Bnfcétó DOORZICHTIG AARDGASBELEID GEWENST officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant VRIJDAG 30 JUNI 1972 60e Jaargang - No. 3138 land en tuinbouwblad arbeid®^ 2495% Na aan langdurige periode van koud en vaak regenachtig weer wordt het nu toch eindelijk zomer. Tot de werkzaam heden die bij voorkeur bij zonnig weer moeten plaats vinden behoort o.a. het hooien. Over andere punten die in de maand juli op het landbouwbedrijf de aandacht vragen kunt U lezen op de middenpagina's van dit nummer. In dit nummer o.m.: De nieuwe lonen in de landbouw pagina 3 Tuinbouwklanken pagina 4 Het landbouworganisa tieleven in Frankrijk pagina 5 Gras- en bouwlandge- bruïk op zandgrond vraagt om verbetering pagina 6 Is een dekstier houden aantrekkelijk? pagina 7 De maand juli op het zuidwestelijk landbouwbe drijf pagina's 8-9 verhoging tarieven voor inenten vee pagina 10 Tot voor enige jaren werd in de Nederlandse glas tuinbouw in het algemeen stookolie voor verwar mingsdoeleinden gebruikt. Naast olie is de laatste jaren ook aardgas als energiebron van betekenis ge worden voor de produktie van onze groenten en bloe men onder glas. fn 1970 steeg de olieprijs excessief en kwam de overschakeling van olie op aardgas op gang. Vooral de veranderde prijsverhouding bevorderde de op komst van gas als energie. Naar schatting zijn inmiddels een tweeduizend be drijven aangesloten op het aardgasnet. Aan een ver^ dere uitbreiding van dit net wordt hard gewerkt. Op grond van bedrijfseconomische overwegingen kunnen nog een ruim tweeduizend bedrijven tot potentiële aardgasafnemers worden gerekend. Maar de laatste tijd is er stagnatie gekomen in de overschakeling op aardgas. Daarvoor bestaan heel wat redenen: de olieprijzen zijn momenteel weer gedaald tot het niveau van twee jaar geleden; dan de onzekerheid over de aardgashoeveelheid door de verschillende publikaties hierover; ook de onzekerheid over de toekomstige prijs van aardgas door het loslaten van het prijsplafond; een derde onzekerheid is er over een ongestoorde levering van aardgas, gezien de ervaringen in som mige gebieden; tenslotte nog het teruglopen van de rentabiliteit van de glastuinbouw. CONCURRENTIEKRACHT GLASTUINBOUW IN GEDING Het overschakelen op aardgas kost veel geld. De glastuinder zal bij zijn overweging gebruik van olie of aardgas economische motieven laten prevaleren. Zijn verwarmingskosten vormen een relatief groot deel van zijn totale kosten, n.l. gemiddeld 25 procent. Deze kostenpost is zó groot, dat vrij kleine prijsver- anderingen voor energie al een grote invloed op zijn inkomen hebben. De concurrentie uit de Middellandse Zee-landen en diverse Oostblokstaten is niet weg te cijferen. De kli matologische voordelen van de concurrenten kunnen worden opgeheven door aanwending van brandstof. De prijs van deze brandstof bepaalt dus fn grote mate de concurrentiekracht van onze glastuinbouw. De veelheid van uitspraken voor een deel tegen strijdige over de beschikbare aardgashoeveelheden en over de tijdsduur van de leveringsmogelijkheden van deze energie hebben geen goed gedaan aan het in gang zijnde overschakelingsproces. Uit een oog punt van bevordering van de milieuhygiëne is dit te betreuren. Tot nu toe is de aardgasprijs gekoppeld aan de olieprijs; bovendien geldt er een plafond voor de prijs van gas. Deze begrenzing wordt op 1 juli a.s. opge heven. Economische overwegingen van de overheid die immers contractpartner is via zijn financiële be lang in de Gasunie zal de aanleiding van dit be sluit zijn. Het vertrouwen in de contractpartner is er bij de al aangesloten tuinders niet groter op geworden •door het gevaar dat nu dreigt voor een te hoge prijs van het aardgas. Zij die nog staan voor de beslissing om over te schakelen, zullen mede hierdoor huiverig zijn de stap te zetten. Dan zijn er nog aanwijzingen dat het verdeelnet van verschillende gasdistributiebedrijven te gering van capaciteit is. Bij piekbelasting en bij grote koude be staat daar geen zekerheid van ongestoorde levering in voldoende omvang en met voldoende druk. Dit zijn levensvoorwaarden voor de teelt en stagna tie van een heel korte duur heeft al ruineuze gevolgen. OMSCHAKELING OP AARDGAS STAGNEERT De onzekerheid van leverings- en prijsvoorwaarden en de daardoor verminderde belangstelling van de po tentiële afnemers maken ook de gasdistributiebedrij ven terughoudend bij hun investeringsplannen in het aardgasnet. Ook deze factor betekent een betreu renswaardige vertraging van de omschakeling. De glastuinbouw is economisch en maatschappelijk een belangrijke bedrijfstak voor ons land. De bruto-produktiewaarde blijft sterk groeien en is nu al ongeveer anderhalf miljard gulden per jaar. Drie kwart van de produktie wordt geëxporteerd en levert zodoende een grote positieve bijdrage aan onze be talingsbalans. Ongeveer 30.000 gezinnen zijn helemaal en nog eens ca. 15.000 gedeeltelijk voor hun inkomen direkt afhankelijk van de glastuinbouw. Op grond van deze feiten mag van de overheid een energiebeleid verwacht worden, dat gericht is op ten minste het behoud van de concurrentiekracht van deze bedrijfstak. Bij de omschakeling op aardgas wordt waardevolle financiële overheidshulp verleend. Een wat doorzich tiger aardgasbeleid dient dit te completeren, wil het geschokte vertrouwen bij de glastuinders in de moge lijkheden, die deze energie hun biedt, worden hersteld. De volksgezondheid zou daar ook mee zijn gebaat. Dezer dagen werden over dit beleid door het Land bouwschap besprekingen op hoog niveau gevoerd. Het is te hopen dat deze tot resultaat zullen leiden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1972 | | pagina 1