Rond de Schelde UIT DE PRAKTIJK Wintertarwe staat buitengewoon goed Aktie jonge boeren in de publiciteit Genetische éénkiemige suikerbietenrassen over het algemeen betere veldopkomst 5 0P verschillende percelen suikerbieten is men al druk doende om deze op één te zetten. Ook is men al begonnen met de dunmachines. Naast percelen met een prachtige volle stand, waar men met plezier op kan gaan kijken, zijn er nogal heel wat percelen waar al kruipende soms met meerderen tegelijk gezocht werd en nog wordt of er wel voldoende bovenstaan of bovenkomen. Het aantal percelen dat overgezaaid is, is gelukkig be perkt gebleven. Het wordt geschat op 1 2 van de totale oppervlakte suikerbieten in ZUID-BEVELAND. Voorgaande jaren lag deze oppervlakte zo kórt tegen de 4000 ha. Naar verluidt zijn er gebieden waar veel meer over gezaaid is. Daarnaast is het wel zo dat we dit jaar te maken zullen krijgen met een (te) groot aantal percelen waar het aantal planten beneden de 60.000 per ha zal blijven. Gelukkig zijn de weersomstandigheden veranderd en is er meer groei gekomen, langzamerhand worden de bieten op de dun staande percelen nu ook beter zicht baar. Of vele suikerbietentelers nu nog zo blij zijn, dat ze 30,of 40,of misschien nog meer aan zaad- kosten bespaard hebben nu ze niet op 6,7 of 8 cm maar Nadat het weertype vorige week plotseling omsloeg zijn de te velde staande gewassen enorm in hun voor deel veranderd. Alles is heel hard gegroeid en voor ons als boeren is het thans een genoegen om de THOOLSE EN FLIPLANDSE landerijen te doorkrui sen. Wat is de natuur in deze periode van het jaar toch mooi! Helaas zullen lang niet alle collega's zo heel tevre den zijn, want velen hebben nogal wat zorgen gehad over hun bietenpercelen. Al wikkend en wegend, en vooral bietenplantjes tellend hebben zij hun percelen bekeken. Daarna hebben ze de bedrijfsvoorlichter op gebeld en sommigen ook mensen van het I.R.S. ge raadpleegd om ook eens uit de mond van een ander te vernemen hoe die dachten over het al of niet over- zaaien van het gewas. Globaal hebben wij de indruk dat er op Tholen en St Fhilipsland zo'n 150 ha suiker bieten zijn overgezaaid, terwijl er toch nog wel een zelfde oppervlakte bieten net niet is overgezaaid, maar waarvan de stand toch eigenlijk ook zo is dat hier toch zeker geen grote opbrengst van verwacht mag worden. Maar overzaaien kost ook nogal wat! De vraag is dan aan de orde wat er in zo'n geval het minst nadelig is. Over het algemeen moet de beslis sing om over te zaaien niet te snel worden genomen! Aanvankelijk leek het er op dat de vroege zaai on der ideale weersomstandigheden de basis zou worden voor een grote bietenoogst. Thans zijn die verwach tingen heel wat minder optimistisch. De aardappels komen mooi boven en zij hebben blijkbaar minder nadelige gevolgen ondervonden van het koude gure weertype dat gevolgd is op de plantperiode. Trou wens alle andere gewassen hebben daarvan niet overmatig veel geleden. Gelukkig maar want extra kostenfactoren kunnen wij in de akkerbouw al helemaal niet meer erbij hebben. De stemming t.a.v. de prijsvorming van de gegarandeerde, maar vooral t.a.v. de vrije produkten is heel slecht. Tholen vooral, maar ook St. Philips- land is een gebied waar veel aardappelen en uien wor den geteeld. En als de prijs van deze produkten het FRANSE SUIKERAREAAL 5 HOGER Volgens de Franse vereniging van Suikerbietenprodu centen is het bietenareaal dit jaar met ongeveer 5 toe genomen en bedraagt thans 442.000 ha. Dit met het oog op stijgende suikerprijzen, kleinere E.E.G.-voorraden en de komende uitbreiding van de E.E.G. Het zaaien van het gewas is dit jaar goed gegaan en had door de droge en zachte winter een vlot verloop. Ook de opkomst van het gewas was goed maar de koude periode begin april heeft ook daar op bepaalde plaatsen moeilijkheden gegeven. laat zitten zoals nu al twee jaar het geval is ligt het voor de hand dat dit aanleiding geeft tot bedrijfs verliezen, die vooral de jongere boeren onder ons niet kunnen opvangen uit oude reserves. Het is dan ook helemaal niet verwonderlijk dat onze jongere collega's zich beijverd hebben om door middel van een handtekeningenaktie onze standsorganisaties tot een meer strijdbare houding aan te zetten. In de provinciale dagbladpers hebben zij op een opvallen de wijze de voorpagina gehaald, waarover men in onze kring tevreden is. In ons eigen ZiLM-blad haal de men welliswaar ook de voorpagina maar lang niet op delzelfde opvallende wijze. Dat heeft hier toch wel enige bevreemding gewekt en bij informatie bij op 10 of 12 cm hebben gezaaid valt te betwijfelen. Een nu te dunne opkomst gaat dikwijls ten koste van mis schien vele honderden guldens bij de oogst! De wintertarwe staat er buitengewoon goed voor. Hier en daar wel erg welig. Op de meeste percelen heeft men al tijdig CCC gespoten. Perceelsgewijze komt nogal wat meeldauw voor. Er is enig verschil tussen de rassen. Misschien wordt hier en daar misschien wel erg snel naar die Calixin gegrepen om de meeldauw te bestrijden. Het lijkt er toch wel een beetje op dat ondanks de gegeven adviezen er toch op verschillende percelen te ruim met N is omgesprongen. Toen te hoge kosten van te veel uitgestrooide N en nu nog extra kosten voor een bestrijding met Calixin. De aardappelruggen zijn op vele plaatsen al een heel eind opgebouwd. Op vele percelen is al een chemische onkruidbestrijding uitgevoerd. Op de vroegst gepote percelen komen de eerste aardappelen al boven. Alle mais zowel voor de korrelsals voordevoederwin- ning is nu gezaaid en met een Atrazin gespoten. Het is eigenlijk steeds goedi gelukt om een goed zaaibed te kun nen verkrijgen. het DjB. der kring bleek ons dat zij zich helemaal niet gepasseerd hebben gevoeld door deze jonge boe- renaktie uit een kring. Wij vernamen zelfs dat het kringbestuur sympathiek stond tegenover deze spon tane aktie! Wij hopen in ieder geval dat het iets zal opleveren! Een belangrijk aktiepunt vonden wij o.a. de vraag om iéts aan de afzet van de vrije produkten te doen. Vooral t.a.v. de aardappelen zou dit van groot be lang zijn. Van vele zijden ziet men dit belang wel in, maar met inzien alleen zijn wij er niet! Geen woor den maar daden! Hoe lang zullen wij nog het slacht offer zijn van onze verdeeldheid? Boeren handel en coöperatie sluit de rijen! Vandaag nog! Na een periode van nat en te koud weer is er nu gelukkig verandering in de goede richting gekomen. Temperaturen boven normaal wordt in deze tijd van het jaar graag gehoord. Hoewel dit dikwijls het begin van gesprek is, wordt er nu op NOORD-BEVELAND bijna altijd eerst geïnformeerd naar de stand van de bieten. Helaas hoort men dan maar een enkele keer een optimistisch geluid. Men kan wel stellen dat de stand van de bieten bij ons matig tot slecht is. Er zijn enkele percelen overgezaaid. Vooral bij een rui mere zaaiafstand zal in vele gevallen slechts een kleine correctie in handwerk nodig zijn, met als re sultaat, dat men toch te weinig planten overhoudt. Er zijn enkele proeven met het nieuwe middel Temik, een systematisch middel dat met een granulaat- strooier gelijk met het zaaien in de grond wordt ge bracht. Bij een dosering van 25 kg zal het moeten bewijzen of het ook de schade door 'het bietenaaltje kan onderdrukken. Op het o'genblik is de eerste in druk positief wat betreft de schade door vreterij. De genetisch eenkiemige rassen geven over het algemeen een betere veldopkomst. Wat nu precies de oorzaak van de slechte stand is zal wel niet gemakkelijk kunnen worden gekonstateerd. Maar het is toch wel jammer dat een gewas als suikerbieten waarmee op N.-Beveland 2025 van de cultuurgrond wordt beteeld met een zo slechte start moet beginnen! Bo vendien is het voor de zuivere akkerbouwbedrijven het gewas dat de laatste jaren nog een behoorlijk saldo heeft gegeven. Gelukkig kunnen we over de andere gewassen be ter tevreden zijn. De wintertarwe staat over het al gemeen zeer goed. Hoewel niet algemeen is er hier en daar toch wel met CCC gespoten.. Diegenen die vol'gens advies de N-gift dit voorjaar hebben gema tigd tot b.v. 75 kg N. per ha met de 'bedoeling een overbemesting te geven, vragen zich nu af of dit nog wel nodig is. Men zal het dan wel zo laat mo gelijk moeten doen om de zaak overeind te houden. Wanneer de meeldauwaantasting niet te veel doorzet kunnen we hiervan toch wel een goede opbrengst verwachten. Percelen wintertarwe die vorig najaar met een bodemherbicide zijn gespoten zijn over het algemeen vrij van zaadonkruiden gebleven. Over de inzaai van een groenbemester in het voorjaar is nog niet alles bekend. Op het ogenblik geeft ingezaaide klaver en gras nog geen schade te zien op een met tribunil behandeld perceel. De vroeg gespote aardappelen 'beginnen boven te komen. De rijenfrezen hebben zo gauw de grond vol doende droog was goed werk gedaan. Bijna overal wordt hiermee de aardappelrug in één keer opge bouwd, waarna gespoten is met een 'bodemherbicide. Wanneer deze middelen voldoende vocht hebben, kunnen we dit gewas in ieder -geval vrij van zaad- onkruiden houden. Wat kleinere gewassen in opper vlakte zoals uien en blauwmaanzaad geven een goe de stand te zien, met ook hier, indien op het goede tijdstip uitgevoerd, een goede onkruidbestrijding. Wanneer we dit schrijven (maandagavond 8 mei) is het steeds zonnig weer en zijn er reeds de eitjes van de bietenvlieg geconstateerd. Het is te hopen dat de aardappelbeurs niet minder is geweest. Het lijkt er op dat de afloop van het seizoen minder slecht uitkomt dan het vorig jaar! Voor de tijd van het jaar zijn de prijzen nog wel niet daverend, maar toch minder slecht dan we de laatste tijd gewend zijn. En dat wil al heel wat zeggen! (Zie verder pag. 19) |^|A een langdurige en koude periode in de maand april hebben we nu een wat ander weertype ge kregen. De fruitbomen hebben hierop min of meer ge wacht en thans zijn ze met een prachtige bloesem ge tooid. Er bestaat echter twijfel of de bloei wel tot zijn recht is gekomen gezien de lage temperatuur op dat mo ment en ingewijden menen dan ook, dat de bestuiving dan dreigt te mislukken. Het weer is en blijft nu een maal een belangrijke factor in de land- en tuinbouw. Bij onze verre zuiderburen was het de laatste weken zeer droog en koud en dit is misschien mede van invloed op de prijs van onze oude aardappelen. Wanneer er ergens wat dreigt te mislukken dan is dat direct merkbaar in een oplopende prijs. Uit ervaring weten we, dat topop- brengsten van onze handelsgewassen veelal met zeer lage prijzen gepaard gaan. Grote overschotten zijn nu eenmaal funest en doen ons bedrijfsinkomen sterk dalen. Recent hebben we kennis genomen, dat een prijsverhoging van de aardappelen met 1 ct/kg bij het huidige bouwplan ons inkomen vier maal zo sterk kan doen stijgen als bij de zelfde prijsverhoging van de granen. Buurman heeft dit jaar echter het tegenovergestelde ervaren en begrijpt nu waarom zijn inkomen zo sterk is gedaald. In verschillende gebieden van ons land zullen deze zomer blauwgevoeligheidsbepalingen in het gewas aard appelen worden verricht. Tussen doodspuiten van het gewas en het rooien neemt de teler zelf een of meer monsters en laat deze door een laboratorium onderzoe ken. Van belang is het voor hem tijdig te weten welke van zijn partijen het meest blauwgevoelig is. Hij kan hiermede rekening houden bij het rooien en het opslaan en tevens de zwakke partijen eerder op de markt bren gen, want in de loop van het bewaarseizoen neemt de blauwgevoeligheid meestal toe. Een extra controle vóór aflevering in de winter of in het voorjaar is daarom noodzakelijk. De kosten per monster zijn uiterst laag en de uitslag blijft geheim. De teler is er het meest bij ge baat, dat hij alleen de blauwgevoeligheid van zijn par tijen kent. We zullen er toch terdege voor dienen te waken, dat we zelf op de hoogte zijn wat we te bieden hebben. Een paar cent per kg meer telt bij dit gewas nogal hard op. QEZIEN het mooie en vroege voorjaarsweer in maart, de vele thrips en bladrandkevers in april, heeft buurman een prognose opgesteld aangaande de te ver wachten insecten in de diverse gewassen. Hij verwacht zeer binnenkort veel bietenvlieg, behoorlijk wat tarwe- stengelgalmug en een toename van de fritvlieg in de mais. Al deze voorspellingen berusten op een gedegen en praktische kennis der natuur en worden mede ge sterkt door waarnemingen van zijn vrouw, die klaagt over veel „zeugen" in de kelder en reeds extra vroeg al heel wat vlieden in de huiskamer. Zij interesseert zich tegenwoordig bijzonder in het milieu en we dienen dus dienaangaande thans nog meer waarde aan haar woor den te hechten dan vroeger. Hiermede echter geenszins bewerende, dat ze vroeger niet „schoon" was, want dat zou afbreuk doen aan haar juiste opvattingen aangaande haar taak als huisvrouw. Haar streven is er echter met vele anderen op gericht Zeeland schoon te houden en dat is heel belangrijk voor nu en voor de toekomst.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1972 | | pagina 5