Vogelschade uitvoerig besproken Kleinere Golden Delicious oogst in Z.W. Frankrijk? Aardappel-mishandeling 3 GEWESTELIJKE RAAD VOOR ZEELAND VERGADERDE OP 2 JUNI J.L. VOGELSCHADE De vele klachten die die laatste weken zijn ontvan gen, over schade die door houtduiven wordt toege bracht aan de gewassen erwten en vlas, werden uit voerig 'besproken. Door de hoofdingenieur-directeur voor de landin richting werd toegezegd, dat er op korte termijn be sprekingen zullen worden gevoerd over een even tuele schadevergoeding voor de officieel door de Wildschadecommissie ontvangen meldingen, alsmede over de maatregelen die voor de toekomst worden ge nomen. Schade aan gewassen welke nog kan worden ge controleerd dient, voorzover zulks nog niet heeft plaats gehad, ten spcedigste te worden gemeld bij de Wildschadecommissie p/a Landbouwcentrum, Goes. De raad was van mening, dat de schade welke door houtduiven wordt aangericht alle perken te 'buiten gaat en dat in nauwe samenwerking met de betrok ken instanties en organisaties naar een oplossing voor dit probleem moet worden gezocht. STEKBIETENTEELT IN ZEELAND Aan het Kon. Kweekbsdrijf D. J. van der Have te Rilland werd ontheffing verleend voor de teelt van 12.34.09 ha stekbieten, met inachtneming van een aan tal voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een 'goede bestrijding van de vergelingsziekte. Over de wense lijkheid van de teelt van bietenzaad op praktij kper- celen zal nader overleg iplaats hebben met het Insti tuut voor Rationele Suikerproductie. RUILVERKAVELING KDELDRECHT De raad besloot de door de plaatselijke commissie voor de ruilverkaveling Kieldrecht gevraagde steun te verlenen tot een zo spoedig mogelijke uitvoering van de ruil verkaveling, voor dat deel van het blok dat in verband met de te nemen beslissing over het tracé voor een toekomstig Baalhoekkanaal niet iin bewerking was genomen. Nu de beslissing over ge noemd tracé is gevallen, overigens in een voor de landbouw ongunstige zin, dient de ontstane achter stand, naar de mening van de raad, zo snel mogelijk te worden ingelopen. SCHADE LUCHTVERONTREINIGING ZUID-SLOE De gevolgde procedure voor het vaststellen van de Schade door luchtverontreiniging in het Sloegebied dient volgens de raad1 nader te worden besproken, daar één en ander in 1971 onbevredigend is verlo pen. VERGOEDINGSREGELING LEIDINGEN WATERMAATSCHAPPIJ ZEELAND Met de Watermaatschappij Zeeland werd in prin cipe overeenstemming bereikt over enkele wijzigingen in de vergoedingsregeling. Deze hebben betrekking op de entree vergoeding voor de grondgebruiker die op 10 cent per m2-werkstrook is gebracht, terwijl de 10 cent per m2-werkstrook is gebracht, terwijl voor de vestiging van een zakelijk recht in de zogenaamde Uit Frankrijk kwamen tot nu toe nog weinig gegevens binnen over de nieuwe fruitoogst. Een Belgische hande laar/fruitteler, die een paar weken door Frankrijk had gezworven voor oogstverkenning, vertelde dat in de meeste gebieden een goede appeloogst wordt verwacht. Het zuid-westen (Tarn-Garonne) zou echter een uitzon dering vormen: daar zou zelfs min of meer sprake zijn van een misoogst. Het genoemde gebied is het grootste fruitcentrum in Frankrijk met ca. 30 van de totale produktie. Het telt dus zwaar mee. Deskundigen zouden daarom al rekening houden met een Franse appeloogst die 2030 kleiner is dan vorig jaar. Dat laatste geven we echter imet veel voorbehoud door. Wel is het onge twijfeld voor de Nederlandse telers goed nieuws dat althans in een belangrijk Frans fruitgebied de Golden een kleine oogst lijkt te geven. leidingstroken een vergoeding van 50 cent per m2 zal worden betaald. VERZILTENG KANAAL GENT—TERNEUZEN Naar aanleiding van de destijds bij de Rijkswater staat ingediende 'bezwaren tegen het toenemende kenl- wiater^ uit het kanaal GentTeroeuzen, en de schade die hierdoor aan bepaalde landbouwpercelen wordt toegebracht, werden mededelingen ontvangen over nader door de Rijkswaterstaat uit te voeren werken die tot verbetering van de 'bestaande situatie kunnen leiden. Voor het nemen van eventuele nieuwe proeven zal de Commissie Waterbeheersing en Ontzilting worden ingeschakeld. MILIEUBEHEER De raad besloot vertegenwoordigers aan te wijzen in de door de Inspectie voor de Volksgezondheid in te stellen commissies, welke onder meer tot taak krij gen de inspectie te adviseren inzake de voorwaarden die moeten worden -gesteld voor het afgeven van Hin de rwetsvergsnningen. BENOEMING ADVISEREND LID De raad besloot tot 'adviserend lid te benoemen, de heer Ir. I. D. Sepers, hoofdingenieur-directeur voor de landinrichting in Zeeland. In Nederland is de indruk dat de Golden toch wel mee gaat vallen, doch die rui is nog niet achter de rug en op menig -bedrijf is het afwachten wat de kleine vruchtjes van de nabloei doen. Goudreinette en Cox's geven een kleinere oogst dan vorig jaar, zodat we in elk geval geen bopoogst krijgen. In het rivierkleigebied van midden- Nederland schijnt de stand 'beter te zijn dan elders. Ver der kan worden opgemerkt dat de rui van die peren zo abnormaal zwaar is, dat de Conference plaatselijk nu te dun hangt. Ook de vruchtjes van de jonge Doyenné du Cornice zijn vaak aan de tippel gegaan, speciaal als de bomen flink groeien. We zagen goede resultaten met COC als groeiremmer. De berichten uit België komen in grote lijnen overeen met Nederland: een vrij goede oogst van appels en peren, doch geen grote oogst. Weinig prui men en zeer weinig zure morellen. Het is om te huilen zoals door velen -bij het oogsten in 1971 met die goeie gaaf gegroeide aardappel is om gesprongen: 20 -beschadiging en 10 blauw kwam veel voor; soms ook 2030 of omgekeerd. Voorzover mij bekend, was 62 kampioen 1971 in ons land. En dat terwijl het toch mogelijk is gebleken Bintje af te leveren met minder dan 1 uitval: beschadiging, groen, enz. Meer dan 25 jaar lang heb ik in woord en geschrift er op aangedrongen: lever alléén con- gumptie-aardappelen af kwaliteit AA, zowel uiter lijk als innerlijk, maar ik hou er mee op, zet er een punt achter en maak daar later ook geen komma van: „Altijd tegen stroom op roeien, doet zelfs de sterkste man vermoeien". Eén geval met 20 kluiten heb ik eens nagetrok ken: nat geploegd, het water kwam in de voor ach ter de ploeg, te vroeg is nat kunstmest gezaaid, evenzo poten en bedden opploegen onder zeer droge omstandigheden, d.w.z. kluiten op de rug brengen', bij het oogsten een valhoogte van die (harde kluiten variërend van 1.- tot 1% m. Als er 5 dingen föut ge daan worden, moet er iets mis gaan. Een exporteur vroeg me in jan. j.l.: „Weet je 5000 ton Bintjes zonder blauw en zonder kluiten?" Hij kon ze niet vinden. Ik kan ook niet ontkomen aan, de in druk, als elke consument in ons land die aardappel kreeg welke hij verlangde, en terecht mag verlangen, was er geen overschot. Dat geldt ook enigermate voor de verwerkende industrie. En- d-at ach en wee over (blauw moest toch eindelijk eens ophouden. Het is geen probleem, alleen nalatig heden. Wil de gezamenlijke afzet vlug en met spron gen omhoog gaan en dat is de hoogste tijd dan moet toch -begonnen worden met AA kwaliteit te te len en af te leveren. Tot slot: Als er na lang wikken en wegen een aard appelregeling voor de E.E.G. tot stand- komt, dan als punt één: met ingang van 1976 éénmaal in 5 jaar aard appelen op hetzelfde perceel. Frankrijk zit met zijn 8-jarig vruchtwisselingsplan al aan 1 op 4 en Enge land doet veel aan, 1 op 5. Het is beter 400 ton af te leveren voor 25 cent per kg dan 500 ton voor 10 cent. Daar is geen computer bij nodig. Wij telen de laatste jaren met zeer weinig vorst 1 op 1, dat zal ergens fout lop>en met alle gevolgen voor export. B. ZINK WEG, Ing. /MET ingang van het jaar 1971 werd in de wet Inkomstenbelasting een beperking aangebracht in het begrip ziektekosten", die eventueel als af trekpost bij de berekening van het inkomen afge trokken mogen worden. Voor 1971 kwamen als bui tengewone lasten ook in aanmerking de kosten van het bezoeken van zieke familieleden. Uiteraard voor de kosten die op zich ook buitengewoon waren. Dat waren wat reiskosten betreft de kosten van bezoe ken van zieken die op grotere afstand van huis wer den verpleegd. De regering heeft in 1970 een wet tot stand weten te brengen, waarbij deze en dergelijke kosten niet meer in aftrek gebracht mochten worden, omdat men meende dat deze teveel werden uitgebreid. Dat kan ook wel eens gedeeltelijk waar zijnGedeeltelijk in dien zin dat er altijd geprobeerd wordt het inkomen zo laag mogelijk te houden. Als men daarmee bin nen het kader van de wettelijke bepalingen blijft is dit overigens een volkomen geoorloofde zaak! A LS de ontwikkeling op een bepaald punt door gaat in de richting die het Departement van Financiën niet aanstaat dan komt er na korter of lan ger tijd wel een wetswijziging. Zo ook hier. Men vond dat van de ruimere bepaling misbruik werd gemaakt en dus werd de gehele categorie bezoekkosten e.d. buiten het begrip ziektekosten gesteld. Daaronder val len vanaf 1971 alleen de uitgaven voor: 1. genees-, heel- en verloskundige hulp, met inbe grip van medicijnen etc. en andere hulp- en kunst middelen en vervoer(vervoer van een zieke); 2. extra gezinshulp; 3. extra dieetkosten, als het dieet op medisch voor schrift gehouden wordt. Het bedrag van de dieet kosten wordt door de Minister normatief vastge steld. We merken hierbij op dat onder de eerste groep, die van de dokterskosten enz. ook de premie voor een ziektekostenverzekering valt. Dit ter zijde. Nu kunnen bezoekkosten wel een zeer reëele en drukkende last vormen. Er was destijds in de Twee de Kamer dan ook nog wat bezwaar tegen de uitscha keling daarvan. In de uitvoeringssfeer dus buiten de wet om verwachtte men toch wel maatregelen op grond van de hardheidsclausule. i 1^1 E Staatssecretaris van Financiën heeft nu aan de inspecteurs een aanschrijving gestuurd waar in deze kwestie nader wordt geregeld. Hieruit willen wij enkele punten naar voren brengen. Volgens de brief van de Minister komen als af zonderlijke categorie buitengewone lasten in aanmer king de gemaakte reiskosten voor regelmatig bezoek aan naaste verwanten die wegens ziekte of invalidi teit worden verpleegd indien: a. de verpleging langer dan twee maanden heeft ge duurd of zal duren; b. de verpleging geschiedt of is geschied op een af stand van meer dan 10 kilometer van de woning of verblijfplaats van belastingplichtige. Niet elk bedrag aan reiskosten is aftrekbaar. Het moet meer bedragen dan 5 van het onzuiver inko men of van het geschatte jaarloon en tevens meer zijn dan 400,Maximaal blijft een bedrag van f 2000, buiten de aftrek. Dat is van belang dus voor mensen met een onzuiver inkomen van meer dan 40.000, Onder reiskosten worden verstaan: als per auto wordt gereisd f 0,14 per kilometer; als op andere wijze wordt gereisd de werkelijk gemaakte vervoerskosten. Tot de reiskosten behoren ook de kosten van overnach ting als deze redelijkerwijs niet vermeden kunnen worden. Kosten voor bloemen, fruit, maaltijden onderweg vallen niet onder de reiskosten. Onder naaste verwanten worden verstaan: de belastingplichtige en diens echtgenoot, de min derjarige en ongehuwde meerderjarige kinderen en de ouders. De beperking die in het begrip naaste ver wanten zijn aangebracht spreken ons beslist niet aan. Als kinderen langdurig ziek zijn is het even redelijk en menselijk dat ouders hen be zoeken ook al zijn ze gehuwd! Er zullen zich in de praktijk nog wel meer geval len voordoen, waarbij er in het individuele geval alle aanleiding is om een beroep opdehardheidsclausule te doen, omdat de regeling er niet in voorziet. Het is echter gélukkig dat voor een aantal gevallen nu wel richtlijnen zijn gegeven! PAAUWE.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1972 | | pagina 3