 160 stuks de grens over, in hoofdzaak naar Italië. Voorts werden 610 nuchtere kal veren uitgevoerd, waarvan 572 naar Duitsland. Er kwa men 439 nuchtere kalveren binnen, waarvan 193 uit Bel gië; 87 uit Frankrijk; 70 uit Duitsland en 89 uit Engeland. Overzicht prijzen in de E.E.G.: gemiddelde 501,39 (486,84); Nederland 505,80 <484,48); België ƒ462,93 (452,07); Luxemburg 499,56 (onver.); Duitsland 493,56 (487,70); Frankrijk ƒ511,01 (467,40); Italië ƒ511,48 (540,52); Denemarken 331,99; Ierland 512*22; Engeland 524,07. VARKENSMARKT De Coveco, de NCB en HOVA (Cuyk) hebben de uit- betalingsprijzen voor de in de week tot 10 februari over te nemen varkens met 8 cent verhoogd. De VAKO was daartoe reeds eerder overgegaan en had voor de week tot 2 januari reeds de uitbetalingsprijs met 8 cent ver hoogd. Thans geldt voor de NCB, HOVA en VAKO een uitgangsprijs van 3,75 per kg voor geslachte varkens van 75/90 kg. kl. I af-mesterij. Voor varkens van de kl. E geldt een toeslag van 5 cent, voor varkens van de kl. II, III en IV gelden de (nog) gebruikelijke toeslagen van 15, 25 en 30 cent per kg. De prijzen van de Coveco lig gen 4 cent hoger, doch men houdt daar iy2 in voor dekking van kosten. Voor alle inkopers geldt nog dat voor varkens in de gewichtsklasse 91/100 kg een korting geldt van 2 cent per kg voor elk kg boven de 90. In de week tot 28 januari werden ca. 202.000 varkens geslacht, een vrijwel gelijk aantal als in de voorgaande week. In de week tot 26 januari werden 61.513 varkens uitgevoerd, waarvan 21.050 levende. Naar Frankrijk gingen 2840 levende en 11.360 geslachte; Duitsland resp. 10.345 en 14.201 en Italië resp. 7466 en 14.852. De voorlopige cijfers voor de week tot 2 februari geven een uitvoer aan van 55.995 stuks, waarvan 20.170 levende varkens. Voor de week tot 18 januari was de gemiddelde E.E.G.-referentieprijs ƒ3,68 (3,67). In de partnerlanden waren de referentie- prijzen de volgende: Nederland 3,36 (3,27); België 3,53 (3,55); Luxemburg 3,70 (3,71); Duitsland 3,46 (3,48); Frankrijk 3,61 (3,59); Italië 4,40 (4,40). VEE EN VLEES IN DE E.E.G. België. E>e varkensmarkt was aflopend. Men schrijft dit vooral toe aan een wat ruimer aanvoer aan half-vette varkens. De afzet van levende en geslachte varkens naar Duitsland en Frankrijk is bevredigend, die naar Italië stagneerde wat, mogelijk doordlat thans ook in Italië men de B.T.W. heeft ingevoerd. Te constateren is een levendige vraag naar hammen uit Frankrijk en Italië, waardoor de prijzen aantrekken, zulks in tegenstelling tot de prijzen van de deelstukken die wat afbrokkelden. Voor buiken konden in Italië wat hogere prijzen gemaakt worden. De slachtveemarkt is vrij stabiel, doch gemiddeld kwam de marktprijs toch nogal wat hoger uit dan voorgaande week. De afzet van geslachte rundieren is vrij normaal, terwijl aan levende runderen wat meer dieren in Italië geplaatst konden worden. De paardenmarkt is oplopend, vooral door korte aanvoer. Ruimere aanvoer van Schotse en Ierse schapen veroorzaakte een licht afbrokkelen van de prijzen terwijl inlands wolvee zich ongeveer in prijs wist te handhaven. Frankrijk. De overplaatsing van de vleesmarkt naar Rungis is uiteraard niet geheel zonder problemen ver lopen. Bij kopers was nog wat terughoudendheid op te merken, mede waardoor de belle coupe met 1 punt om laag ging tot Fr. 5,63. De noteringen voor hammen liepen met 15 punten op tot Fr. 7,45, terwijl voor de overige deelstukken overwegend wat lager prijzen werden geno teerd. Ribben Kepen met 15 punten terug tot Fr. 9,35. Voor slachtvee was overwegend een wat dalende tendens vast te stellen. Men schrijft dat vooral toe aan het weg blijven van buitenlandse kopers, die in aanzienlijk min der getale aanwezig waren dan voorgaande week. Alleen voor prima vaarzen bleven de prijzen op peil. Duitsland. De gemiddelde marktprijs voor slachtvee was lager dan voorgaande week, ondanks een over het algemeen kleinere aanvoer. Voor stieren, extra zowel als middienkwaliteit, werden veelal lagere prijzen betaald. Voor A-stieren betaalde men in NRW DM 402,40 6,10) en over het gehele gebied van de BRD zal de teruggang ca. DM 4 hebben bedragen. Voor kalveren liepen de ge middelde prijzen op, vooral door de hogere prijzen in het zuiden, waar de belangstelling van Italiaanse kopers prijsverhogend werkt. In Keulen lag de prijs op DM 480, in het zuiden DM 510/560 en zelfs 620. v. d. W. PUBLIKATIE Jfc Mededelingen Instituut voor Landbouwbedrijfsgebou wen. Verkrijgbaar door storting van 1,per stuk op giro 94 74 76 van het ILB Wageningen. Mededeling nr. 47 Lichtdoorlatende open nokkonstrukties; nr. 48 De opslag van losse kunstmest op akker- en weide- bedrijven; nr. 49 Thermisch en hygrisch gedrag van enkele veelvuldig voorkomende bouwconstructies; nr. 50 Proeven met vastgebonden zeugen; nr. 51 Kraam- opfokhokken met volledige roostervloer; nr. 52 Het all-in-all-out systeem bij mestvarkens. WIJBO Diepte-instelling van elk element af zonderlijk d.m.v. een sleepvoet. Instelbare veerdruk op het mes. Verstelbare stand van het mes. Leverbaar in verschillende werkbreed- ten en rijafstanden. door een goede verkruimeling van de grond door de rotor boven het mes. omdat schijfvormige bladbeschermers aan elk element gemonteerd kunnen worden. GOES Dr. A. F. Philipsstraat 9 Telefoon 01100-8110

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1973 | | pagina 23