Langs de melkweg Verhoging tarieven voor inenten vee (LXVII) De voorbehandeling bij het melken Produktschap bezorgt over vleesexport 10 Gezondheidsdienst voor Dieren in Noord-Brabant. Enkele maanden geleden hebben wij in een artikel o.a. het navolgende medegedeeld: De laatste tijden zijn prijs- en kostenstijgingen in diverse sektoren veelvuldiig onderwerp van besprekingen en deze gaan ook aan onze Dienst vanzelfsprekend niet vooibij. De laatste jaren was het nog mogelijk de kos tenstijging op te vangen, omdat enerzijds de rundvee stapel nog in omvang toenam waardoor de inkomsten stegen, terwijl anderzijds de kosten in het kader van de abortus Bangbestrijding in belangrijke mate afnamen. Omvatte de Brabantse rundveestapel in 1962/1963 512.440 runderen, in 1969/1970 was dit aantal gestegen tot 623.078 en voor het eerst is nu in 1970/1971 een ge ringe afname van het aantal runderen waar te nemen. De laatste jaren is het ons gelukt met die ons toege kende bijdrage van de overheid variërend van 1.995.000,tot 2.030.000,en de bijdrage van de veehouders ad 3,per rund, een sluitende rekening te verkrijgen, met dien verstande, dat voor het afgelopen boekjaar een bedrag van f 100.000,uit de reserve middelen zal moeten worden aangewend. Uit deze midde len konden de mond- en klauwzeerentingen, het 3-jaarlijk- se tuberkulose-onderzoek en de nodige bloedafnamen in het kader van de abortus Bangbestrijding door ons met de dierenartsen verrekend worden. Voorts konden uit deze gelden de slachtvergoedingen van de in het kader van abortus Bang en tuberkulose geruimde runderen worden uitgekeerd en zijn een deel van de kosten voor het schetsen van kalveren, de afgifte van verklaringen, de jaarlijkse stalinventarisatie, het onderzoek van melk op abortus Bang, mistitis en penicilline, alsmede diverse andere laboratoriumonderzoekingen en administratiekos ten gefinancierd. Wat betreft de tarieven inzake mond- en klauwzeer entingen, tuberkulinaties, bloed tappen etc. worden jaarlijks door een paritaire tarievenkommissie van het Landbouwschap en de Koninklijke Nederlandse Maat schappij voor Diergeneeskunde landelijke tarieven vast gesteld. Bedroeg het tarief voor de mond- en klauwzeerenting in 1971 3,per rund, voor 1972 is dit gesteld op 3,45, mede tengevolge van een prijsverhoging van het mond en klauwzeervaccin met bijna 25 ets per te enten rund. De kosten van de tuberkulinaties zijn voor 1972 ge stegen met 1,per te tuberkulineren bedrijf en teven* met iu ets per ruua. De vernoging van voormen ven betekent voor onze Dienst voor het kalenderjaar 1972 een meeruitgave van f 330.000, Wanneer daarnaast rekening wordt gehouden met de normaal gangbare stijging van uitgaven in die personeels- en materialensektor en voorts met het feit, dat voor het kalenderjaar 1972 f 290.000,minder uit de centrale tmiiddelen (overheidsbijdrage) zal worden ontvangen dan in 1971, dan is het wel een duidelijke zaak, dat waar in 1971 reeds 100.000,uit de reservemiddelen is aangewend voor 1972 op een tekort van om en nabij 750.000,in de rundersektor gerekend! moet worden. Ter dekking van voormeld tekort heeft het Bestuur van onze Dienst besloten, de bijdrage van de veehouders met 1,50 per rund te verhogen en derhalve te brengen op 4,50 per rund. Door deze verhoging en met de mogelijkheid om de eerstkomende jaren enige financiën aan die reservemid delen te onttrekken, hoopt ons Bestuur voor de eerst komende jaren verhogingen te kunnen voorkomen. Vanzelfsprekend zal dit mede afhankelijk zijn van de bijdrage van de overheid en van het verloop inzake prijs- en kostenstijgingen. Wanneer de veehouders bericht inzake bijdrage voor de georganiseerde dierziektenbestrijding ontvangen, is er telkenjare nog een aantal, welke van de veronderstelling uitgaat, dat bedoelde bijdrage uitsluitend bestemd is voor de mond- en klauwzeerenting. Wij meenden er daarami goed aan te doen in dit pers bericht een opsomming te geven van die aktiviteiten, welke mede uit voormelde bijdrage worden gefinancierd. J. H. LANTINGA Consulentschap voor de akkerbouw en rundveehouderij Goes Om de melk te kunnen winnen moet de koe haar medewerking geven. Immers, het geven van de melk komt onder invloed van „goedaardige" prikkels tot stand. Deze prikkels worden o.a. ogewekt door massage van de uier en spenen en het verwijderen van de eerste stralen; de voorbehandeling. Hierdoor wordt een hormoon, de oxytocine afgescheiden. Een hormoon is het afscheidingsproduct van een klier in het lichaam; de zogenaamde interne secretie. De oxy tocine wordt via de bloedbanen naar de uier gevoerd en bewerkstelligt daar 't samentrekken van de melk- blaasjes. Hierdoor wordt de melk uit de melkblaasjes geperst en gevoerd naar de inwendige melkboezem en tepelholte. Uitwendig is dit vaak zichtbaar door het, zwellen van de uier en de spenen. Dit is het toe schieten of laten vallen van de melk. Het verloop van de melkgift is niet constant. Na het aansluiten van de machine is de melkstroom nog niet volledig. On der invloed van het melken wordt de melkstroom nog niet volledig. Onder invloed van het melken wordt de melkstroom optimaaL Nadien neemt deze geleide lijk verder af met het teruglopen van de melkdruk. Deze curve van toename tot het hoogtepunt en ver volgens geleidelijk afname is per koe verschillend. Dit wordt mede bepaald door de erfelijke eigenschap pen. Per koe is het verloop van de melkafgifte te be ïnvloeden. De „kunst" van goed melken is om het melkmaal van de koe in de kortst mogelijke tijd zo volledig mogelijk te winnen. Hiertoe moet de werking van de oxytocine zo goed mogelijk worden benut. De afscheiding ervan die met de voorbehandeling wordt geactiveerd wordt sterk bevorderd wanneer de koe tijdens de voorbehandeling wat smakelijk krachtvoer krijgt. Dit wordt mede beïnvloed door de gehoors- en gezichtsindrukken. Met deze impuls kan direkt na de voorbehandeling het apparaat worden aangeslo ten. Het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek (I.V.O.) te Zeist heeft middels onderzoek dit kracht- voereffect onderkend. In toenemende mate vindt dit plaats in de praktijk. Het op krachtige wijze verwij deren van de eerste straal melk ondersteunt de prik kels voor de melkafgifte. Ook is dan het slotgat ge opend, waardoor het uitvloeien van de melk gemak kelijker op gang komt. Het doel van de voorbehan deling is als volgt: het reinigen van uier voor een hygiënische melkwinning Het krachtig verwijderen van de eerste stralen melk ondersteunt de prikkels voor de melkafgifte. Voor het reinigen en masseren wordt de uier met een droge, enigszins ruwe doek intensief gewreven. Dit wrijven wordt met beide handen verricht, waar bij de doek op de vlakke hand wordt gehouden. Bij deze „droge" voorbehandeling worden vervolgens de spenen met de doek afgeveegd. Bij de „natte" voorbehandeling worden de spenen met water gewassen en vervolgens afgedroogd. Het te gebruiken water moet zuiver zijn en dient gedu rende het melken enige keren te worden ververst. Het gebruik van warm water verdient de voorkeur. Gebruik schone doeken; bij elke melktijd zijn een aantal nodig. De methode, waarbij de doek in het wa ter wordt gedompeld en vervolgens uitgewrongen, waarna de uier met deze vochtige doek wordt ge wreven is niet doelmatig. Dit „dweilen" is onhygië nisch. In de praktijk worden zowel de droge als de natte voorbehandeling toegepast. Bij de droge voor behandeling moeten evenwel bevuilde spenen met water worden gereinigd en afgedroogd. Gewassen spenen zijn soepeler en de kans op af vallen van de tepelhouders is geringer dan bij de droge voorbehandeling. Bij sommige koeien kan het voorkomen dat bij 'n natte voorbehandeling de stoot- rand van de voering te dicht om de speen sluit. Door dat er dan te weinig lucht om de speen stroomt kan dit de melkafvoer naar het apparaat belemmeren. Bij een droge voorbehandeling wordt in verhouding meer lucht om de speen toegelaten. Sommige melkers voe gen aan het waswater voor de spenen een ontsmet tingsmiddel toe. Dit is af te raden. Het ontsmettings middel ontvet namelijk de spenen, waardoor de na tuurlijke weerstand afneemt. De massage van de uier en de spenen moet kort en krachtig zijn. De reactie op de massage is per koe enigszins verschillend. Bij toepassen van het kracht- voereffect is in het algemeen een massage van 10 a 15 seconden voldoende. Verwijderen van de eerste stralen hoort bij een doelmatige voorbehandeling. Het aansluiten direct na de voorbehandeling is moge lijk geworden door toepassen van het krachtvoeref- fect en gewennen van de dieren aan deze methode. Onder invloed van jarenlang machinaal melken is er een zekere mate van aanpassing tot stand gekomen. De selectie op een goede melkbaarheid is hierbij ook van betekenis. Een goede voorbehandeling is nodig voor het kun nen winnen van het volledig melkmaal. De betekenis ervan wordt in de praktijk nogal te vaak onderschat. Een goede voorbehandeling is meer dan het halve melken. het verstrekken van wat smakelijk kracht voer, massage van de uier en wegmeiken van de eerste stralen voor het tot standbrengen van de melkafgifte. controle van de eerste stralen op mogelijke afwijkingen. 'Het bestuur van het produktschap voor vee en vlees vreest dat de beoogde afschaffing van artikel 8 van de Vleeskeuringswet onder meer voor de export van vlees een ernstige bedreiging zal vormen. In zijn openbare vergadering van woensdag in Rijswijk heeft het bestuur besloten de minister van landbouw om een audiëntie te vragen teneinde hem van dit stand punt op de hoogte te brengen. De geleidelijke afschaffing van artikel 8 is vervat in de voorstellen van de zogenaamde commissie-Ger- ritsen; zij voorzien onder meer in een heffing op alle slachtingen, waarbij het de vraag is of restitutie van de heffing wel mogelijk zal zijn. De voorstellen van de commissie-Gerritsen hebben ook tot doel groepen te belasten die voorheen niet met artikel 8 van de Vleeskeuringswet te maken hadden. Secretaris F. Bikker merkte tijdens de vergadering op dat de varkensmarkt vrij flauw is gestemd; dit valt samen met de stagnatie in de export van ham naar de Verenigde Staten. De prijzen van onderdelen van varkens waren deze week wat lager. De afzet bedraagt de laatste weken circa 50.000 levende en geslachte varkens, die alle EEG-landen tot bestem ming hadden. Bovendien worden nog 'belangrijke hoeveelheden hammen, schouders en karbonaden af geleverd; de prijzen staan evenwel regelmatig onder druk. De aanvoer van slachtvarkens komt vrij goed overeen met de door het Centraal Bureau voor de Statistiek opgestelde ramingen. Voor slachtrunderen zijn de prijzen hoog. Met in gang van 5 juni zijn de douanetarieven opgeschort voor het vlees en van levende slachtrunderen, voor lopig tot il5 september. De douaneheffingen kunnen weer worden ingevoerd, maar dat hangt af van de prijsbeweging in de EEG. De aanvoer van slachtvee is zeer klein. In mei werden op tien tot elf grote veemarkten circa negentien procent minder slacht runderen aangevoerd dan vorig jaar. Dit wordt voor een gedeelte gecompenseerd door ruimer invoer van levende slachtrunderen en rundvlees. Het aanbod van kalveren wordt wat kleiner. Het aantal slachtingen van vette kalveren was in april circa tien procent kleiner dan vorig jaar. Er bestaat een ruime export van levende mestkalveren met be stemming ItaMë.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1972 | | pagina 10