TUINBOUW- KLANKEN Eerste tulpen reeds weer gerooid en afgeleverd Vrij goede resultaten met vollegrondsgroente Laatste appels zijn duur DINGEN VAN DE WEEK i Deze week zijn diverse tulpentelers op SCHOU- WEN-DUIVELAND van start gegaan met het rooien en verwerken van de vroege soorten. Donderdag 22 juni werd het rooien al weer gestremd vanwege de regen. In Duiveland werd ongeveer 20 mm neerslag gemeten. De opbrengsten van de vroege tulpen variëren van goed tot matig. Een en ander afhankelijk van de grondsoort. Voorzover ons bekend is het percentage uitval door groeischeuren geringer dan vorig jaar. Waarschijnlijk omdat het gewas niet stil heeft ge staan in de groei. Vanwege het winderige en regenachtige weer is er de afgelopen week geen kans geweest tulpen dood te spuiten. De telers die vroeg hebben voorverkocht zit ten is de prijs momenteel bepaald niet best. Met ten is de prijs momenteel behaald niet best. Met spanning worden de veilingpr.ijzen afgewacht. Voor de leveranciers van voorverkochte tulpen is het zaak de nodige aandacht aan het produkt te besteden, om narigheid met de koper te voorkomen. Op tulpen bestaat geen droge keuring, waardoor in de praktijk nogal eens wat moeilijkheden voorkomen. Ondanks het vele koude weer valt de ontwikke ling van het gladiolengewas niet tegen. Met enige Een oudere collega uit WALCHEREN zegt steeds tegen ons als we over groentenprijzen praten in 't voorjaar: Je moet tot de langste dag een dikke jas dragen dan zijn de prijzen goed. Hier dachten we aan, nu de prijzen van de vollegrondsgroenten dit voorjaar, door de trend, niet op een laag peil zijn gekomen. We vragen ons wel af of de wat verminderde be langstelling voor koudegronds-groenteteelt of het weer debet zijn aan deze prijstendens. Hoe het zij, van doordraai is er, behoudens de beroemde uitzon dering die de regel bevestigt, praktisch geen sprake. Vooral de grote goedgeleide koude bedrijven ko men redelijk door het eerste halfjaar. In tegenstel ling hiermee en ook wel sterk beïnvloed door 'het koele weer, is de or ijs van komkommers zonder meer slecht. En ook over de tomaten hoeft men geen brief naar huis te sturen. We spraken deze week enkele Kringtuinders van de omgeving Rotterdam. Daar worden worden mo menteel bijzonder veel bloemen geteeld onder invloed van de prijzen der laatste jaren. We weten het niet, maar vermoeden dat dit wel landelijk is en dan kan ons wellicht nog heel wat te wachten staan. Want als er grote massale bloemaanvoeren komen, en dan uiteraard boven het reeds bestaande bloem- bestand uit de centra, dan zou hier wel eens een oververzadigde markt kunnen komen. Nu is het wel zo, dat tegenwoordig de luxe-sector „in" is. Voor een markt van goedkope produkten schijnt geen ruimte te zijn. Helaas is er nog steeds een grote kring van huisvrouwen die het gewoon vinden dat bijv. de slager en kruidenier duur zijn, maar voor groente en fruit de „ouderwetse" prijzen zouden willen geven. We vermoeden dat dit ook mede komt door onze flexibele prijzen. In tegenstel ling immers met de vrij statische prijzen van alle directe levensmiddelen heeft men bij groente en fruit soms in enkele dagen enorme prijsverschillen. De vroege aardappelen komen nog niet in grote massa's ter veiling en ook hier houdt de prijs zich nog uitstekend. De meeste collega's in onze omge- op kunnen vangen en sluiten hun eerste halfjaar balans niet minder af dan vorig jaar. We lazen in de krant dat de belastingschroef weer wat aangedraaid wordt. We vragen ons wel af of het nog zin heeft om naar steeds meer te streven. We kennen collega's die goed zitten, maar door de pro gressie brengen ze momenteel van elke drie krop sla er één naar de directe belastingen. Als men dan steeds maar leest dat onze overheid iedere burger aanmaant om toch, zo nodig, te sparen, dan vraagt men zich af waarop baseert men dit? Nu wordt er weer een half miljard gestopt 'in één enkele sector. Hoe kan men dit volhouden? En als de massa het betalen moet dan is het in wezen een sanering. Enfin, de enige troost is voor ons als kleine man, dat je het niet ziet zitten, maar het evenmin kunt veranderen als het weer, waar we mee begonnen en dat gelukkig nu we dit schrijven wat warmer wordt. Want zo zonder erg, zijn we de lang ste dag gepasseerd en al weer op weg naar de kortste. Mogelijk is het belangrijker hier eens de gedachten bij te bepalen dan bij ons overigens wel belangrijke bedrijfs- en economische leventje. De laatste appels van de oogst 1971 worden duur betaald. Het gaat maar om kleine hoeveelheden bij de meeste veilingen, maar in Terneuzen zijn er nog flinke hoeveelheden te koop en hiervoor werden vo rige week opnieuw wat hogere prijzen betaald. De klasse I in de grote maten steeg tot iets boven 70 cent per kg. De maat 6570 mm noteerde tot 60 cent en de maat 6065 mm kwam aan 50 cent voor de beste kwaliteit. Soms werd er zelfs klasse II kwa liteit verkocht voor 60 cent per kg. Landelijk gezien is het aanbod van appelen nu ook van zeer geringe betekenis geworden. Er vindt nog steeds uitvoer plaats naar de Canarische eilanden. spanning wordt uitgezien naar de bekendmaking van de areaalcijfers. Voor Schouwen en Duiveland ver wacht men een geringe krimp. Of dit over de hele linie het geval zal zijn moet worden afgewacht. We hopen op een krimp, want vorig jaar zat de opper vlakte bepaald boven het plafond. Hoewel de oogst 1971 wel in z'n geheel is geruimd, hebben de prijzen lange tijd onder druk gestaan van het grote aanbod. Bij de bloembollen is het al precies als met alle agrarische produkten. Zie maar eens hoe alleen al een goede oogstverwachting voor de tulpen prijs- drukkend werkt en dat, terwijl alles nog moet ge beuren. Weer en gelegenheid zijn factoren die nog veel verborgen houden. Een bepaald gunstige wending is gekomen in de prijsvorming van de plantuien. Deze week zijn hier nogal wat percelen ïn kopershanden gekomen. We hoorden in onze omgeving van prijzen rond de 7500 per ha, afgestaart en op auto geleverd. Ook de kg-prijs voor levering medio juli is goed. In aanmer king genomen dat diverse telers voor weinig geld hun plantgoed hebben aangekocht, is het rendement niet slecht. In de zaai-uien zijn de laatste dagen wat kontrak ten afgesloten voor 9 ct per kg. Hier valt uiteraard niets van rendement te zeggen, omdat de opbrengst bepalend zal zijn. De ontwikkeling van verschillende bloemzaadge wassen voltrekt moeizaam vanwege het vele koude en donkere weer. De stamslabonen hebben een zwa re dobber. Veel zon in de komende periode kan mo gelijk nog veel goed maken. Als dit nummer verschijnt, zal voor vele duizen den de vakantie ingaan. De schooldeuren gaan dicht, terwijl gelijktijdig de 'bouwvakvakantie begint. De recreatiegebieden op Schouwen en Duiveland zullen bij goed weer zonder twijfel druk worden be volkt. Buiten de Westhoek ziet men zoetjes-aan her en der de campings opdoemen en naar, het zich laat aanzien zal die ontwikkeling nog doorzetten. We hopen van harte dat alle vakantiegangers van hun vrije tijd mogen genieten en bovenal dat ze veel mooi weer mogen hebben. Voor veel ondernemers in de tuinbouwsector is geen vakantie weggelegd. Toch zullen velen evenzeer genieten van mooi zomerweer als de vakantiegangers, zij het dan op andere wijze. Oogsten van geteelde produkten, bij goed weer en als het kan voor redelijke prijzen, blijft ondanks in spanning van krachten, soms toch een ontspannende bezigheid. Dit gebied heeft in het afgelopen seizoen bijzonder ving hebben, zo geloven we, de kostenstijgingen welveel afgenomen. We spraken een exporteur die vorige week uit de Noordoostpolder nog ruim 100 ton Gol den Delicious naar de Canarische eilanden heeft ver laden. Verder moest het op het moment dat we dit schrijven volop aardbeientijd zijn, maar daar man keert nog veel, zo niet alles, aan. Nergens zijn de aanvoeren van betekenis. Het blijft te koud en te nat voor een gezonde ontwikkeling van de vruchten. Wat er komt wordt duur betaald, n.l. steeds tussen 2,50 en 3,50 per kg en tussen 70 en 80 cent per doosje met 250 gram inhoud. Dat zijn op zichzelf zeer behoorlijke prijzen, maar het aantal telers dat er van profiteert is ook veel te klein. Het is te hopen voor het kleinfruit dat er spoe dig verbetering van de weersomstandigheid komt, want nu zit het wel flink fout. UET gaat niet best met de prijsontwikkeling van de belangrijkste van onze kasprodukten, de tomaten en de komkommers. De prijzen zijn laag en liggen in veel gevallen belangrijk beneden die van het vorig jaar. Deze ontwikkeling is reeds verschillende weken waarneembaar. Tomaten en komkommers zijn de belangrijkste produkten van de Nederlandse tuin bouw en het is te begrijpen dat er nog al wat veront rusting bestaat over deze gang van zaken. Het is vooral de concurrentie uit de Oost-Europese landen die ons produkt de das om doet op de buitenlandse markten en vooral in West-Duitsland. Bulgarije en Roemenië leveren grote hoeveelheden op de markten in dat land. Het is tegen deze onnatuurlijke concurren tie uit de Oostbloklanden dat de kritiek van de Neder landse telers zich richt. Tijdens een gezamenlijke ver gadering van de produktencommissie tomaten en komkommers, vorige week gehouden vanwege het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen, is in een telegram aan de Minister van Landbouw en Visserij uitdrukking gegeven aan de ernstige bezorgdheid over de huidige gang van zaken. De minister is met klem verzocht in Brussel te willen bewerkstelligen dat er een halt wordt toegeroepen aan diverse onnatuurlijke marktverstorende krachten op de buitenlandse mark ten. We hebben de laatste jaren veel gehoord over de grote uitbreiding van de tuinbouw onder glas in de Oost-Europese landen. De Nederlandse kassenbou- wers zijn daar bijzonder aktief geweest. Het was te verwachten dat vroeg of laat de weerslag hiervan op onze markt zou komen. Op het ogenblik is dat in ster ke mate het geval. Het zou allemaal nog wel te over komen zijn wanneer er sprake was van natuurlijke concurrentieverhoudingen maar dat ontbreekt in deze landen met een totalitair systeem. Daarom is de con currentiestrijd ook zo ongelijk en in feite niet te voe ren. Het is te hopen dat Minister Lardinois in Brussel gehoor zal vinden voor de gerechtvaardigde klachten van de Nederlandse tomaten en komkommertelers. Zij vormen tezamen een zeer belangrijke groep in de Nederlandse agrarische wereld. LJET aanhoudende koude en dikwijls ook natte weer is niet best voor de ontwikkeling van de tuinbouwprodukten. Het zit bijzonder tegen en het is te hopen dat er gauw verandering zal komen want zoals het nu gaat lijkt het een somber seizoen te wor den. De aanvoer van aardbeien is maar een fraktie van wat ze zou kunnen zijn. De vruchten groeien niet uit en hebben duidelijk te lijden van de koude. De prijzen zijn goed maar voor de meeste telers baat dat niét omdat ze te weinig kilo's hebben. Hopelijk zal de situatie in de komende weken wat beter worden want er moet veel gebeuren. De oogst van frambozen zal in de komende week volop op gang komen en verder staat de oogst van rode bessen voor de deur. Op de hardfruitbedrijven zijn er op het ogenblik weinig problemen met het dunnen. Van de zeer grote perenoogst die er eerst aan de bomen leek te hangen is in heel wat gevallen te weinig over gebleven. Voor al geldt dat voor Conférence en Doyenné du Cornice. Van appelen kan er wel een redelijke oogst komen maar toch ook heel wat minder dan het vorig jaar. Er is binnen ons gebied op grote schaal schade door de hagel ontstaan, zodat de start allesbehalve opwek kend is. O ET enige lichtpuntje van dit moment is, dat de prijzen van de appelen wat zijn aangetrokken en de weinige telers die nog éen voorraad van beteke nis hebben, ontvangen thans een prijs die hun colle ga's eigenlijk al maanden eerder hadden moeten ont vangen om uit de kosten van teelt en bewaren te komen. Er is op dit moment beslist niet veel reden tot op timisme binnen onze tuinbouw. De problemen zijn vele en wanneer we zien wat er rondom ons gebeurt en op welke wijze lonen en prijzen nog altijd achter elkaar aan lopen, dan is het wel eens om er moedeloos onder te worden. Dan vragen we ons bij herhaling af wat er van terecht moet komen en het is erg moeilijk hierop een antwoord te krijgen. We hebben gelezen over de besprekingen die gaan komen over de afbouw van de overbruggingsfinanciering in de fruitteelt. Op het ogenblik bestaat niet meer de mogelijkheid om hier van gebruik te maken. Heel wat ondernemers zouden genoodzaakt zijn hierop een beroep te doen omdat het bewaarfruit dit jaar veel te lage prijzen heeft opge bracht. Zij zullen om verder te kunnen, andere wegen moeten zoeken. Uw organisatie zal u hierbij uiteraard gaarne de helpende hand bieden. Het is echter een somber perspectief wanneer men het daarvan moet hebben. Wat de reeds eerder verleende overbruggings financiering betreft hebben we begrepen dat Minister Lardinois hiervoor tot een afdoening wil komen. Daar na zouden de rentesubsidies ook voor de fruitteelt kunnen gaan werken. Hoe dat zal lopen is op dit mo ment nog een grote vraag.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1972 | | pagina 4