West-Brabant aan rand van randstad Groengordels als symptomen van groeistuipen verdere gevolgen het moerdijkplan DE Zekluza-gemeenten onder leiding van burgemees ter Schaminee zagen deze kansen liggen en Zeven bergen, Klundert en Hooge- en Lage-Zwaluwe ontwier pen in 1964 een plan voor een merendeels buitendijks industrieterrein van plm. 400 ha, gelegen nabij het dorp Moerdijk, waaraan het plan ook nu nog zijn naam ont leent. Nadat dit plan was ingepast in het streekplan West-Brabant, deed zich een nieuwe ontwikkeling voor. Shell-chemie zag namelijk in Pernis geen mogelijkheden voor verdere uitbreiding van dit bedrijf en zocht naar een nieuwe vestigingsplaats. Van de diverse mogelijk heden om een nieuw chemisch bedrijf te bouwen bleven er twee over, n.l. Moerdijk en Antwerpen. De beslissing viel op nationaal niveau, het werd Moerdijk. Uiteraard was het het goed recht van Shell om bij de onderhande lingen over de vestiging van een miljoenenbedrijf diverse faciliteiten te bedingen, immers de overheid zag niet graag een bedrijf van dergelijke omvang zich vestigen buiten de landsgrenzen. industrie- en havenschap moerdijk industrieschap moerdijk in moeilijkheden het bedrijf van Shell-Moerdijk omvat een oppervlak te van 200 ha, er is optie op een aansluitend ter rein van 300 ha. Het terrein wordt op het spoorwegnet aangesloten door de aanleg van een spoorlijn naar sta tion Lage-Zwaluwe. Deze spoorlijn een miljoenenlijntje i.v.m. de venige ondergrond is thans bijna klaar. Het industrieplan Moerdijk voorziet in een netto-oppervlakte bedrijfsterrein van ca. 1300 ha, voorts is ca. 350 ha nodig voor die infrastructuur (wegen, spoorlijn enz.) terwijl ca. 600 ha een niet-industriële bestemming krijgt (landbouw, beplantingen e.d.). De verwachting was, dat met de ves tiging van Shell-chemie zich na korte tijd een reeks an dere bedrijven als gegadigden zouden melden. Wel heb ben zich een aantal belangstellenden gemeld, maar over eenstemming inzake vestiging kwam tot nu toe niet tot stand. De conjunctuur van de laatste jaren zal daarbij ongetwijfeld een rol spelen. Voorts staat wel vast, dat aan nieuwe gegadigden een belangrijk hogere grondprijs zal worden berekend dan met Shell-chemie werd over eengekomen. offers het offer van de landbouwgronden is intussen reeds gebracht, als boer moet men maar niet teveel naar deze zandwoestijn gaan kijken en daarbij herinneringen boven halen aan de vruchtbare polder die hier tot voor enkele jaren was! De verstoring van de agrarische struc tuur van het voor de landbouw overgebleven gebied kan alleen worden gecorrigeerd door het uitvoeren van ruil verkaveling. Daaraan wordt gewerkt, het blok Zonzeel komt dit jaar in stemming, het blok Willemstad gaat aan het voorbereidingsstadium beginnen. De ingrijpende ver andering van het landschap is zonder meer duidelijk en zal niet te verhelpen zijn. Of men nu vanuit Breda, vanaf Fijnaart, vanaf Roosendaal of de Langstraat richting Moerdijk rijdt, vanuit die verte ziet men de gigantische contouren van Shell-chemie met zijn 120 meter hoge schoorsteen boven het landschap uitsteken. Bij avond is het gehele bedrijf verlicht en lijkt het of een reusachtig geïllumineerd slagschip ligplaats heeft gekozen in het Hollands Diep. Dit slagschip zal blijven en we zullen er mee moeten leren leven. de kwaliteit van het leefmilieu groenstroken, uitvoering en kosten Dn experiment strookt met de publieke opinie en zal voorlopig meer een psychologisch dan een landschappelijk effect hebben. Overigens zullen deze groenplannen gezien moeten worden als een onder deel van het totale industrieplan. Voor het Moerdijk-ge- bied wordt uitgegaan van groenstroken tot een opper vlakte van 400 tot 680 ha. De kosten variëren dan tussen 15 en 25 miljoen gulden. De landbouwbedrijven in de om geving van het industrieterrein zullen binnenkort met deze plannen tot aanleg van groenstroken worden gecon fronteerd. In het ruilverkavelingsplan Zonzeel is reeds met een oppervlakte van plm. 20 ha groenstroken bij Moerdijk rekening gehouden. Ook in het gebied' ten wes ten van Klundert' en ten noorden van Zevenbergen zullen groenstroken worden aangelegd. De plannen hiervoor zijn in voorbereiding. 11 WIE de ontwikkeling van West-Brabant van nabij heeft gevolgd, zal moeten toegeven, dat daar de laatste jaren grote veranderingen op gang zijn ge komen. De aanleg van rijks- en provinciale wegen en van industrieterreinen getuigt niet alleen van een drastische ontsluiting van met name het kleigebied, maar is vooral ook gebaseerd op uitbreiding van de werkgelegenheid in dit gebied, dat na de tweede we reldoorlog voornamelijk functioneerde als arbeisre- servoir voor de randstad Holland. Jarenlang is dan ook vanuit de streek door diverse organen en organisaties gepleit voor het scheppen van werkgelegenheid in eigen gebied, opdat daar mee de noodzaak van pendel naar het Rotterdamse industriegebied zou kunnen worden opgeheven. Ja renlang bleef dit kloppen aan dovemans,.deuren", omdat West-Brabant blijkbaar als vestigingsgebied v— voor zover niet vallend onder de faciliteiten van kerngemeenten als Etten onaantrekkelijk was. De Zekluza-gemeenten zagen in de vestiging van deze reus in hun gebied eeri machtige motor voor het aantrek ken van andere vestigingen en pasten hun industrieplan aan aan de nieuwe perspectieven. Het nieuwe plan ging nu 'n oppervlakte van plm. 2400 ha omvatten en beteken de o.a. dat het streekplan West-Brabant, dat intussen was vastgesteld, dienovereenkomstig gewijzigd diende te worden. ^LDUS geschiedde, waarna de aanleg van industrie terreinen door het industrie- en havenschap Moer dijk op voortvarende wijze werd aangepakt. De onder handelingen over de aankoop van gronden vergemakke lijkt door het feit, dat het overgrote deel van het voor industrie bestemde gebied staatseigendom was. Ruim 60 landbouwbedrijven, merendeels in pacht bij de domeinen, moesten worden gelikwideerd. Voor 7 van deze pachters kon een bedrijf beschikbaar worden ge steld in Oostelijk-Flevoland en de Wieringermeer, voor die overigen werd in overleg met de hiervoor gevormde vertrouwenscommissie een vergoedingsregeling getrof fen op basis van bedrijfsbeëindiging. Het opspuiten van de terreinen buitendijks en in de grote polder van Klundert geschiedde vaksgewijs en is intussen reeds in een vergevorderd stadium. Als gevolg van de aanleg van de waterspaarbekkens in de Zuidelijke Biesbosch kon over grote hoeveelheden zand worden beschikt uit de naaste omgeving. Slechts één boerderij staat nu nog troosteloos temidden van de immense zandvlakten, de anderen zijn afgebroken en hun stand-plaats is onder 4 meter zand verdwenen De in richting van de terreinen en de opbouw van Shell-chemie heeft tot nu toe aan ruim 3.000 arbeiders werk verschaft, waarvan plm. 500 buitenlandse technici. Shell chemie Nederland heeft te Pernis fabrieken voor de vervaardiging van diiverse soorten chemicaliën, zoals gewasbeschermingsmiddelen (insecticiden, herbiciden e.d.), industriechemicaliën (oplosmiddelen, glycerine, zwavel ep synthetische wasmiddelen), plastics, harsen en synthetische rubbers. De uitbreiding te Moerdijk, die met pijpleidingen verbonden is met het bedrijf te Pernis, zal per jaar 450,000 ton etheen gaan produceren. Etheen iö een grondstof voor diverse andiere produkten als antivries, cosmetica, produkten voor de vezelindus trie en de fabricage van plastics. Het Shell-bedrijf te Moerdijk zal over enkele maanden met de produktie aanvangen. Op dit continubedrijf zullen straks 450 geschoolde arbeidskrachten werkzaam zijn. Met de opleiding van jonge arbeidskrachten uit de streek werd in 1971 reeds begonnen in een bedirijfsschool op het Shellterrein. Voor deze opleiding wordt als basisopleiding vereist L.T.S. of Mavo. De school is gebaseerd op een aantal van 80 100 leerlingen en leidt op tot proces operator en regeltechnicus. De financiële positie van het Industrieschap Moerdijk is immers allerminst aantrekkelijk. Wel zijn ook de ge meente Breda en de provincie Noord-Brabant partner geworden in de gemeenschappelijke regeling, maar voor het verlichten van het zwaar belaste budget zet dit wei nig zoden aan de dijk. De hoop is gevestigd op partici patie van het Rijk, op hulp van het Ministerie van Eco nomische Zaken, met als voorbeeld de door het Rijk be geleide ontwikkelingen te Delfzijl, in het Zuid-Sloe en in Terneuzen. De industrievestiging te Moerdijk heeft uiteraard niet alleen gevolgen voor de naaste omgeving, maar voor ge heel Westelijk Noord-Brabant. Als positief gevolg mag allereerst worden genoemd verbetering van de werkge- legenheidsstructuur. Bij volledige bezetting van de ter reinen kan dit mogelijk in de toekomst enkele tienduizen den arbeidsplaatsen opleveren. Uiteraard zal dit afhan gen van de aard van de bedrijven. Met prognoses zal men dan ook voorzichtig moeten zijn, immers de auto matisering gaat steeds verder. Bij Shell-Moerdijk werken straks 2 arbeiders per ha met een investering van onge veer 2 miljoen gulden per arbeidsplaats! Een verder ge volg zal zijn een bevolkingstoename van de woonkernen in het gebied als gevolg van immigratie van arbeids krachten van elders. Als nadelen moeten genoemd worden het verlies van plm. 2000 ha agrarische cultuurgrond van prima kwali teit, de verstoring van de agrarische structuur in de Westhoek, de verstoring van het landschap en bedreiging van de kwaliteit van het leefmilieu. „Daar waar de mens uitsluitend aan produktie denkt, richt hij zichzelf op den duur te gronde", aldus eeri citaat van prof. dr. Westhoff. Het bestuur van het Indus trieschap heeft dan ook aandacht geschonken aan de diverse facetten, die verband houden met het leefmilieu. Zo zijn met Shell-chemie in een convenant strenge voor waarden afgesproken met betrekking tot de et. veront reiniging van lucht en water. Van de miljoeneninveste ringen van Shell wordt 8 besteed aan voorzieningen, die verontreiniging, van lucht en water zoveel mogelijk dienen te voorkomen. Voorts werd aan het adviesbureau van de Kon. Ned. Heidemij opdracht gegeven een basis^ plan te maken voor de aanleg van groenzones rond en op het industrieterrein. Een deel van dit plan n.l. ten oosten van Klundert is intussen reeds uitgevoerd. Het betreft een groenstrook van merendeels populieren, waartussen aan het onkruid de vrije loop wordt gelaten. Van deze nietige struikjes geplant in de polder, dus 4 meter lager dan het industrieterrein, behoeft voorlopig weinig effect van afscherming van geluidshinder en uitzicht verwacht te worden! Wij zien deze beplanting dan ook als een experiment, waarmee intussen overigens ook in het Sloe- gebied is begonnen. Door het adviesbureau zijn hiervoor twee variaties op gesteld. De eerste gaat uit van een brede zone met een beplantingsdichtheid groter dan 20 rond het industrie terrein, de tweede gaat uit van de woonkernen rond het industrieterrein en ruimt meer plaats in voor een na- tuur- en prod>uktiebos. De vraag „Wie zal dat betalen" speelt bij deze plannen overigens nog een grote rol. Het Industrieschap gaf opdracht tot het maken van deze ontwerpplannen. De provincie heeft zich intussen bereid verklaard een gedeelte van deze plankosten te betalen. De kosten van uitvoering echter zijn dusdanig hoog, dat hierbij een beroep op een rijksbijdrage moet worden ge daan. Trouwens, de aanleg van groengordels vormde een van de belangrijkste voorwaarden die door het Rijk bij de totstandkoming van het Moerdijkplan werden gesteld. De industriële ontwikkeling in West-Brabant verkeert nog volop in het stadium van de groeistuipen, de aanleg van groengordels vormen de symptomen daarvan. Als landbouw zullen wij deze plannen op de voet moeten blijven volgen. KORTEWEG.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1973 | | pagina 11