Kleine commissie tuinbouw ZLM vergaderde DINGEN VAN DE WEEK 17 Op donderdag 1 februari vergaderde de kleine Tuinbouwkommissie te Roosendaal onder leiding van de heer M. J. Goud. Na het openingswoord van de voorzitter werd de gang van zaken in de diverse takken van de tuinbouw besproken. VEILINGFUSIE MET 4 PROVISIE De heer R. den Engelse deelde mede dat de leden van de veiling Fijnaart met een zeer grote stemmen- meerderheid (91% van de kilo's) hebben besloten tot fusie, dus tot toetreding tot de „Combinatie Ba- rendrecht". De 5 veilingen die bij deze combinatie w zullen behoren (Barendrecht, Z.H.E., Vierpolders, Oud Beijerland en Fijnaart) komen over het laatste seizoen aan een gezamenlijke omzet van f 98 miljoen, zodat in het komende seizoen de honderd miljoen gulden vlot binnen bereik kan komen. Behalve het West-Brabantse, zal ook het Schouwen-Duivelandse fruit door het nieuwe afzetcentrum worden verhan deld, waarbij de veilingprovisie slechts 4 zal be dragen. Aansluitend op deze mededelingen volgde een uit gebreide bespreking. De ontwikkeling te Barendrecht wijst er eens te meer op dat ook in Zeeland concen tratie van het aanbod nodig is. Er zijn sterke aan wijzingen dat men dan een betere prijs krijgt en te vens kan de provisie binnen de perken blijven. Ge zamenlijk zouden de Zeeuwse fruitveilingen tot een omzet van f 30 miljoen kunnen komen. Men moet blijven hopen dat men elkaar vindt, voor het defi nitief te laat is. FRUITAFZET De heer J. A. Vogelaar gaf op verzoek van de voor zitter zijn zienswijze weer betreffende de afzet van fruit. Het prijsverloop is anders dan tevoren werd verwacht. Vooral het prijspeid van de peren stelt te leur. Opmerkelijk is dat voorraden ongeveer even groot zijn en wat de Conference betreft zelfs groter dan vorig jaar, ondanks de kleine oogst. Dat betekent dat er trager geruimd is. Het is niet te verwachten dat de peremarkt in elkaar zal zakken, maar gezien de betrekkelijk grote voorraden en de invoer van de dit jaar goed smakende Passe Crassane is het toch wel de vraag of er nog een flinke opleving komt in de prijs. Bij de appels zijn er momenteel plaatselijk ernstige bewaarproblemen bij de in C.A.-cellen be waarde Cox's, zowel in als buiten Zeeland. Ook de Goudreinette blijkt vaak minder goed houdbaar te ziin dan anders. Wellicht mede hierdoor is de handel in appels lui. De vooruitzichten zijn moeilijk te beoordelen. On danks de veel kleinere E.E.G.-oogst is er blijkbaar toch geen sprake van schaarste. Wel is er vooral door Frankrijk flink geruimd, o.a. door export naar Enge land, maar daar staat tegenover dat er niets door interventie uit de markt is genomen. Tevens komen er in Italië veel appels in de handel, die anders ver werkt werden tot alcohol. Overigens moet bedacht worden dat de prijzen weliswaar minder hoog zijn dan vorig najaar werd gehoopt, maar dat ze toch nog steeds op een goed peil liggen. Verder kan worden opgemerkt dat voor de eerste Granny Smith zeer hoge prijzen worden gevraagd. BLOEMBOLLEN De heer A. Bal merkte op dat in het afgelopen sei zoen dooreen genomen beter resultaten zijn behaald dan voorgaande jaren. De stemming onder de telers is dan ook minder pessimistisch. Wel waren er grote verschillen per teler. De bruto geldelijke opbrengst varieerde bij de gladiolen zelfs van 10.000,tot ƒ20.000,per ha. Degene die alles in voorverkoop had verkocht en bovendien met de bollen aan de klei ne kant bleef, had een zeer matig jaar. Wie weinig in voorverkoop had verkocht zat echter goed, want de prijzen zijn na de oogst sterk aangetrokken. De lagere produktie werd hierdoor ruimschoots goedge maakt. Bij de tulpen verliep alles precies tegenoverge steld. Het beschot was goed. De telers die in voorver koop hadden verkocht, hadden dank zij de hoge pro duktie en redelijke prijzen een goed jaar. De prijs van de „vrije" tulpen, niet in voorverkoop verkocht, was echter teleurstellend laag. Bij de tulpen was er duidelijk sprake van een ze kere overproduktie. Bemoedigend is daarom dat het areaal met 34 ingekrompen is. Vooral bij de cul- tivar Apeldoorn is er sprake van een forse verklei ning van de oppervlakte. Dat was ook dringend ge wenst, want vooral van deze tulp was het aanbod te groot. De irissen waren goed in opbrengst en ze brachten tevens een bevredigende prijs op. Bij de voorverkoop van gladiolen is er een selectieve vraag, dus naar bepaalde soorten. De voorverkoop van tul pen verloopt traag en tegen prijzen die vrij laag zijn. GROENTETEELT De heer G. Sterrenburg lichtte toe, dat bij de groen teteelt onder glas de komkommers vorig seizoen on voldoende betaald werden. De vroege tomaten (zware stook) brachten eveneens te lage prijzen op, maar la ter in het seizoen trad een herstel op, waarvan de lichte stook en koude teelt konden profiteren. De sla werd tegen sterk wisselende prijzen verkocht, maar over het geheel genomen was de teelt minder rendabel dan in het voorafgaande jaar. Daarentegen was het prijspeil voor een aantal „kleinere" produk- ten zoals andijvie, bonen, e.d. vaak opvallend goed. Opmerkelijk goed waren het laatste jaar ook de uitkomsten van de vollegrondsgroenteteelt. Dit is te opvallender omdat de vooruitzichten door verschui ving naar de akkerbouwbedrijven vaak nogal somber worden beoordeeld. Eveneens opmerkelijk is dat de zwaar verwarmde glasteelt nu al enkele jaren in het hoekje zit waar de slagen vallen. Mede door de concurrentie van zuidelijker landen worden primeurs blijkbaar niet zo goed meer betaald. RENTESUBSIDIES Eind februari zal waarschijnlijk de mogelijkheid worden geopend rentesubsidie voor de sector fruit teelt aan te vragen. Gezien de ervaringen in de land bouwsector lijkt het raadzaam de verwachtingen niet te hoog te spannen. De voorlopige indruk is dat de spelregels zo ingewikkeld zijn, dat er slechts zeer beperkte mogelijkheden zullen zijn om van de rege ling gebruik te kunnen maken. Men kan zich afvra gen hoe dat b.v. in Italië gaat. Wat de fruitteelt be treft zullen de kansen voornamelijk in de gebouwen zitten, b.v. in de bouw van koelhuizen. Voor koel- huisbouw is momenteel zeer veel belangstelling. Het is niet ondenkbaar dat er straks sprake zal zijn van overcapaciteit. In elk geval is het dringend gewenst dat men alles goed op eer. rijtje zet, vóór men tot koelhuisbouw besluit. Past de bouw in het bedrijf en de bedrijfsvoering? Kan men b.v. het geld niet beter benutten voor uitbreiding of vernieuwing, dus voor verhoging van de produktie en verbetering van de kwaliteit? In elk geval moet men beslist niet gaan bouwen om de rentesubsidie te vangen, want die sub sidie vergoedt slechts een zeer beperkt deel van de totale kosten. VOORDRACHTEN Besloten werd om de heer R. den Engelse bij het Hoofdbestuur voor te dragen ter vervulling van de vacature (tuinbouw)lid van de Sociale Commissie van het Landbouwschap en tevens als tuinbouwvertegen- woordigër in de Sociale Commissie van de Gew. Raad van het Landbouwschap voor Zeeland. Bij de Kring Zeeland der N.F.O. is een vacature wegens bedanken van de heer M. P. C. van Nieuwen- huyzen als lid van het bestuur namens de ZLM. Be skoten werd in zijn plaats voorlopig de heer J. A. Vogelaar aan te wijzen. In het Dagelijks Bestuur van de Kring Zeeland der N.F.O. zit bij toerbeurt een vertegenwoordiger van de gewestelijke standsorganisaties. Tot nu toe werd elk jaar gewisseld. Het bestuur van de N.F.O. kring heeft voorgesteld in 't vervolg per 3 jaar te wisselen. De vergadering ging hiermee akkoord. De heer M. P. C. van Nieuwenhuyzen heeft be dankt als plaatsvervangend lid van de afdeling Tuin bouw van het K.N.L.C. Besloten werd de heer R. den Engelse in zijn plaats voor te dragen als plaatsver vanger van de heer M. J. Goud. Tevens werd beslo ten de heer A. Bal voor te dragen als plaatsvervan ger van de heer D. P. van Es. jh/TET ingang van 1 februari komt er in verband met de toetreding van Denemarken, Ierland en Engeland tot de E.E.G. een verandering in de fruit handel met deze landen. Tot nu toe werden kwanti tatieve beperkingen van de invoer van fruit toegepast en in het verdrag dat de toetreding van deze landen tot de E.E.G. regelt wordt o.m. bepaald dat deze kwantitatieve beperkingen van de invoer van groen ten en fruit zowel tussen de nieuwe lidstaten onder ling als tussen de nieuwe drie en de oude zes zul len worden opgeheven met ingang van 1 februari. Verder is overeengekomen dat onder bepaalde voor waarden voor groenten en fruit tijdelijk bedragen zul len worden gehanteerd om de verschillen in prijspeil tussen Ierland, Denemarken en Engeland en de zes, te compenseren. De zgn. compenserende bedragen zijn ondertussen door de Raad voor de EEG vastge steld voor appelen en peren. Bij het vaststellen van de hoogte van de heffin gen is rekening gehouden met de feitelijke devaluatie van het pond sterling sinds medio 1972 toen de koers van het pond is gaan zweven en in feite een devalua tie plaats vond van ongeveer 10%. Voor Engeland bedraagt de compenserende heffing die bij invoer wordt geheven voor rassen als Golden Delicious, Cox's Orange Pippin en Goudreinette, kortom voor ons belangrijkste appelrassen 36,20 per 100 kg. Deze heffing wordt geheven gedurende de periode 1 februari tot en met 31 maart en daarna van 1 augus tus tot en met 31 december. Voor peren die in Enge land worden ingevoerd bedraagt de heffing geduren de de periode 1 februari tot en met 28 februari 1973 en van 1 september tot en met 31 december 1973 24,98 per 100 kg. Deze bedragen zullen volgens het betreffende ver drag per 1 januari 1974 met 20% worden verlaagd en dan zo vervolgens elk jaar met 20 tot ze met ingang van 1 januari 1978 helemaal zijn verdwenen en er ten aanzien van de nu tot de EEG toegetreden landen een zelfde situatie bij uitvoer van groenten en fruit zal bestaan als er op het ogenblik reeds is tussen de overige EEG landen. WOOR de Nederlandse export is in elk geval be langrijk dat de invoercontingentering per 1 fe bruari is opgeheven en dat kan tot gevolg hebben dat er meer vraag komt naar het Nederlandse pro- dukt, zowel wat appelen als peren betreft. Vanzelf sprekend blijft de kwestie van de heffingen aan de grens een vervelende^ zaak, maar de contingentering die er voorheen was, had ook bepaald zeer kwalijke kanten. Met belangstelling mag daarom de verdere ontwik keling van de export naar Engeland worden afge wacht. We behoeven er geen gouden bergen van te verwachten maar dat er wat meer leven in deze brou werij zal komen, zeker voor wat het fruitgedeelte be treft, staat naar we dachten toch wel vast. Overigens was er in Engeland in de maand januari reeds vooruit gelopen op de nieuwe stiuatie want toen werden nog belangrijke extra contingenten beschik baar gesteld. Ook Nederland heeft daar appelen op geleverd. We dachten dat er speciaal wat de appelen betreft in de komende tijd meer naar Engeland verladen gaat worden. Alleen zal het daarbij ook weer noodzakelijk zijn dat we voldoende aandacht besteden aan het aan bieden van het produkt in de verpakking die de af nemer wenst. Het verpakken van het fruit en groen ten op de wijze die de consument kan bereiken, vindt in toenemende mate voortgang. \70RIGE week waren we op de grote tuinbouw tentoonstelling A.Z. 73 in de Delftse veiling. Er was daar enorm veel te zien voor het grote en zwaar gemechaniseerde glastuinbouwbedrijf en we stonden versteld van de ontwikkeling van de tech niek ten behoeve van deze bedrijven. We stonden ook versteld van de veelheid van machines om groen ten en fruit te verpakken op een zodanige wijze dat het de consument kan bereiken. We hoorden van de fabrikanten van deze machines dat er steeds meer vraag komt en verschillende groenten en fruitexporteurs die we daar spraken ver telden ons dat ze zich helemaal moeten instellen op dit verpakken van het produkt want dat er alleen dan dikwijls maar zaken te doen zijn met de buitenlandse afnemers. Het is een ontwikkeling die we al jaren hebben zien aankomen en die nu in een stroomver snelling terecht lijkt te komen. Het met de hand ver pakken van het fruit en de groente heeft haar tijd gehad. „Het is niet meer te betalen" hoorden we van een exporteur die een nieuwe verpakkingsmachine had besteld. Een ander ding dat ons opviel op deze bijzonder interessante tuinbouwtentoonstelling was de grote plaats die de bloemen innamen in het geheel. De handelaren richten zich in toenemende mate op de kwekers die om willen schakelen van groenten op bloemen onder glas en gezien de bloemenveilingom- zetten is duidelijk dat hier een groot terrein ligt. Ove rigens hebben we ook begrepen uit hetgeen we hoor den en zagen dat men om te kunnen meedoen bij het omschakelen van groenten op bloemen, een eerste klas vakman moet zijn en niet mag vergeten dat er vele risico's zijn verbonden aan deze teelt!

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1973 | | pagina 17