Valt de vruchtzetting bij peren mee? Gevolgen anulering kontractteelt stamslabonen enigszins recht getrokken DINGEN VAN DE WEEK Tijdens de bloei van de 'peren was het weer bij zonder ongunstig. Het was erg koud, schraal en zo winderig dat er geen insect op de bomen te bespeu ren viel. Volgens de theorie was het buitengewoon slecht weer voor de vruchtzetting, ook al omdat de temperatuur te laag was. Zeer terécht had dan ook een bekend fruitkweker tegen de auteur van de Wal- cherse tuinbouwklanken gezegd, dat hij weinig peren verwachtte. Vrijwel iedereen zag het somber in. Momenteel lijkt het echter hard mee te vallen. In eerste instantie zijn er volop peertjes te zien. Er zal nog wel een zware rui achteraan komen, maar voor lopig verloopt alles ver boven verwachting. Men kan zich nu afvragen hoe dat mogelijk is. Als de vrucht- zetting mislukt was, zouden er volop redenen zijn geweest dat te verklaren. Maar hoe moet het nu? Aangevoerd kan worden dat het normaal gespro ken een „draagjaar" is voorde peren. In andere ja ren is ook al gebleken dat de vruchtzetting bij een „beurtjaar" met vrij weinig bloemen vaak tegenvalt en dat in een draagjaar de vruchtzetting meestal vlot verloopt, ook al zijn de omstandigheden wat het weer betreft ongunstig. Verder kan opgemerkt wor den dat de perebloesem altijd weinig door insecten bezocht wordt. (Bijen houden niet van peren en ook andere insecten vliegen er weinig op. Dus de insec- tenbestuiving speelt bij peren dus blijkbaar een klei nere rol dan bij appels. Kan dan de wind het stuif meel overbrengen? Als dat zo is, zat het wel goed, want er was wind in overvloed! Achteraf is alles te verklaren, dat ziet u wel. De kunst is om vooraf te zeggen hoe het zal gaan. En dan moeten we toegeven dat er bij de bestuiving en vruchtzetting nog veel raadsels zijn. En tenslotte moet er nogmaals op gewezen worden, dat een ab normaal zware rui het beeld nog sterk kan veran deren. Pas over enkele weken weten we waar we aan toe zijn. Ondertussen hebben de appels mooi bloeiweer en dat doet toch weer plezierig aan. A. v. O. J\E onverwachte annulering van de stamslabonen contractteelt in ons gewest heeft voor de nodige beroering gezorgd, maar dank zij de Ned. Kontrakt- telers Vereniging is het nog tot een enigszins aan vaardbare oplossing gekomen. De „Nieuwbrief" van de N.K.T.V. meldt daaromtrent dat het overleg met de fabrikant uiteindelijk heeft geleid tot een zekere schadevergoeding voor boer, loonwerker en collec teur. De schadeloosstelling voor de boer wordt afge wikkeld op basis van het saldo vergelijk zomergranen gem. bonenopbrengst seizoen 1971. Hoewel niet iedereen daarmee volkomen tevreden zal zijn is er door de N.K.T.V. in ieder geval bereikt dat de gang van zaken enigszins „recht" getrokken is! PT de „Nieuwsbrief" wordt verder opgemerkt, dat het totale kontraktteeltpakket ook in 1972 blijft toenemen. Dit ondanks de vermindering van de kon- servenpeulvruchtkontraktteelt. De belangstelling van de grote kontraktterende firma's om over de kon- trakttekst met de N.K.T.V. overleg te plegen is stij gend. Met name betreft dit de aardappelteeltkontrak- ten. Bij een aantal van deze bedrijven draagt de kon- trakttekst ook voor meerjarige kontrakten de signatuur van de N.K.T.V. Als er conflicten rijzen APPELS WERDEN IETS DUURDER Op de fruitveilingen was vorige week het aanbod van Golden Delicious van behoorlijke betekenis. In Goes was 'b.v. donderdag een aanbod van 123 ton Golden Delicious en ook in Krabbendijke, Fijnaart en Terneuzen waren aanvoeren van grote betekenis. In Kapelle-Biezelinge was het aanbod wat minder. Daar werd veel voor de D.D.R. verladen. Het prijs verloop van de grote maten en goede kwaliteiten Golden Delicious was niet onbevredigend. De prijs kwam weer aan 50 cent per kg of soms,zelfs nog iets daar boven. Dan moest de kwaliteit overigens erg goed zijn. Was dat niet het geval dan bleef de prijs van de grote maten meestal hangen tussen 40 en 45 cent per kg. De maat 6570 mm klasse I kwaliteit deed tussen 30 en 35 cent per kg en de maat 6065 mm tussen 20 en 25 cent. Hier en daar was er ook nog steeds Winston te koop. Hiervoor werd voor wat de grote maten betreft tussen 80 en 85 cent per kg be taald terwijl de maat 6570 mm klasse I kwaliteit rond 65 cent per kg deed, waarmede het prijsniveau van ruim een maand geleden weer werd bereikt. De Conference bleef gevraagd en het aanbod was soms van betekenis op enkele veilingen. De grote en middelmaten werden verkocht voor ƒ1,05 tot ƒ1,10 per kg en de maat 5560 mm deed rond 85 cent. De maat 5055 mm klasse II kwaliteit werd donder dag in Goes verkocht voor 72 cent per kg en de maat 4650 mm voor 60 cent. Het aanbod van aardbeien uit de kassen bleef vrij constant voor wat Zeeland betreft. In het prijsver- loop zat weinig variatie. Meestal werd rond 1 per doosje betaald maar soms kwam de prijs daar iets boven. In Middelburg waren grote aanvoeren van win terbloemkool waarvoor een goede vraag bestond, hoewel de prijzen iets lager werden toen vorige week de aanvoeren toenamen en de temperaturen stegen. tussen de partijen bij een zodanig kontrakt dan kun nen bindende uitspraken worden gedaan. De belang rijkheid van de tekst van een kontrakt neemt toe naarmate de kontraktduur verlengd wordt tot meer dere jaren. Gelukkig is dit bewustzijn bij vele afne mers aanwezig, o.a. bij de volgende firma's: Firma Hettema te Emmeloord, firma Meijer in Kruiningen en Swifter bant, firma Van Tuyl te Gameren, firma Soepenberg te Dronten en de Coöp. Landbouwbelang te Sevenum. Ook het Nestlé Concern als fabrieksma tige verwerker met zijn vestiging te Venray heeft een relatie met de N.K.T.V. De kontrakten van voor noemde firma's ziin verschillend van inhoud, maar zij hebben gemeen, dat zij met de N.K.T.V. doorge sproken worden. Daarbij wordt gelet op elk onder deel en men fiatteert pas wanneer dit verantwoord is. Momenteel zijn er kontrakten op vaste prijs, op 50 procent vaste prijs en 50 procent beursnotering op moment van aflevering, op andere percentages en op dagprijs. De laatste ontwikkeling is het participeren, zoals bijvoorbeeld vastgelegd in het kontrakt van de firma Van Tuyl. Bij alle genoemde firma's staat tus sen telers en afnemer een vertrouwenscommissie die de bevoegdheid heeft namens de telers bij de afne mer op te treden. De commissie moet bij de uitoefe ning van deze bevoegdheid begrip tonen voor de po sitie van beide partijen, hetgeen betekent dat de com missie inzicht moet hebben in de financiële fundering van de handelspartners, o.a. de solvabiliteit. WAT betreft de peulvruchten, met name doperwten en princessebonen wordt opgemerkt dat de teelt hiervan in 1972 wat de arealen betreft nog weer ver der terugloopt. De princessebonen maken de grootste areaalval en deze zal in de buurt van de 1000 hecta ren komen te liggen. De Nederlandse industrie wordt voorzichtig en zal zeker met betrekking tot dit pro- dukt scherp op kwaliteit en prijs letten. Structuurverbetering bij de teelt en toelevering van conservenprodukten blijkt noodzakelijk, door middel van telersgroeperingen, die de basis moeten vormen voor een gerichte produktie voor de verwerkende in dustrie. Inmiddels heeft het bestuur van het O. en S.- fonds middelen beschikbaar gesteld voor een aantal verantwoord opgezette proefobjecten, die 'als voor beeld en stimulans voor de gehele sector kunnen die nen. QE krant bracht vorige week het bericht dat het Landbouwschap heeft aangedrongen op een spoedige beslissing over de toepassing in ons land van de EEG-rentesubsidies voor de modernisering van landbouwbedrijven. Gevraagd is de mogelijkheden om deze rentesubsidie aan te vragen, spoedig open te stellen. Zoals bekend heeft de Raad van de Euro pese gemeenschappen op 17 april 1972 een verorde ning aangenomen waarbij het mogelijk wordt, met be hulp van de gemeenschapsgelden, hulp te bieden bij modernisering van land- en tuinbouwbedrijven. Het gaat hier om een EEG-maatregel, maar de uitvoering er van berust bij de Lidstaten en onze regering zal vast moeten stellen op welke wijze zij deze hulp wil gaan verlenen. Het is het Landbouwschap dat op spoed heeft aangedrongen en ook voor de tuinbouw is belangrijk dat we op korte termijn weten waar we aan toe zijn. Er zijn nog vele onzekerheden rond deze EEG-ver- ordening. Er is al een uitspraak van onze Minister bekend dat hij geen rentesubsidies beschikbaar zal stellen voor financiering van fruitaanplant. Wel voor andere ontwikkelingsplannen in de fruitteelt en met name zal daarbij gedacht zijn aan de afzetkant. We hebben de betreffende verordening zoals die door de Ministerraad van de EEG is vastgesteld, er nog eens op nagelezen en daarin zagen we dat het hoofd doel van de nieuwe regeling is het scheppen van struc turele voorwaarden voor een merkbare verbetering van het inkomen en van de arbeids- en produktieom- standigheden in de landbouw. Daarvoor moet er een selectieve regeling worden ingevoerd om de land- en tuinbouwbedrijven met ontwikkelingsmogelijkheden te stimuleren. Wat is een bedrijf met ontwikkelingsmogelijkheden? We nemen aan dat de beantwoording van deze vraag voor wat onze sektor betreft niet zo gemakkelijk te geven is. Hierover zullen richtlijnen van de regering moeten komen. T")E EEG verordening zegt er van dat het een be- drijf is waarvan het bedrijfshoofd de landbouw als hoofdberoep uitoefent en over voldoende vakbe kwaamheid beschikt. Het bedrijfshoofd moet zich ver plichten van het begin van het ontwikkelingsplan een boekhouding bij te houden en waaraan deze moet vol doen wordt in een apart artikel geregeld. Het gaat om een bedrijfseconomische boekhouding en we heb ben begrepen dat hiervoor ook geld uit Brussel be schikbaar kan komen. Het bedrijfshoofd is verplicht een ontwikkelingsplan op te stellen en dat ontwikke lingsplan moet uitzicht bieden op het verkrijgen van een inkomen dat vergelijkbaar is met het arbeidsin komen dat wordt verkregen in niet agrarische werk zaamheden in dat gebied. We vernamen dat voor wat ons land betreft wordt gedacht aan het verkrijgen van een arbeidsinkomen van 20.000,per jaar. Dat zou dan verkregen moe ten worden voor één of twee volwaardige arbeids krachten. Een onderdeel van de verordening is ook dat men niet in aanmerking komt wanneer het arbeidsinkomen per werknemer thans reeds boven deze ƒ20.000, per jaar ligt, maar er staat weer tegenover dat men voor subsidie in aanmerking komt wanneer de hand having van het inkomen op het niveau van 20.000, in gevaar zou komen. Dat kan dus een nog al rekbaar begrip zijn! We zijn benieuwd op welke manier dit allemaal zal gaan uitpakken! Volgens de berichten die er over binnen gekomen zijn, zou het in de bedoeling liggen om geen medewerking te verlenen tot subsi dies aan investeringen beneden 25.000, T-JET is te hopen dat op 19 mei inderdaad beslo ten zal worden waaraan voldaan moet worden om van deze EEG-regeling gebruik te kunnen maken en dat daarna spoedig de aanmeldingsmogelijkheden open gesteld zullen worden. Ook in onze bedrijfstak zullen dan hopelijk sommige ondernemers er van kun nen profiteren. De EEG-verordening is opgezet met de beste bedoelingen maar het zal er nu om gaan dat de lidstaten er een gezonde ontwikkeling mee moge lijk maken, want uiteindelijk zijn het de lidstaten die bepalen wat er gaat gebeuren, al hebben ze bij de uitvoering de supervisie van Brussel boven zich. Wanneer een ontwikkelingsplan wordt opgesteld moet in de eerste plaats een beschrijving worden ge geven van de uitgangssituatie, daarna een beschrij ving van de situatie na voltooiing van het plan en een opgave van de maatregelen en met name de inves teringen die nodig zijn om het beoogde resultaat te bereiken. Het is hier niet de plaats om nog uitvoeriger in te gaan op al de uitvoeringsbepalingen zoals de EEG- ministerraad die heeft vastgesteld maar we hopen er spoedig van onze nationale regering meer over te ho ren. Ook in onze bedrijfstak hebben de blijvers hun otwikkelingsplan als het goed is opgesteld en wan neer dat ingepast kan worden in het EEG plan dan is dat een welkome zaak!

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1972 | | pagina 6