A.G.v.d. WEGE b.v. H.H. LANDBOUWERS H.H. LANDBOUWERS Oliehandel W. DUMEZ Op Schouwen houden recrea de gemoederen bezig! in de fruitteelt TUINBOUW Indien u geïnteresseerd bent om op aantrekkelijke voorwaarden zaai-uien te kontrakteren voor oogst 1973, zullen wij dit gaarne van u vernemen. Wij zullen dan spoedig met u in kontakt treden om de kondities met u te bespreken. Churchill-laan 714, Terneuzen Tel. 01150-4951 en 2086 Stikstof en magnesium in één bemesting. 18 De fruitteelt in de kop van Schouwen (Renesse, Haamstede, Burgh, Westenschouwen) neemt vrij snel af in betekenis. De groeiomstandighden zijn geleide lijk verslechterd en thans zodanig dat het onmogelijk is om met het telen van fruit voldoende te verdienen. Er is aanvullend inkomen nodig. In het gebied is veel vraag naar recreatieruimte. Menige stedeling wil erg graag met zijn caravan rus tig te midden van de mooie natuur in een boomgaard staan en daar goed voor betalen. Het bestuur van de gemeente Westenschouwen heeft begrip getoond voor de zeer moeilijke situatie waarin de fruittelers ver keren, door toe te staan dat op beperkte schaal cara vans in boomgaarden geplaatst worden. De toepassing van de regeling verloopt echter lang niet altijd zodanig als de fruittelers zouden willen. Dat kwam duidelijk naar voren op de jaarvergadering van de plaatselijke oudleerlingen vereniging „Porno- na", gehouden op 30 januari j.l. te Haamstede. De voorzitter, de heer J. C. de Feijter, wees er op dat het rooien van boomgaarden in de „Westhoek" doorgaat, speciaa aan de Hoge Zoom. Daar staat geen evenredige aanplant tegenover. In feite betekent dat een langzame verdwijning van de fruitteelt uit dit deel van Schouwen, aldus de voorzitter, die er op wees dat zelfs de tuinbouwschool te Zierikzee dreigt gesloten te worden. De heer De Feijter dook diep in het caravan-pro bleem dat de gemoederen van de fruittelers bezig houdt. Hij haalde zinsneden aan uit de lezing die burgemeester Everwijn vorig jaar op de jaarverga dering hield en stelde dat er in 1972 meer woorden over een en ander zijn gezegd als ooit te voren. In maart-april wist de fruitteler desondanks pas hoe veel caravans hij in zijn boomgaard mocht plaatsen. Hoewel dikwijls op tijdige bekendmaking was aan gedrongen, was het college 3 maanden te laat met deze vergunning! Sommigen hadden toen al meer caravans op hun terrein dan op de vergunning was aangegeven. Na Pinksteren kregen dezen een brief van het gemeentebestuur dat de caravans die te veel aanwezig waren, verwijderd moesten worden. Zo niet, dan zouden ze op kosten van de gemeente weg gehaald worden. De fruittelers hebben de bui rustig afgewacht en er is geen enkele caravan weggetrok ken. Wel werden er bekeuringen gegeven. Door het Kantongerecht te Zierikzee werden de betrokkenen berecht. Na veroordeling tekenden ze beroep aan en kwamen er tenslotte in Middelburg met een betrek kelijk geringe boete vanaf. Volgens de voorzitter wil het college van B. en W. een goede naleving van de A.P.-verordening wat de caravans betreft. Men moet dan echter niet de font maken pas in maart-april de aantallen bekend te ma ken, want de gevolgen hiervan zijn in het nadeel van zowel de fruitteler als de recreant. Bij de rondvraag kwam het caravan-probleem in de Schouwse boomgaarden nogmaals uitgebreid ter spra ke. Volgens de nieuwe, door de gemeente Westen schouwen ges elde voorwaarden moet de fruitteler bij de ingang van zijn bedrijf een 'bord plaatsen (door de gemeente te verstrekken), waarop is ver meld dat het hier een boomgaard betreft met ont heffing voor het plaatsen van caravans volgens art. 14a van de Algemene Politie Verordening. Dat von den alle aanwezigen eenstemmig toch beslist te veel gevraagd! Er werden opmerkingen gelanceerd als „landschap- ontsierend" en „als fruittelers zijn we met dergelijke maatregelen het verdoemde volk geworden". Kritiek was er ook op het gemeentebestuur omdat er, on danks de op 15 januari gedane beloften, op 30 januari nog steeds maar enkelen weten hoeveel caravans ze in het komende seizoen mogen plaatsen! MAGNESAMON (20% stikstof en 10% magnesiumoxyde) Wij leveren u tegen ZEER CONCURRERENDE PRIJZEN DIESELOLIE VOOR UW'TRACTOR HUISBRANDOLIE VOOR UW CENTRALE VERWARMING PETROLEUM VOOR UW KACHEL BENZINE VOOR UW AUTO Vraagt onze prijzen u verdient er HARDE GULDENS MEE Levering door geheel Zeeuws-Vlaanderen Tel. 01158-1733, Westdorpe Landbouwkundig Bureau der Nederlandse Stikstofmeststoffen Industrie Thorbeckelaan 360 - Den Haag - Tel. (070) 254000 Uw gewas heeft naast N, P, K en kalk ook magnesium nodig. Vooral op zandgrond is er vaak niet genoeg magnesium en daarom is er jaarlijks aanvulling nodig. Magnesamon maakt 't u gemakkelijk. Stikstof moet u altijd geven en met Magnesamon geeft u stikstof en magnesium in één moeite door. MAGNESAMON bevat: 20% stikstof: half nitraat (NO3), half ammonium (NH4) 10% magnesiumoxyde (MgO), oplosbaar in mineraalzuur, waarvan 50% vertraagd oplosbaar in water. (Stikstofmagnesiummeststof ontheffing 589).

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1973 | | pagina 18