MARKTBERICHTEN !-) overzicht binnenlandse GRANEN (Rotterdam 2 t/m 5 mei 1972) Gerst - Een goed prijshoudende stemming bleef aanhouden. Het aanbod betrof nog slechts restanten. Geleidelijk aan is echter een toenemende aanvoer van importgerst te verwach ten, waarbij het twijfelachtig wordt of het huidige prijspeil zich zal kunnen handhaven. Rogge - Hiervoor bestond meer belangstelling. Het aanbod is van weinig betekenis meer. Haver - Dit artikel lag verlaten in de markt. Het aanbod was niet dringend, doch verwerkers schonken vrijwel geen aan dacht aan dit produkt. Voornaamste oorz aak is, dat de prijzen de laatste tijd te sterk zijn gestegen en men is over gegaan tot aankoop van importhaver. Tarwe - Hiervoor be stond een goede belangstelling, speciaal van de zijde der veevoederindustrie. Ook van Duitse zijde werd een goede belangstelling getoond waardoor bij een klein aanbod de prijzen konden aan trekken. De markt sloot kalm. Peul vruchten - Groene erwten en schokkers blijven onder de druk van aanbod flauw gestemd. Vraag van enige betekenis ontbreekt, waardoor het praktisch onmogelijk is tot zaken te komen. In bruine bonen en kapucijners gaat weini'g om bij onveranderd prijspeil. Karwijzaad is flauw gestemd als gevolg van mei-aandieningen, waarvoor s lechts moei zaam een bestemming kan worden gevonden, in blauw- maanzaad gebeuren nog steeds geen zaken. NOTERINGEN BINNENLANDSE GRANEN - Rotterdam, 8 mei (prijzen in //100 kg) Tarwe 72/73 kgs doorsneekwal. max. 17% vocht max. 2% bijmenging boordvrij Zuidwest-Nederland bij scheepsladin gen 250 ton mei 39,25 GEDAAN, JUNI 39,60 nom.; franco destination per auto mei-levering tot 39,50 nom., franco destination per schip le helft juni-levering 40,00 laten; gede natureerd visolie 72/73 kgs doorsneekwal. max. 17% vocht boordvrij Zuidwest-Nederland mei 33,90 laten, autovrij 34,05 laten;^omergerst volgens monster - maalgerst - naar gelang van leveringsplaats - tot 36,00/36,25 autovrij. Kippe- ferst volgens monster - naar gelang van leveringsplaats tot 6,50/36,75 autovrij; Haver volgens monster - naar gelang van kleur en kwaliteit - van 29,00-31,00, extra blanke/zware kwaliteit tot 31,75 autovrij Zuidwest-Nederland ;Rogge 72/73 kgs doorsneekwal. max. 17% vocht mei 35,25 nom autovrij Zuiden; 72/73 kgs doorsneekwal. max. 17% vocht mei 36,00 nom boordvrij Zuiden. PEULVRUCHTEN EN ZADEN - Rotterdam, 8 mei, f/100 kg Bruine bonen - volgens monster tot 130,00 - prima doorsnee - mei 132,50 bieden/133,50 gedaan en laten. Groene erwten - volgens monster van 35,00 tot 40,00; 3-0/0 - mei 42,00 bieden/43,00 laten, juni 43,00 nom. Schokkers - volgens monster - tot 42,00; 3-0/0 - mei 47,00 bieden/47,50 laten. Kapucijners - volgens monster - tot 42,50 Blauwmaanzaad - weinig handel en geen veranderingen in de prijzen. Prima doorsneekwaliteit op mei-levering noteerde nominaal 147,50 per 100 kg. Monster goed noteerde haar gelang van kleur en kwaliteit van 115,00 tot 130,00, voorgeschoond zaad tot 135,00 per 100 kg. Karwijzaad - Een zeer flauwe markt met sterk teruglopende prijzen. Prima doorsneekwaliteit op meilevering werd gedaan en gelaten voor 260,00 per 100 kg. Juni-levering was eveneensgelaten voor 260,00 per 100 kg. Lijnzaad - voerkwaliteit op basis 95% zuiverheid voor direkte levering was gelaten voor 47,50 franco Midden/Zuid-Nederland per auto. Exportgeschoond zaad met min. 99% zuiverheid was gelaten voor 55,00 basis bruto/netto inclusief baal fas Rotterdam. AARDAPPELBEURS ROTTERDAM 8 mei, - Prijzen (excl. O.B.) in 100 kg af-bedrijf op auto volgens kwaliteitseisen binnenland cq export. Klei-aardappelen binnenland Bintje 35/50 mm of 35/55 mm 13,0014,00 Bintje 40 mm opw. 13,50-15,00 Bintje 50 of 55 mm opw. 14.5015,50 Furore 40 mm opw. 12,00—13,00 Irene 40 mm opw. 13,0014,00 Klei-aardappelen export Bintje 35/50 of 35/55 mm 13,00 14,00 Bintje 50 of of 55 mm opw. 14,50—15,00 Voeraard- appelen 2,753,00 Stemming:: binnenland en export vast. noteringen lucerne/ALFALFAPELLETS, 5 mei, - Door het voor lucerne-gras zo gunstige weer van de laatste weken, hebben enkele Nederlandse drogerijen reeds nieuw produkt gefabriceerd. Verschillende consumenten tonen reeds belangstelling voor deze graspellets en er worden beduidend hogere prijzen voor betaald als voor het produkt uit de oude oogst. In de cif-markt lag het prijsniveau voor direct af te laden scheepsladingen oude oogst vanuit Denenmarken hoger dan in de voorgaande week. Consumenten toonden meer koopinteresse voor een jaarcontract voor het nieuwe seizoen. Inlandse lucernepellets, 18% eiwit en geen carotine, f 18,75, 18% eiwit en 80 mgr. carotine in de droge stof, vrij op wagen drogerij directe levering/ 19,50 Graspellets, 16% eiwit en 150 mgr carotine, nieuwe oogst, directe levering f 21,50 per 100 kg losgestort vrij op wagen drogerij. Deense lucernepellets, 18% eiwit en 100 mgr caro tine in de droge stof, vrij op wagen diverse losplaatsen Nederland afl. april/le helft mei 1972 20,00 Franse/Deense lucernepellets, 18% eiwit en 125/100 mgr carotine in de droge stof, vrij op wagen diverse losplaatsen Nederland, oogst 1972 afl. mei/juni 1972 t/m april 1973 f 22,25. Inlandse lucernepellets, oogst 1972 18% eiwit en 125/100/80 mgr carotine in de droge stof, vrij op wagen drogerij, juni t/m sept. 1972 20,75 per 100 kg losgestort; okt. t/m dec. 197222,00, .alles per 100 kg en losgestort. UITVOER UIEN - In de week van 24 t/m 29 april werd in totaal 6719 ton uien uitgevoerd, daarvan ging naar West- Duitsland 1676 ton, en naar Engeland 2084 ton aardappel-TERMIJNMARKT ROTTERDAM, 8 mei, F. In Bintje 40 mm opw. klei werden heden 292 april-contrac- ten verhandeld tegen 16,00-16,40 per 100 kg. De stem ming was prijshoudend. UIEN -(in//100 kg) Kampen: klasse I middel 8,90, aanvoer 10 ton.- aardappeltermijnmarkt voorwaarden oogst u*, met ingang van 8 mei j.l. is voor oogst 1972 de mogelijkheid geopend zaken te doen op de aardappeltermijnmarkt. Ter registratie worden toegelaten: consumptie-aard, Bintje 40 mm opwaarts, oogstjaar 1972, van de kleigrond; leverings termijnen: november 1972, februari 11973, maart 1973, april 1973 en voor Bintje 50mm opwaarts, van kleigrond, met dien verstande dat de levering voor de ongewijzigde prijs van het betrokken contract geheel of gedeeltelijk uit de sortering ,,55 mm opwaarts" mag bestaan. Per contractant mag de totale openstaande positie in het algemeen niet meer dan 150 contracten bedragen. Het depot bedraagt tot nader order 400,00 per contract. De eerste .,call" voor de ter- mijnhandel in aardappelen van de oogst 1972 is op maandag 8 mei om 11.00 uur te Rotterdam begonnen. AARDAPPELUITVOER IN APRIL in april zijn 82.000 ton consumptie- en industrieaardappe len uitgevoerd. De totale export van oogst 1971 is hierdoor op 577.000 ton gekomen. Van de oogsten 1970, 1969, 1968 en 1967 was tot 1 mei uitgevoerd resp. 528.000 ton, 551.000 ton, 484.000 ton en 357.000 ton. De belangrijkste bestem ming van de april-uitvoer was wederom West-Duitslad met 65.000 ton. In de kalenderweek van 24 t/m 29 april werden 21.500 ton consumptie- en industrieaardappelen geëx porteerd. STOPA TERUGVERKOOPPRDS VERLAAGD Sedert 7 mei is de Stopa terugverkoopprijs van als voeder- aardappelen terug te kopen pootgoed verlaagd tot f 2,70/100 kg. DE AARDAPPELMARKT IN FRANKRIJK Deze week zijn de prijzen van aardappelen in Frankrijk flink gestegen doordat de vraag het aanbod overtrof. Er was vooral veel vraag uit Bel gië. In de departementen Nord en Pas-de-Calais noteerden Bintjes van 40 mm 17 frank per 100 kilo en Bintjes van 60 mm 20 frank. In het gebied van Parijs brachten onverpakte aardappelen op de boerderijen 13 fr. op en bij de hande laren 18 frank. In Bretagne noteerden Bintjes 19 frank en Kerpondy's van 45 mm 16 17 frank. Bij export naar België brachten Bintjes 16 16,50 frank op en bij export naar West-Duitsland 17 A 18 frank, in beide gevallen 40 mm. EERSTE VROEGE AARDAPPELEN IN ENGELAND 15 MEI UIT DE GROND De Potato Marketing Board verwacht dat het rooien van proefpartijen aardappelen in Engeland zal beginnen op 15 mei (Cornwall). In het afgelopen jaar werd op 20 mei be gonnen. In het algemeen zal het rooien beginnen tussen 1 juni (Cornwall) en 21 juni (Norfolk/Suffolk). VEEMARKT ROTTERDAM aanvoer 1 mei slachtrunderen varkens week) Runderen Marktprijs Heffing Nederland 306,32 (303,11) -- (-,-) België 337,46 (333,69) -(-,-) Luxemburg 330,01 (323,28) Duitsland 297,89 (296,27) (-,-) Frankrijk 318,41 (313,46) Italië 328,21 (323,62) De gemeenschappelijke prijs voor runderen bedraagt 314,67 (310,89) en de invoerprijs 267,21). Kalveren nederland België Luxemburg Duitsland Frankrijk Italië Marktprijs 464,20 (463,70) 446,20 434,83 450,01 449,88 473,91 (446,20) (458,29) (451,33) (443,28) (473,70) Heffing (-!-) (-,-) SCHAPEN- EN LAMMERENMARKTEN aanvoer: Schapen en/of lammeren prijzen (per stuk) vette lammeren vette schapen weideschapen lammeren Den Bosch 3 mei 517 150—195 145—185 155—195 195—390 Leiden 5 mei 80 340 135—215 80—160 Zwolle 5 mei 376 110—150 koeien le kwal. 2e kwal. 3e kwal. vaarzen lekwal. 2e kwal. stieren le kwal. ?e kwal. worstkoeien varkens lekwal. 2e kwal. ye kwal. slachtzeugen zware varkens 697 134 prijzen 1 mei 5,70—6,35 5.05—5,50 4.80—5,00 6.30—6,60 5,80—6,20 6.05—6,45 5.70—6,00 5.05—5.30 2,42—2,45 2,40—2,42 2,35—2,40 2,20—2,25 2.30—2.40 DEN BOSCH 3 mei 812 754 6,15—6,50 5,60—6,10 5,25—5,60 6,45—6,80 6,00—6,40 6,15—6,55 5,95-6.10 4,95—5,25 2,14—2,30 2,30-2,35 aanvoer 8 mei 855 289 prijzen 8 mei 5,70—6,35 5,05—5,50 4,80—5,00 6,30—6,60 5,80—6,20 6,05—6,45 5,70—6.00 5,05—5,30 2,45-2.48 2,43—2,45 2,40-2,43 2,15—2,20 2,35—2,45 slachtrunderen grotere aanvoer, luie handel, staande prijzen, varkens ruimere aanvoer, vlugge handel en prijzen fijne varkens hoger, slachtzeugen lager en enkele prima's boven notering. GROOTHANDELSPRUS INDUSTRIEMELK, geldig van 7 t/m 13 mei: ondermelk 16,00 gestandaardiseerde melk 3,2% vet 40,10 volle melk 15,45, verhoogd met 7,65 per pet. vet. DE VARKENS- EN RUNDVEEMARKT Utrecht, 6/5 Na een hogere inzet is het prijsverloop voor slachtvarkens deze week wat verzwakt doordat er voldoende aanvoer was. De prijzen bedroegen uiteindelijk ongeveer 3,06 per kg gesl. gew., levering franco slachtplaats, gewichtsgroepen 63 tot 85 kg. de industriële en de coöperatieve slachterijen hebben hun overnemingsprijzen voor de komende week gehand haafd op basis van 2,95 voor de EAA-kwaliteit in de ge wichtsgroepen 75 tot 85 kg, levering af boerderij. Het uitvallen van een werkdag beperkt de opnemingscapaciteit volgende week zodat het aanbod wellicht meer dan vol doende zal zijn. Overigens leken deze week de hogere prijzen voor varkensvlees in de groothandel een wat hogere slachtvarkensprijs wel te rechtvaardigen. De handel was er dan ook enigermate door teleurgestled dat de industriële en coöperatieve slachterijen hun prijzen voor de komende week niet hebben verhoogd. In de week van 17 tot en met 22 april zijn naar schatting 178.000 slachtvarkens geslacht. Het slachtvee bleef onveranderd duur. In doorsnee waren de prijzen van de oudere koeien 5,80—6,50, voor betere kwaliteiten tot de beste kwaliteit oplopend tot f 8,00. Voor stieren werd tussen 6,00 en 6,50 en voor vaarzen tussen 6,00 en 7,00 genoteerd, alles per kg gesl. gew. De prijzen van slachtlammeren ondergingen geen ver andering. Bij afnemende aanvoer varieerden de prijzen voor de jaarlingen van 6,50 tot 7,50 en voor zuiglammeren van 7,50 tot 8,50. Slachtschapen bleven duur bij een notering van 4,50 tot 5,00 per kg gesl. gew. RUNDER- EN KALVERPRUZEN IN DE EEG-LANDEN Gewogen gemiddelde prijzen in //kg lev. gew. volgens note ringen van 1 t/m 5 mei op de referentiemarkten in de EEG-landen (tussen haakjes de prijzen van de voorafgaande De gemeenschappelijke prijs voor kalveren bedraagt 455,12 ((452,80) en de invoerprijs 387,51 (390,32). VARKENSNOTERINGEN „veecentrale NCB" Boxtel 8 t/m 13/5 1972!) ongewijzigd. Biggen Biggenprijs afgelopen week 22 kg 82,k.k. DE VARKENSBEURS - Utrecht, De handel verwacht dat er deze week ruim voldoende aanbod zal zijn tegenover de in ver band met het uitvallen van een werkdag beperkte om vang van de vraag. De volgende verwachtingsprijzen worden genoteerd: bij levering per kg gesl. gew. voor de gewichts- groep 65/85 kg 3,033,05 met de gebruikelijke kortingen voor de hogere gewichten; bij levering per kg lev gew. met twee kg tarra en na 24 uur vasten, voor de gewichtsgroep 101/110 kg/ 2,382,40 en voor de gewichtsgroep 111/120 kg 2,36—2,38. NOTERINGEN COVECO (8 t/m 12 mei 1972) Ongewijzigd. NOTERINGEN G.O.V.v.E. Eiernoteringen Gelders Over ijsselse Vereniging van Eierhndelaren in de week van 1 t/m 6 mei 1972. Verse kippeeieren 1,41 per kg (i.v.m. kwan tum en kwaliteit toeslag gemiddeld voor witte eieren 15- 20 cent per kilo. Dito voor bruine eieren 25-30 ct. per kg meer); verse eendeeieren 8V2 ct. per stuk, tweede soort 1 lager. Ex clusief BTW. COöP. VELUWSE EIERVEILING - Barneveld, 8 mei. Aanvoer 935.200 stuks, stemming kalm. Prijzen in //100 stuks: eieren van 50/51 gram 7,30—8,00; 55/56 gram 7,908,75; 60/61 gram 10,4011,00; 65/66 gram 11,70—13,45. PLUIMVEE. NOTERINGEN CPS BOXMEER: Kippen bij 400 stuks en meer afhankelijk van gewicht en kwaliteit, lichte 0.850,95, middentewicht 0,951,05, zware f 1.05—1,15 per kg. Slachtkuikens ongesekts A-kwaliteit f 1,49 (dagprijs) Hogere gewichten lager in prijs, lagere ge wichten hoger in prijs. MARKT GOES (9 mei 1972) Aardappelen Bintje veldgewas, af boerderij op auto geleverd aardappelen Bintje veldgewas, af boerderij op auto geleverd f 9,50—11,50, VOEDERAARD. 9 3.—./ 4.— per 100 kg afgehaald op auto geleverd. Vlas goede kwaliteit 2331 ct.. middenkw. 1823 en afwijkende kwal. 1518 ct. per kg. Uien goed houdbare partijen onafgestaart op auto geleverd tot 6l?2 ct. per kilo. Stro. Tarwestro 50,gerstestro 45,erwtenstro (klein groen) 60,— per 1000 kg. Alle noteringen excl. BTW.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1972 | | pagina 21