Het grasland- en bouwlandgebruik op zandgrond vraagt om verbetering ii t 0 Ir. J. A. H. HAENEN. Een grasmat, die aan alle eisen voldoet. Veel boeren raken ervan overtuigd dat het aanhouden van weinig koeien een on rendabele zaak is. Bijgaande tabel laat duidelijk zien dat in ons land het houden van een gering aantal koeien op steeds meer bedrijven verdwijnt. Bedrijven naar het aantal melkkoeien (mJt) per bedrijf. jaar 19 mk. 16—19 mk. 20—49 mk. 50 mk. en meer gem. per bedrijf 1964 89.799 51.024 20.722 401 10 mk. 1968 54.394 49.293 30.837 1253 14 m.k. 1970 36.729 42.398 35291 1.914 16 mk. De melkveehouderij is een grond gebonden produktietak waarbij naast de produk- tie van het vee ook de prodiuktie van het grasland dit neemt 65 van de Neder landse cultuurgrond voor haar rekening aan zijn trek moet komen. In dit artikel zullen enkele kanttekeningen worden geplaatst bij de produktie van grasland en bouw land in het zandgebied. UITBREIDING VAN GRASLAND TEN KOSTE VAN BOUWLAND Verreweg het grootste gedeelte van onze zandgronden bestaat uit schrale ontgin- ningsgrond, die in de bouwvoor maar weinig humus en plantenvoedende elementen bevat. De oorspronkelijke aanwezige oppervlakte bouwland is in de loop van de laat ste jaren op veel zandbedrijven praktisch geheel in grasland gelegd. Daarbij is de veebezetting per bedrijf en per ha grasland sterk opgevoerd. In Noord-Brabant zijn momenteel 1.500 bedrijven met ligboxenstal. Bij aanname dat 500 van deze bedrijven groter zijn dan 30 ha, blijven er dan 1.000 bedrijven over in de grootteklasse van 12 tot 30 ha met een aantal melkkoeien dat uiteenloopt van 30 tot 60. ruim 8 miljoen ton veevoer komt ongeveer 75 op rekening van de varkens en het pluimvee. De bedrijven in de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Over ijssel hebben ruim 80 van de Nederlandse varkens- en pluimveestapel. Het vee heeft slechts een gedeelte van de mineralen uit het krachtvoer nodig. De overtollige mine ralen worden met de urine en de mest uitgescheiden. Zolang er op zandbedrijven nog fosfaat- en kalikunstmeststoffen worden aangekocht is het technisch en economisch gezien voordeliger de dierlijke mest op het eigen bedrijf aan te wenden en deze mest niet naar elders af te voeren. Op de zandbedrijven kan zo de natuurlijke kringloop worden gesloten. TEVEEL ZANDGRASLAND HEEFT EEN SLECHTE GRASMAT De grote hoeveelheden drijfimest en ook de mest, die het weidende vee op het gras land deponeert, verstikken pleksgewijze de grasmat. Op deze humeuze, dus vocht- houdende, plekken, kan zelfs op schrale zandgrond het oppervlakkig wortelende on kruid muur, welig tieren. Bij korte en nog meer bij langere droogteperiodes wordt de groei van onkruiden als kweek, paardebloem en ridderzuring, die dieper wortelen dan de goede grassen, bevorderd. In droge perioden kunnen dergelijke onkruiden door hun diepe beworteling nog wel bodemvocht opnemen en zij profiteren hierbij ook nog van de sterk opgevoerde stikstofgiften. Bij de huidige graslandexploitatie heeft de grasmat het zwaar te verduren en het is derhalve niet verwonderlijk dat de kwaliteit van het zandgrasland op veel bedrijven nog steeds verder achteruit gaat. GOEDE AANLEG VAN GRASLAND STELT HAAR EISEN Bij het inzaaien van grasland hangt het slagen ondermeer af van de ontwatering en de bemestingstoestand van het betreffende perceel. Bouwland wordt door de ploeg voortdurend gekeerd en zo worden de meststoffen over de hele bouwvoor verdeeld. - w m Ut*- - 5' - <y 1 - ir - r..,. -• Deze grasmat had al jaren eerder moeten zijn gescheurd. Ridderzuring, muur en paardebloem passen niet bij een goede bedrijfsvoering. Op het grasland is de kunstmeststikstofgift van ruim 100 kg zuivere stikstof per ha successievelijk opgevoerd tot 300 400 kg. Door opvoering van de veedichtheid is de hoeveelheid mest en urine, die het vee tijdens de weideperiode op het grasland depo neert, dienovereenkomstig toegenomen. Op bedrijven waar het vee gedurende het gehele jaar op stal c.q. in de melkstal wordt gemolken, is het aan te bevelen het melk vee 's nachts op stal te laten. Hierdoor komt er in die weideperiode globaal de helft minder mest en urine op het grasland. De kans dat het gras in die mate gaat stinken, dat het weidend vee het minder smakelijk vindt, wordt daardoor minder groot. Bij slecht weer in de voorzomer, zoals nu ,in 1972, blijft de melkproduktie dan ook bjeter op peil. Verder behoeft het vee maar één keer per dag te worden opgehaald, hetgeen de arbeidsorganisatie vereenvoudigt. DOOR HOGER KRACHTVOER VERBRUIK OP HET BEDRIJF MINDER KUNSTMEST NODIG Van 1960 tot 1970 is het verbruik van krachtvoer in ons land toegenomen van 4,6 miljoen ton tot 8,2 miljoen ton hetgeen neerkomt op een stijging van 80 Van de Zodra het grasland is ingezaaid vervalt niet alleen het ploegen maar de gehele grond bewerking. De kunstmest en dierlijke mest komen slechts tot enkele centimeters diep in de grond. De gevolgen hiervan zijn duidelijk merkbaar in de verdeling van de planten voedende stoffen over de bouwvoor. In zijn brochure WISSELBOUW noemt dr. Fran- kena de volgende uitkomst voor de fosfaattoestand in blijvend grasland: het P-citroen- cijfer is voor de bodemlagen 02 cm; 24 cm en 46 cm respektievelijk 32; 22 en 17. In het bijzonder vragen die voedingsstoffen, welke zeer langzaam door de grond bewegen zoals kalk en fosforzuur speciale aandacht bij de aanleg van grasland. Overblijvende wortelonkruiden als kweek, pardebloem, ridderzuring e.a. vormen bij graslandvernieuwing ook een grote handicap. Door dergelijk onkruidrijk grasland enige jaren als bouwland te exploiteren kunnen genoemde onkruiden worden uitge schakeld. Deze hoofdzakelijk mechanische bestrijding van wortelonkruiden is op zand grasland alleen mogelijk door scheuren. Na inzaai van nieuw grasland is in veel ge vallen het gehele perceel vlak na opkomst reeds bezet met zaadonkruiden. Een lang werkend chemische middel, dat onwerkzaam is tegen grassen, maar wel alle zaadon kruiden doodt, zou vooral bij de begingroei de aanslag van het grasland sterk ver beteren.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1972 | | pagina 6