gropatax TUINBOUWLONEN Zitdagen Ie- ha ve r best rijd i n g begint met het verwijderen van de eerste plant, die U op uw bedrijf tegenkomt. PER 1 JULI 1972 Groningen, Friesland, Drenthe, IJsselmeerpolders, Utrecht, Noord- en ZuidiHolland en Zeeland. VASTE WERKNEMERS Leeftijd 22 t/m 64 jr jr jr jr jr jr jr e.o. 21 20 19 18 17 65 Vakarbeiders 239,10 222,40 200,80 179,30 155,40 131,K) ƒ206,90 Geoefenden 225,40 209,60 189,40 169,10 146,50 124,00 ƒ200,10 LOSSE WERKNEMERS Gedurende de maanden maart/april en februari. Leeftijd 22 t/m 64 jr 21 jr jr jr jr jr jr e.o. 20 19 18 17 65 Vakarbeiders ƒ243,60 226,50 ƒ204,60 182,70 158,30 134,00 ƒ202,20 Geoefenden 239,50 213.40 192,80 172,10 149,10 126,20 190,40 Ongeschoolden 212,10 197,30 178,20 159,10 137,90 116,60 183,30 november t/m Ongeschoolden 215,60 ƒ200,50 181,10 161,70 ƒ140,20 118,60 178,70 Gedurende de maanden mei t/m oktober. Leeftijd 22 t/m 64 Jr 21 jr jr jr jr jr jr e.o. Vakarbeiders Geoefenden Ongeschoolden 20 19 18 17 65 ƒ249,80 232,30 ƒ209,80 187,30 162,40 137,40 ƒ207,50 235,70 219,20 198,00 176,80 153,20 129,60 195,70 221,90 ƒ206,40 186,40 166,40 ƒ144,20 122,00 184,00 Geoefenden ƒ5,30 ƒ4,71 Ongeschoolden 4.99 ƒ5,83 Basis-uurlonen VASTE WERKNEMERS Leeftijd Vakarbeiders 22 t/m 64 jr 5,63 65 jr e.o. 4,86 (Voor lonen in de landbouw zie pagina 3) DIPLOMERING H.LS.-ERS TE DORDRECHT Onder een zeer grote belangstelling vond op vrijdag 23 juni '72 in hotel Swindregt te Zwijndrecht de diplo ma-uitreiking plaats aan de afgestudeerden aan de Hoge re Landbouwschool van het K.N.L.C. te Dordrecht. De voorzitter van de beheerscommissie van de school de heer W. H. Jas verheugde zich over de grote opkomt voor deze diploimia-uitreiking, die zoals hij zei, volgend jaar kan plaatshebben in het nu in aanbouw zijnde scho lencomplex aan de Noordendijk te Dordrecht. Hij her dacht de enkele weken geleden overleden oud-directeur van de school ir. Van Riel. De uitreiking van de diploma's werd verricht door de voorzitter van het schoolbestuur ir. C. S. Knottnerus. Uit Zeeland en Noord-Brabant waren de volgende ge diplomeerden afkomstig: H. L. Aernoudts te Langeweg; C. J. ten Haaf te Kruiningen; A. G. M. de Mul te Oost burg; C. A. M. van Oers te Schijf en W. Th. v. d. Zande te Nieuwerkerk. GEZONDHEIDSDIENST VOOR DIEREN IN NOORD-BRABANT WIJZIGING DIERENARTS Wij maken de veehouders er op attent, dat met be trekking tot de werkzaamheden in het kader van de ge organiseerde dierziektenbestrijding, wijziging van die renarts kan plaatsvinden in de periode van 1 mei tot en met 31 augustus 1972. Buiten dit tijdvak kan alleen in bijzondere gevallen een dierenartswijziging geaksepteerd worden. Die veehouders, welke voor bovenbedoelde werkzaam heden een andere dierenarts wensen, dienen zulks schrif telijk mede te delen aan de Gezondheidsdienst voor Die ren, Molenwijkseweg 48, Boxtel. LAND- EN TUINBOUWBLAD Officieel orgaan van de MaatschapDij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt In Zeeland en Noord-Brabant Eindredactie: Secretariaat ZLM, (tel. 01100 - 5010; na kantoortijd: 01100 - 7634) Technische verzorging Combinatie drukkerij Vink N.V. - Axel en drukkerij Van de Sande N.V. - Terneuzen Advertentie-exploitatie en administratie over advertenties Drukkerij Vink N.V., Nassaustraat 1, Postbus 16, Axel, Telefoon 01155-2020, Postgiro 2069912 SCHADE AAN GEWASSEN AANGEBRACHT DOOR EENDEN Binnenkort zullen de jonge eenden uitvliegen en mo gelijk schade gaan veroorzaken aan gewassen zoals erw ten en gerst. Wat moet u doen in geval van schade? Direkt uw jager waarschuwen Deze kan als jaohtgerechtigde direkt een vergunning aanvragen om de eenden in de nog gesloten jachttijd af te schieten. Voor een zo spoedig mogelijke afhandeling geeft u aan uw jaohtgerechtigde uw naam, adres en tele foonnummer op. De jaohtgerechtigde zal deze gegevens, met de gegevens van zijn jachtakte, zo spoedig mogelijk doorsturen aan: H. Griffioen, Paukensiboekstraat 27, Kapelle, telefoon 01102—1953. Voor West-Brabant is dit adres: E. Dootjes, Vredenburghsingel 34, Breda, telefoon 01600—36194. De benodigde vergunning zal dan direkt worden ge reedgemaakt. Eventuele andere schadeklachten kunnen worden gemeld bij de Hoofdingenieur-Directeur voor de Landinrichting, Westsingel 58, Goes. Consulemtschappen voor de Akkerbouw en de Rundveehouderij te Zevenbergen en Goes. RADIOBERICHT LUISBESTRIJDING IN BIETEN DINSDAGMIDDAG 27 JUNI WOENSDAGMORGEN 28 JUNI In Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en het grote-rivierengebied komen op verschillende per celen bieten thans zoveel perzikbladluizen voor dat, met het oog op de vergelingsziektebestrijding, een bespuiting met een systemisch werkend insecticide noodzakelijk wordt geacht. Verder komen er, ook in de rest van het land, biete percelen voor waar thans reeds zuigschade van de zwar te boneluis kan worden waargenomen. Zodra dit het ge val is diient een bestrijding met een luisdodend middel plaats te hebben. De telers van bieten worden geadviseerd voordat zij tot een bestrijding overgaan eerst hun gewas op de aan wezigheid van luizen te controleren. GOES HULST: maandag 3 juli in „The Clipper". WESTKAFELLE: maandag 3 juli in „Kasteel van Batavia", van 9.15—12.30 uur. KOUDEKERKE: woensdag 5 juli in hotel „Wal cheren", van 9.001.00 uur. OOSTBURG: woensdag 5 juli in café )rDe Windt". MIDDELBURG: donderdag 6 juli in hotel „De Eendracht". ZIERIKZEE: donderdag 6 juli in hotel „Huis van Nassau". THOLEN: zaterdag 8 juli in hotel „Hof van Hol land". BERGEN OP ZOOM Wegens vakantie gesloten van 10 tot 15 juli 1972. B IN HET LANDBOUWHUIS dinsdagmorgen 3 juli 1972 van 9.00—12.00 uur volgens afspraak. - dinsdagmiddag 3 juli 1972 van 13.3017.00 uur. N.B. De luisbezetting in de granen is vrijwel nergens van dien aard cliat een bestrijding zin heeft. VLASSTEUN SEIZOEN 1972/1973 Krachtens verordening van de raad van de Europese Gemeenschappen is het steunbedrag voor vlas voor de produktie van vezels voor het verkoopseizoen 1972/1973, vastgesteld) op 135 RE per ha of wel op basis van de huidige omrekeningskoers van 3,62 488,70 per ha Deze toeslag van 488,70 per ha voor in Nederland ge teeld en geoogst strovlas zal in twee gedeelten worden uitgekeerd n.l.: eerste deel 243,70 per ha aan dé teler; tweede deel 245,00 per ha aan de eerste koper. In het bedrag van de toeslag kan enige wijziging ko men, indien door Nederland de revaluatie van de gulden officieel bij het Internationale Monetaire Fonds wordt aangemeld. De uitvoeringsregeling is blijkens mededeling van het hoofdproduktschap voor akkerbouwprodukten in beginsel gelijk aan die voor het verkoopseizoen 1971/ 1972. BESTEMMINGSPLANNEN Terneuzen. Vanaf 19 juni liggen gedurende een maand ter inzage de bestemmingsplannen „Biervliet" en „Indus trieterrein Driewegen - Mr. F. J. Haarmanweg". In dit laatste bestemmingsplan zijn bij de vaststelling in de voorschriften wijzigingen aangebracht. Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, kun nen binnen een maand bezwaren indienen bij G.S. Ge lijke bevoegdheid komt toe aan een ieder die bezwaren hebben tegen de in het plan „Industrieterrein" aange brachte wijzigingen. Oisterwijk. Vanaf 19 juni ligt gedurende een maand ter inzage het bestemmingsplan „Pannenschuur". Zij, dne zioh tijdig miet bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, alsmede een ieder die bezwaren heeft tegen in het ontwerp aangebrachte wijzigingen, kunnen binnen een maand bezwaren indienen bij GjS. Schijndel. Vanaf 19 juni ligt gedurende een maand ter inzage het bestemmingsplan ,/De Beemd". Zij die bezwa ren hebben tegen de gedeeltelijke onthouding van goed keuring door G.S. aan de voorschriften, kunnen binnen een maand beroep instellen bij de Kroon. RADIO Dinsdag 4 juli a.s., Hilversum II, 12.3012.40 uur; „De Franse landbouwpolitiek nader bezien", een vraag gesprek met dr. W. O. C. thoe Schwartzenberg en drs. A. J. G. Bruynis van het L.E.I. „Het kersenseizoen 1972", mm.v. het Consulentschap voor de Tuinbouw te Tiel. Vrijdag 7 Juli a.s., Hilversum n, 12.3012.40 uun „Het verloop van de ruwvoederwinning", m.m.v. diverse consulentschappen. „Is de beperking van de produktie van D.D.T. nadelig voor de ontwikkelingslanden?" Een vraaggesprek met prof. J. de Wilde van de Landbouw hogeschool te Wageningen. Westerschouwen. Vanaf 19 juni liggen gedurende een maand ter inzage de ontwerp-bestemmingsplannen „Hogeweg" en „Buitengebied Oost". Gedurende deze ter mijn kunnen schriftelijke bezwaren worden ingediend bij de gemeenteraad. Valkenswaard. Vanaf 19 juni ligt gedurende een maand ter inzage het ontwerp-bestemimingsplan „Turfberg". Gedurende deze termijn kunnen schriftelijke bezwaren worden ingediend bij de gemeenteraad. Veghel. Vanaf 19 juni liggen gedurende een maand ter inzage het ontwerp-bestemmingsplan „De Leest" en „Zuid". Gedurende deze termijn kunnen schriftelijke be zwaren worden ingediend bij de gemeenteraad. Tilburg. Vanaf 21 juni ligt gedurende een maand ter inzage het vastgestelde plan strekkende tot wijziging van het bestemmingsplan „Hoeven". Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, kun nen binnen een maand bezwaren indienen bij G.S. Diessen. Vanaf 26 juni ligt gedurende een maand ter inzage het ontwerp-bestemmingsplan „De Heuvel". Ge durende deze termijn kunnen schriftelijke bezwaren wor den ingediend bij de gemeenteraad. Domburg. Vanaf 1 juli ligt gedurende een maand ter inzage het door G,S. goedgekeurde bestemmingsplan „Zonneveld". Zij, die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot G.S. hebben gewend, kunnen binnen een maand beroep instellen bij de Kroon,. Hulst. Vanaf 27 juni ligt gedurende een maand ter in zage het door GjS. goedgekeurde bestemmingsplan „Groot Eiland". Zij, die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot G.S. hebben gewend, kunnen binnen een maand beroep instellen bij de Kroon. Westerschouwen. Vanaf 26 juni liggen gedurende een maand ter inzage a. het door GjS. gedeeltelijk goedge keurde bestemmingsplan „Oude Moolweg"; b. het door G.S. gedeeltelijk goedgekeurde bestemmingsplan „Schol- derlaan"; c. het ontwerp-bestemimingsplan „Buitenge bied-West"; d. het vastgestelde bestemmingsplan Zee bad Nieuw-Haamstede". Zij die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot G.S. hebben gewend met betrekking tot de plannen a en b* alsmede een ieder die bezwaren heeft tegen de gedeeltelijke onthouding van goedkeuring door G.S., kunnen binnen een maand beroep instellen bij de Kroon. Gedurende de genoemde termijn kunnen schriftelijke bezwaren tegen het ontwerp plan c worden ingediend bij de gemeenteraad. Zij, die zich tijdig met bezwaren tegen plan d tot de gemeente raad hebben gewend, alsmede een ieder die bezwaren heeft tegen in het ontwerp aangebrachte wijzigingen, kunnen binnen een maand bezwaren indienen bij G.S.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1972 | | pagina 2