LANDBOUW PRESENTEERT ZICH ONVOLDOENDE! officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant - 5 In dit nummer o.m.: 9fc O.V.M. verzekering: „Kijk? U mee in dé spiegel?" Pagina 4 9|f K.N.L.C.: Een onzeker jaar tegemoet! Pagina 5 9fc Tuinbouwzaken Pagina 6/8 9|( Zeeuwse spuitdag 1973 in vogelvlucht Pagina 7 9fc Mechanisatie-nieuws Pagina 9 Akkerbouw- aktualiteiten Pagina 11 „Samenwerking tussen 6 akkerbouw bedrijven" en „Aardappelteelt zonder voorjaarsgrondbewerking" Pagina 12/13 9£ Nieuwe ontwikkelingen bij de kalveropfok Pagina 15 9fc Nadelen van hooi- en kuilvoer en snijmais Pagina 16 9k Eiervervoer per container Pagina 17 9|( Vee en vlees Pagina 19 ONS COMMENTAAR Op de vorige week gehouden Zeeuws-Vlaamse Stu diedag te Terneuzen had één van de vele vragen betrekking op de presentatie van de landbouw bij de Nederlandse bevolking. Moeten wij niet veel meer dan tot nu toe gebruik maken van de huidige schaar ste situatie op de wereldvoedselmarkt bij het bedrij- van de public relations voor de landbouw? Zeker nu dit jaar weer duidelijk blijkt dat een ge zonde westerse landbouw onmisbaar is, aldus de vraagstellers. Wij vonden dit een zeer terecht gestel de vraag waarbij het antwoord ons niet helemaal be vredigde. Ir. Knottnerus onderschreef de gedachten- gang van de vraagstellers volledig, maar verwees overigens naar de Stichting Public Relations voor de landbouw- en tuinbouw die hieraan reeds aandacht besteedt. Wij willen vooropstellen dat de voorzitter van het Landbouwschap één van de weinigen is die steeds wanneer zich daartoe de gelegenheid voor doet het Nederlandse publiek op het grote belang van de landbouw wijst. Helaas kan dat niet van iedereen die bij de land bouw betrokken is gezegd worden. Misschien omdat men het nut er nog niet altijd van inziet, of omdat de kennis ontbreekt of omdat men, vooral in leiding gevende kringen, wat al te gemakkelijk zich ervan afmaakt door te verwijzen naar de werkzaamheden van de Stichting Public Relations. WAAROM PUBLIC RELATIONS Wanneer men, zoals in ons land, al meer dan 25 jaar gewend is ten alle tijde tegen redelijke prijzen meer dan voldoende voedsel te kunnen kopen, gaat men dit langzamerhand als iets vanzelfsprekends aan vaarden. Men koppelt als consument in gedachten beetje bij beetje het beschikbaar zijn van voedsel los van de produktie. Hoeveel consumenten staan er nog bij stil dat wat zij dagelijks eten ook geproduceerd moet worden door onze bodem en wat voor enorme krachttoer de landbouw daarvoor moet leveren. Geen brood zonder tarwe en geen melk zonder koeien. Het is voor ons als landbouw zo simpel, maar welke con sument legt deze verbinding nog? Dit heeft tot gevolg dat het grote publiek daardoor nauwelijks nog begrip kan opbrengen voor allerlei maatregelen op het gebied van prijzen, struktuurver- beteringen en wetgeving om dé landbouw sterker te maken. Bovendien ontbreekt meestal enige kennis omtrent de wereldvoedselsituatie en de onvoorstel baar grote hoeveelheden voedsel die nodig zijn om een bevolking van meer dan 13 miljoen mensen goed te voeden. Public Relations is nu in de eerste plaats bedoeld om de Nederlandse bevolking te informeren over de taak die onze landbouw heeft in het kader van de voedselvoorziening en inzicht te verschaffen omtrent de wijze waarop deze immense taak, naar onze me ning op uitstekende wijze vervuld wordt. Vooral nu de landbouwbevolking nog slechts een gering percentage van de totale bevolking uitmaakt en over vele zaken, de landbouw betreffende, zowel op (inter)nationaal als plaatselijk niveau door de niet landbouwende bevolking beslist moet worden, is een goede voorlichting voor de landbouw van levensbe lang. Maar ook voor de niet landbouwende bevolking is dit van groot belang. Immers indien men door gebrek aan inzicht of kennis voor de landbouw nadelige be slissingen neemt, benadeelt men indirekt zichzelf als consument. Met Public Relations voor de land- en tuinbouw verdedigt men dus niet alleen het landbouw belang, maar ook het algemene belang. VOORLICHTINGSOFFENSIEF Nu er steeds meer belangrijke beslissingen omtrent prijzen, struktuurverbeterende maatregelen, ruimte lijke ordening en milieu buiten de landbouw op alle bestuursniveau's worden genomen, mag een voor lichtingsoffensief van landbouwzijde niet langer uit blijven. Daarbij zal het niet voldoende zijn te vol staan met alleen maar naar een, overigens met zeer beperkte geldmiddelen werkende, Stichting Public Relations te verwijzen, ledereen die bij de landbouw- produktie betrokken is, van boer tot landbouwschaps voorzitter, zal zijn of haar steentje moeten bijdragen. Zoals ook de toeleverende en verwerkende bedrij ven dit zullen moeten doen. Een eerste vereiste is dan ook dat een ieder op de hoogte is van de argumen ten en gegevens die bij de voorlichting aan de niet- landbouwende bevolking gebruikt kunnen worden. De Stichting Public Relations heeft zich tot nu toe vooral bezig gehouden met algemene voorlichting via 19 NU en voorlichting ten dienste van het onderwijs. Zij zal met dit belangrijke werk onverminderd dienen door te gaan. Daarnaast zal de Stichting zich even wel vooral moeten gaan toeleggen op het aan de land bouwbevolking verstrekken van bovenstaande bij de voorlichting noodzakelijke argumenten en gegevens. De één dezer dagen door de Stichting uitgegeven brochure „Enkele gegevens over agrarisch Neder land" is daarbij een eerste stap in de goede richting. Vele volgende stappen zullen moeten volgen. Dat daarbij niet volstaan zal kunnen worden met een budget van slechts ongeveer 600.000 gulden per jaar, of wel 0,005 van de bruto-landbouwproduktie, is een duidelijke zaak. De financiële armslag van de Stichting Public Re lations dient naar onze mening aanzienlijk vergroot te worden. Waar de Stichting in de eerste plaats landelijk werkt, zal het vooral voor de standsorganisaties een taak zijn de regionale en plaatselijke voorlichting ter hand te nemen. Ook wij als ZLM zullen bereid moeten zijn ons daarvoor meer in te spannen en meer geld be schikbaar te stellen. Slechts dan kunnen wij immers voldoen aan het belangrijkste doel onzer organisatie, namelijk: het behartigen van de belangen van de landbouw, tuinbouw en veeteelt in het algemeen en in de provincies Zeeland en Noord-Brabant in het bij zonder! LUTEIJN. VRIJDAG 19 JANUARI 1973 61e Jaargang - No. 3165 land en tuinbouwblad Een werkgroep van de drie Centrale Landbouworganisaties, de A.N.W.B. en de drie Bonden van Plattelandsvrouwen hebben een brochure over Vakan tie op de boerderij samengesteld. Daarin wordt de nodige praktische infor matie gegeven voor diegenen die overwegen op hun bedrijf vakantiegasten te ontvangen. Dit kunnen zowel logeer- als kampeergasten zijn. Meer bijzon derheden over deze brochure op pagina 10.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1973 | | pagina 1