AAGRINOL Pas op, dat uw uien niet voortijdig gaan spruiten AA Toenemende vrije tijd - Een probleem van de toekomst Jongerenaktiviteiten (maleïnehydrazide) 15 cgeluid Onder redaktie van: H. A. HARDERWIJK Bovengenoemde thema zal onderwerp van gesprek zijn tijdens de Internationale Jeugdkonferentie van 2231 juli a.s. in Warwick (bij Birmingham). Door middel van deze konferentie hoopt men het gesprek en de ontmoeting tussen jongeren van verschillende landen te stimuleren om zo tot een begrip van elkaar te komen. De talen van deze konferentie zijn Duits en Engels en er wordt gebruik gemaakt van een simultaan-ver- talingssysteem. Bovengenoemde konferentie is spe ciaal voor jongeren van 16 t/m 23 jaar. De kosten bedragen 5.25. Opgave voor deelname aan deze konferentie zo spoedig mogelijk bij de PJGN, Pr. Mauritsplein 23, Den Haag (070512541) of het PJZ-sekretariaat te Goes (01100—5010), EUROPEES CENTRUM VOOR AGRARISCHE OPLEIDING EN BIJSCHOLING OPGERICHT Onlangs vond de installatie-vergadering plaats van het „Europees Centrum voor de opleiding en scholing in die landbouw en op het platteland", bij afkorting GEPFAR. WAT IS „CEPFAR"? Het centrum is een instituut diat is opgericht door een aantal Europese agrarische organisaties. Het zal dan ook gaan werken op het niveau van de EEG. De organisaties die bij het OEPFAR zijn betrokken zijn het CQPA, het Comité 'd Entente, de COGECA, de EFA en de EURO- FEDAG, oftewel, de organisaties van de boeren en tuin ders, de plattelandsjongeren, de landbouwcoöperaties en de landarbeiders, die in EEG-verband werkzaam zijn. Het centrum heeft als taak om vraagstukken op het ge bied van de beroepsopleiding, de bij- en herscholing op het gebied van de landbouw, de landbouwcoöperaties en het platteland te onderzoeken, om gemeenschappelijke initiatieven die op dit gebied worden ondernomen tot uitvoering te brengen, en om de informatie en voorlich ting op dit gebied te verbeteren. Het centrum zal kon takten moeten onderhouden tussen de betrokken natio nale en internationale organisaties op het gebied van ondierwijs, onderzoek en voorlichting om in samenwer king met de instituten van de Europese Gemeenschap de agrarische opleiding en die op het platteland te kun nen stimuleren en verbeteren. BESTUUR VAN CEPFAR In het algemeen bestuur van GEPFAR nemen de orga nisaties deel die het initiatief tot de oprichting hebben genomen. Tot voorzitter werd de heer Knottnerus, voor zitter van het COFA benoemd. Vice voorzitters zijn de heren Yska (landarbeiders) en Schubert (coöperaties). Daarnaast neemt ook de Europese Commissie aan het bestuursoverleg deel. Het centrum onderhoudt kontak ten met een aantal Europese instellingen en organisaties op het gebied van die beroepsopleiding. Deze zijn als adviescollege met het CEPFAR verbonden. Het dagelijks bestuur bestaat uit 16 leden. Het COPA-secretariaat zal ook het secretariaat van het OEPFAR op zich nemen. INAUGURATIE Tijdens de oprichtingsvergadering wees de heer Knott nerus als voorzitter er op, dat scholing, training en vor ming van jongeren in de landbouw en op het platteland overal in Europa nieuwe vraagstukken oproept. Nieuwe mogelijkheden ontstaan, maar er zijn ook grote proble men om deze te kunnen verwezenlijken. Daarom is het van belang dat tussen de verschillende landen ervarin gen worden uitgewisseld tussen de jongeren zelf en hun leerkrachten. Het nieuwe Europese struktuurbeleid biedt in dezen mogelijkheden. Het is te hopen dat deze ook in het verband van het GEPFAR kunnen worden benut, omdat dit centrum zich richten wil op het gebied van de opleiding, de bij- en herscholing. Het wil helpen allerlei initiatieven op dit gebied te coördineren en tot uitvoe ring te brengen. WIJ ONTVINGEN Jaarverslag 1972 Pudoc, (Centrum voor Landbouw- publikaties en Landbouwdocumentatie) te Wagenin- gen. In het verslag wordt een opsomming van gege vens over de activiteiten van Pudoc in 1971 gegeven. Rentabiliteit van de groenteteelt in de open grond in de provincies Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. Publikatie no. 4.47 van het Landbouw- Economisch Instituut, Den Haag. Verkrijgbaar door storting van 3,50 op giro 412235 met vermelding van het publikatienummer. Het boekje is verduidelijkt met enkele tabellen, en bevat verder nog gegevens betreffende kosten en opbrengsten, grondgebruik, arbeidsbezetting enz. Oogstbescherming, 12e druk van de „Shell Oogstbe- schermingsgids", zorgvuldig herzien en bijgewerkt, kan worden aangevraagd bij Shell Nederland Chemie N.V., Postbus 187, Den Haag. De heer Coppe wees er als lid van de Europese Com missie op dat hij blij is met dit Europese Centrum. Hij zou niet alleen voor de landbouw, maar voor het gehele Europese bedrijfsleven graag een dergelijk centrum tot stand gebracht zien. 'De opleiding moet immers ook elders steeds meer aan de behoeften van het beroep worden aangepast. Dit is vooral nodig in een wereld, waarin de economische groei zich snel ontwikkelt. De heer Coppe deelde mee, met het Europees Sociaal Fonds achter de initiatieven van het centrum te staan. Binnen enkele jaren zal dit centrum als een belangrijke zaak van permanent 'belang kunnen worden gezien. De heer Yska wees er als vice-voorzitter nog op, dat de deelnemende organisaties weinig middelen hebben om het centrum praktisch werkzaam te doen zijn, als niet de Europese Commissie dit initiatief wil steunen. Hij: verheugde zich dan ook over de woorden door de heer Coppe gesproken. Hij was van mening, dat met het oog op de ontwikkelingen op het gebied van het Euro pees struktuurbeleid de statuten van het centrum al weer zouden moeten worden aangepast. Tenslotte werd nog het woord gevoerd door de heren Schubert namens de COGECA, die een inbreng van de coöperaties in het centrum kon toezeggen vanuit een stuk praktisch werk en de heer Coanet, voorzitter van de Europese landbouwjongeren organisatie, die de toe komstige behoefte aan een verdere ontwikkeling van de opleiding en bijscholing van jongeren onderstreepte. J. R. WESTERHUIS. UITWISSELING De afdeling Hummelo-Keppel wil graag een weekend uitwisseling met een PJZ-afdeling. De groep van Humme- lo bestaat uit 20—25 personen, zowel jongens als meisjes. Afdelingen, die belangstelling hebben voor een uitwisseling met Hummelo kunnen rechtstreeks kontakt opnemen met de heer W. Peters, Rijksweg 80, Laag- Keppel (08348—596). WALCHERSE DAGEN De beide plattelandsjongerenorganisaties op Walche ren, de CPJ en de PJZ, verlenen ook dit jaar weer hun medewerking aan de agrarische dagen op Walcheren. De jongeren hebben het dit jaar gezocht in een aantal eigentijdse aktiviteiten. Zo is er ondier meer een kunst markt, waar je kunt snuffelen in allerlei hippe en min der hippe zaken, zoals sieraden, kleding, gebruiksvoor werpen, enz. Tevens wordt er een grote verloting geor ganiseerd met vele waardevolle prijzen voor de toekom stige winnaars. De organisatoren kunnen nog best de hulp van enkele enthousiaste jongeren gebruiken, die o.a. ook willen helpen bij de verkoop van de loten (je kunt kontakt opnemen met Piet van Nieuwerihuyzen, Rijksweg 88, St. Joosland, tel. 01182—1313). Vrijdag avond 14 juli is er een grote ontspanningsavond in de grote tent op het manifestatieterrein. Aan de avond werkt o.a. mee de bandi „The Midnight Specials". Voor legio jongeren een bekende naam. Op het programma voor zaterdag 15 juli staat een trekkerbehendigheids wedstrijd gepland. Opgave voor deelname aan en nadere informaties over deze wedstrijd zijn te verkrijgen bij: W. van Nieuwenhuyzen, Rijnsburg- seweg 5, Oostkapelle (tel. 011891260). SPRANG-CAPELLE De afd. Sprang-Capelle gaat medio juli a.s. haar zo merreis houden. Dt jaar eens niet naar het buitenland, maar naar een stukje Nederland, dat er zijn mag. Dit jaar staat de provincie Limburg op het programma. De organisatoren van de reis hebben een interessante tocht uitgestippeld. De kosten van deelname zijn desondanks bijzonder laag. Opgave voor deelname zo spoedig moge lijk bij: J. Huisman, Raadhuisstraat 23, Sprang-Capelle. Reiskosten voldoen bij opgave. OOST ZEEUWS-VLAANDEREN De afd. Oost Zeeüws-Vlaanderen ontvangt de eerste week van juli a.s. weer een groep Amerikaanse jongeren. De groep Amerikanen verblijft een 3-tal dagen in Oost Zeeuws-Vlaanderen. Zij worden ondergebracht in gast gezinnen. Gezinnen, die een Amerikaans logeetje willen hebben gedurende deze 3 dagen, kunnen zich in verbin ding stellen met de heer J. Murre, Zaaidijk 4, Axel (tel. 01155—1808). Het programma, dat de Amerikanen aan geboden krijgen, 'bevat onder meer: een bezoek aan Mid delburg, de Delta-werken, Rotterdam, en de streek Oost en West Zeeuws-Vlaanderen. De groep vertrekt daarna naar Kopenhagen. Gebruik op het juiste tijdstip AAHYDRAZ (maleïnehydrazide) AAHYDRAZ verlengt de bewaarperioden met 1 a 2' maanden, en voorkomt zelfs spruiten na aflevering. Het middel moet te velde over het gewas worden verspoten, in een dosering van 6% liter per ha. AAHYDRAZ Vraag AAHYDRAZ aan uw leverancier of aan ■fcjPWOPuKTtN N V. AAGRUNOL - GRONINGEN - TEL. 050-134041

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1972 | | pagina 15