Erf en akker Aardappelproducentengroepering in oprichting Voorsprong van vroege inzaai te niet gedaan .SAMEN VERDER" 19 UIT DE PRAKTIJK Deze dagen werd in WEST ZEEUWS-VLAANDE- REN onder grote belangstelling een eerste vergade ring gehouden om te komen tot de oprichting van een producentengroepering voor aardappelen in ons ge west, samen met het bedrijf van de fa. Gebr. De Feij- ter te Breskens. De laatste jaren en zeker deze winter is er wel geschreven en gediscussieerd over nieuwe afzetme- thoden van vooral onze vrije produkten, zoals aard appelen. Ook in Brussel is het woord „producenten- groepering" een bekend begrip. Ziehier een eerste stap in deze ontwikkeling, die het gevoerde overleg nu in daden wil omzetten. Een zeer belangrijke stap, die vergaande gevolgen kan hebben en voor Nederland als een zekere primeur kan gelden naast datgene wat onze coöperaties in deze reeds doen. Na een gedegen voorbereiding door een aantal te lers waren de eerste reakties op dit initiatief positief. Getracht wordt om nog dit voorjaar als zodanig te starten met een groot aantal telers, zowel met hen die zelf rooien en bewaren, als met hen die dat laten verzorgen door de producentengroepering. Het mo derne bedrijf van de fa. Gebr. De Feijter staat met zijn outillage en afzetrelaties ter beschikking van de producentengroepering. Een zeer belangrijke stap dus die getuigd van durf en initiatief en wellicht nog slechts het begin is van een veel verdergaande ont wikkeling in deze. De stand van de gewassen is de laatste weken veel veranderd. Het opéénzetten van de bieten is het be gin van een drukke voor jaarsperiode. Toch nog heel wat bietentelers hebben hun bieten gehhel of ge deeltelijk overgezaaid. Het zaaien op heel wijde- en eindafstand in de rij geeft vele risico's en wij vragen ons af of nauwer zaaien, gevolgd door mechanisch dunnen, niet minder risico geeft en uiteindelijk een goed resultaat wat door jarenlang onderzoek be vestigd is. Boven de vele gele koolzaadpercelen in ons ge west hebben wij de laatste dagen het sproeivliegtuig zijn banen zier. trekken. De koolzaadsnuitkever was op veel percelen in zodanige aantallen aanwezig dat schade valt te verwachten. Dat is 'bij de snuitkever veel eerder het geval dan bij de glanskever. Een bezetting van 2 snuitkevers per plant aan de rand van het perceel en 1 snuitkever per plant in het mid den van het perceel is een bezetting die een bestrij ding noodzakelijk maakt. Met het begin van de meimaand hebben we in WALCHEREN ook wat milder en groeizamer weer gekregen. Hopelijk komt er nu wat meer schot in de groei van de gewassen. De laatste weken was er wei nig van te bespeuren. Vooral de suikerbieten lieten het op veel percelen afweten. Daarop lieten zowel standdichtheid als groei veel te wensen over. In het algemeen mogen we wel stellen dat de bieten op 70 van de totale oppervlakte aan de dunne kant staan. Er zijn een aantal percelen opnieuw gezaaid. Welke percentage dit betreft durven we moeilijk schatten. We dachten dat het toch wel beneden de 5 bleef dus ca. 125<130 ha. De precisiezaaimachi- nes zijn dan ook eind april nogal eens uitgerukt. Soms bleek dit voor herinzaai van kleinere perceelsgedeel ten te zijn. Al met al wachten we nu in spanning af hoe de ontwikkeling zal zijn. Bij een gunstig groei seizoen kan de opbrengst nog goéd zijn, ook bij een wat dunne stand. De praktijk heeft dat de laatste jaren wel bewezen. Eén ding staat vast, ondanks de vroege voorjaarsinzaai kunnen de verdere verzor gingswerkzaamheden niet vroeger dan normaal plaats vinden. De voorsprong die we bij de inzaai hadden is door de trage groei geheel teniet gedaan. Een lichtpuntje daarbij is dat door de dunne stand het opéénzetten over een lange periode uitgesmeerd kan worden. De inzaai van de laatste gewassen zoals stambonen en mais is nu ook weer klaargekomen. De opper vlakte snijmais zal dit jaar ongeveer 50 ha bedragen in ons gebied. Door een loonwerker is reeds een hak selmachine voor de snijmaisoogst aangeschaft. Voor een eventuele overbemesting met stikstof op wintertarwe is rond half mei wel de geschikste tijd. Vooral voor de matig strorijke gewassen kan dit gunstig zijn voor de korrelopbrengst. Er liggen in ons gebied nog wel enkele percelen die voor een dergelijke bemesting in aanmerking komen. De gras- groei is goed. Het is nu de kunst om het vele gras zo rendabel mogelijk te benutten, zodat men er het hoogst mogelijke rendement van krijgt. (Vervolg van pag. 13). De gebondenheid aan het bedrijf wordt ongetwijfeld minder, hetgeen uit sociaal oogpunt aantrekkelijk is. Vooral op het gemengde bedrijf met de dagelijks terug kerende veeverzorging is van groot belang dat anderen de taak kunnen overnemen wanneer dit nodig is door ziekte, vakantie, en ook door arbeidsongeschiktheid! bij het vorderen van de leeftijd. Anderzijds zal de mentale gebondenheid aan het bedrijf wellicht toenemen door het overleg dat gepleegd moet worden voordat men een „dagje uit" gaat. Naar de mening van de kommissie ver dient samenwerking in een wat groter verband) de voor keur. Wanneer er bijvoorbeeld vier partners zijn, zal men in grote mate gelijkgericht moeten denken, men zal elkaar moeten liggen. Bij zeer verschillende karakters zal gauw een eenzijdige visie kunnen domineren en tot ontevredenheid bij de anderen aanleiding geven. Wan neer bijvoorbeeld negen partners aanwezig zijn, wordt een enkele afwijkende mening gemakkelijker gekompen- seerd. Het beleid zal meer kontinu worden en menings verschillen blijven gemakkelijker buiten de persoonlijke sfeer. Wel zal ook hier de keuze van de partners met de grootste zorg moeten gebeuren. WELKE JURIDISCHE VORM? i In het rapport wordt ingegaan op de juridische aspec ten die bij de verschillende vormen van samenwerking als Maatschap, Vennootschap onder firma (v.o.f.), Com manditaire vennootschap (C.V.), Coöp. Vereniging, Naam loze Vennootschap (N.V.) en Besloten Vennootschap (B.V.) van belang kunnen zijn. Wij komen hierop, mede aan de hand van de onlangs verschenen brochure van het Landbouwschap „Rechtsvorm van de Landbouw onderneming", in een volgend nummer op terug. Uit de bespreking blijkt dat in feite alleen de V.O.V., en de N.V. of B.V. in aanmerking komen. Bij volledige samenwerking lijkt uit fiscaal oogpunt de B.V. de meest voor de hand liggende vorm. BEDRIJFSOVERNAME EN KONTINUÏTEIT Ook bij een samenwerkingsvorm krijgt imen, evenals bij het individueel geleide landbouwbedrijf te maken met bedrijfsopvolging of overname. In een normale pachtsituatie moet er rekening mee gehouden worden dat juridisch slechts één kind kan opvolgen daar de pachtrechten niet deelbaar zijn. Rekening gehouden moet onder meer worden met wie van de kinderen opvolgt en het in staat stellen van de andere kinderen een goede schoolopleiding te volgen. Het opvolgend kind moet in de gelegenheid gesteld worden, door het betalen van een beloning voor het meewerken, vermogen te vormen dan wel extra inkomsten ais winstaandeel of winstdeling. Voor inbreng van het gebrullc van de grond in een samenwerkingsvorm, zoals tot hiertoe is bedoeld, is. zowel voor pacht als erfpacht, toestemming van de ver pachter nodig. Deze vorm geeft voor de kontinuïteit niet voldoende waarborgen zonder meer. Er zijn ingewikkelde konstrukties nodig, bijvoorbeeld koppeling van de in breng van het gebruik van de grond aan een direkteurs- schap van de N.V., hetgeen kontraktueel te regelen zou zijn. Ook is het mogelijk een boetebeding in te voeren en dit zo hoog te stellen dat uittreden erg onaantrekke lijk wordt. De enige oplossing is jn feite dat een N.V. het pachtrecht overneemt, waarmee de kontinuïteit ver zekerd is. Dan wordt dus niet het gebruiksrecht, maar het pachtrecht zelf ingebracht in de samenwerkingsvorm of fusie. Voor de verpachter is dit een stap die vrij grote kon- sekwenties heeft, maar ook de (erf) pachter moet hiervan de draagwijdte beseffen. Het betekent dat men dan af stand moet doen van het persoonlijke pachtrecht. De opvolging zal men niet meer zelfstandig kunnen regelen; de aandeelhouders gezamenlijk zullen moeten beslissen over de kapaciteiten van de opvolger alsmede de direkteur van de N.V. Als de opvolger, om welke reden dan ook, niet geschikt bevonden wordt, blijft de grond in de N.V. en de opvolger kan eventueel zijn aandelen verkopen. Deze situatie zal zich uiteraard niet vaak voor doen, maar men zal met de mogelijkheid rekening moe ten houden. (Ontleend aan: Studierapvort subcommissie „Samenwer kingsvormen" van de komm's- sie Mechanisatie en Rationr»T- satie aid. Onderzoekcentrum Raad voor Bedriijsontwikke- ling in de Landbouw in de IJsselmeerpolders DE NIEUWE AARDAPPELOOGST Italië In de afgelopen week is in Italië het aanbod van nieuwe aardappelen uit alle produktiegebieden van Apulië en Napels (Campanië) toegenomen. Het aanbod uit Sicilië was al groot. De aanvoer uit Giarre werd evenwel kleiner. De prijzen daalden over het algemeen doordat de vraag kleiner was dan het aanbod. Voor nieu we aardappelen uit Syracuse werd 55 tot 65 lire per 100 kilo franco spoor betaald en voor aardappelen uit Giarre 48 lire. Spanje Gedurende de afgelopen week hebben de aardappelproducenten in het gebied van Valencia hun prijzen met 4,50 tot 5 peseta per kilo verlaagd. De han del is daardoor aanzienlijk in omvang toegenomen. Voor al naar Engeland werd veel meer verkocht dan in de voorafgaande week. De aardappelen worden over het algemeen per trein verzonden. De aardappeloogst op Majorca zal waarschijnlijk 3.000 tot 4.000 ton kleiner uit vallen dan was voorzien als gevolg van regen- en hagel- schade. Lena ons kindermeisje is eindelijk getrouwd; van kant, zoals ze dat wel eens noemen! En dat heeft haar heel wat moeite gekost. Ze heeft het weliswaar hogerop ge zocht. Ze was zelf van de Pokomostam, maar in haar ogen waren de mannen uit die groep haar te min. Te stom, en je moet er veel te hard voor werken. Als ze met een Juma of een Komorra was getrouwd dan zou ze nu in een hut langs de rivier de Tana zitten en overdag in de akker staan te ploeteren. Ze heeft het beter be keken: ze is met een soldaat getrouwd, eentje van de Kalenjin stam uit de buurten van Nakuru. Weliswaar is ze nu het tweede vrouwtje van die kerel, maar dat mag de pret in het geheel niet drukken. Nu is dat alle maal niet vanzelf gegaan. Want als arme Pokomomeid raak je zomaar niet aan iemand van buiten de stam. Maar er is een weg hogerop, en die loopt via het eer zame en deugdelijke beroep van kindermeisje bij een blanke. Toen Lena bij ons in dienst kwam, was ze ver legen als een bosaapje. Engels sprak ze helemaal niet. Een jurkje had ze nog nooit aangehad. Maar na haar eerste maandgeld, kocht ze er tegelijk een stuk of drie, en ook flinke stukken zeep. En al spoedig daarna kregen de vreemde knapen diie het thuis beter gewend waren, haar in de gaten als we dat zo mogen uitdrukken. Voor dat ze aan haar amoureuze beslommeringen begon, wil de Lena nog wel eens een hakmes pakken, gras kappen, en wat wieden in de tuin. Maar plotseling kwam de dag dat ze die gereedschappen liet vallen als stukken wit heet ijzer, wanneer er een manspersoon over de weg wandelde. Houthakken deed ze ook ineens niet meer. Want, zo bleek, ze had verkering met een klerk. Die kerel kwam om een uur of vier van het kantoor, in keu rige witte kniekousen voorbij wandelen, en het paste niet dat zij dan zulk ruw werk verrichtte. Op een dag kwam ze vertellen dat ze er vandoor ging. Ze ging trou wen. Baraza, zo heette haar man, nam haar mee naar Kakamega, zo'n achthonderd kilometer van het Tana- Riverdistrict. Nu hadden wij al onze twijfels toen we de naam Baraza hoorden, want hij had al zowat ieder meis je in de streek dat een nieuwe jurk droeg getrouwd en dan weer vliegensvlug in de steek gelaten. Meestal bleef dat meisje dan later niet helemaal alleen, ze had er dan een kindi bij te verzorgen. Maar dit keer leek het alle maal koek en ei. Ze vertrokken samen naar Mombasa, alvorens de grote reis naar West-Kenya te ondernemen. Een paar dagen later stond Lena ineens weer voor de deur in Hola, Baraza was waarschijnlijk in Mombasa de weg kwijt geraakt, in ieder geval hij was nooit meer op komen dagen in het logement waar ze verbleven. En het ging met Lena de zelfde weg als met de anderen. Ze had een zoontje een poosje later, die ze zonder blikken of blozen maar Baraza noemde. En trots dat ze er mee was! Ze wandelde er statig mee over de weg, iedereen mocht het zien. Maar als kindermeisje heb je een bij zondere aantrekkingskracht. Spoedig had ze weer een nieuwe „lover". Ditmaal de inspecteur van politie. Maar die had wel zijn vrouw bij zich. En dat niet alleen maar ook nog elf kinderen, van hoog te laag. Op een avond liep het een beetje uit de hand. Fatuma de vrouw van de inspecteur was een aantal dagen op reis geweest, en Lena had daarvan gebruik gemaakt. E>e eerste en de beste avondi klopte Lena aan het raam, met geen andere bedoeling dan de eenzaamheid van die arme man wat te verjagen. Toen Bernard dan ook werd overgeplaatst naar Fort Hall, was zijn twaalfde spruit op komst en Lena noemde hem later trots Bernardie. Daarna hebben we haar de pil gegeven, want twee van die kleine rakkers vonden we voorlopig welletjes. Het is echter wel een feit dat de Pokomostam regel matig op deze manier van vers bloed wordt voorzien, en dat kan op zich helemaal geen kwaad, als je er van uit gaat dat de stam maar veertigduizend personen omvat en vrij geïsoleerd leeft. De twee kindertjes van Lena groeiden als kool, en waren al aardige knaapjes toen ze kennis kreeg aan Tiaar soldaat. Ze heeft de pil toen wel iswaar wat veronachtzaamd, want na een poosje was het weer raak. Maar nu mocht ze met de man mee. Hij had wel een vrouw met zeven kinderen, doch die dame die sprak geen Engels en bestierde het huishouden op de traditionele manier. Lena had heel wat ervaring op gedaan in een Europees huishouden en bovendien sprak ze Engels en had ze zodoende heel wat meer status. De soldaat is overgeplaatst, en hij heeft Lena met haar twee eerste telgen, en de spruit in wording meegenomen naar Nakuru, alwaar ze nu een net en eerzaam leven gaat leiden. SCHRIJFKOUTER.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1972 | | pagina 19