ölland HOOFDBESTUUR ZLM VERGADERDE officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant A ANGEZIEN over de uitbetaling der graszaad- toeslagen, met name voor de minimum- en ga- rantieprijskontrakten, nog geen overeenstemming tus sen georganiseerde landbouw en kwekers/handela ren is bereikt, zal een commissie van wijze mannen worden benoemd. Deze commissie dient de voorstel len van de afzonderlijke vertrouwenscommissies om trent de afwikkeling van de prijskontrakten 1972 en de uitbetaling der E.E.G.-toeslagen te beoordelen en waar noodzakelijk corrigerend op te treden. Het landbouwschap blijft daarbij onverminderd haar standpunt handhaven dat 80 van de toeslag altijd de kweker ten goede dient te komen. VRIJDAG 9 FEBRUARI 1973 61e Jaargang - No. 3168 land en tuinbouwblad Op de onlangs gehouden jaarlijkse Berlijnse manifestatie „Grüne Woche" oogstte het Nederlandse Paviljoen van het Nederlandse Ministerie van Landbouw grote be langstelling. In deze Nederlandse inzending was een belangrijke plaats ingeruimd voor de Nederlandse aardappelen (ontworpen, verzorgd en bemand door de Pro- pagandastichting Consumptie-aarappelen in Den Haag). De belangstelling voor „Bintje aus Holland" was overweldigend. Vele duizenden Beriijners verdrongen zich van de ochtend tot de avond om er een portie patates frites (DM 1) te be machtigen. De vraag was nauwelijks bij te houden. De „Bintje aus Holland" geniet een goede goodwill bij de Berlijnse consument. In de wintermaanden bedraagt het Nederlandse marktaandeel zelfs meer dan 60 procent. Om deze goodwill te kunnen behouden is het eens te meer noodzakelijk, dat de hoge kwaliteit die Nederland levert, gehandhaafd blijft want de Duitse CMA (de Duitse organisatie voor de afzetbevordering van Duitse produkten) probeert deze sterke positie met het een- heidsmerk „Ackergold" voor Duitse aardappelen te doorbreken. Er kan van dat merk in de toekomst zeker wel concurrentie worden verwacht. Ook om deze reden is de Propagandastichting in West-Berlijn op het ogenblik zeer actief. WOORZITTER J. B. Becu stond in zijn openings- woord van de besloten hoofdbestuursverga dering op 5 februari te Bergen op Zoom stil bij de landbouwprijzen 1973. Het C.O.P.A. vraagt voor 1973 een gemiddelde prijsverhoging voor de gegarandeer de produkten van 7 waarbij nog een nadere ver deling moet worden gemaakt van de verhoging per produkt. Lanbouwcommissaris Ir. P. J. Lardinois heeft zich recentelijk heel wat minder optimistisch uitgelaten over de mogelijkheden met betrekking tot hogere landbouwprijzen. Met name de komende graanon- derhandelingen met de Verenigde Staten en het la gere prijsniveau in de 3 toetredende landen staan ho gere prijzen in de weg. Daarentegen is de situatie op de wereldmarkt, met name voor graan en suiker, heel wat gunstiger dan vorig jaar. Met betrekking tot de invoering van de gemeente lijke onroerendgoedbelasting vindt overleg plaats tussen de Gewestelijke Raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeentes, afdeling Zeeland. Zoals be kend komt deze onroerendgoedbelasting in plaats van de grondbelasting, straatbelasting en personele belasting, welke drie belastingen dan geheel verdwij nen. De vraag is nu of de aanslagen op basis van de waarde of de oppervlakte der gebouwen dient plaats te vinden. Belangrijk is daarbij dat over de opper vlakte als maatstaf weinig misverstanden kunnen ont staan, omdat dit eenvoudig meetbaar is. De geor ganiseerde landbouw zal de ontwikkelingen hierom trent nauwlettend blijven volgen. Belangrijk is voor al, aldus de heer Becu, dat er voor alle gemeenten in Zeeland en Noord-Brabant een uniforme regeling komt. De heer Becu deelde voorts nog mede dat het be stuur van het O.- en S.-fonds zich nader wil bera den over de uitvoering en beoordeling van rentesub sidie-aanvragen en met name wat betreft de bereke ning van de arbeidsbehoefte aan de hand van nor men. Uit de thans ter tafel liggende voorstellen blijkt dat veel meer akkerbouw-, veehouderij- en gemeng de bedrijven dan tot dusver voor rentesubsidie in aan merking zullen komen. Aangezien het er op korte termijn niet naar uit ziet dat een samengaan van de diverse landbouw bladen der 3 landbouworganisaties nog kans van sla gen heeft, deelde de heer Becu mede dat het con tract met de drukker van het ZLM land- en tuinbouw blad weer met een jaar verlengd zal worden. AKKERBOUW TOT nu toe werd als basis voor de kontraktprijs van brouwgerst steeds uitgegaan van het mid den tussen (lage) interventie en (hogere) drempel- prijs. Het Centraal Brouwerij Kantoor (C.B.K.) hand haaft evenwel ook na de laatste bespreking van 31 januari j.l. haar standpunt dat in het vervolg uitge gaan dient te worden van de interventieprijs als ba sis. Dit is voor de landbouw niet aanvaardbaar, om dat daardoor de brouwgerstprijs achterblijft bij de prijs van zomertarwe en het rentabiliteitsevenwicht tussen deze twee granen wordt verstoord. Het is volgens de heer Becu dan ook beter om in plaats van brouwgerst maar zomertarwe in zijn bouw plan op te nemen, zeker nu het ernaar uitziet dat het C.B.K. in haar standpunt blijft volharden. Het is dan ook zaak bij de opstelling van het zaaiplan en de bestelling van zaaizaad hiermee rekening te houden. GRASZAAD Indien betreffende kweker/handelaar daardoor in financiële moeilijkheden zou komen, dient hiervoor met de vertrouwenscommissie een oplossing gezocht te worden. Financiële tegemoetkoming van telers zijde is evenwel slechts dan gewenst wanneer de noodzaak daartoe duidelijk uit de boeken van betref fende kweker/handelaar naar voren komt. TUINBOUW VEILINGFUSIE E leden van de veiling Fijnaart hebben met een zeer grote meerderheid van stemmen gekozen voor toetreding tot de „Combinatie Barendrecht". Deze Combinatie waartoe, behalve Fijnaart, nu de vei lingen Barendrecht, Z.H.E., Vierpolders en Oud-Beijer- land behoren, bereikte over het laatste seizoen een gezamenlijke omzet van 98 miljoen gulden. Verwacht mag worden dat komend seizoen een omzet van 100 miljoen gulden binnen het bereik komt. Behalve het West-Brabantse, zal ook het fruit uit Schouwen-Dui- veland door het nieuwe afzetcentrum worden verhan deld. De veilingprovisie zal omstreeks 4 bedragen. De heer Goud vroeg zich af of deze concentratie uiteindelijk niet zijn weerslag zal hebben op de situa tie waarin de Zeeuwse veilingen verkeren. Een der gelijke concentratie lokt ongetwijfeld een aantal ko pers, wat de prijszetting gunstig kan beïnvloeden. De noodzaak tot samenwerking der Zeeuwse veilingen blijft dan ook sterk aanwezig. MARKTOVERZICHT QP de groentemarkt loopt het aanbod van sprui- ten en sla wat terug bij over het algemeen vriendelijke prijzen. Ondanks het kleinere aanbod van prei zijn de prijzen teleurstellend. Voor het witlof worden, bij een aanmerkelijk lagere aanvoer dan vo rig jaar, gemiddeld hogere prijzen betaald. Het prijspeil van de peren stelt duidelijk teleur. De voorraden zijn even groot als vorig jaar en voor Con ference zelfs groter. Gezien deze betrekkelijk grote voorraden en de invoer van de goed smakende Passé Crassane is het de vraag of er nog wel een flinke opleving van de prijs komt. (Zie verder pag. 4)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1973 | | pagina 1