deed het best in 1972. "Een beste biet om te zaaien" VINK VOOR ALLE DRUKWERK Vicon Verkoop Nederland B.V. Nieuw Vennep, telefoon 02526-3041 (^jCN^ 'n keiharde werker fl 'p G O O Zaai voor een best financieel resultaat in 1973 ZWAANPOLY Redelijk gehalte - meer kilo's - minder schieters hfiF\jW dr,e iaar 'n de Prakt'ik beProefd en het oordeel van de proefnemers: Zeker een proef waard in 1973, voor hen die een hoger gehalte willen bereiken en toch een goed gewicht willen hebben. Beide rassen leverbaar in precisiezaad, verzaaibaar in C-apparatuur. N.V. Zwaanesse - Voorburg Cultuur van Suikerbietenzaad Uitgifte landbouwbedrijven in Oostelijk Flevoland stam slabonen capucijners Fa. J. Balkenende Lan dbou wpraktij ks chool PRINS WILLEM te Schoondijke INSTRUCTEUR Nassaustraat 1 Axel Tel. 01155-2020 Niets overtuigt meer dan de praktijk. En daar heeft de Vicon per Helstrooier ook in Nederland bewezen Uat hij niet te evenaren is in de regelmaat van het strooipatroon, de effectiviteit der strooi- breedte, (tot 12 m), de precisie van de dosering, de eenvoud van de bediening, de levensduur en de grootte van het assortiment. Technisch geziengewapend polyes ter en roestvrijstaal maken de Vicon pen delstrooier tot een onverwoestbare ma chine die nauwelijks onderhoud vraagt. Wageningen heeft 'm grondig beproefd (bulletin nr. 352 en 440). Vicon heeft kant-en-klare oplossingen vooralle praktische strooiproblemen zo als overbemesting, verwerking van losse kunstmest, Stima/Fosma Kencica, Dolu- cal, Thomasslakkenmeel, strokenbemes ting in de fruitteelt enz. Keus uit 6 modellen; 250,375,600,950, 1550 en 2700 liter. Interesse? Vraag dan nadere informatie met de bon. .0) "S e O W c a> S-i <l) -£3 -O CC flj c-a g pi o) p cc 3 O •*-» 'o G t-1 3 2 GQ O E ci ai S5 ee ZWAANPOLY De directeur van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders te Lelystad is voorneméns met ingang van 1 november 1973 in Oostelijk Flevoland 20 Landbouwbedrijven uit te geven, in grootte variërend tussen 45 en 95 ha. Tot deze bedrijven behoren 12 akkerbouwbedrijven en 8 weidebedrijven, die voor een deel in pacht en voor een deel in erfpacht of eigendom beschikbaar worden gesteld. Op pachtbedrijven kleiner dan 60 ha zal door de Staat een woning worden gebouwd. De uitgifte in erfpacht geschiedt voor een termijn van 40 jaar. Aanmelding als gegeadigde dient uitsluitend per briefkaart te geschieden en wel vóór 23 februari 1973. Op de adreszijde van de briefkaart vermelden: Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Zuiderwagenplein 2, te Lelystad en op de andere zijde van de kaart: naam en adres, postbestelling en provincie van inwoning van de gegadigde, alsmede de aanduiding: Landbonwbedrtyf OJF1. 1973. Zij die zich in het kader van een ruilverkaveling als gegeadigde aanmelden, dienen op de briefkaart tevens te vermelden de naam van de ruilverkaveling waarin hun bedrijf ligt. Zij, die een bedrijf hebben buiten een ruilverkaveling en die bereid en in staat zijn dit bedrijf ter beschikking te stellen aan een gegadigde uit een ruilverkaveling, dienen hiervan op de briefkaart eveneensmededeling te doen. Uitdrukkelijk wordt verzocht thans geen verdere correspondentie te voeren. Naderhand wordt iedere gegeadigde ruimschoots in de gelegenheieid gesteld zijn wensen en eventuele bijzondere omstandigheden kenbaar te maken. Om voor bovengenoemde bedrijven in aanmerking te kunnen komen moet men aan bepaalde eisen ten aanzien van leeftijd, opleiding, vakbekwaamheid en financiële draagkracht voldoen. Deze eisen, alsmede nadere bijzonderheden over de bedrijven en de wijze van uitgifte, zijn vermeld in een prospectus, dat verkrijgbaar is door storting van 2,50 op girorekening 869847 van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders te Lelystad. Op het girostrookje dient behalve de naam en het adres van degene die een prospectus bestelt, eveneens te worden vermeld :„Landbouwbedrijf O.F1. 1973" De directeur van de rijksdienst voor de IJsselmeerpolders Dr. W.M. Otto Voor enkele percelen in Zuid-Beveland en Zeeuwsch- Vlaanderen hebben wij nog de mogelijkheid voor een contract voor heel Zeeland nog de mogelijkheid voor enkele percelen Zaadhandel Biezelinge Tel. 01102-1209 Wegens vertrek hebben wij plaats voor een met vooropleiding Akte L III of L I of diploma Hogere- of Middelbare Landbouwschool en praktische ervaring op een gemechaniseerd landbouwbedrijf. Salaris volgens rijksregeling. Salarisgrenzen van 1111,- tot 1759,- per maand, excl. verhoging per 1 jan. 1973 (±9%). Indiensttreding zo spoedig mogelijk. U kunt solliciteren voor 24 februari 1973 en deze richten aan de secretaris van het bestuur, Prinses Beatrixstraat 66 te Schoondijke. Inlichtingen kunt u krijgen bij de directeur der school, tel. 01173-551 (na 17.30 uur 01173-342)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1973 | | pagina 12