- geluid Geen problemen bij stage in Denemarken Uitwisseling J\E heer H. J. Minnaar uit Goes behaalde met slechts 6 strafpunten de eerste prijs. Een eerste prijs die bestond uit: een wisselbeker (beschikbaar gesteld door de PZC), een zilveren beker (beschik baar gesteld door OK-benzine) en een hete lucht- kachel. De winnaar van de Bloesemrit-1971, de heer L. J. Vogelaar uit Steenbergen, volgde de winnaar van dit jaar op de voet en legde met 7 strafpunten beslag op de 2e prijs. Een gedeelde tweede plaats, want ook de heer Iz. op 't Hof uit 's-Gravenpolder had slechts 7 strafpunten. De 22 best geklasseerd en mochten hierna een keus maken uit de vele waarde volle prijzen. De voorziter dankte ten slotte de deel nemers, de heer M. H. van de Linde voor het kon- troleren van de rit en de route- en tijdkontroles, allen leden van de PJZ. Allen hebben hun steentje bijge dragen aan het suksesvol verloop van de Bloesemrit- 1972. De uitslag van de rit was als volgt: Onder redaktie van: H. .X. HARDERWIJK TN mijn eerste brief over de plannen voor een stage in het buitenland schreef ik over een zekere angst bij mezelf voor het vreemde, het onbekende. Nu, na een verblijf van anderhalve maand in Denemarken, ben ik blij, dat ik toondertijd de toch wel moeilijke beslissing genomen heb. In het allereerste begin was het wel eens moeilijk, omdat ik slechts Engels sprak. Niet iedere Deen is deze taal machtig. Op dit moment kan ik de Deense taal voor 60 verstaan en voor 40 spreken, zdat de kommunikatie vrijwel vlekkeloos verloopt. Andere aanpassingsproblemen zijn er niet geweest. De Denen zijn bijzonder vriendelijk en gastvrij en men vraagt van alles en nog wat over de EEG. Een intrede in de EEG is op dit moment erg belangrijk voor de agrariërs en de nevenbedrijven van de landbouw. Minstens eenmaal per week is er een TV-programma, waarop 2. groepen voor-en tegenstanders van toe treding tot de EEG met elkaar diskussiëren. Vanaf januari j.l. wordt er iedere maand een grote meeting ge houden, waarop de voor- en tegenstanders van toetreding hun standpunten kunnen toelichten. In het alge meen kan men stellen, dat de boeren voor toetreding zijn en de werknemers tegen. dit moment heb ik juist bericht uit Nederland ontvangen met de mededeling dat ik op 12 mei a.s. in hare majesteits groene wapenrok gekleed zal gaan. Mijn stage in Denemarken wordt door dit feit enigszins bekort. Desondanks heb ik hier een bijzonder prettige en leerzame tijd gehad en ik zou iedere jongere een dergelijke stage willen aanbevelen. Het hoeft echt niet persé Denemarken te zijn, ieder ander land in welk werelddeel dan ook is hiervoor geschikt. Je ziet andere gewoonten, werkmethoden, enz. dan we uit ons eigen landje gewend zijn. Je kunt vergelijkingen trekken en proberen uit te zoeken waarom zij het zo doen en niet op de ons zo bekende manier. Op dit moment is het voor mij nog volkomen onbegrijpelijk, waarom de Denen op hun dooie gemak meer presteren dan de Nederlandse boer. Mogelijk, dat mentaliteits- verschillen hierbij een rol spelen. Mochten er jongeren zijn, die graag nadere informaties wilfen over een stage, dan wil ik ze graag van dienst zijn. Ze kunnen kontakt opnemen met Freddy Dekker, W 26, Schoon- dijke. REIS NAAR AMERIKA: De reis naar Amerika zal plaatsvinden in de eerste helft van juli en alles bij elkaar maximaal 21 dagen duren. Het programma ziet er ongeveer als volgt uit: Vliegreis van AMSTERDAM'NEW YORK. In Ame rika met Grey hound bus. Programma: 2 dagen New York; 1 diag Niagara Falls; 1 dag Toronto; 1 dag Chi cago; 1 dag St. Paul/Mineapolis; 10 dagen verblijf bij gastfamilies; 3 dagen St. Paul/New York, waarna te rug vliegreis NEW YORK—AMSTERDAM. De kos ten bedragen ongeveer 1526,Hierin begrepen zijn: de vliegreis AmsterdamNew York; de bus tocht door Amerika en overnachtingen en ontbijt in hotels en bij de gastfamilies. Niet inbegrepen zijn: de persoonlijke uitgaven; de reis- en bagage verzekeringen; de maaltij den;de entreegelden voor musea, theaters en eks- kursies (deelname hieraan is vrijwillig); de drank jes en de reis van woonplaats naar Amsterdam. De tocht door Amerika en de kontakten met de Amerikaanse gastfamilies worden geregeld door de Amerikaanse „PEOPLE TO PEOPLE" organisatie. De reis biedt een unieke gelegenheid kennis te maken met mensen in Amerika en Amerikaanse gewoonten. Wat betreft de benodigde papieren (als visa) en ande re inreisvoorwaarden. b.v. inentingen, zal ik in een volgende brief meer informatie geven. Opgave vóór 1 juni bij: P.J.G.N.,o Pr. Mauritsplein 23, Den Haag (tel. 070512541). 2- EEG-TJÏTWISSELINGSPROGRAMMA VAN 3 JULI—2 OKTOBER 1972 Zij, die nader willen kennismaken met het platte landsleven in Frankrijk. Duitsland, Italië, België of Luxemburg en daar niet al te veel geld voor willen uitgeven, worden uitgenodigd deel te nemen aan de 2e EEG-stage, die vsn 3 juli tot 2 oktober a.s. zal wor den gehouden. U verblijft deze periode op een land- of tuinbouwbedrijf in het land, waar u heen wilt. De reiskosten van uw woonplaats naar plaats van stage en weer terug worden geheel vergoed. De bemidde- lingskosten bedragen 50,Opgaven vóór 25 mei a.s. aan de Stichting Uitwisseling, Eeuwige Laan 1, Ber gen N.-H., tel. 02208—3101. GOEDE BELANGSTELLING VOOR DE BLOESEMRIT TATERDAGMIDDAG 6 mei j.l. werd de traditio- nele oriënteringsrit voor motorvoertuigen, de zo genaamde ,Bloesemrit", weer verreden. De start voor deze twaalfde rit in suksessie vond plaats vanaf motel „De Caisson" te Kapelle. De belangstelling van de kant van de deelnemers, zowel van ervaren rijders als van leken-ritrijders, was bijzonder groot, hetgeen mag blijken uit het grote deelnemersveld, 63 equipes. De rit werd gekenmerkt door ideale weersomstan digheden, e'en kleurige bloesempracht (de appelbo men stonden in volle bloei) en een, foutloos en niet al te moeilijk parkoers. Bijna alle equipes wisten dan ook de finish te bereiken, zij het in een aantal ge vallen met een behoorlijk aantal straf pun ten. De lengte van de rit bedroeg officieel 50 km, maar er zijn ongetwijfeld equipes geweest, die een grotere afstand hebben gereden. Een 20-tal minuten na sluiting van de finish waren alle einduitslagen bekend en kon de voorzitter van de P.J.Z., de heer Ph. van den Hoek, overgaan tot de prijsuitreiking, na allereerst de be drijven, instellingen, die hun steentje hebben bijge dragen aan het welslagen van de rit, te hebben be dankt. 1. H. J. Minnaar, Goes met 6 strafpunten; 2. Iz. op 't Hof, 's-Gravenpolder met 7 strafpunten; 3. L. C. Vogelaar, Steenbergen met 7 strafpunten; 4. L. C Fraanj? Goes met 8 strafpunten; 5. W. J. in 't Anker, Schore met 9 strafpunten; 6. P. J. Westveer, Kapelle met 9 strafpunten; 7. A. Hollestelle, Goes met 10 strafpunten; 8. A. J. Fraanje, Goes met 10 strafpunten; 9. J. WisseNijssen, Kapelle met 13 strafpunten; 10. I. Bogte, Kruiningen met 14 strafpunten. AMERIKAANSE 4-H CARAVANERS KOMEN WEER NAAR NEDERLAND Op 22 juni a.s. komen 20 Amerikaanse 4-H Carava- ners naar Nederland. De groep bestaat dit jaar uit 15 meisjes en 5 jongens. Tot 15/16 juli zouden zij graag in gezinnen in Friesland, Groningen of Drente ge plaatst worden. Daarna, dus van 16 juli tot 5 augustus in Brabant, Limburg en eventueel Zeeland,. Eén van de belangrijkste wensen van hen is, dat iemand, waar zij dagelijks mee te maken hebben, Engels spreekt. Graag opgave vóór 20 mei 'a.s. bij de Stichting Uitwis seling, Eeuwige Laan 1, Bergen N.-H. tel. 022083101. IN ENGELAND GRONDPRIJS NOG LAAG IWAT doen de iboeren met hun geld? Ze kopen grond en bij voorkeur agrarische grond. De grondaan kopen door boeren van het Europese vasteland be ginnen voor het ministerie van landbouw in Engeland langzamerhand een probleem te worden. Voorop staan de Franse boeren, die het eerst het gunstige prijsver schil tussen landbouwgrond in Engeland en in de Europese Gemeenschap hebben bespeurd. Daarna zijn de Nederlanders, de Duitsers, maar ook de Zwitsers en de Spanjaarden gekomen. Aldus onlangs het NRC/ Handelsblad, dat er op wijst dat de grond in Engeland niet alleen goedkoper is (buiten de steden), maar dat de lasten ook geringer zijn dan in de meeste Europese landen. Bovendien zit er een interessant speculatief element in tegen de tijd dat het Verenigd Koninkrijk in de EG komt. De hele landbouwzorg wordt dan na melijk opgetrokken tot het Euroniveau, dat met prij zen en vooral subsidies ettelijke procenten hoger ligt dan het Britse. yOLGENS informaties uit Engeland is het nu nog zuiver een agrarische aangelegenheid van Euro- boeren die in de Europese Gemeenschap zijn uitgeke ken en die omwille van legitieme bedrijfscontinuïteit in de Britse agrarische samenleving willen stappen. Wat de Britse instanties zich evenwel afvragen is hoe lang het nog zal duren voordat grondspeculanten de agrariërs zullen volgen en Europese aankopen van Britse grond een trend zullen zetten. In hoeverre de grond in Engeland goedkoper is, blijkt uit een gunstig prijsverschil voor goede gronden in Kent, Essex of Yorkshire, dat per Britse „acre" (on geveer 4.000 vierkante meter) nabij of boven 1.500 ligt. Toen in de jaren vijftig de Europese Gemeenschap op gang kwam en in Nederland de grondprijzen rela tief laag waren, is hier iets dergelijks gebeurd toen Belgen, Zwitsers en Duitsers, vooral in de grenspro vincies, grond kochten. Nu schijnt Nederland in Enge land voor de kopers uit andere EG-landen bepaald niet onder te doen. CANADESE BOERDERIJEN OP NEDERLANDSE MARKT „De Boerderij" meldde onlangs dat de Canadese makelaar Richard Oostra, die 20 jaar geleden uit Ne derland emigreerde, Canadese boerderijen op de Ne derlandse markt te koop aen biedt. Het zullen voorna melijk boerenbedrijven zijn uit het midden van de Westcanadese staat Alberta. Oostra wil ze via adver tenties aan de man brengen. Als contactpersoon voor Nederland treedt op de 'Schagense makelaar B. G. van Kampen. Oostra's initiatief is naar diens zeggen een combi natie van commercie en idealisme. Oostra's aanbiedin gen aan de Nederlandse boer komen voornamelijk uit de gemengde 'bedrijfssector. Het begin is hier zijn in ziens voor een Nederlandse boer gemakkelijker, er is minder personeel nodig en minder mechanisatie dan in de akkerbouw. Burenhulp wordt veelvuldig verleend, aldus Oostra. In Alberta hebben zich diverse concentraties van Nederlandse agrariërs gevormd. Een Nederlandse boer die geïnteresseerd is in een be drijf zou hier, volgens Oostra, eerst zijn licht op kun nen steken. De kosten van een dergelijk oriëntatiebe- zoek zijn wat de vliegkosten betreft pl.m. 700,re tour AmsterdamCalgary. Bij aankoop van een boerderij zegt Oostra een reis kostenvergoeding in overweging te willen nemen. De boer die wat wil kopen heeft in elk geval minstens 100.000,nodig. Het standaardformaat van de boer derijen in Albetra is volgens Oostra ongeveer 150 ha en goed verkaveld. Voor de allerbeste grond wordt 2500,per ha betaald. Voor minder goede 1000, Een nieuwkomende 'boer kan, aldus Oostra, een hypo theek van 50 procent krijgen. Verder zouden bepaalde faciliteiten van de zijde van het Canadese ministerie van landbouw de beginfase vergemakkelijken. Make laar B. G. van Kampen wil geïnteresseerde boeren van de nodige eerste informatie voorzien. Een boef die zo compleet en objectief mogelijk over zijn moge lijkheden geïnformeerd wil worden, moet beslist ook de Nederlandse Emigratiedienst bellen. Het adres is Groot Hertoginnelaan 258, Den Haag. Telefoon (070) 654900. Aldus dit bericht in „De Boerderij". BESTRIJDINGSMIDDELEN IN BIOLOGISCH-DYNAMISCHE PRODUKTEN Veel van de produkten die in winkels worden aan geboden als „onbespoten" of „biologisch dynamisch" voldoen niet aan de wettelijke criteria die voor die benaming zijn gesteld. Zo is het mogelijk dat de Am sterdamse keuringsdienst voor waren onlangs vast stelde dat een aantal biologisch-dynamische produk ten toch bestrijdingsmiddelen bevatten, sommige zelfs meer dan het wettelijk voorgeschreven maximum! Aldus de Nederlandse vereniging tot Bevordering der Biologisch-dynamische landbouwmethode in een oon- langs uitgegeven verklaring. De vereniging verleent certificaten aan landbouw bedrijven die volgens de biologisch-dynamische me thode produceren. Afhankelijk van de wijze waarop een boer of tuinder overschakelt op de biologisch-dy namische methode, duurt het twee tot vijf jaar voor het certificaat wordt verstrekt. Maar, aldus de ver eniging, misbruik van de benaming is mogelijk om dat vele produkten onverpakt worden aangeboden. Wil men een waarborg dat de produkten uit erkende landbouwbedrijven afkomstig zijn, dan dient men te letten op de merken van de vereniging, aldus de ver klaring. (Deze merken zijn Prosperina en Demeter).

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1972 | | pagina 23