BM-VOLVO trekkers modern - zuinig - veelzijdig VAN GEMEREN N.V.-AAGTEKERKE cf'' geluid SPORTDAG 1972 TROK GROTE BELANGSTELLING EE Jongerenaktivitelten Landbouwservkebedrijf - Tel.(01188) 1S97 Filiaal: Louisastraat 3 - SLUISKIL - Tel (01157) 377 11 Onder redaktie van: H. A. HARDERWIJK EN bijzonder groot aantal leden kwam jongst leden zaterdag naar het Red Band Sportkom- plex te Roosendaal voor deelname aan de PJZ-sport- dag 1972. Vooral het aantal volleybalteams was in vergelijking met voorgaande jaren sterk toegenomen. Ondanks de minder gunstige vooruitzichten op ideale weersomstandigheden een grote opkomst. De weer goden waren ons gunstig gezind, want het aantal buien bleef gelukkig beperkt, zodat het programma vrijwel zonder onderbrekingen kon worden voortgezet. Uitge breid zonnen was er jammer genoeg niet bij, maar uit de reakties van de deelnemers was niet af te lezen, dat het als een ernstige handicap werd ervaren. De voorzitter van de PJZ, de heer Ph. van den Hoek, open de de sportdag door het verrichten van de aftrap van de voetbalwedstrijd Schouwen-Duiveland tegen Tho- len. Even dreigde er een ernstige stagnatie in het ver loop van het wedstrijdprogramma te komen, doordat de teams van Oost en West Zeeuws-Vlaanderen van wege pech met de autobus te laat arriveerden. In af wachting van hun komst werden de wedstrijden, die gespeeld konden worden, afgewerkt, waarna het tour- nooi voor ongeveer 15 minuten werd geneutraliseerd. De achterstand in het tijdschema kon tijdens de daar opvolgende wedstrijden grotendeels worden ingelo pen. Twee positieve punten vielen op tijdens deze sport dag: a. er verschenen bijna geen inkomplete teams binnen de lijnen; b. er werd met veel inzet, maar bijzonder sportief, voor een eervolle plaats gestreden. De volley- en voetbalwedstrijden verliepen vlot en reglementair onder deskundige leiding van de resp. NeVoBo- en KNVB-scheidsrechters. Het middagpro gramma (de individuele nummers) begon later dan was gepland. Ondanks enkele storingen, vanwege een plensbui, verliepen de diverse onderdelen vlot. Dit danken we vooral aan het snelle en efficiënte werk van de sportofficials van de afdeling Tholen. De sport dag werd dit jaar niet besloten met het traditionele damesvoetbal dit onderdeel kwam door tijdnood te vervallen maar door de finale voetbal heren tus sen de teams van Oost en West Zeeuws-Vlaanderen. Het sukses van de sportdag zette zich voort tijdens het sportbal in „Het Wit Roosken" te Roosendaal. De prijsuitreiking door de PJZ-voorzitter vond plaats voor een bomvolle zaal. Ook na de prijsuitreiking bleven sfeer en stemming optimaal, dankzij de goede muziek van het „Rainbow-kwartet". De uitslagen van de diverse sportonderdelen waren als volgt: Voetbal: 1. West Zeeuws-Vlaanderen; 2. Oost Zeeuwis-Vlaanderen; 3. Zuid-Beveland. Volley-herten: 1. Fijnaart; 2. Zevenbergen; 3. Schouwen-Duiveland. Volley-dames: 1. Zevenbergen; 2. Oost Zeeuws- Vaanderen; 3. West Zeeuws-Vlaanderen. 100 m dames: 1. Mej. M. Moerland; 2. Mej. R. v. d. Slikke; 3. Mej. J. van Hoeve 100 m heren: 1. T. Suurland; 2. H. v. d. Voorde; 3. L. Doeleman. 400 m dames: 1. Mej. R. v. d. Slikke; 2. Mej. U. Moerland; 3. Mej. M. v. d. Hooft. 1500 m heren: 1. J. Haak; 2. C. den Hulster; 3. H. RisseeUiw. Kogelstoten dames: 1. Mej. J. Oosters (8.49 m); 2. Mej. J. van Hoeve (7.68 m); 3. Mevr. T. Verhagen— Coomans (7.50ini). Kogelstoten heren: 1. L. Dieleman Wzn (11.32 m); 2. C. den Hulster (10.75 m;); 3. L. de Jager (9.98). Verspringen dames: 1. Mej. M. van Strien (3.85 m); 2. Mej. T. Punt (3.60 m) beter gemidd.; 3. Mej. J. van Hoeve (3.60 m). Verspringen heren: 1. T. Suurland (5.28 m); 2. M. Quaack (5.17 m); 3. B. Huitkar (5.10 m). Hoogspringen dames: 1. Mej. C. Brooymans (1.20 m) beter gemidd.; 2. Mej. R. v. d. Slikke (1.20 m); 3. mej. J. van Hoeve (1.10 m). Hoogspringen hieren: 1. C. den Hulster (1.40 m); 2. R. den Engelse (1.35 m); 3. J. Jonker (1.30 m). Touwtrekken dames: 1. West Zeeuws-Vlaanderen; 2. Fijnaart. Touwtrekken heren: 1. Steenbergen (3x in suc cessie); 2. Goes; 3. Zevenbergen. Estafette (4x 100 m): 1. West Zeeuws-Vlaanderen; 2. Zevenbergen; 3. Fijnaart. GEVONDEN VOORWERPEN 1 damesportemonnaie (zwart), inhoud ƒ6,1 lange wollen sjaal (zwart); 1 oranje voetbalshirt. Ben je eigenaar (esse) van één van deze voorwerpen, dan een brief of telefoontje naar het PJZ-sekretariaat. De afdeling Oost Zeeuws-Vlaanderen mist 3 gele voet balshirtjes. Heb je per abuis zo'n geel shirtje meege nomen, stuur dit dan naar: J. Dieleman, Ferdinand- straat 16, Axel of PJZ-sekretariaat. (Bij voorbaat har telijk dank!) Bent U nog dingen kwijt, geef dit op bij het PJZ-sekretariaat. Misschien worden ze nog gevonden! Vanaf deze plaats wensen we Anton Bom van harte een spoedig herstel toe! Anton scheurde zo bleek achteraf pas tijdens een voetbal- wedstrijd een botje in zijn voet. GASTGEZINNEN VOOR 4H-CARAVANNERS Op 22 juni a.s. komen 20 Amerikaanse jongeren naar Nederland. De groep bestaat uit 15 meisjes en 5 jongens. Van 17 juli5 augustus zouden zij graag in gezinnen in Zeeland, Noord-Brabant of Limburg geplaatst worden. Zij willen geen zakgeld. Zij willen enkel als lid van het gezin worden beschouwd. Hebt U interesse neem dan zo spoedig mogelijk kontakt op met: Stichting Uitwisseling (022083-101) of het PJZ- sekretariaat (GllOO5010). VARKENSPRIJZEN ONVERANDERD De coöperaties en inkoopcolmbinaties hebben de uitbetalingsprijzen voor de in de week tot 16 juni over te nemen varkens niet gewijzigd. Voor de NCB (Boxtel), VAKO (Oss) en HOVA (Cuyk) blijft de uitgangsprijs 3,00 voor varkens van 75/85 kg, klasse I, op basis van af-mesterij. Voor de klasse E geldt een toeslag van 5 cent voor de klassen II, HI en IV gelden kortingen van 15, 25 en 30 cent per kg. Bovendien wordt 1 cent/kg gekort voor varkens van 86/88 kg en 2 cent per kg voor varkens boven de 89 kg. De uitgangsprijs van de Coveco ligt 4 cent hoger, doch daarop wordt 1 y2 ingehouden voor dekking van kosten. In de week tot 28 mei werden ca. 160.000 vaikens geslacht. Er gingen in de week vam 29 mei t/m 2 juni 13.708 levende en 40.318 geslachte varkens naar de partner- landen, waarvan resp. 3871 -I- 21.101 naar Frankrijk; 3832 -I- 14.696 naar Duitsland; 685 -f 4321 naar Italië en 5320 200 naar België. Aan magere delen gingen 1496 ton naar de partnerlanden, alsmede 505 ton .spek, waarvan 437 ton buikspek. Voorts gin gen nog 277 biggen voor de mesterij naar Duitsland. Voorlopige cijfers voor de week tot 9 juni geven een duidelijke teruggang dn de export te zien, namelijk tot in totaal 36.817 varkens waarvan 6171 levende, terwijl de uitvoer van deelstukken 1250 ton bedroeg. Overzicht referentieprijzen in de E.G.G. in de week vanaf 22 mei: E.E.G. 312 (309); Nederland 273 (288); België 316 (onver.); Luxemburg 328 (325); Duitsland 309 (301); Frankrijk 312 (309); Italië 336 (337). VEE EN VLEES IN DE E.E.G. België. De varkensmarkt was afgelopen week vrij stabiel. Het aanbod is ruim vol doende. Er was enige aanvoer van Oostduitse varkens, die goeddeels in uitgesneden vorm weer zijn gere-exporteerd. Franse kopers waren wat terughoudend, terwijl de afzet naar Duitsland en Italië zich in het algemeen wist te handhaven. Ook de afzet van onderdelen naar de lidstaten is niet bijzonder bevredigend. De slachtveemarkt was aflopend, ondanks een wat korter aanvoer. Een deel van de aanvoer werd onver kocht weer teruggenomen. De situatie op de slachtveemarkt onderging de invloed van de E.E.G.-beslissing inzake vergemakkelijking Van de invoer uit derde landen. Uit Engeland werden 1685 en uit Ierland 773 slachtdieren aangevoerd. De uitvoer handhaafde zich op redelijk peil. Een verruimd aanbodi van slaohtpaarden drukte de prijs, terwijl voor wolvee de prijzen, mede door import, ook wat gedrukt waren. Frankrijk. Op vrijwel alle levendmarkten waren de varkensprijzen hoger. In het algemeen was de markt vrij stabiel, zij het toch dat het slot licht aflopend was. In Parijs werd evenwel de notering voor de belle-coupe nog iets verhoogd; voor hammen liepen de prijzen ook wat op. De aanvoer van slachtvee was duidelijk korter, doch de handel had een kalm verloop. Voor enkele categorieën brokkelden de prijzen wat af. Alleen voor kwaliteitsossen handhaafde de prijs zich vrij gemakkelijk. Voor de mid den en lagere kwaliteiten koeien was de prijsdaling het duidelijkst op te merken. Voor slachtkalveren brokkelden de prijzen af met 3050 centimes en noteerde men Fr. 12,50 voor de extra, aflopend tot Fr. 8,70 voor de 3e kwaliteit. Duitsland. De aanvoer van slachtvee was groter, die van varkens en kalveren klei ner dan voorgaande week. De prijzen ontwikkelden zich uiteenlopend, doch globaal kan een gemiddelde prijsdaling ten opzichte van voorgaande week van DM 4 voor B-koeien geconstateerd worden. In NRW liep de gemiddelde prijs voor B-koeien met 'DM 1,10 op tot DM 301,20/100 kg. In Frankfurt bedroeg de prijsdaling DM 13,90 ge middeld, in Mannheim zelfs DM 22,40. De aanvoeren van kalveren waren doorgaans kleiner, wat niet verhinderde dat de gemiddelde prijs rond DM 3 lager lag dan voor gaande week. In NRW daalde de gemiddelde prijs met OM 9,60 tot DM 354,50. Op de meeste marktplaatsen was het aanbod van varkens kleiner. Niettemin had de handel een kalm tot zelfs hier en daar traag verloop. De noteringen bleven veelal onveran derd wat de hoogste prijzen van de noteringen betreft, doch brokkelden hier en daar wat af wat de laagste prijzen betreft. v. d. W. De nieuwe serie ZWEEDSE trekkers zijn degelijk gebouwd en goed uitgerust voor moderne landbouwbedrijven. Kenmerkend voor de trekker is het stevig gebouwde chassis met lange wielbasis en grote wielen, waardoor een goed evenwicht bereikt wordt tussen motorvermogen en gewichtsverdeling. Informaties worden u gaarne verstrekt door: Met nog vele andere goede eigen schappen wordt het vermogen van de sterke, doortrekkende motor effectief benut als pure trekkracht. De BM-VOLVO trekkers zijn leverbaar in de typen 430 - 650 - 800 810-814 met motorvermogens van 47 tot 130 pk. Het type 814 is met vierwielaandrijving. Veiligheidsframe en comfortabele cabine zijn bij de 810 en 814 standaard-uitvoering en leverbaar bij alle andere typen trekkers.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1972 | | pagina 11