Nieuwe looncijfers akker- en weidebouw en veehouderij per 1 juli 1972 3 U zult ongetwijfeld wel eens in een colonne leger auto's zijn beland. Nu is het zó, dat zo'n colonne als 'n eenheid moet worden beschouwd, zodat bij een krui sing van wegen het verkeer, aan wie in andere ge vallen voorrang verleend dient te worden, op deze voorrang geen aanspraak mag maken indien een mi litaire colonne reeds bezig was de kruising te pas seren. M.a.w. ook al hebt u voorrang dan dient u de colonne te laten passeren. Dit geldt ook indien de wegkruising met verkeerslichten is beveiligd. Zijn de eerste legerauto's door het groene licht gereden dan volgt de rest van de colonne ook al is het licht op rood gesprongen. Staat u op de kruising te wachten en springt het licht op groen terwijl de colonne aan het passeren is, dan moet u toch wachten tot de totale colonne is gepasseerd. Wat moet u nu doen als u toevallig met uw per sonenauto midden in zo'n colonne legerauto's zit en u nadert het met verkeerslichten beveiligde kruis punt? Wel dan moet u rustig met de colonne doorrij den ook al staat het verkeerslicht op rood. Zou u n.l. stoppen dan verbreekt u de colonne en dat mag niet. Toch is het al herhaaldelijk voorgekomen, dat een automobilist wel stopte. Eigenlijk een normale reac tie. Veelal loopt dat goed af doch op een gegeven mo ment werd zo'n automobilist door een volgende le gerauto van achteren aangereden met als gevolg een flinke schade. Nu zult u misschien denken, dat de automobilist toch goed zat. Immers hij had zich net jes aan de voorschriften gehouden, n.l. voor een rood licht stoppen. De rechter was echter een andere me ning toegedaan, n.l. dat voor de bewuste auto die tussen de colonne reed op dat moment dezelfde ge dragsregels gelden als voor de militaire colonne, n.l. doorrijden! Het is dus zaak bij nadering van verkeersknoop punten of dn tracjecten met verkeerslichten niet tus sen een colonne militaire voertuigen te gaan rijden. Raakt u wel daartussen verzeild, dan met de colonne de kruispunten passeren. Het is maar dat u bet weet. GAAT U MET VAKANTIE? De vakantietijd is voor velen aangebroken of reeds begonnen. Indien u per auto naar het buitenland gaat dient u er voor te zorgen, dat uw paspoort maar ook de autopapieren (groene kaart) in orde zijn. Als u bijv. achter de auto nog een aanhangwagen of cara van meevoert, dan moet dit op uw groene kaart zijn aangetekend door middel van een F. Voor onze ver zekerde geen probleem, want op alle groene kaarten die wij afgeven is de F al ingeslagen. Nog veel belangrijker is, dat u voor u de reis aan vangt er voor zorgt, dat de auto technisch in orde is. LATEN CONTROLEREN. Velen hebben de gewoonte om kort voor de reis de auto een goede servicebeurt te geven. Aanbevo len wordt dit niet tekort voor de aanvang van de reis te doen. Na zo'n onderhoudsbeurt komt er dikwijls storingen voor, die onderweg soms moeilijk zijn te verhelpen. Doet u het tijdig dan kunt u nog in eigen omgeving eerst wat proefrijden. Zorg er vooral ook voor dat de banden in orde zijn. Beter de banden wat te vroeg vervangen dan een berghelling af te storten. ZORG VOOR GOEDE BEVEILIGING. Indien u op uw buitenlandse reis ergens overnacht, zorg er dan voor, dat de auto goed is afgesloten en laat geen waardevolle goederen in uw auto achter. Tot deze waardevolle goederen behoren ook uw pas poort, kentekenbewijs en groene kaart. Neemt deze papieren steeds uit uw auto als u in de vreemde maar ook in het binnenland ergens overnacht. Komt u in de bergen terecht dan uw koppeling en remmen sparen. Bij afdaling steeds op uw motor afremmen. U weet dat het stijgende verkeer in de bergen voorrang heeft op het dalende verkeer. SCHADEGEVALLEN. Mocht u in het buitenland een schadegeval hebben dan adviseren wij zo spoedig mogelijk telefonisch contact met ons op .te nemen. In principe kan er van uitgegaan worden dat reparatie in eigen land voor deliger is dan in het buitenland. Daarom verdient het aanbeveling om, indien mogelijk, een noodreparatie te laten verrichten en dan de verdere schade thuis te laten herstellen. Is dit niet mogelijk dan kan in overleg met ons kantoor de auto worden opgehaald of ter plaatse door een expert worden getaxeerd. In geval u een aanrij ding heeft met derden raden wij u aan steeds de politie te waarschuwen en het achter op de groene kaart vermelde adres in het betreffende land. Zorgt u er vooral voor dat u in zo'n geval de juiste gegevens van de tegenpartij te weten komt, zoals naam, adres, woonplaats, verzekeringsmaatschappij en polisnummer alsmede merk en kenteken van de auto. Dit laatste is trouwens altijd van belang, ook bij een aanrijding in eigen land. Wij wensen u overigens een goede vakantie zon der schade of pech toe. DE L. WEEKLONEN VASTE ARBEIDERS Vakarbeiders A overeengekomen arbeidstijd van: 2218 V2 2298 Vi 24953/4 2424 >/4 Leeftijd uur uur uur uur per jaar per jaar per jaar per jaar 22 t/m 64 jr ƒ231,35 241,65 278,85 ƒ266,40 21 jaar 214,95 224,75 259,30 247,80 20 jaar 194,15 203,00 234,20 223,75 19 jaar 173,35 181,30 ƒ209,10 199,80 18 jaar 150,30 157,10 181,20 175,15 17 jaar 127,15 132,95 65 jr en o. ƒ200,00 209,20 ƒ241,90 230,95 Vakarbeiders overeengekomen arbeidstijd van: 2218>/2 2298 249534 2424 Leeftijd uur uur uur uur per jaar per jaar per jaar per jaar 22 t/m 64 jr 225,90 ƒ236,15 ƒ272,40 260,30 21 jr 210,05 219,65 253,35 ƒ242,10 20 jr 189,75 198,35 228,85 218,65 19 jr 169,45 177,10 204,30 195,25 18 jr 146,80 153,50 177,10 169,20 17 jr 124,25 129,90 65 jr e.o. 195,35 ƒ204,35 236,25 225,60 UURLONEN LOSSE WERKNEMERS (TEVENS BASIS UURLOON OVERWERKBELONING VASTE EN LOSSE WERKNEMERS) Leeftijd Vakarb. Vak Seizoen Onge A arbeider arbeider schoolde 22 t/m 64 jr 5,24 ƒ5,11 4,95 ƒ4,63 21 jr 4,87 4,76 ƒ4,61 ƒ4,31 20 jr ƒ4,40 4,30 ƒ4.16 3,88 19 jr ƒ3,93 ƒ3,84 3,72 3,47 18 jr ƒ3,41 3,32 3,22 ƒ3,01 17 .jr 2,88 2,82 2,72 ƒ2,55 65 jr e.o. (vast) 4,53 ƒ4,43 ƒ4,00 65 jr e.o. (los) ƒ4,35 ƒ4,24 ƒ4,11 ƒ3,83 VAKANTIEBONWAARDEN Leeftijd Vakarb. Vak Seizoen Onge A arbeider arbeider schoolde 22 t/m 64 jr ƒ42,80 ƒ41,80 ƒ40,50 37,80 21 jr ƒ39,80 38,90 37,70 ƒ35,10 20 jr 36,20 35,40 ƒ34,30 ƒ31,90 19 jr 32,30 ƒ31,60 30,50 28,50 18 jr 27,90 27,30 26,40 24,70 18 jr ƒ30,30 ƒ29,60 28,70 26,80 17 jr 25,60 ƒ25,00 24,20 22,60 65 jr e.o. ƒ36,10 35,20 34,20 ƒ31,80 In deze weeklonen is een bedrag van 8,60 verwerkt als compensatie voor het vervallen van een aantal toeslagen. Voor hen, die bij de aanvang van het contractjaar de 18-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt. In het maandblad „De Pachtvan deze maand zijn weer een aantal arresten van de Pachtkamer van het Gerechtshof te Arnhem gepubliceerd, die voor ons aanleiding zijn weer eens te wijzen op bepaalde pro blemen die zich in de praktijk op pachtgebied voor doen. Een van de gevallen betrof een poging om aan de werking van de Pachtwet te ontkomen door een mon delinge overeenkomst te sluiten betreffende een tuin- dersbedrijf van bijna 8 ha. Op dit bedrijf, dat gelegen vxis in het rechtsgebied van het kantongerecht te Den Helder woonde een tuinder die behalve de woning ook de bedrijfsgebouwen en het land in gebruik had, vanaf het jaar 1947. Hij betaalde daarvoor een bedrag van f 1,per rijnlandse roede of in totaal f 5509, plus de vaste lasten en f 1000,voor de woning. Op een deel van de tuinderij teelde hij elk jaar na 1960 bloembollen, die op contract werden geleverd aan de eigenaar van het land. In 1969 verkocht de eigenaar de tuinderij. Toen zijn blijkbaar de moeilijk heden ontstaan. De tuinder wilde de tuinderij niet ontruimen. Integendeel, hij vorderde schriftelijke vastlegging van een pachtovereenkomst op grond dat hij de tuinderij voor onbepaalde tijd had gepacht te gen de genoemde tegenprestatie. De eigenaar ontkende dat er van pacht sprake was. Hij praatte verder wel wat in en uit. Hij stelde n.l. eerst dat de tuinder bedrijfsleider was, later als be heerder, e.d. en tenslotte dat er zoiets als een maat schap of een ander onbenoemd contract was. De tuinder was in eerste instantie met de procedure niet gelukkig. De Pachtkamer van het kantongerecht Den Helder was van mening dat hij niet uit zijn boek houding en uit de verklaring van 2 getuigen die hij had voorgebracht, had kunnen bewijzen dat er een pachtovereenkomst bestond. De pachtkamer van het Arnhemse Hof dacht er anders over. Een punt stond volgens haar tussen partijen vast, n.l. dat de tuinder op een gedeelte van het land, meestal elk jaar bollen op contract teelde tegen een elk jaar van te voren overeengekomen bedrag. Het Hof concludeerde daar uit dat de eigenaar het land niet zelf in gebruik had. Men kan moeilijk met zichzelf overeenkomen dat men contractteelt zal plegen! De getuigenverklaringen die de Pachtkamer van het Kantongerecht ook niet als voldoende bewijs had aangemerkt, vonden bij Am- hem" ook meer geloof. Het slot was dat de tuinder vastlegging kreeg van een pachtovereenkomst van 12 jaar. De moraal van dit verhaal. Men kan mondelinge overeenkomsten aangaan en die uitdossen met allerlei mooie namen. Men kan het ook eenvoudig houden en inplaats van het woord „pacht" het woord „huur" of iets dergelijks gebruiken, met de bedoeling de pacht wet te ontgaan. Het helpt allemaal niet. Als er sprake is van het ingebruikgeven van een hoeve of los land voor de uitoefening van de landbouw (met de grote L) tegen een tegenprestatie, dan is er volgens de wet een pachtovereenkomst. Dan gelden dus alle bepalin gen van de Pachtwet. Wat men in strijd daarmee heeft afgesproken is van nul en gener waarde. Men knope dit goed in zijn oor. Soortgelijke situaties als hierboven beschreven doen zich nog maar al te vaak voor. EEN ander geval betrof een geschil betreffende een door een pachter gevorderde schadevergoe ding. In november 1967 had de Pachtkamer van het Arn hemse Hof een verlengingsverzoek van een pachter afgewezen, dat betrekking had op ongeveer 10 hec taren weiland. De afwijzing was gegrond op de stel ling dat de eigenaar het in persoonlijk gebruik wilde nemen en dat dit gebruik voor hem van overwegende betekenis was. In het voorjaar van 1968 verkocht de eigenaar 7 van de 10 hectare aan de provincie Groningen voor de aanleg van een nieuwe weg. De vroegere pachter stel de nu, dat uit die verkoop bleek dat de eigenaar niet werkelijk de wil had gehad het gepachte zelf in ge bruik te nemen. Als hij daarin gelijk had dan was de eigenaar gehouden tot schadevergoeding. Dat staat in artikel 44 van de Pachtwet. In deze procedure was het leveren van bewijs meer het punt waar het om draaide. Er kwamen weer ge tuigenverklaringen aan te pas, die door de Pachtkamer van het Kantongerecht anders werden gewaardeerd dan door de Pachtkamer van het Hof. Het slot was dat de pachter in principe recht kreeg of schadever goeding, omdat het Hof meende dat de eigenaar toen het verlenging sverzoek werd ingediend van de plan nen om de weg aan te leggen, op de hoogte was. Hij eiste bijna f64.000,Of hij dat kreeg is niet bekend, want hij moest zijn schade wel aantonen. Dat dergelijke vergoedingen in de papieren knnnen lopen is uit de praktijk wel bekend. Daarom zij men voor zichtig met wat men beweert. Ook in pachtprocedures. PA AU WE.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1972 | | pagina 3