Raiffeisenbank fSé Boerenleenbank NIBEM-zomerexcursie 1972 ...de ideale bank voor de particulier -.de ideale bank voor de zakenman Omdat al onze diensten zijn afge stemd op de persoonlijke belangen van iedereen. Zoals bijvoorbeeld onze8spaarvormen met keuzemoge lijkheid voor iedereen. En de Privé- rekening voor de ontvangst van uw salaris met kosteloze verzorging van al uw betalingen met nog rente bovendien. Van uw verzekeringen maken wij maatwerk zodat ze perfekt bij uw bedoelingen passen. Ook voor de vakantiereis naar uw hart kunt u terecht bij één van onze vestigingen. Overal dicht in de buurt en de hele dag geopend, meestal ook nog op 'n avond in de week. Omdat wij op de doeltreffendste ma nier aan de speciale behoeften van de zakenman tegemoet komen. Met een toepasselijke bankrekening en binnen- en buitenlandse betalin gen; met effektenbehartiging, safe loketten en nachtkluis; met het afslui ten van alle verzekeringen en het ver zorgen van financieringen, hypothe ken en salarisbetalingen. Kortom, voor alles waarbij u als zakenman de bemiddeling, medewerking of het ad vies van een bank nodig hebt, staan wij tot uw dienst, met één van onze vestigingen vlakbij. 3000 vestigingen 12 Onder overweldigende belangstelling hield het Nationaal Instituut voor Brouwgerst, Mout en Bier TNO op 16 juni j.l. een zomerbij eenkomst voor haar donateurs. Een ruim 180 personen nam aan vergade ring en excursie deel. De bijeenkomst werd gehouden in Zeeuws-Vlaanderen in de „Krokodil"-bar van Ho tel De Linde te Kloosterzande, die ook bij dit grote aantal personen zeer geschikt voor dit doel bleek te zijn. De voorzitter, drs. J. Gombert, opende de vergade ring met een woord van welkom en sprak er zijn verheugenis over uit dat de belangstelling zo groot was. Ir. W. Witten besprak de resultaten van de gerst- verbouw van oogst 1071. Het jaar 1971 was wederom abnormaal te noemen: zowel de sterke meeldauw- aantasting, de vroege legering (begin juni) en de hit te in juni waren oorzaak van een lage korrelop brengst en een zeer hoog afvalpercentage van de gerst. Kwalitatief bleek de sterk geschoonde gerst goed te zijn met een eiwitgehalte van gemiddeld ni veau (10.3 maar een onvoldoende korrelgrootte ondanks de scherpe sortering. Ook bleken de resul taten van de verwerking in mouterij en brouwerij be vredigend van alle erkende brouwgersten: Cambri- nus, Delisa, Zephyr en Berac. Het oordeel van Mazur ka was wederom kwalitatief gezien uitgesproken on gunstig. Aan handelaars en coöperaties die erin slaagden goede partijen te leveren aan C.B.K. werden met een toepasselijk woord geldprijzen en mooie kunst voorwerpen uitgereikt. De deelnemers bezochten vervolgens een interes sante rassenproef, gelegen te Kuitaart en konden daar duidelijk het gunstige effect van een bescherming van het gewas tegen meeldauw met Calixin consta teren. Na een gezamenlijke door het NTBEM aangeboden lopende koffietafel (waarbij meer gerstenat dan koffie werd gedronken) begaven de deelnemers zich op weg naar Eksaarde in België en bezichtigden daar de 17 ha hop tuinen van de heer Everaarts. Helaas waren nog geen hopbellen aanwezig maar het was desondanks een interessante cultuur en tevens kon men een indruk krijgen van de verwerking van de hop. De apparatuur voor de verwerking zoals pluk ken, drogen, pakken enz. was goed te volgen nadat de heer dr. A. Maton, een uitgebreide uitleg had gegeven. De deelnemers konden Eksaarde niet verlaten al vorens ook hier in het mooie recreatie-centrum Pro vinciaal Hof een pint genoten te hebben. De bussen reden vervolgens terug naar Nederland om in Kloos terzande op een gastvrije wijze ontvangen te wor den door de heer en mevrouw J. Menu, eigenaren van de grote mouterij Menu te Kloosterzande, waarvan des morgens reeds de ontvangstsilo's te Walsoorden aan de horizon zichtbaar waren. De produktie van deze mouterij die, modern inge richt, het laatste jaar aanzienlijk aan het uitbreiden is, bedraagt nu 25.000 ton gerst per jaar. Kieming en eesten heeft in bakken van 125 ton in dezelfde kast plaats. De ontvangst was zo uitstekend dat het voor vele deelnemers onmogelijk was zich tijdig naar huis te begeven. Het NIBEM kan terugzien op een zeer geslaagde zomeexcursie die meer waard was dan het bedrag van hun jaarlijkse bijdrage 15 per jaar). Ir. W. WTLTEN. COVECO BETAALT SLACHTVEE NAAR GEWICHT EN KWALITEIT; EEN GARANTIE VOOR DE VEEHOUDER In het algemeen is het een nogal twijfelachtige zaak slachtvee „op stuk" te verkopen. Bij oplopende prijzen en deze ontwikkeling heeft men in de achter ons liggende maanden kunnen waarnemen houdt dit zelfs een voor de veehouder onaanvaard baar risico in. Het is voor hem vrijwel niet mogelijk om bij deze ontwikkeling de prijs van zijn vee te kennen en hij moet een groot vertrouwen geven aan de man, die het vee voor hem verkoopt. Het is in de huidige en voorlopig ook in de toekomstige situatie normaal, dat de prijzen in dezelfde week op de di verse markten in ons land vrij sterk uiteenlopen. Momenteel is er evenwel wat rust in de prijsontwik keling opgetreden, in verband met de grotere invoer van slachtrunderen uit derde landen als Denemarken, Ierland en Engeland en uit België en Frankrijk. De veehouder is uiteraard volkomen vrij in het kiezen van zijn vertrouwensman, met andere woorden de afzet van zijn vee ligt onder zijn eigen verantwoorde lijkheid. Met het oog mede op deze onzekere fakto- ren bij de afzet van slachtvee hanteert Coveco reeds geruime tijd het uitbetalingssysteem op basis van gewicht en kwaliteit. De ervaring leert, dat op deze wijze de beste garantie voor een juiste prijszetting wordt gegeven. HOE IS DE AANVOER GEORGANISEERD? Coveco heeft zes overnameplaatsen voor slachtvee in ons land waar gedurende een aantal dagen in de week slachtvee wordt aangevoerd en overgenomen. Dit zijn op maandag Arnhem, Hoorn, Leeuwarden, As sen, Emmen en Zutphen. Op woensdag Assen en Utrecht en op donderdag opnieuw Zutphen. Op elke overnameplaats zijn drie slachtveespecialisten van Coveco aanwezig. Twee van hen beoordelen de kwa liteit van de slachtdieren, waarna onderlinge verge lijking plaatsvindt. Zonodig zal de derde man, die de uiteindelijke ver antwoording heeft, ben verschil in kwaliteitsbeoorde ling de beslissing nemen, opdat een eventuele vergis sing kan worden hersteld. Het geslachte gewicht wordt door een beëdigd weger vastgesteld. De slacht dieren worden op de boerderij van een oormerk voor zien, dat tot na de weging aan het slachtdier blijft. Dit betekent een controle tot en met de uitbeta ling aan de veehouder. DE BESTEMMING. Het overgrote deel van de slachtvee-aanvoer, wordt door Coveco zelf geslacht. Afhankelijk van vraag en aanbod wordt een klein deel levend doorgeleverd aan vaste relaties en zonodig wordt ter aanvulling van de eigen behoefte naar bepaalde kwaliteiten op een aan tal markten slachtvee bij gekocht. Door deze transak- tie 'blijven de vakmensen van Coveco aktief betrok ken bij het marktgebeuren, hetgeen van belang is voor een juiste valorisatie van het door de leden/le veranciers aangevoerde slachtvee. De afzet van gebruiksvee vindt in feite op drieërlei wijze plaats. Het daarvoor geschikte vee wordt van boer tot boer verplaatst. Het doorsnee gebruiksvee gaat via de veemarkten, terwijl voor het oosten van het land bovendien gebruik gemaakt wordt van de „Coveco voorraadstal" in Hengelo, Gelderland. Hier wordt evenwel in het algemeen uitsluitend het betere gebruiksvee aangevoerd. De aanvoer en afzet van ge bruiksvee is sterk gebonden aan vraag en aanbod. de bank voor iedereen

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1972 | | pagina 12