HERA Neem geen risico, verbouw y. Het ras met de grootste oogst zekerheid! De reiniging van melkwinnings- apparatuur Vlasteelt 1973 C.RA - Tilburg A. VAN HOOYDONK Een hoge melkproduktie met een hoog vet- en eiwitgehalte betekent nog niet altijd een hoge melkprijs. De melkprijs is nuL mede afhankelijk van de kwaliteit van de melk. Een goede kwaliteit is alleen te bereiken als de apparatuur voor de hele melkwinning goed gereinigd wordt. Na het melken zijn er melkresten die verwijderd moe ten worden om aanslag in de appara tuur te voorkomen. In deze aanslag kunnen bacteriën zich sterk ontwik kelen en de melk besmetten. Het prijsverschil van eerste en der de klasse is al twee cent per liter melk. Heeft men meerdere keren ach ter elkaar derde klasse, dan wordt het prijsverschil nog groter. Een goede reiniging van de apparatuur is dus wel degelijk verantwoord. Eens per week dient een zuur gebruikt te worden om aanslag te voorkomen of te verwijderen. Indien men voor de melkstellen een wasapparatuur gebruikt, zorg dan ook vooral voor een goede tempe ratuur van de spoel vloeistof 50° C). Houdt hierbij vooral de spoeltijd goed in de gaten want bij langer spoelen dan 10 tot 15 minuten, koelt de vloeistof teveel af. Reinig op gezette tijden de vacuümslangen en va- cuümleiding met 'n warme alkalische oplossing zodat besmetting van hieruit uitgesloten is en er zich geen verstoppingen voordoen. c. Reinigen met behulp van de hlttereiniger. Bij de z.g. hittereiniger spoelt een grote hoeveelheid heetwater éénmaal door de apparatuur. Om aanslag van kalkzouten te voorkomen, wordt er 'n zuur aan toege voegd. Voor een goed effect van deze wijze van reiniging is het noodzakelijk dat alle onderdelen die met melk in aanraking komen tenminste gedurende twee minuten een temperatuur van 76° C hebben bereikt. HET TE' GEBRUIKEN WATER |N bijnd alle gevallen is er wel waterleiding op het bedrijf aanwezig. In het algemeen is het aan te bevelen om dit water te gebruiken voor de reiniging en desinfectie, omdat dit ontijzerd is. Water uit een of ande re put van het eigen bedrijf is meestal niet geschikt om het te gebruiken bij de reiniging van de apparatuur. Dit water bevat vaak veel ijzer, terwijl de hardheid meestal te hoog is. Zijn de putten te ondiep, dan kan de bacterio logische kwaliteit veel te wensen overlaten. Uiteraard is het water uit deze putten meestal wel te gebruiken voor andere doeleinden zoals drinkwater voor het vee. Het verdient echter altijd de voorkeur om het op een laboratorium te laten onderzoeken op de bruikbaarheid. Vooral de temperatuur van het water speelt een be langrijke rol bij de hele reiniging. Er moet danook ge zorgd worden voor goede en voldoende apparatuur om warm water te produceren. De meeste problemen doen zich voor door onvoldoende warmwater bij de reiniging. DE REINIGING VAN MELKMACHINES VAN HET EMMERS-TYPE |N wezen is de reiniging van alle apparatuur gelijk. Voor alle installaties gelden de volgende voor waarden: Het volledig verwijderen van achtergebleven melk resten en het vernietigen van aanwezige bacteriën. Belangrijke punten bij het reinigen van genoemde melkmachines zijn: Direkt na het melk doorspoelen en mogelijk met lauwwater. Borstelen met een warme reinigingsoplossing (temp. 4050° c), en zachte borstels gebruiken voor de bin nenkant. De tepelvoeringen borstelen onderwater geeft een beter reinigings effect. Maak gebruik van goed, passende en zeker niet van versleten tepelvoeringborstels. Draai altijd zowel bij het inbrengen als het uithaalen de borstel in dezelfde richting. Dit voorkomt beschadiging van de tepelvoe ringen en uw borstels gaan veel langer mee. De aansluitpijpjes voor de melkslang aan de klauw en de deksel moeten met een aparte borstel goed door gestoken worden want, hierin komt gemakkelijk aan slag voor. Spoel vooral goed na met koud water om alle reini gingsvloeistof te verwijderen. \hak vóór het melken doorspoelen met een chloor- bleekloog oplossing geeft 'n goede desinfectie. Zorg hierbij dat de juiste dosering wordt gebru'kt. Bij een overdosering kan er zoveel chloor achterblijven in de apparatuur, dat de melk er mee besmet wordt. DE REINIGING EN ONTSMETTING VAN MELKLEIDING HET. reinigen en ontsmetten van melkleiding ge schiedt door het laten circuleren of eenmalig door spoelen van vloeistoffen. De melkstellen kunnen tijdens de reinigingsbeurt in de wasbak worden gelegd of, zoals in doorloopmelkstallen door middel van sproeikoppen in het circulatiecircuit worden opgenomen. De reiniging van de melkleiding kan zoals gezegd op verschillende manie ren plaatsvinden: a. Circulatiereinigen door handbedieruig. Direct na het melken wordt de leiding doorgespoeld bij voorkeur met lauwwater 35° C). Het voordeel van deze lauwwaterspoeling is dat het melkvet beter wordt opgelost terwijl de leiding alvast op een hogere tempe ratuur wordt gebracht. Bij deze voorspoeling gebruiken we schoon water zonder toevoeging. Het verdient de voorkeur om dit water niet te laten circuleren maar direct weg te laten lopen. Direct na deze voorspoeling begint de feitelijke reiniging. Gebruik hiervoor warm water, wat bij het begin rond 80° C is, zodat de eindtem- peratuur niet lager komt dan 50° C en voeg het reini gingsmiddel toe. Vooral de tijdsduur van deze circulatie is belanglijk voor een goede reiniging. Veelal wordt er te lang gecirculeerd waardoor er een te grote daling van de temperatuur van het spoelwater optreed. Langer spoe len dan max. 15 minuten is beslist af te raden. Na deze spoeling, al dan niet met een gecombineerd middel, volgt nog de naspoeling om de resten van de reinigingsvloei stof te verwijderen. Direct vóór hèt melken wordt de installatie voorgespoeld met een koude chloorbleekloog- oplossing. b. Circulatiereiniging met behulp van de wasautomaat Deze manier van reinigen is in wezen precies gelijk aan de voorgaande, alleen gebeuren dan al deze hande lingen volautomatisch, met uitzondering van de voor spoeling vlak voor het melken. Deze reinigingsautomaten kunnen geleverd worden bij de melkleiding. Het is ech ter ook mogelijk om de reinigingsautomaat van de tank ook te gebruiken voor de reiniging van de leiding. Voor deze laatste methode bestaat steeds meer belangstelling. De praktijk heeft ook al wel getoond dat deze methode van reinigen zeer zeker kan worden aanbevolen met de wasautomaten van bepaalde tanks. Het geeft een ar beidsbesparing t.o.v. de eerst genoemde methode en het is bedrijfszekerder. Bij de handbediende reiniging doet men vaak ander werk tussen de reinigingsbeurten in waardoor er dan meestal veel te lang wordt gespoeld. UTERBIJ kennen we twee methodes n.l. reinigen met de hand en met behulp van een reinigingsauto maat. Aan de eerste methode kleven nog al wat bezwa ren. Het kost nogal wat extra tijd en vaak is het tijdstip waarop dit moet gebeuren niet altijd even gemakkelijk. Denk b.v. maar eens als er 's avonds laat of 's nachts melk wordt opgehaald, ook als de veehouder de hele dag in 't veld is en niet thuis komt voor de melktijd, dan kan de tank al geruime tijd vuil staan. De voorkeur gaat daar om uit naar een automatische reiniging, die bij bijna alle tanks momenteel perfect werkt. Ook de hulptankjes kunnen op die wijze gereinigd wor den zodat ook hier handwerk tot het verleden kan be horen. Een juiste afstelling t.o.v. de hoeveelheid water is echter van groot belang. Hieraan ontbreekt nog wel wat in de praktijk. Het is daarom ook wenselijk dit af en toe eens te controleren. Voor de juiste afstelling raadplege men dan de firma. Dit geldt uiteraard ook voor de melk leiding. ENKELE SLOTOPMERKINGEN JFORG vooral voor voldoende warmwater, desgewenst rloor 2 of meer boilers te gebruiken. Eenmaal per week spoelen van zowel de leiding als de tank met 'n zuuroplossing. Na de zuursnoeling altiid naspoelen met schoon water. Slangen die bii het m°iken met me!k in aanraking komen zoals de melkslang in de tank of de verdeelslangen in de bussen, dienen ook vooral aan de buitenzijde steeds goed gereinigd te worden. Is er om een of andere reden aanslag in de melkleiding dan is deze het beste te verwijderen door afwisselend te spoelen met een reinigingsmiddel en met een zuur. direct achter elkaar tot de leiding schoon is. De buitenzijde van de melkstellen dienen dagelijks schoongemaakt te worden met 'n borstel of schoonspuiten. Overigens laat men de melkstellen zoveel mogelijk in de spoelkoppen. want bor stelen kost rubber. Voor het gelijkmatig verslijten van de tepelvoeringen is het goed om deze van tijd tot tijd eens wat te draaien in de bekers, dit kan dus samen gaan met een periodieke reiniging. Een extra krachtige reiniging is te verkrijgen door een spoelpulsator op de leiding te plaatsen. N.V. H. MOMMERSTEEG ZAADTEELT EN ZAADHANDEL WORDT MOMMERSTEEG INTERNATIONAL B.V. De voortdurende groei die de N.V. H. Mommersteeg Zaadteelt en Zaadhandel de afgelopen 50 jaar heeft ge kenmerkt mede tot uiting komende in buitenlandse vesti gingen in Engeland', België en Duitsland, maakte een nieu we, internationale presentatie noodzakelijk. Vandaar de nieuwe naam: Mommersteeg International B.V. en een nieuw vignet. Beide zullen voortaan worden toegepast op verpakkingen en in de publiciteit. Daarmee doet een duidelijk overkoepelend beeld van Mommer steeg International haar intrede. Een beeld, dat door de moderne vormgeving, recht doet aan de belangrijke positie die Mommersteeg International op de wereld markt van graszaden inneemt en waarbij MSG en Graza- via gedeponeerde produkt-lijn merken blijken voor Mom mersteeg graszaden in respektievelijk de utiliteits- en rekreatie-sektor. UITGIFTE LANDBOUWBEDRIJVEN IN OOSTELIJK FLEVOLAND Zoals uit een advertentie in dit nummer blijkt is de Direkteur van de Rijksdienst voor de LJsselmeerpolders voornemens met ingang van 1 november 1973 in Ooste lijk Flevoland 20 landbouwbedrijven uit te geven, in grootte variërend tussen 45 en 95 ha. Tot deze bedrijven behoren 12 akkerbouwbedrijven en 8 weidebedrijven, die voor een deel in pacht en voor een deel in erfpacht of eigendom beschikbaar worden gesteld. Op pachtbedrijven kleiner dan 60 ha zal door de Staat een woning worden gebouwd. De uitgifte in erfpacht geschiedt voor een ter mijn van 40 jaar. Om voor bovengenoemde bedrijven in aanmerking te kunnen komen moet men aan bepaalde eisen ten aanzien van leeftijd, opleiding, vakbekwaamheid en financiële draagkracht voldoen. Deze eisen, alsmede nadere bijzon derheden over de bedrijven en de wijze van uitgifte, zijn vermeld in een prospectus, dat verkrijgbaar is door stor ting van 2,50 op girorekening 869847 van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders te Lelystad. Op het giro strookje dient behalve de naam en het adres van degene die een prospectus bestelt, eveneens te worden vermeld: „Landbouwbedrijf O. Fl. 1973". Aanmelding als gegadigde dient uitsluitend per brief kaart te geschieden en wel vóór 23 februari 1973. Deze briefkaart te adresseren: Rijksdienst voor de IJsselmeer polders, Zuiderwagenplein 2 te Lelystad. Op deze brief kaart alleen te vermelden naam, adres, postbestelling en provincie van inwoning van de gegadigde, alsmede de aanduiding: „Landbouwbedrijf O. Fl. 1973". Zij, die zich in het kader van een ruilverkaveling als gegadigde aan melden, dienen op de briefkaart tevens te vermelden de naam van de ruilverkaveling waarin hun bedrijf ligt. Zij, die een bedrijf hebben buiten een ruilverkaveling en die bereid en in staat zijn dit bedrijf ter beschikking te stel len aan een gegadigde uit een ruilverkaveling, dienen hiervan op de briefkaart eveneens mededeling te doen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1973 | | pagina 13