Pyramin toedienen om dreigende onkruidepidemie te voorkomen Bladluisbestrijding in granen Weerzo'n uitgedokterd BASF produkt! 16 Bladluizen kunnen in verschillende gewassen scha de veroorzaken. Naast de directe zuigschade moet vaak ook met overdracht van virusziekten rekening worden gehouden. Dit is met name het geval in bie ten en pootaardappelen. Een gering aantal bladluizen kan dan al gevaarlijk zijn. Onder Nederlandse om standigheden spelen virusaantastingen in granen, voor zo ver thans bekend, geen rol van betekenis. Kans op ernstige zuigschade is echter wel aanwezig, vooral wanneer massaal bladluizen voorkomen. Dit bleek de laatste jaren plaatselijk in het zuid-westen van het land het geval te zijn. Op verschillende percelen werd hier een bespuiting uiigevoerd. Zowel in proe ven als ook in de praktijk is duidelijk gebleken dat alleen op graanpercelen waar veel bladluizen voor kwamen een bestrijding rendabel was. Voorwaarde was echter dat de bespuiting tijdig werd uitgevoerd. Een laat uitgevoerde behandeling had geen gunstige invloed op de opbrengst. Aan een massaal gebruik van luisdodende middelen in granen zijn echter ook bezwaren verbonden. Be spuitingen moeten daarom tot het strikt noodzake lijke worden beperkt. Om dit te kunnen bereiken zal in gebieden waar schade door bladluizen kan worden verwacht een waarschuwingssysteem worden inge steld. Door de voorlichtingsdienst zullen wekelijks waarnemingen worden verricht. Zodra de situatie hiertoe aanleiding geeft zullen de telers worden ge waarschuwd. Om tot een verantwoorde bestrijding in granen te komen dienen de volgende regels in acht te worden genomen: 1. Wacht in elk geval met spuiten tot een waar schuwing voor het gebied is uitgegeven. 2. Controleer vooraf steeds of in het gewas veel bladluizen aanwezig zijn. Er komen van perceel tot perceel soms grote verschillen voor. 3. Spuit alleen middelen, die voor bladluisbestrij' ding in granen zijn toegelaten. a. b. Voor dit jaar zijn: dimethoaat 40 (0,5 1/ha) dimethoaat 20 <1 1/ha) diverse merken formothion (1 1/ha) merk Formothion-Sandoz 25 Andere dan de hier genoemde middelen mogen niet voor bladluis best ruiding in granen worden ge bruikt. 4. Wanneer het gewas het melkrijpe stadium heeft bereikt, heeft een bespuiting geen zin meer. Bespuitingen met luisdodende middelen dienen vanaf dit stadium achterwege gelaten te worden. Ir. M. HEUVER, Landbouwconc. plantenziekten Wageningen. Diagnose: onkruid in bieten. Beste recept: Pyramin. Pyramin werkt zowel voor als na opkomst van uw bieten. Want dit effectieve BASF-produkt wordt voor opkomst door de wortels van het onkruid opgenomen en na opkomst werkt het eveneens door blad opname. Ook dit BASF-produkt is weten schappelijk samengesteld na reeksen van proefnemingen. U kunt zich met vol vertrouwen tot BASF wenden. Pyraminna zaai4-5 kg/ha spuiten. Combineer met 3-5 kg/ha IPC op zwaardere en humusrijke gronden. Deze combinatie is minder droogtegevoelig en geeft een betere bestrijding van grassen, muur en veelknopigerw Na opkomst: Pyramin in com binatie met Betanal. Plaatselijk bestaan goede ervaringen met de combinatie Pyramin/Citowett, te verspuiten in de ochtend- of avonduren. BASF heeft nog veel méér produkten die de belagers van uw oogst onder de duim houdengewasbeschermers in akkerbouw, tuinbouw, bollenteelt, fruitteelt, groenteteelt. Advies? Vraag rustig inlichtingen! BASF Nederland N.V.,Afdeling Landbouw, Kadestraat 1, Postbus 1019, Arnhem, Tel.: 085-45 06 91.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1972 | | pagina 16