TUINBOUW- KLANKEN Waar liggen onze gemeenschappelijke belangen? Ditmaal niet over groenten Windschade in fruitteelt en grove tuinbouw DINGEN VAN DE WEEK 4 iAOK in WALCHEREN is het natuurlijk te koud voor de tijd van het jaar. In de groentensector vangt het een het ander wat op. Verschillende opbrengsten zijn ons inziens wat aan de lage kant, maar door het kon- stant koude weer vangen die prijzen de oogstderving aardig op. We horen vooral langs de kuststrook nogal klachten over konijnenvraat en ook de duivenstand her stelt zich in vlug tempo. We lazen /in ons blad van de vorige week dat men vooral in West Zeeuws-Vlaanderen ook veel last van dierlijke schade heeft. We dachten dat het daar minder was dan hier door het ontbreken van de grote duingebieden dde Walcheren als een krans beschermen tegen de zee. Het blijkt dat we ons vergist hebben. Jammer voor onze collega's aan de overkant! We wonen zelf aan de duinranden en weten er alles van. We hopen niet dat er lezers zijn die denken dat wij voor standers zijn van alles op te ruimen. Integendeel. We aanvaarden de consequenties van wonen bij een natuur gebied. Maar een beetje paal en perk moet er zijn! Uit eindelijk zijn ook wij een onderdeel, voor ons nog steedis het hoogste, van het gehele natuur- of Scheppingsterrein. Het behoort dan ook tot onze hoofdtaak om onze ter reinen die we bestrijken zo goed mogelijk te ordenen, te leiden en zo nodig te verdedigen! Die verdediging kan men ons inziens ruim stellen. We denken aan de vele, meestal kleine groeperingen die, meestal onvoldoende gefundeerd het liefst onze bestaande maatschappij en cultuur willen afbreken. Het ergst is nog als dan geen al of niet verantwoord alternatief wordt aangegeven. Zo kunnen wij niet begrijpen dat men op een vergade ring van één onzer hogere, althans zéér belangrijke be stuursorganen bij de koffie een zakje suiker presenteert met rietsuiker. Alle betrokkenen die er waren zijn direkt en indirekt als bestuurders mede bij onze agrarische stand betrokken. Wij zijn er ook van overtuigd dat ont wikkelingshulp noodzakelijk is, het gaat er echter om de manier waarop! We lezen geregeld de stukjes „Erf Vorige week het epistel van de TKOOLSE „Praktijk- schrijver" gelezen en gemerkt, dat ook bij hem, de nodi ge aanpassingen in het afzetsysteem de volle aandacht hebben. Het komt hem onbegrijpelijk voor, dat de thans bestaande vijf veilingen op het eiland Tholen nog niet konden overgaan tot een samengaan met de centrale landelijke aardappelafzet. Als wij het goed door hebben^ zit de reden hiervoor waarschijnlijk in het feit, dat de Thoolse veilingen hun grootste omzetten verkrijgen van de vroege aardappeltelers. Juist deze telera zien hun voordeel, dat hun produktie geruimd is, wanneer de grote stroom van de latere aardappeltelers op de markt verschijnt. De topaanvoeren van de Thoolse vroege aard appel zit geregeld in de maand juli, met gemiddeld •beter geldelijke opbrengst per ha dan in de daarop vol gende maanden. De Thoolse vroege aardappelteler is dan ook bevreesd dat, wanneer alles gaat over „Zuid-West" afzet, dat .hij er gemiddeld niet beter van wordt. Het is volgens hen een feit, dat de belangen van de vroege telers iets te veel afwijken van de late aardappelteler. Juist de Thoolse veilingen hebben al vanouds bekendheid bij de gehele Nederlandse aardappelhandel, dat er daar in de zomermaanden iedere werkdag aardappelen te halen zijn, waar zij graag een goede prijs voor over hebben. Ergens is het jammer dat de belangen van alle telers moeilijk bij elkaar zijn te brengen want, één moker heeft dikwijls méér kracht dan twee hamers. Ook SCHOUWEN en DUIVELAND is niet ontkomen aan de greep van de stormachtige wind. Het valt uiter aard niet mee de schade aan de tuinbouwgewassen eni germate vast te stellen. Zeker is, dat diverse gewassen 'blijvende schade hebben opgelopen. Vroege aardappelen en stamslabonen zijn ongetwijfeld in de groei geremd. In de fruitopstanden is het schadebeeld nogal verschil lend. Een en ander hangt sterk af van de ligging en de aanwezige windsohut. Van enkele telers vernamen we dat het bladbestand behoorlijk beschadigd was en nogal wat schuurplekjes op de jonge vrucht. Gevreesd wordt dat de beschadiging mee zal groeien. Overigens is de vruchtbezetting nogal verschillend. Over het algemeen is de aanslag bij de appels geringer dan vorig jaar. Bij verschillende telers is de bezetting bij de Cox Orange beslist te dun, om een topopbrengst te halen. en akker" in ons blad. Deze ongekunstelde verslaggeving heeft voor ons grote waarde daar daarin zo scherp de grens wordt aangegeven tussen onze beschaving en de beschaving elders, in casu Hola, een onbetekenend vlek je in de rimboe op de wereldkaart. We zouden vele bij dragen kunnen wijden aan deze materie maar hier is ons blad niet voor. We maakten een zijsprong want uitein delijk zijn we bij de suiker begonnen. Dit is wel geen tuinbouwprodukt imaar wel één der pijlera waar onze gehele landbouw op steunt. En in onze volkseconomie is de landbouw (met grote L) nog volstrekt onmisbaar. We ontkomen niet aan de indruk dat menigeen daar nog niet altijd voldoende van doordrongen is. Naar het ons echter voorkomt, raakt het gemiddelde Thoolse veilinglid, er toch steeds meer van doordrongen, dat de aparte veilingen hun langste tijd hebben gehad. Om het veilingsysteem in de naaste toekomst te kunnen 'handhaven, zal er toch gestreefd en gezocht moeten worden, om tot een fusie te komen. Het is dan nog de enige mogelijkheid om te komen tot verantwoorde kos ten, en een gunstige prijsvorming, die beide in het be lang van de veilingleden zijn. Vanouds is men er toch van uitgegaan, dat ieder veihnglid zich gebonden weet, aan zijn vrijwillig aangegane verplichtingen, omdat hij dan ook het recht verkrijgt, tot optimale bevordering en behartiging van zijn belangen. Het mag nóóit zover ko men, dat een organisatie een blok aan het been wordt, want dan heeft ze geen bestaansrecht meer. Wij nemen rustig aan, dat de diverse vedlingbestuurders voor 100 zoeken en tasten naar de beste mogelijkheden, tot be houd van een goed functionerend afzetsysteem, met be houd van zoveel mogelijk zelfstandigheid, en baas in eigen afzetsysteem. De vraag in hoeverre de gemeen schappelijke belangen van alle veilingleden hierin ge diend kunnen worden, dient uitgemaakt te kunnen wor den door alle veilingleden met him besturen. Ieder ge bouw, en élke instelling dient op zijn tijd eens te worden schoongemaakt, en nodige verbeteringen dienen uitge voerd te worden, ten bate van de éértijds aangegane doelstelling! De verplegingswerkzaamheden worden vanwege het aanhoudende wisselwallige weer sterk geremd. Diverse percelen zaaiuieri zijn voor de 2e maal bespoten met een onkruidbestrijdingsmiddel. Hier en daar blijkt de le be spuiting onvoldoende om een zuiver gewas te houden. Eerste helft juni is in onze omgeving nogal wat witlof opéén gezet. Bij deze natte omstandigheden ondervindt men veel gemak van de ruggenteelt, op de rug is het sneller droog dan vollevelds! Het is ons niet bekend of op Schouwen en Duiveland al vroege aardappels zijn gerooid. .De prijs lag deze week nog rond de gulden per kg. Ieder zal voor zich uit moeten maken wanneer vroeg rooien aantrekkelijk is. Een en ander is natuurlijk ook sterk afhankelijk van de toe te passen nateelt. Bij spruiten en prei ligt dat even anders dan b.v. voor een nateelt met wortelen of witlof. Vanwege het koele en vochtige weer verloopt het af sterven van de tulpengewas traag. Het gaat er naar uit zien dat de vroege bloei nog niet automatisch vroeg rooien inhoudt. Algemeen verwacht men een goede oogst. Voor de vroege soorten is dat zeker het geval. Het zal echter van het weer afhangen of dat ook voor de latere soorten zo zal zijn. Warm weer, volgend op deze koude- periode, zou de groei wel eens snel kunnen doen afnemen. De handel in leverbaar is vandaag aan de dag beslist onbevredigend, maar wel verklaarbaar. De kopers hou den rekening met een goede oogst en verwachten straks op de veilingen voor een matig prijsje te kunnen afdruk ken! De meeste telers hebben in de wintermaanden wel wat uit hun sortiment verkocht, zodat een basis is ge legd. De broeikwaliteit van de bollen uit het Zuid-Westen is goed, daarnaast zullen we ook moeten streven mar aflevering van een goed verzorgd sortiment! pR is de laatste tijd een toenemende discussie over het kwaad van het buitenom de veiling verkopen van tuinbouwprodukten. In sommige provin cies (Zuid-Holland, Brabant en Limburg) zijn hiertegen al maatregelen genomen. In andere gebieden staat dat te gebeuren. De voorzitter van het Centraal Bu reau van de Tuinbouwveilingen heeft op de jaarverga dering van deze organisatie dit euvel uitvoerig bespro ken. Voor wat ons gebied betreft heeft veilingvoor zitter Don uit Middelburg enkele weken geleden in niet mis te verstane bewoordingen gezegd wat hij daarvan dacht en wat er tegen gedaan moet worden. Er worden voor het buitenom de veiling verkopen van tuinbouwprodukten verschillende motieven ge noemd. Soms denkt men beter te zitten omdat men de veilingkosten misloopt. Fiscale facetten kunnen een rol spelen. Het zou ons niet verwonderen indien ook in Zeeland en West-Brabant maatregelen geno men gaan worden door de provinciale veilingorgani satie zoals deze ook reeds gelden voor de provinciale organisatie elders, namelijk een strenge controle op het buitenom de veiling verkopen, met het opleggen van een boete waneer het wordt geconstateerd en het uitsluiten van het lid wanneer het wordt herhaald. Dat klinkt hard maar het is nodig dat er op die manier wordt opgetreden want het is niet verantwoord dat deze handelwijze oogluikend wordt toegestaan. De veilingen zijn opgericht door de leden om geza menlijk hun produkten zo goed mogelijk tot waarde te brengen. De veiling is geen doel op zichzelf maar moet gezien worden als het verlengstuk van het be drijf van de teler. Er zijn grote bedragen geïnvesteerd in gebouwen en fust en er is een apparaat dat moet werken om het doel te bereiken. Dat alles brengt kosten met zich mee en deze moe ten worden gedragen door degenen voor wie ze zijn gemaakt. De basis is de opbrengst van het gehele bedrijf. Wanneer men een deel buitenom die veiling gaat verkopen, pleegt men als het ware diefstal ten opzichte van de andere leden. Wellicht wordt het niet zo ervaren, maar het ligt wel zo. Dat hieraan paal en perk wordt gesteld is niet meer dan een eis van rechtvaardigheid. Wanneer men bui tenom de veiling wil verkopen dan moet men verko pen, maar niet proberen van twee walletjes te eten. T^E maatregelen die hier en daar getroffen of in voorbereiding zijn, treffen ook de handelaar die buitenom de veiling koopt. Deze zal na de eerste con statering een bepaalde periode enkel mogen kopen tegen contante betaling en bij herhaling helemaal van aankopen op de veilingen worden uitgesloten. Voor lopig wordt gedacht aan een provinciale regeling, maar het is niet uitgesloten dat dit een landelijke re geling wordt. De maatregelen zijn genomen in nauw overleg met de bonafide handel die hier helemaal achterstaat. Ook deze groep heeft alleen maar be lang bij een gezonde prijsvorming direkt via de vei lingen. We maken hiervan melding omdat het om een be langrijke zaak gaat die waard is zeer serieus geno men te worden. Met het buiten om de veiling verko pen wordt alleen de eigen zaak maar afgebroken. Dat geldt trouwens ook voor het direct vanaf het bedrijf verkopen van bepaalde produkten aan een han delaar op basis van de veilingprijs. Men kan dat dan wel op de veilingen doen inschrijven dus op het eer ste gezicht lijkt er niets aan de hand, maar men ver geet dat men een afnemer gaat voorzien die moge lijk in de veilingbanken een bijdrage had kunnen leve ren tot de prijsvorming. Vooral met bepaalde klein- fruitrassen gebeurt het, dat er direct aan de fabriek wordt geleverd op basis van de prijs bij de grootste veiling. Men denkt dan goed te zitten maar wanneer da grote vormen gaat aannemen zal men toch de prijs ondergraven. WORIGE week werd in Kapelle een bijeenkomst van kleinfruittelers gehouden waar zeer diep op dit vraagstuk werd ingegaan en waar een dringend beroep werd gedaan op alle kleinfruittelers om hier mede te stoppen. Hetzelfde geldt overigens voor de veilingen die geen voldoende aanbod hebben om de prijs te kunnen maken en dan leveren aan een fa briek op basis van de prijs van een andere veiling. Ook dat beïnvloed de prijsvorming in ongunstige zin. In de fruitsektor kennen we het systeem van z.g. administratieve verkopen en daaraan valt vooralsnog moeilijk te ontkomen. Een ernstige bezinning op deze zaak is echter wenselijk. In het Zuid-Hollands glas district heeft men thans enige ervaring wat het ver plicht veilen van alle aanvoer betreft. Reeds enkele maanden werkt dit systeem en het voldoet goed. Ook is men daar begonnen met z.g. korte veiltijden. Het be langrijkste glasprodukt, de kastomaten, worden ge veild binnen een tijdsbestek van een half uur. Degene die tomaten wil hebben moet op zeer korte termijn een beslissing nemen en kan niet meer zoals vroeger, toen er vele veilingen waren en er enkele uren achter een werd geveild, afwachten met kopen. Wanneer men niet direct opdracht geeft is de kans groot dat men er naast zit en gebleken is dat deze verkorte veiltijd grote voordelen voor de prijsvorming biedt. Wat dat betreft ligt er op fruitgebied in ons gewest nog een dankbare taakl

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1972 | | pagina 4