De groei van Mommersteeg Vlijmen kent geen grenzen. Wat dacht u van: Mommersteeg International? 50 vruchtbare jaren 1923-1973 mommersteeg international bv MECHANISATIE- NIEUWS 10 10e INTERNATIONALE LANDBOUWBEURS PARIJS Van 4 t/m 11 maart wordt te Parijs in het Pare des Expositions wederom de bekende Internationale Land>- bouwbeurs gehouden. Naast de landbouwwerktuigenten toonstelling wordt ook dit jaar weer grote aandacht be steed aan de Europese veefokkerij. De aan de expositie deelnemende landen zullen er een collectie van rassen tonen zowel uit de runder-, varkens-, schapen-, pony- en paardenfokkerij. Ook Denemarken neemt, sinds het lid maatschap van de EEG, nu voor de eerste maal deel. De drie voornaamste Deense runderrassen zullen tentoon gesteld worden, n.l.: het rode ras, dat 70 van de veestapel uitmaakt en vooral op de Deense eilanden en op Jutland voorkomt. Het ras dat vroeger in heel Noordeuropa voor kwam, is verwand met het Rode Belgisch en het Frans/Vlaamse. De vacht is lichter. Wordt veel gebruikt voor kruising met inlandse rassen ter verbetering van de melkproduk- tie. het zwartbonte ras, dat in Noord Jutlandi voorkomt. Be hoort tot de Europees-continentale groep van zwartbonten. het Jersey ras, dat in Noord Jutland en het westen van Fünen voorkomt en dat sterke invloed heeft gehad op de Deense rassen. Engeland komt een nieuw Sussex-Schotse Hoogland rund, België met een van Midden-Hoog België en Italië met een nieuw Piemont-rund. Voor Nederlandse bezoekers wordt een speciaal reis- arrangement georganiseerd door de Stichting de Franse Vakbeurzen, Herengracht 117, Amsterdam, tel. (020) 23.92.04/24.86.70, die gaarne nadere inlichtingen ver strekt. VERVOERSBESCHIKKING RUNDEREN 1&73 VOORJAARSENTING RUNDVEE VAN 1 FEBRUARI—16 APRIL A.S. Bij de op 1 februari 1973 in werking getreden nieuwe vervoersbeschikking runderen is de jaarlijkse mond- en klauwzeerenting van runderen, ouder dan vier maanden, voor dit jaar geregeld. De verplichte najaarsenting van jongvee is vervallen. Wel moeten de tijdens de voorjaarsenting van 1 februari tot 16 april 1973 niet geënte kalveren omdat zij jonger dan vier maanden zijn, na het bereiken van die leeftijd bij vervoer worden geënt en wel tenminste veertien dagen vóór dat vervoer. In bijzondere gevallen, zoals voor de enting van mest- stieren en ossen, kan in verband met het gevaar van de entingshandeling bij dergelijke dieren op oudere leeftijd, op aanvraag bij de betreffende districtsinspekteur van de Veeartsenijkundige Dienst een individuele ontheffing worden verleend van de voorjaarsenting opdat het beslag als geënt rundveebeslag in aanmerking kan blijven ko men. Onder meststieren worden verstaan groepsgewijze gehouden jonge stieren, kennelijk voor de mesterij en niet voor de voortplanting bestemd. Ook voor ossen geldt dat zij groepsgewijze moeten worden gehouden. Bij de te verlenen ontheffing wordt bepaald dat zij in dè leeftijdsperiode van 4 tot 10 maanden tweemaal met een tussenruimte van tenminste acht weken tegen mond- en klauwzeer moeten zijn gevaccineerd en bovendien moe ten zij vóór het bereiken van de leeftijd van 22 maandien worden geslacht. Om als geënt rundveebeslag in aanmerking te komen, wordt tot 16 april 1973 rekening gehouden met de vol ledige uitvoering van de najaarsenting 1972, die voor een bepaalde categorie jongvee verplicht was gesteld. Indieri hieraan niet is voldaan, en men voor 16 april 1973 toch voor een vervoersbewijs in aanmerking wil komen, dient men zich tót de betreffende districtsinspektie van de Veeartsenijkundige Dienst te wenden. VERKOOPPROGRAMMA LELYTERRA-EGGEN UITGEBREID Naar C. van der Lely N.V. te Maasland ons meldt is de vraag naar die Lelyterra eggen voor het zaai- en poot- klaarmaken van de grond zodanig toegenomen dat e.e.a. een uitbreiding van het verkoopprogramma tot gevolg heeft gehad. Uitgaande van de 4 hoofdgroepen die het programma omvat is de groep special eggen uitgebreid met de modellen 300 Special en 350 Special. Voorts een uitbreiding met een geheed nieuwe groep Lelyterra eggen, n.l. de Lelyterra Super. Deze eggen zijn geschikt voor gebruik achter trekkers tot 170 pk motorvermogen. Van het model 450 Super geeft de afbeelding een indruk. De Lelyterra Special alsmede de Lelyterra Super mo dellen zijn uitgevoerd met een tandwielbak die voorzien is van een doorgetrokken ll/%" aftakas. Deze aftakas kan gebruikt worden voor de aandrijving van bijvoorbeeld een pomp. MECHANISATIEDAG CEHAVE N.V. De door de afdeling Land- en Tuinbouwmechanisatie van die Cehave N.V. te Veghel op touw gezette instruc tiedag over de mechanisatie in de varkenshouderij is een succes gebleken. Op woensdag 24 januari vond in de ex cursiezaal van het hoofdkantoor van het Veghelse bedrijf de eerste instructiedag van dit jaar plaats onder grote belangstelling. Er werden inleidingen gehouden over actuele onderwerpen als biggenbatterijen, brijvoeder- machine, inventaris voor varkensstallen en stallenbouw. Met name het economische aspect van deze investerin gen werd daarbij belicht en vormde onderwerp van in teressante discussies. Op 28 februari a.s. heeft de mechanisatie-afdeling van de Cehave N.V. een tweede instructiedag op haar pro gramma voor de rundveehouders. Onderwerpen zullen dan zijn de regeninstallaties, melkleidingen, melkkoel- tanks en de stallenbouw. Na 'n halve eeuw groei heeft de NV H. Mommersteeg Zaadteelt en Zaadhandel zich geplaatst tussen de belangrijkste en meest voor aanstaande graszaad concerns. In binnen- en buitenland. Juist! Vestigingen in Nederland, Duitsland, België en Engeland dat gaat heel wat verder dan Vlijmen! Dat vraagt om een nieuwe naam. En om een nieuwe presentatie. Kijk, die brengen wij u nu onder ogen: Mommersteeg International bv, uiterlijk volledig in 't nieuw! Zó zult u ons voortaan ontmoeten. En zó zijn we gezien in binnen- èn buitenland. Voor u een ingrijpende verandering? Nee, want wij gaan verder met het op onze naam brengen van suksesvolle nieuwe grasrassen en mengsels. Op onze nieuwe naam, wel te verstaan!

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1973 | | pagina 10