BIJ de aardappelrooiers waren, behalve een nieuw type kunststaf zeefketting/leesband bij Samro, gieen fundamentele nieuwe ontwikkelingen. Dit in tegen stelling tot bietenrooiers. In navolging van Kleine kun nen nu ook Schmotzer, Rustica en Rational worden uitge rust met automatisch werkende stuur- en diepteregelin gen. Belangrijke verbeteringen die het werk niet alleen vergemakkelijken maar veelal ook verbeteren. Kleine presenteerde het nieuwe tweerijige, getrokken, type 8000 met bakinhoud van ca. vier ton. Daarbij heeft iedere rooisdhaar een eigen zeefrad dat op vernuftige wijze in het geheel is ingebouwd. Ook Rational toonde een ge trokken tweerijer met grote verzamelbak (vijf ton). Voor het koppen wordt hierbij een tweerijjig ontblader-nakop- systeem toegepast. Het ontbladeren geschiedt door een soort ciikelmaader die voor aan de trekker is bevestigd en die het blad tevens verspreidt over het gerooide veld. Stall heeft een nieuwe bladhakselaar gemonteerd vlak voor de bladbak. De Schmotzer Supermat 800 is een moderne, gewijzigde BK 400 met grote bladbak en evei> tueel met hakselaar. Behalve de electrohydraulische stuur- en diepteautomaat wordt ook de diepte van de HET meest opvallend waren de steeds grotere vpor- raadbaikken op getrokken strooiers. In verband daarmee worden (gelukkig) ook grotere banden en tan demstellen toegepast. Nieuw was een gestuurde tandem onder een grote Amazone Z.G. 8000. De tweede as wordt, dioor een speciale constructie, bij het maken van bochten zogenaamd spoorvolgend, zodat geen wringing voor komt. Accord en Yrsamatic toonden hun pneumatische strooiers. Accord heeft nu ook een getrokken model met bakinhoud tot 3500 kg. De Deense Vamdrup strooier met drie tons bak heeft hydraulisch aangedreven verdeel- schijven. Van Kusemann en Rausch werden nieuwe ket- tingstrooisystemen getoond terwijl bij diverse merken strooivijzels kunnen worden toegepast. Voor de verwer king in losse vorm waren diverse hulpmiddelen te zien. Ook druppelapparaten om stuiven te voorkomen worden meer toegepast. Landelijke demonstratie verwerking meststoffen te Axel tuigen verdienen de frees-tzaaicombinaties de aandacht. Weliswaar is voor deze machines veel vermogen nodig. Met een werkbreedte van twee meter zal spoedig 70 h 80 pk nodig zijn. Freeszaaioombinaties waren hier o.a. van Krone, Ra-u en Howard; de laatste zelfs met een werkbreedte tot drie meter. Bij Howard was een nieuwe tamdenrotor te zien. Deze kan in een frees worden ge monteerd. De gehele freesas wordt dan vervangen door een as imlet tanden waardoor een soort aangedreven eg ontstaat. Door Howard werd bovendien een nieuw wied- garnituur met rollen getoond waarmee hoge rijsnelheden mogelijk zijn. Bij de ploegen viel vooral eeii twaalfscharige Rabe- wetrk stoppelploeg op. Dit fraai geconstrueerde type ver toonde veel overeenkomst met een soortgelijke ploeg van Lamken die vorig jaar werd geïntroduceerd. Door Niemeijer werd een nieuw type aangedreven tuimeleg getoond met heen en weergaande elementen. ZAAI- EN POOTMACH1NES gEPAALD spectaculair is de ontwikkeling van pneu matisch werkende zaaimadhines. Naast de vier in ons land reeds bekende merken (Becker, Hassia, Nodet, Rau) werden in Hannover vier nieuwe typen gepresen teerd. De, primair voor mais 'bestemde, nieuwe precisie- zaaiimaahines waren van de merken Eberhardt, Fahse Monozentra, Monosem en Schmotzer Vakudrill. Deze ontwikkeling is duidelijk een antwoord op de vraag naar zaaimachines die weinig of niet gevoelig zijn voor de zaadgrootte. Bij de gewone zaaimachines waren enkele typen met werkbreedten tot zes meter en een nieuw type, pneumatisch welkende Kverneland machine. Laatstgenoemde heeft een werkbreedte van vier meter en een transportbreedte van twee en een halve meter. De zaadverdeling geschiedt mechanisch en het transport naar de kouters met lucht. Na Cramer en Gruse heeft ook Hassia een nieuwe pootmachine met grote voorraadbak en zonder corrector. Enkele bijzonderheden zijn: een pootrieim) met twee rijen baekjes; een instelbaar trilmechanisme om dubbelen te corrigeren; een vulhoogte van 70 om door middel van een hydraulisch beweegbare voorraadbak; een vierrijige aan- bouwmaöhine met een eigen gewicht van ca. 800 kg en een bakinhoud van 1000 kg. Verder zagen we hier een pootmachine van Tjechdsche herkomst die pootelemen- ten heeft met klemtvingers en een electrisch controle systeem op missers. ROOIMACHINES VOOR AARDAPPELEN EN BIETEN poetser en eventuele schakeling van koppen en rooien op dezelfde wijze geregeld. Bepaald indrukwekkend was de nieuwe drierijige, zelfrijdende Rustica die geheel hy draulisch wordt aangedreven en bediend. Standaarduit voering is tweewielaandrijving en 105 pk motor. Extra uitvoering is vierwielaandrijving met 150 pk. Een twee rijige Thyregod rooier voor voederbieten was voorzien van een bladhakselaar en zou als zodanig voor de selde- rijoogst geschikt zijn. Kooloogstmachines zagen we van Rustica en van Nolte. KL) NSTMESTSTROOIERS TREKKERS HET grote nieuws was-vanzelfsprekend de Deutz Intrac en de DB-Trac, beide trekkers van een nieuwe conceptie. Het zijn trekkers met 4 even grote aangedreven wielen en aanibouwmogelijkheden voor en achter. Deutz toonde twee typen, een met een 50 pk motor en kleinere voorwielen en een met een 80 pk motor. Daimler-Benz exposeerde alleen een 64 pk type met 4 even grote wielen. Vooraangezicht drie-rijige Dronningborg zelfrijdende veldhakselaar. De meest interessante Intrac is de 80 pk 2005. Deze heeft de ruime veiligheidsoabine boven de vooras en de motor daarachter onder het chassis. De trekker is met een nieuwe hydrostatische transmissie van Linde uitge- Nieuw type S.M.C. zes-rijige bietenrooier. rust. Voor en achter is een herinrichting met snelkoppe ling aanwezig. Deze is ontwikkeld uit die van Accord. De verticale trekstangen zijn door hydraulische cylinders vervangen, zodat ook zware werktuigen vrij kunnen pen delen of worden gekanteld. De druk in deze cylinders wordt gebruikt voor de automatische diepteregeling. Door een tellescopische topstang gaat het aan- en afkop pelen bijzonder gemakkelijk. De trekker is geveerd en heeft een topsnelheid van 34 km -per uur. De wielbasis is 2.50 m en de vrije ruimte 50 cm. De grootst verkrijg bare bandenmaat is 14.5—24. Mede door de zeer com plete uitrusting is de prijs ca. D.M. 50.000, Bij de MB-Trac is de 64 pk motor boven de vooras ge monteerd en zit de ruime cabine tussen de assen. Door de motorkap is het zacht midden voor iets minder goed, dat naar achteren is priima. De trekker heeft voor en achter een herinrichting, desgewenst met snelkoppeling. Hij heeft een twaalfversnellingsbak met een topsnelheid van 25 km per uur. De vooras is wel, de achteras niet geveerd. De wielbasis is 2,40 m, de ibodemvrijheidl 52 cm. Bandenmaat 11—28, 13—24 of 14,5—24. Net als bij de Intract 2005 kan er een last tot 2000 kg op de trekker worden meegevoerd in de vorm van een voorraadbak of tank. De prijs in de eenvoudigste uitvoering is ca. D.M. 30.000,—. Men zou verwachten dat de andere nieuwe zware .trekkers, zoals de 120 pk International 1246, de 125 pk Fiat 1300 en de zware John Deere 4620 minder aandacht trokken; dit was allerminst het geval. Bosch toonde een verkend model van een hydraulische herinrichting en wagenberamming met electronisöhe regeling. Dit is in (Zie verder pagina 10) Op dinsdag 20 juni a.s. vindt op het terrein bij de de watertoren te Axel een landelijke demonstratie plaats van methoden voor verwerking op de boerde rij van losse kunstmest en vloeibare meststof. Aan vang 13.30 uur. ORGANISATIE De demonstratie wordt georganiseerd door de Stich ting ter Bevordering van het Landbouwkundig On derzoek in Zeeuws-Vlaand eren en de Provinciale Di rectie voor de Bedrijfsantwikkeiin-g in Zeeland. Me dewerking wordt verleend door de Federatie ,,Het Landbouwwerktuig", het Centraal Stikstof Verkoop kantoor en het Consulentschap voor Landbouwwerk tuigen en arbeid te Wageningen. De regelingscoonmissie bestaat uit de heren A. de Feijter ing., Cadzand, voorzitter; ir. L. T\h. J. M. de Wit, Goes, L. Dielemian, Axel, J. Maris, Zaamslag; J. Kodde, Goes; C. D. van Brakel ing., Paterswolde en A. Remijn, Axel (secretaris). OPZET EN UITVOERING VAN DE DEMONSTRATIE Er wordt gedemonstreerd op een opgespoten ter rein van de Rijkswaterstaat dat ingezaaid is met gras. De commissie heeft een aantal methodlen van losse verwerking van meststoffen uitgewerkt, die voor de bezoekers interessant kunnen zijn. De gedemonstreerde methoden variëren van zeer eenvoudig tot groot loonwerkersmateriaal. Gezien de grote verscheidenheid in het aantal kunstmeststrooiers, spuitmachines, e.d. is er niet naar gestreefd alle merken op de demonstratie te tonen. Vanwege de grote capaciteit van de machines is het niet mogelijk om alle machines gelijktijdig de gehele namiddag te laten demonstreren. De nummering van de verschillende methoden in het programma is overeenkomstig de nummering van de perceeltjes tijdens de demonstratie. Volgens onderstaand schema zullen enkele me thoden gelijktijidig gedemonstreerd worden en het toegewezen perceeltje afwerken. Methode 1, 2, 3 en- 4 aanvang 13.30 uur Methode 5, 6 en 7 aanvang 14.20 uur Methode 8, 9 en 10 aanvang 15.00 uur Methode 11 en 12 aanvang 15.40 uur Methode 13 en 14 aanvang 16.10 uur Einde demonstratie 16.30 uur DAGINDELING 13.30 uur: Opening 13.35 uiur: Demonstratie methoden 1, 2, 3 en 4 14.20 uur: Demonstratie methoden 5, 6 en 7 15.00 uur: Demonstratie methoden 8, 9 en 10 15.40 uur: Demonstratie methoden 11 en 12 16.10 uur? Demonstratie methoden 13 en 14 16.30 uur: Sluiting en einde demonstratie Tijdens de demonstratie zal door de heer J. T. An- dringa ing. van het Consulentschap voor Landbouw werktuigen en Arbeid te Wageningen een korte toe lichting worden gegeven over de gedemonstreerde methoden. WAAR EN HOE Het demonstratieperceel is gelegen bij de water toren even buiten de bebouwde kom van Axel, richting Zuiddorpe. Met de borden „demonstratie" wordt het perceel verder aangegeven. Het parkeren kan plaatsvinden aan de toegangs weg op het terrein, aan weerszijden van het pad. Aan de veerhavens te Krudningen en Vlissingen vertrekt ieder half uur een boot naar Zeeuwsch- Vlaanderen. Mocht de demonstratie op 20 juni niet kunnen doorgaan, dan wordt dat bekendgemaakt via het radiobulletin van 06.40 uut en 12.30 uur en via de telefonische waarschuwingsdienst onider nummer 01100—5335. De .uitsteldatum is vrijdag 23 juni.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1972 | | pagina 7