gropatax 9Czlm Zitdagen 2 AFD. ZEELAND DER NED. WOLFEDERATIE G.A. WOLINNAME 1972 De wolinname van de Afd. Zeeland der Ned. Wolfede ratie GA., is bepaald op die periode van 26 juni—11 juli a.s. 26 juni Nieuwvliet, P. J. Cornelis 8.00—11.15 uur en 13.00—14.00 uur) 27 juni LJizendijke, R. de Milliano (8.00—11.15 uur en 13.00—14.00 uur) 28 juni Terneuzen, W. van Hoeve (8.0012.00 uur) 29 juni Kloosterzande, A. J. van Waterschoot (8.00—11.00 uur) 30 juni Grijpsikerke, Fa. Louws (8.00—11.15 uur en 13.00—14.00 uur) 3 juli Zierikzee, Coöp. Aank. Vereen. (7.30—16.15 uur) 4 juli St. Annaland, J. C. Kooijiman (7.3012.00 uur) Rilland-Bath, N.V. Bathpolders (14.30—16.00 uur) 5 juli Lewedorp, J. Nieuwenbuijse, Cuarlespolder 1 (7.30—11.00 uur) Kamperland, J. C. J. v. d. Velde (14.00—15.30 uur) 11 juli Goes, M. W. Rouw (7.3011.15 uur en 13.0014.00 uur) De leden ontvangen nog persoonlijk bericht omtrent datum en uur van levering. De prijs incl. B.T.W. be draagt bij een rendement van 60 0 - 2,80; I - 2,70; II - 2,50; B.-wollen en AW - ƒ2,20; ZW - 1,90; ZW AW en BR. - 1,70. Wij mogen U beleefd verzoeken geen touw bij het bundelen der vachten te gebruiken en de wol stro- en kafvrij te leveren. Verwijder de mest- kluiten. Tijdens de wolinname kunnen wij U ook leveren: thiberKzole-pöllen, leverbotpillen, schapeniwasmiddel enz. OPEN DAG PROEFTUIN NOORD-BRABANT TE BREDA Op zaterdag 24 juni wordt van 9.0017.00 uur een open dag proeftuin Breda voor volleg rondstelers gehou den. Er zal ojm. te zien zijn een 12tal aardbeienproeven bij de normale, gekoelde en doordragersteelt, augurken teelt- en rassenproeven en slarassen en onkruidbestrij- dingsproeven. Verder plantmethode- en onkruidbestrij- dingsproeven bij zomer- en herfstprei, spruitkoolrassen- en teeltproeven, aspergerassenproef le oogst en rode oessen aan draad. WIJZIGING BESTUUR LANDBOUWSCHAP De heer A. IJska te Doorn heeft met ingang van 12 juni a.s. wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd bedankt als lid van het bestuur van het Land bouwschap. De heer IJska was benoemd door de Christe lijke Bond van Werknemers in de Voedings-, Agrarische-, Recreatie-, Genotmiddelen- en Tabakverwerkende Bedrij ven. Ter voorziening in de vacature heeft deze bond thans benoemd de heer H. van Dam te Strijen, tot nu toe plaatsvervanger van de heer I. Vermaas. Als plaatsver vanger van de heer Van Dam benoemde de bond weder om de heer P. Minnaard te Goes. TE VERWACHTEN AANBOD VAN SLACHTVARKENS Het C.B.S. heeft de uitkomsten bekend gemaakt van het aantal dekkingen in de varkenshouderij in april 1972. In april 1972 werden er 110,6 duizend zeugen gedekt tegen 103,7 duizend in april 1971. Het aandeel van de jonge zeugen was in maart 1972 22,8 en in maart 1971 23,2 (25,2 duizend resp. 24,1 duizend stuks). Mede op grond van deze uitkomsten kan worden verwacht, dat het aanbod van slachtvarkens in februari 1973 790 dui zend stuks zal bedragen. Het gerealiseerde aanbod van slachtvarkens bedroeg in februari 1972 822 duizend stuks. VERGOEDING DERDE SOORT RUNDEREN De vergoeding voor de afgekeurde of voorwaardelijk goedgekeurde runderen, die zijn verzekerd in rubriek D van het premietarief (derde soort runderen), is voor de maand juni 1972 vastgesteld op 3,per kg koud ge slacht gewicht, aldus een mededeling van de stichting C.B.S. te Utrecht. LAND- EN TUINBOUWBLAD Officieel orgaan van de Maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in Zeeland en Noord-Brabant Eindredakteur: J. F. Blanksma Ing., Grote Markt 28, Goes, Postbus 46 (tel. 01100 - 5010, tel. huis 01185 - 1422) Technische verzorging Combinatie drukkerij Vink N.V. - Axel en drukkerij Van de Sande N.V. - Terneuzen Advertentie-exploitatie en administratie over advertenties Drukkerij Vink N.V., Nassaustraat 1, Postbus 16, Axel, Telefoon 01155-2020, Postgiro 2069912 ZEEUWSE DAG VAN HET PAARD 24 JUNI 1972 OP DE RUYTERPLAAT TE KAMPERLAND In drie jaren van „Paardendag" naar „Zeeuwse Dag van het Paard". Van ca. 200 paarden en pony's naar 400; van 4 rassen naar 9 rassen voor de premie- en stamboek keuring. Zie hier in een „nutsshow" door ontwikkeling en betekenis vandaag van een gebeurtenis voor het stam boek en voor de fokkers van paarden en pony's een con centratie om efficiënter te kunnen werken. Daarnaast een grootse presentatie van het fokmateriaal in de pro vincie Zeeland. Een presentatie zowel voor de fokker als voor het publiek. Voor de fokker een dag om de individuele prestaties van zijn dieren te vergelijken met die van anderen. Voor hem ook de kans om in stamboekverband in de toekomst verder te fokken met dieren, die daarvoor vanwege exte rieur en prestatie in aanmerking komen. Tenslotte ook voor het publiek om zich op de hoogte te stellen van de rassen en de verschijningsvorm van de individuele dieren. Publiek dat steeds meer geïnteres seerd is in de recreatieve mogelijkheden die paard en pony kunnen bieden. Fokkers en afnemers kunnen op deze dag met elkaar in contact komen. Van deze gelegen heid zou men gebruik kunnen maken om van eikaars wensen en mogelijkheden te horen en deze te bespreken. De deskundige jury's zijn daarbij behulpzaam. Voor zover bekend zullen worden ingezonden: Warm- bloedpaarden 130 stuks; het Nederlandse Trekpaard 60; Haflingers ca. 10; Fjordenpaarden ca. 50; New Forestpony's ca. 60; Shetland pony's ca. 40; Welsh pony's ca. 15; Arabier ca. 20 en Friese paard ca. 10 stuks. Het zal ongetwijfeld voor fokkers en gebruikers een goed bestede dag kunnen zijn om de keuringen en het bijzon- dier attractieve middagprogramma te bezoeken. ENKELE MAATREGELEN RUILVERKAVELINGSBELEID OPGESCHORT De minister van landbouw en visserij, ir. P. J. Lardi- nois, is bereid de invoering van een aantal maatregelen, die met betrekking tot het ruilverkavelingsbeieid bij het indienen van de Nota inzake het L mdbouwstructuuibe- leid van kracht worden, op te ^lortentot overleg met de vaste Commissie »=oor 7-;^X2 J*""®*?* "ee^ plaatsgevonden. De bewind ln woord op een vraag gesteld Kamer. WEER LAGERE AKKERBOUWPR!!i^*li£,JFERS, MAART 1972 (basis: overeenkomstige maand 1962/1964 Volgens het Statistisch bulletin no. 69 van. bedroeg het groepsindexcijfer voor de prijzen van bouwprodukten in maart 1972 92 tegen 106 in maart 1971! De prijzen voor gerst, haver, bruine bonen en zand- aardappelen liepen op; graanstro, groene erwten, vlas en zaai-uien daalden terwijl de overige produkten in deze sector t.o.v. de overeenkomstige maand van vorig jaar gelijk bleven. Het groepsindexcijfer voor veehouderijpro- dukten liep, vergeleken met maart 1971, met 15 punten op tot 142. De prijs van eendeëieren liep terug, die voor slachtkuikens bleef gelijk; de prijzen voor alle andere produkten in die veehouderijsector waren hoger in ver gelijking met maart 1971. DEMONSTRATIE STRO-OOGSTMETHODEN Half augustus 19712 zal er in het zuidwestelijk zeeklei gebied een landelijke demonstratie te Rilland van stro- oogstmethoden worden gehouden op het bedrijf van N.V. „De Bathpolders", op een perceel wintertarwe van 28 ha. Getoond zullen worden stro-oogstimethoden, die wei nig handiwerk vergen. Er zullen verschillende nieuwe methodes worden getoond, waarbij de bezoeker zich een beeld kunnen vormen van de mogelijkheden van een tien tal methoden. Nadere bijzonderheden over het te bieden programma volgen nog. t'iiiiiiiuimiiiamijfu GOES OOSTBURG: woensdag 21 Juni in café „De Windt". TERNEUZEN: woensdag 21 juni in hotel „Des Pays Bas". MIDDELBURG: donderdag 22 juni in hotel „De Eendracht". ZIERIKZEE: donderdag 22 juni in hotel „Huis van Nassau". ST. MAARTENSDIJK: donderdag 22 juni in café „P. J. v. Houdt". IN HET LANDBOUWHUIS dinsdagmorgen 20 juni 1972 van 9.00—12.00 uur volgens afspraak. dinsdagmiddag 20 juni 1972 van 13.30—17.00 uur. PROEFBOERDERIJ „RUSTHOEVE" Met ingang van 1 juni j.l. is de heer D. Wiskerke, be drijfsleider van de proefboerderij „Rusthoeve", verhuisd naar Rozenstraat 8, Colijnsplaat, tel. 01199—434. CONSULENTSCHAPPEN VOOR DE AKKERBOUW EN DE RUNDVEEHOUDERIJ GOES/ZEVENBERGEN WAARSCHUWINGSDIENST LUISBESTRIJDING In de granen was deze week nog slechts sporadisch een luis te vinden. Ook ln de bieten is de bezetting zo laag, dat bestrijding nog geen zin heeft. WIJ ONTVINGEN Tulnbouwcijfers 1972. Aangezien er in 1968 geen Tuinbouwgids meer verscheen, is naar andere wegen gezocht om aan de behoefte aan recente informatie over de Nederlandse tuinbouw te kunnen voldoen, en dit heeft geleid tot afzonderlijke uitgave van „Tuin- bouwcijfers". Prijs 6,te bestellen door overschrij. ving van dit bedrag op giro 412235 t.n.v. het LEI Den Haag of op giro 325200 t.n.v. het C.B.S. Den Haag met vermelding: Verzoeke toezending Tuinbouw- cijfers 1972". - Landbouwstructuren voor de mens. Uitgave van de Belgische Boerenbond, Minderbroedersstraat 8, 3000 Leuven. Oriënterend onderzoek naar de resultaten, grenzen en beleidsopgaven van de technische land- bouwrevolutie. In de verschillende hoofdstukken worden behandeld: landbouwtechnisering en voeddngs- economie; bedrijfsomvang; organisatie produktie- apparaat; prijs- en handelspolitiek enz. BESTEMMINGSPLANNEN Heeswijk-Dinther. Vanaf 7 juni ligt gedurende een maand ter inzage het ontwerp-bestemmdngsplan „Natuur gebied Kasteel Heeswijk". Gedurende deze termijn kun nen schriftelijke bezwaren worden ingediend bij die ge meenteraad. RADIO Dinsdag 20 juni a.s., Hilversum n, 12.3012.40 uun Wordt er voldoende aandacht geschonken aan de kwali teit van onze tuinbouwprodrukten? Een vraaggesprek met dr. ir. P. A. van de Pol van de Landbouwhogeschool te Wlageningen. Vrijdag 23 juni a.s., Hilversum II, 12.30—12.40 uun Aan wie verkoopt de boer zijn aardappelen en hoe gaat hij daarbij te werk? Een vraaggesprek met drs. G. C. de Graaf van het Landbouw-Economisch Instituut. Sint MichielsgesteL Vanaf 6 jurni ligt gedurende een maand ter inzage het ontwerp-bestemmingsplan „Molen berg". Gedurende deze tenmijn kunnen schriftelijke be zwaren worden ingediend bij de gemeenteraad. Reimerswaal. Vanaf 7 juni ligt gedurende een maand ter inzage het vastgestelde bestemmingsplan „Natuurge bied". Zij, die zidh tijdag met bezwaren tot de gemeente raad hebben gewend, kunnen binnen een maand bezwa ren indienen bij G.S. Zierikzee. Vanaf 7 juni ligt gedurende een maand ter inzage het door G.S. gedeeltelijk goedgekeurde bestem mingsplan „Groene weeg je". Zij, die zich tijdig met be zwaren zowel tot de gemeenteraad als tot G.S. hebben gewend, kunnen binnen een maand beroep instellen bij de Kroon. Hetzelfde geldt voor een ieder die bezwaren heeft tegen de gedeeltelijke onthouding van goedkeuring door G.S. Nieuw-Vossemeer. Vanaf 8 juni liggen gedurende een maand ter inzage de door G.S. goedgekeurde bestem mingsplannen „A. M. de Jongpark" en „Boerengors". Zij, die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot G.S. hebben gewend, kunnen binnen een maand beroep instellen bij de Kroon. Halsteren. Vanaf 12 juni ligt gedurende een maand ter inzage het ontwerp-bestemmingsplan „De Beek 1972". Gedurende deze termijn kunnen schriftelijke bezwaren worden ingediend bij de gemeenteraad. Goes. Vanaf 9 juni ligt gedurende een maand ter in zage het ontwerp-bestemmingsplan „Recreatiegebied Oud-Sabbinge". Gedurende deze termijn kunnen schrifte lijke bezwaren worden ingediend bij de gemeenteraad.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1972 | | pagina 2