Met stikstof hebt u vroeger gras! De 14e Zeeuws-Vlaamse Studiedag op !0 januari 1973 te Terneuzen -I /WW* r "f 21 THEMA: „KONFRONTATIE VAN BEDRIJFS LEVEN MET HET LANDBOUWSCHAP In de morgen vergadering van de ze 14e Zeeuws-Vlaamse studiedag werd informatie verstrekt over op bouw, taak en werkwijze van het Landbouwschap, zowel gewestelijk als landelijk. De probleemstelling van de Zeeuwse landbouw werd eveneens aan de orde gesteld. Hier bij kwam de vraag naar voren of de landbouw niet te bescheiden en wel hard genoeg is, om voldoende voor haar belangen op te komen. Bij de vele pressiegroepen zou er nog wel een bij kunnen! De middagbijeenkomst was ge heel gewijd aan de discussie, waar- door er geruime gelegenheid be stond voor het vraag- en antwoord spel door het bedrijfsleven en het dagelijks bestuur van het Land bouwschap. Van deze gelegenheid werd dan ook dankbaar gebruik gemaakt. Aan het door het CJV.B.- Goes samengestelde uitvoerige ver slag van deze studiedag ontlenen wij het volgende, waarbij we in het bijzonder aandacht besteden aan de werkzaamheden die de Gewestelij ke Raad voor Zeeland van het Landbouwschap verricht. (Slot) LANDBOUWPROBLEMEN heer J. B. Becu, namens de Gewestelijke Raad sprekend ,ging in zijn inleiding nader in op de vele en grote problemen waar de landbouw als be drijfstak in toenemende mate bij betrokken is en wordt! Zo is de landbouw, hoewel van die zijde het minst aan de inflatie wordt bijgedragen, daar wel het slachtoffer van geworden. De akkerbouwinkomens per ha zijn stabiel gebleven, de koopkracht van de gulden is sterk gedaald, met de gevolgen vandien. De heer Becu wees erop dat angst een slechte raad gever is en dat we verder moeten. Afvloeien is een bitter vooruitzicht ,doch voor sommigen onafwend baar. Een goede begeleiding hierbij is nodig. Voor de blijvers moet de EEG-landbouwpolitiek de boeren helpen. Daarom is het nodig dat op korte termijn de prijzen van de gegarandeerde produkten worden ver hoogd. Er zal meer moeten worden samengewerkt, niet al leen bij de produktie, maar ook bij de afzet en in de landbouworganisaties. Het afzetpatroon is sterk aan het veranderen. Voorbeelden zijn de ontwikkelingen bij de afzet van suiker, zuivel en aardappelen. |H|E Oosterschelde dient met het oog op de veilig- heid zo spoedig mogelijk afgesloten te worden en er mag geen vertraging komen in de plannen de dijken langs de Westerschelde te verhogen en te ver sterken. We krijgen te maken met planologische be lemmeringen, leidingstraten, nieuwe landinrich tingswetten, enz. Voor Zeeuwsch-Vlaanderen zijn er nog een aantal speciale problemen als o.a. het Baalhoekkanaal. Komt dit er, en zo ja, waar en wanneer? Kan en moet er dan nog industrie langs komen? Of komt de indus trie bij Ossenisse? Door dit alles ontstaat grote on zekerheid. Beslissingen dienen snel genomen te wor den Het Land van Hulst kan men geen. 30 jaren in onzekerheid laten verkeren, zoals dat in het verle den met West-Brabant het geval is geweest. In onteigeningsgevallen is men steeds minder be reid voldoende compensatie te geven. Er heerst ver warring over mogelijke veranderingen in de pacht wet, bijv. over handhaving van het continuatierecht, opvoering van de prachtprijzen, enz. Tegen aanvallen op de landbouw dienen we geza menlijk op te treden via de standsorganisaties, het Landbouwschap, landbouwcoöperaties, de EEG-orga- nisatie het Copa, en bevriende politieke partijen. We kunnen als landbouw een grote pressiegroep vormen, maar de methoden zijn anders dan die van de op komende pressiegroepen nu. Onze methoden zijn die van overleggen, overtuigen ,van passen en meten, maar we vragen niet teveel en gedragen ons beschei den. De jonge boeren dienen, aldus de heer Becu, ac tief mee te werken in onze organisaties. De vergrijs de voormannen moeten te zijner tijd afgelost worden en er moet nieuwe energie ingebracht worden. De groep als geheel moet de boerenbelangen krachtig verdedigen. DISCUSSIE De middagbijeenkomst stond geheel in Ihet teken van de discussie, met als forumvoorzitter de heer ir. C S. Knottnerus Een twintigtal schriftelijke en mon delinge vragen werden zeer uitvoerig behandeld met gelegenheid tot interruptie Under meer werden vragen gesteld over de een zijdige voorlichting in de brochure Bio-industrie. Het forum meende dat men zich niet moest boos maken om de irritatie van anderen. Het Landbouwschap geeft er de voorkeur aan de betreffende instanties van de nodige informatie te voorzien. Geconstateerd werd dat de belangstelling van grondbeleggers weer toeneemt i.v.m. verlaging van de rentestandaard. Hierdoor trekken de grondprijzen weer aan en de rentesubsidie op grond zou nog meer prijsverhogend kunen werken. Bij vrijwillige ruilverkaveling zijn de kosten van notaris, kadaster en registratie voor 100 subsidiabel en die van cultuurtechnische werken voor 50 tot 500 per ha. Een hinderwetevergunning kan niet op elk mo ment ingetrokken worden en sinds 1Ö67 valt onder deze wet ook de mestvaalt. Bij een aanvraag van een dergelijke vergunning binnen een half jaar is men voor twee jaar zeker gesteld. De oudedagsreserverüig voor zelfstandigen heeft voor de landbouw 250 miljoen opgeleverd, terwijl de intrekking van de zelfstandigenaftrek de landbouw 65 miljoen kost. Om te komen tot één standsorganisatie en het Landbouwschap zonder vertegenwoordigers van werk nemerszijde, voerde het forum aan dat de organisaties een goede samenwerking hadden en dat men via het Landbouwschap van een goede doorstroming van de problemen die zich in de praktijk voordoen, verzekerd is. Ten aanzien van de wildschade werd opgemerkt dat overleg gaande is. Er is een afspraak gemaakt tot een gezamenlijke bestrijding van de houtduiven. Alles wordt in het werk gesteld tot behoud van de distelverordening. Gepleit wordt voor een even hoge vergoeding bij grondonteigening als in België, waarmee het forum zich kon verenigingen. Ten aanzien van de verlaagde vergoedingsprijs van de laatste tijd moet de gerech telijke procedure worden afgewacht. Is er voor Zeeland geen ontheffing van de verplich te 1 op 4 aardappelregeling te verkrijgen, aangezien er geen aardappelcystenaaltje voorkomt, terwijl grond- ontsmetting onnodig hoge kosten vergt? Of Zeeland in deze een bijzondere positie inneemt zal nader be keken worden. Wellicht is er onvoldoende aanleiding om van de algemene regel 1 op 4 af te wijken. Waarom een gemeentelijke belasting op onroeren de goederen? Met de invoering van deze belasting vervallen de grond-, personele, straat-, rioolbelastin gen. Eventuele baatbelasting blijft. De belasting is niet bedoeld voor landbouwgrond, maar wordt alleen geheven op gebouwen en erven. Onhoudbaar is het soorten van chemisch fabrieks- afval op het platteland. Het vervuilde oppevlakte- water vanuit België, dat op Nederlands grondgebied wordt geloosd, is een overheidstaak. Aan public-relations, tenbehoeve van de land bouw, moet meer gedaan worden, waarbij het ge schikte moment zeer belangrijk is. De ervaring leert het. Onderzoekingen in de laatste jaren liegen er niet om. Hieronder vindt u de vroegste datums waarop, gemiddeld, in die jaren een hooisnede aanwezig was, bij uiteenlopende stikstofbemestingen: op 9 juni zonder stikstof op 28 mei met 40 kg N/ha (12 dagen vroeger) op 22 mei met 80 kg (N/ha (18 dagen vroeger) op 19 mei met 120 kg N/ha (21 dagen vroeger) Geeft u dus tijdig en voldoende stikstof dan verlengt u de groeiperiode en verhoogt u de jaaropbrengst. met KAS meer gras! 'f - f «s* - V - \42*v v h - V V j v.v ».-■ :/\V i'" 'A--.'/ 7 v. «s ft8'f'i, Y Landbouwkundig Bureau der Nederlandse Stikstof meststoffen Industrie Thorbeckelaan 360 - Oen Haag - Tel. (070) 254000

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1973 | | pagina 21