Akkerbouw Repliek op „Absurd" KORTE WENKEN 11 PRODUKTSCHAP VOOR GRANEN, ZADEN EN PEULVRUCHTEN Met de prijsvorming van de granen blijft het dit jaar een droevige zaak. Duidelijk blijkt dit uit het overzicht dat gevoegd was bij de agenda van het Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten. Ondanks de kleine prijsverhoging, waartoe voor het oogstjaar 1971 was besloten, blijken de gerealiseerde telersprijzen lager te liggen dan die in het jaar 1970. Alleen de gerst maakt daar de laatste maanden een uitzondering op. MARKTONDERSTEUNING ONVOLDOENDE Van de totale tarwe-oogst heeft op eind april ruim 25 ofwel een 180.00 ton nog geen bestemming ge vonden. Betwijfeld wordt of deze hoeveelheid nog op een normale manier via de markt kan worden afgezet. Naar de mening van het Produktschap zijn de mogelijkheden om het prijsniveau voor de akker - bouwsektor in gunstige zin te beïnvloeden, onvol doende benut. Dit geldt zowel voor het beleid ten aanzien van de afzet van zachte tarwe naar de veevoersektor, het stimuleren dus van het denatureren, als voor export van zachte tarwe naar derde landen. Er mag aan herinnerd worden dat het Produktschap al in een vroeg stadium erop aangedrongen heeft de denatura- tiepremie en de exportrestituties voor tarwe te ver hogen. Gezien de omvang van de produktie, niet alleen in ons land, maar in de hele EEG, was er immers alle aanleiding om een aktief afzetbeleid te voeren. De bereidheid daartoe bleek evenwel in Brussel niet aanwezig. De gevolgen hiervan hebben de akker bouwers ondervonden, namelijk een beslist onvol doende prijszetting voor hun produkten. De gang van zaken in dit oogstjaar heeft weer eens duidelijk aan het licht gebracht, dat men er niet is met het vaststellen van prijzen. Het beleid daaromheen zal zodanig moeten zijn dat hetgeen dat in het vooruitzicht is gesteld, ook haalbaar is. PRIJSBELEID 1972/1973 Na de uitvoerige discussie in de vorige vergadering over de voorstellen, was er nu weinig aanleiding voor een behandeling van de beslissingen, die inmiddels zijn genomen. Deze beslissingen wijken immers maar op enkele kleine onderdelen af van de toen bekende voorstellen. Wel is het goed er op te wijzen dat het besluit van de Ministerraad voor de graanprijzen be trekking heeft op de hoogte van de basisprijzen. Dit zijn de prijzen, die gelden in het grootste tekortge- bied. Door hierop de vrachtkosten in mindering te brengen, worden deze herleid tot regionale prijzen. Aanvankelijk bestond het voornemen om deze af trek aan te passen aan de gestegen vrachtkosten. Voor de drempelprijzen schijnt deze gedachte nog wel te leven, maar voor de interventieprijs zou de hui dige situatie gehandhaafd blijven. Ook de voorstellen tot verkorting van de interventieperiode en de ver scherping van de kwaliteitseisen schijnen van de baan te zijn. MAISTEELT Bij de agenda was ook een overzicht opgenomen van de ontwikkeling van de maisteelt in Nederland, zowel van korrelmais als van snijmais. Uit dit over zicht blijkt, dat de oppervlakte korrelmais van 980 ha in 1970 is uitgebreid tot 2282 ha in 1971. Opmer kelijk is ook dat de oppervlakte bij de maiskernen, die in 1970 al bestonden, met bijna de helft is ver meerderd. De ha-opbrengsten in 1971 waren door- eengenomen wat hoger dan in 1970. Desondanks was de financiële opbrengst toch nog maar ongeveer 50 per ha hoger dan die van zomer- gerst. Daarbij wordt wel aangetekend dat geen reke ning is gehouden met de waarde van het stro van de mais als grondverbeteraar. Verheugend is ook dat de praktijkproeven met de teelt in het noorden van ons land nogal goede resul taten hebben opgeleverd. Daarbij wordt wel aange tekend dat wij de laatste jaren uitzonderlijk mooie en droge najaarsmaanden gehad hebben. Bij de snijmais wordt van een overweldigende be langstelling gesproken. Dit blijkt ook wel uit de cijfers van de geteelde oppervlakten. In 1969 was dit nog 4300 ha, in 1970 6400 en in 1971 13200 ha .terwijl voor 1972 een oppervlakte van 20.000 ha wordt ver wacht. O. INGEZONDEN |N veel landbouwbladen lazen wij een stukje over de import van aardappelen in Nederland. Naar het schijnt verscheen dit oorspronkelijk onder de kop „Absurd" in de „Landbode", met als auteursvermelding „D". De teneur van dit artikeltje is dat in Nederland geen aardappelen dienen te worden ingevoerd zolang er voldoende Nederlandse aardappelen beschikbaar zijn. Zelfs niet indien, zoals in het onderhavige geval, de prijs ervan vier keer zo hoog is dan het Nederlandse produkt. Deze stellingname op zich is zeer kortzichtig; de pu blicatie ervan gevaarlijk en dom. Immers, Nederland ex porteert belangrijke hoeveelheden consumptie-aardappe len. Dit seizoen wellicht meer dan 700.000 ton. Een zeer groot deel hiervan, in feite meer dan de helft, gaat naar landen die zelf voldoende produceren om aan de natio nale behoefte te voldoen. De landbouw in die landen, en wij denken hierbij vooral aan Duitsland, reageert de laatste tijd furieus op deze importen en stelt hardnekkige pogingen in het werk deze import onmogelijk te maken. Het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid moeten hiertegen een voortdurend fellere strijd leveren. PUBLICATIES als bovengenoemd artikeltje maken het voor het bedrijfsleven en overheid niet weinig moeilijker om met succes de strijd voor een ongeremde export uit Nederland te voeren. Wij willen dan ook nog terloops wijzen op de exüort van een kleine 300.000 ton pootaardappelen uit Neder land. Een groot deel hiervan gaat naar primeurs-produ cerende landen. De produktie hiervan moet worden ver kocht naar het buitenland. Het zou een geweldige anti- propaganda voor onze poter export betekenen indien Nederland! zich op enigerlei wijze tegen de primeurs- import zou verzetten. Op zeer korte termijn zouden hieruit tegenmaatregelen volgen voor de afzet van ons pootgoed. Overigens, het ging hier niet om Egyptische aardappe len, die zijn voor zover ons bekend dit seizoen in Ne derland niet geïmporteerd. De primeurs kwamen uit het E.E.G.-land Italië, Nederlands grootste klant voor poters. ^"ENSLOTTE, in A.H. winkels staan niet alleen kook- voorschriften op de verpakking van import aard- aDpelen, maar ook op die van de Bintjes, zowel op de 21/2 kg als op de 5 kg verpakking. Het is één van de ma nieren waarop dit grootwinkelbedrijf, in samenwerking met haar leveranciers, werkt aan een betere waardering van het publiek voor de aardappel, waarvan in de eerste plaats de teler de vruchten plukt. Het valt verder op dat „D" als Bintje-prijs vermeldt „ruim 30 cent per kg", terwijl op dat moment de 5 kg- verpakking voor 1,35 in de AH-winkels te koop werd aangeboden. Dat betekent 0,27 per kg en niet „ruim 30 cent". Mogen wij „D" verzoeken in de toekomst wel te den ken voor hij schrijft en éls hij schrijft zijn bevindingen 1 v'edig weer te geven. Het achterhouden van informatie bij het vergelijken van waren is immers even erg als het publiceren van onwaarheid. En dat zal toch niet de be doeling van „D" zijn? C. MEIJER N.V., Kruiningen. C\ A. R. - ZEVENBERGEN AKKERBOUW WITLOF DAT REGELMATIG BOVEN IS GEKO MEN, is goed te dunnen met een slingerdurrner. Om 7 wortels in een kg te krijgen zijn per ha 200.000 planten nodig. Dit wordt hij een rijafstand van 37V, cm 7 a 8 planten per strekkende meter in de rij.' Bij een rijafstand van 50 cm moeten er dan 10 planten per m staan. I WANNEER HET IN DE GRANEN alleen maar gaat om de bestrijding van de akkerdistel (stekels), moet U nog even geduld hebben. Deze moeten voor een goede bestrijding al flink ontwikkeld zijn en een lengte hebben van 35 cm. Spuit tegen een hoeveel heid van 4 l M.C.P.A. per ha bij groeizaam weer en U bent van succes verzekerd. IVORIN IS HET ONKRUIDBESTRIJDINGSMID DEL in stamslabonenEen middel dat bij normale neerslag en een juiste dosering prima^werkt. Het laatste hebt U in de hand. Houd daar&hi rekening met afslibbaar en het humusgéhalte van de grond. Hoe hoger beide zijn, hoe hoger de dosering Ivorin moet en mag zijn. OP RIVIERKLEIGRONDEN IS KALIFIXATIE een veel voorkomende zaak. Speciaal aardappelen kunnen de kali opnemen. Een middel om kaligebrek in aard appelen te voorkomen, is het geven van een overbe mesting met 250 kg zwavelzure kali. Dit moet dan gebeuren als het gewas 20 cm hoog is. 1 ALS BIJ UW GERST GEEN ZAAIZAADONT SMETTING met Milstem is toegepast, controleer deze dan regelmatig op het voorkomen van meeldauw. Is het 3e blad van bovenaf aangetast, dan moet U spui ten met l Calixin per ha. Eventueel kunt U dit mengen met groeistoffen. VEEHOUDERIJ ELK JAAR WEER ZIJN ER IN DE WINTER een aantal voordroogkuilen die gemakkelijk broeien en ook schimmelvorming komt vaak voor. De oorzaak is meestal dat het gras niet voldoende droog was bij het kuilen. Streef naar minstens 40—50 droge stof bij het inkuilen en voorkom natte plukken. DE VELDPERIODE MOET VOOR VOORDROOG- KUIL en hooi zo kort mogelijk zijn. Dit beperkt de ■verliezen, Begin daarom met schudden zodra het gras is gemaaid. Bij goed weer is het raadzaam twee keer per dag te schudden. Let er ook op dat alle gras goed wordt opgeraapt. ALS DE KOEIEN PAS BUITEN KOMEN kunnen ze nog al eens last krijgen van schrale spenen. Dit is pijnlijk bij het melken en het werk verloopt niet vlot. Voorkom deze moeilijkheden door de spenen met zalf te behandelen of te sprayen. NIEUWE SHELL-SMEERMIDDELEN VOOR SNELLOPENDE DIESELMOTOREN £HELL heeft na uitgebreid onderzoek nieuwe smeermiddelen voor snellopende dieselmotoren ontwikkeld. Deze nieuwe motoroliën Shell Myrina Olie, Shell Rotella TX Olie en Shell Rotella SX Olie vormen tezamen met Shell Rimula CT Olie een volkomen nieuwe reeks smeermiddelen voor dieselmotoren. De serie bestaat uit de navolgende produkten: Shell Myrina olie 20W/40 en Shell Rimula CT olie 10W, 20W, 30, 40 voor opgeladen dieselmotoren. Voor niet opgeladen dieselmotoren de Shell Rotella TX olie 10W/30, 10W, 20W, 30, 40, 50 en de Shell Rotella SX olie 20W/40, 10W, 20W, 30, 40, 50. De introductie van deze nieuwe serie houdt tevens in dat met ingang van 2 mei j.l. de vroegere Shell Rotella, Shell Rotella T, Shell Rotella M en Shell Rimula oliën uit de markt worden genomen. Aan de technische informatie ontlenen wij de volgende bijzonderheden: In de afgelopen jaren zijn nieuwe typen dieselmotoren met een zeer hoog specifiek vermogen op de markt verschenen. Deze motoren zijn dikwijls voor zien van turbo chargers en vergen daardoor nog hogere prestaties van de smeerolie. Daarbij komt dat uit econo mische overwegingen in toenemende mate een inten siever gebruik van de motoren wordt gemaakt met als gevolg verzwaring van de bedrijfsomstandigheden en daardoor hogere smeerolietemperaturen. Ook zijn er en kele nieuwe typen diesels die door roet een wat sterkere neiging tot indikking van de smeerolie te zien geven. Koude Hudge kan filters en oliekanalen verstoppen met alle desastreuze gevolgen voor de motoren van dien. Om aan de nieuwste eisen te voldoen en mede al reke ning houdend met de zich nog steeds wijzigende bedrijfs omstandigheden in de naaste toekomst is deze nieuwe serie motorolie ontwikkeld; waarbij de multigrade eigen schappen, het behouden van het motorvermogen, een lange levensduur en het schoonhouden van de motor ver zekerd zijn. Een exclusieve Shell-toevoeging zorgt ervoor dat de multigrade-soorten in de nieuwe serie (Shell Myrina SAE 20W/40, Shell Rotella TX SAE 10W/30 en Shell Rotella SX SAE 20W/40) hun viscositeitsklasse be houden ook na langdurig gebruik onder de zwaarste om standigheden. Koude start-problemen vermeden door een DUBBELE SPREIDVINNEN VOOR VICON TROMMELSCHUDDER Trommelmaaiers met een werkbreedte van 1.60 m maken grote zwaden die door een trommelschudder niet of nauwelijks uit elkaar te schudden zijn. Om dit pro bleem bij de Vicon Trommelschudder voor te zijn, is een set dubbele spreidvinnen voor deze machine ontwikkeld die met ingang van dit seizoen leverbaar zijn. Hooibou- wers die reeds eerder een Vicon Trommelschudder aan schaften, kunnen dit accissoire bij de Vicon dealer ver krijgen. Vicon te Nieuw Vennep is de enige leverancier die een Trommelschudder in deze uitvoering kan leveren. eveneens nieuwe toevoeging die het indikken van de oliën, veroorzaakt door opname van roetdeeltjes afkom stig uit het verbrandingsproces, voorkomt. Shell Myrina Olie is nu reeds aangepast aan de verzwaring van de motoroliespecificaties die naar verwachting in de naaste toekomst door de motorfabrikanten gesteld zullen wor den.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1972 | | pagina 11