gropatax EREGALERIJ Zitdagen 2 BESTUUR LANDBOUWSCHAP Het K.N.L.C. heeft voor de per 1 mei j.l. ingegane tweejaarlijkse zittingsperiode de volgende personen aan gewezen in het bestuur van het Landbouwschap Ir. C. S. Knottnerus te Steenbergen (plv. H. P. H. Waalkens te Tollebeek), G. W. Bos te Warffum (plv. D. Bakker te Z.O. Beemster), A. van Leeuwen te Delf- gauw (plv. H. J. Roerink te Enschede), W. J. Lokhorst te Deil (plv. D. van Nijhuis te Putten), T. Meijer te Ruige- zand (plv. D. J. Jonkhans te Hardenberg). Plaatsvervan ger van de heer Knottnerus in het dagelijks bestuur is nu de heer Lokhorst. ZEEUWSE DAG VAN HET PAARD De Zeeuwse Dag van het Paard zal dit jaar gehouden worden op 24 juni a.s. op de Ruiterplaat te Kamperland. Aan de keuringen in de ochtenduren zullen naast het Warmbloed en Fjorden paard, New Forest en Shetland pony voor de eerste maal het Koudbloed paard en de welsh pony deelnemen. Bij voldoende inschrijvingen zullen daaraan nog toegevoegd worden het Friese en Haflinger paard. In de middaguren zullen na het rassen- defilé wederom demonstraties van de verschillende paar den en ponyrassen worden verzorgd. Inlichtingen bij: L. Kooistra, Rijksweg 57, Nieuw en St. Joosland, tel. 01182—1570. AGRARISCHE DAGEN WALCHEREN 1972 14 EN 15 JULI TE OOSTKAPELLE Alle opgaven voor inzendingen van rundvee, fokvee en mestvee, kunnen opgegeven worden op de daartoe te verkrijgen formulieren bij de secretaris van de Agrari sche Dagen Walcheren. Standhouders kunnen een stand plaats huren. Ook dit jaar weer keuringen, demonstra ties, prov. kampioenschap van de landelijke ruiters, en een kunstmarkt en verloting georganiseerd door de land- bouwjongeren. Alle inlichtingen en programma's te ver krijgen bij de secretaris: B. Koole, Steenwijkstraat 5, Souburg, tel. 01183—1345. DE DEMONSTRATIE MACHINALE AANLEG KAVEL WEGVERHARDING Wij brengen in herinnering de op donderdagmiddag 18 mei a.s. van 14.0016.00 uur op de Proefboerderij West maas te houden demonstratie verharde kavelwegen. Daar zal een betonnen kavelweg van 3 meter breed ge heel machinaal in één werkgang worden aangelegd. Bij slechte weersomstandigheden kan telefonisch op 01806 4166 - 2666 worden geïnformeerd of de demonstratie doorgaat. Om de proefboerderij Westmaas vanuit Zee land-Brabant te bereiken kan voorbij de Haringvlietbrug de eerste opslag genomen worden in de richting Klaas waal-Westmaas. Ongeveer 1 km vóór Westmaas is aan de linkerkant de Groeneweg, waaraan de proefboerderij ligt. BESTEMMINGSPLANNEN Eindhoven. Vanaf 8 mei ligt gedurende een maand ter inzage het ontwerp-bestemmingsplan XVII Gestel Oost II. Gedurende deze termijn kunnen schriftelijke bezwa ren worden ingediend! bij de gemeenteraad. Nuenen C.A. Vanaf 4 mei ligt gedurende een maand ter inzage het ontwerp-bestemmingsplan „Nederwetten". Gedurende deze termijn kunnen schriftelijke bezwaren worden ingediend bij de gemeenteraad. Op 8 mei j.l. ivas het 50 jaar geleden dat de heer W. C. BEGTHEL, te Wissenkerke, in dienst trad op het bedrijf Sorgwijckvan de fa milie De Jonge te Wissenkerke. Onze hartelijke gelukwensen! Op 6 mei j.l. ivas het 40 jaar geleden dat de heer A. A. VAN VLIMMEREN in dienst trad bij de familie Breure op de „Carolvna- hoeve" te Dinteloord. Burgemeester Pop reikte hem voor deze verdienste de zilveren draagmedaille in de orde van Oranje Nas sau uit. Door de voorzitter van de afdeling Dinteloord van de ZLM, de heer J. Geluk, werd de jubilaris een ere- getuigschrift uitgereikt. Voor zowel het jubileum als voor de onderscheiding bieden wij onze hartelijke ge lukwensen aan. NEDERLANDSE MELK- EN ZUIVELPOSITIE ie KWARTAAL 1972 In het eerste kwartaal 1972 was de totale hoeveel heid door veehouders aan fabrieken geleverde melk ca 10 procent hoger dan in 't overeenkomstige kwar taal 1971 en bedroeg 1.797.186 ton tegen 1.637.706 ton in 1971. Daar de omvang van de melkveestapel in het betreffende kwartaal vrijwel gelijk was met het aan tal melkkoeien in het voorgaande jaar is vermelde meer af le vering voor het belangrijkste deel (pl.m. 8,5 procent) een gevolg van de hogere melkgift per koe en voor het overige een gevolg van het schrikkeljaar. Dit hogere produktieniveau is in overwegende mate veroorzaakt door de aanzienlijk hogere krachtvoeder- gift, hetgeen op zijn beurt weer door de gunstige melkprijs-krachtvoederprijs verhouding werd teweeg gebracht. OPENING TUINCENTRUM DEKKER TE MIDDELBURG Op woensdag 10 mei werd door drs. P. A. Welters, burgemeester van Middelburg, de officiële opening verricht van het bloemen- en tuincentrum van kwe kerij M. H. Dekker. Het feestelijk gebeuren werd door zeer velen bijgewoond. In feite kan men niet spreken van een nieuw tuin centrum, want er was al een flinke etalage- en ver koopruimte aanwezig. Er vond echter een belang rijke uitbreiding plaats, door er een bloemenkas aan Axel. Vanaf 5 mei ligt gedurende een maand ter in zage het door G.S. gedeeltelijk goedgekeurde „bestem mingsplan Zuid-Oost". Zij, die bezwaren hebben tegen de gedeeltelijke onthouding van goedkeuring door G.S. en zij, die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeen teraad als tot G.S. hebben gewend, kunnen binnen een maand beroep instellen bij de Kroon. Prinsenbeek. Vanaf 9 mei ligt gedurende een maand ter inzage een ontwerp tot wijziging van de bestem mingsbepalingen van het bestemmingsplan „Uitbreidings plan in hoofdzaak". Gedurende deze termijn kunnen schriftelijke bezwaren worden ingediend bij de gemeen teraad. Helmond. Vanaf 5 mei ligt gedurende een maand ter inzage het ontwerp-bestemmingsplan „Het Hout". Ge durende deze termijn kunnen schriftelijke bezwaren wor den ingediend bij de gemeenteraad. ReimerswaaL Vanaf 5 mei ligt gedurende een maand ter inzage het bestemmingsplan „De Knol" te Kruinin- gen. Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeente raad hebben gewend, kunnen binnen een maand bezwa- ^n indienen bij G.S. Tholen. Vanaf 5 mei ligt gedurende een maand ter in zage het door G.S. goedgekeurde bestemmingsplan „Achter de molen" (Sint Annaland). Zij, die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot G.S. hebben gewend, kunnen binnen een maand beroep in stellen bij de Kroon. Vanaf 5 mei ligt gedurende een maand ter inzage het door G.S. gedeeltelijk goedgekeur de bestemmingsplan Dalempolder. Zij, die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot G.S. hebben gewend, alsmede een ieder die bezwaren heeft tegen in het ontwerp aangebrachte wijzigingen en een ieder die bezwaren heeft tegen de gedeeltelijke onthou ding van goedkeuring door G.S. kunnen binnen een maand beroep instellen bij de Kroon. I RADIO Dinsdag 16 mei a.s., Hilversum II, 12.3012.40 uur. Indrukken van de op zaterdag 13 mei a.s. in de Volks hogeschool te Bergen te houden studiedag: „Landbouw 2000". Vrijdag 19 mei a.s., Hilversum II, 12.3012.40 uur: Serie: „Wat is een boom waard", een vraaggesprek met Jhr. mr. H. G. A. Hooft van de Bomenstichting te Zeist. GOES TERNEUZEN: woensdag 17 mei in hotel „Des Pays Bas". OOSTBURG: woensdag 17 mei in café „De Windt". MIDDELBURG: donderdag 18 mei in hotel „De Eendracht". ZIERIKZEE: donderdag 18 mei in hotel „Huis van Nassau". KORTGENE: donderdag 18 mei in hotel „De Korenbeurs". e IN HET LANDBOUWHUIS dinsdagmorgen 16 mei 1972 van 9.0012.00 uur volgens afspraak. disdagmiddag 16 mei 1972 van 13.3017.00 uur. toe te voegen. Daardoor is er veel meer gelegenheid om niet alleen bloemen uit te stallen, doch ook tuin gereedschap, meststoffen, tuinmeubelen, enz. Men kan thans de klant op allerlei gebied van dienst zijn. De keuze is ruim en men kan op 't gemak rondkijken zonder verplichting tot kopen. De opening ging tevens gepaard met een naams verandering. Kwekerij Dekker werd Bloemen- en tuincentrum Dekker. De kwekerij is van weinig 'be tekenis meer. Het bedrijf is vrijwel geheel ingesteld op de handel. Het materiaal wordt betrokken van enkele leveranciers, waarvan men weet dat ze goede kwaliteit leveren. Door de grote omzet kan men in kopen tegen naar verhouding gunstige prijzen. Het bedrijf telt 31 man personeel. Hiervan werken er 27 te Middelburg en 4 in de filialen te Goes en Souburg. De markt verkoop neemt een belangrijke plaats in met circa een derde van de omzet; men is op 9 mark ten in Zeeland vertegenwoordigd. Met de opening van het tuincentrum wordt de basis gelegd voor een verdere groei, waarbij gestreefd zal worden naar grotere omzet door lagere prijzen. Het tuincentrum wil de gelegenheid bieden voor „creatief kopen"! Onze felicitaties aan kwekerij Dek ker voor het voortdurend initiatief tot verdere uit bouw van deze groeiende zaak! DE MINIMUM BROODPRIJZEN Het bestuur van het produktschap voor granen, zaden en peulvruchten heeft zich bezig gehouden met de minimum broodprijs. Het verlengde de ver ordening, op grond waarvan zijn voorzitter minimum broodprijzen mag vaststellen en ook vastgesteld heeft voor onbepaalde tijd. Die verordening zou an ders per 1 juli a.s. zijn afgelopen. Dat betekent nog niet dat de minimum broodprijzen-regeling na 1 juli werkelijk wordt voortgezet, want daarvoor is men afhankelijk van een besluit van minister Langman van economische zaken. Die zal het koninklijk besluit waaraan het produktschap zijn bevoegdheden in dezen ontleent, moeten verlengen. Voorzitter Van Beukering gaat er binnenkort met hem over praten. Het produktschap hoopt, maar verkeert nog in on zekerheid. WIJZIGING VEEVOEDERTABELLEN CENTRAAL VEEVOEDERBUREAU - WAGENINGEN Recent onderzoek op het terrein van de voeder waardering van veevoedermiddelen hebben aange toond dat de voederwaarde van verschillende voeder middelen herzien moet worden. Vooruitlopend op een herziene druk van de veevoederta'bellen zijn voorlo pig in gestencilde vorm de wijzigingen van de afd. B, C er. D verschenen. Binnenkort zal de wijziging 1972 veevoedertabel echter in druk verschijnen. Door overschrijving van 6,op postrekening 97.30.17 t.n.v. Centraal Veevoederbureau, Wageningen, onder vermelding van „Wijziging 1972 Veevoedertabel" kan een en ander worden besteld. In verband met het vaststellen van de oplaag dient de overschrijving vóór 15 juni te geschieden. Xzlm LAND- EN TUINBOUWBLAD Officieel orgaan van de MaatschapDij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in Zeeland en Noord-Brabant Eindredakteur.- J. F. Blanksma Ing., Grote Markt 28, Goes, Postbus 46 (tel. 01100 - 5010, tel. huis 01185 - 1422) Technische verzorging Combinatie drukkerij Vink N.V. - Axel en drukkerij Van de Sande N.V. - Terneuzen Advertentie-exploitatie en administratie over advertenties Drukkerij Vink N.V., Nassaustraat 1, Postbus 16, Axel, Telefoon 01155-2020, Postgiro 2069912

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1972 | | pagina 2