MECHANISATIE- NIEUWS 10 |N de land- en tuinbouw zijn de krui- en andere soor ten transportwagens veel gebruikte gereedschap pen. Vandaar dat wij in deze rubriek de aandacht vesti gen op het uitgebreide (krui)wagen-programma van de Franse fabriek Haemmerlin en die in Nederland door „Brouette" te Rotterdam, Postbus 35035, tel. 010 224740, via de ijzerwaren- en gereedschappenhandel wor den geleverd. Met een produktiecapaciteit van 360.000 stuks per jaar en 60 verschillende modellen is voor vele verschillende gebruiksmogelijkheden een passend type te verkrijgen. Alle modellen zijn voorzien van een anti- lek-band, bestaande uit massief rubber met luchtkamer cellen. Dus geen last van lekke banden en toch een goe de vering. Het profiel van de band heeft gladde ringen, zodat het rijden in zand of modder minder weerstand geeft. De as is gelagerd en door de gebogen vorm van het frame is de gewichtsbelasting op het wiel 72 van het totaalgewicht. De bak heeft een plaatdikte van 1,4 mm. Ook levering van polyesterbakken (echter maximaal 65 liter inhoud) is mogelijk. Type Benelux (rondneus) met 80 liter bak in gelakte uitvoering kost 78, Type Noord-Holland, gegalvaniseerd 92,75; Mary polyester 65 liter en gelakt frame 88,46. Alle prijzen excl. BTW. „Brouette" te Rotterdam geeft desverlangd gaarne nadere inlichtingen omtrent het volledige leveringspro gramma. De afbeeldingen geven een indruk daarvan. KRUI- EN ANDERE TRANSPORTWAGENS GOUDEN ZAAIER" VOOR FRANSE LANDBOUWSPUITENFABRIEK BERTHOUD LOUIS NAGEL CO te Arnhem, groothandel in landbouwwerktuigen en trekkers, diie o.m. de John Deere landbouwmachines in Nederland vertegenwoor digt, meldt ons dat de Franse fabrikant van landbouw- spuiten Berthoud, die ook door Nagel Co in Neder land in de handel worden gebradht, tijdens de onlangs gehouden grote landbouwtentoonstelling te Verona (Italië) met de zeer waardevolle medaille de „Gouden Zaaier" is onderscheiden. Voor toekenning van deze on derscheiding komen alleen werktuigenfabrikanten in aanmerking die wezenlijk bijdragen tot de wereldland- bouwmechanisatie. De firma Berthoud ontving deze medaille voor het belang en de kwaliteit van de machi nes en de zorg die aan de produktie is besteed. Berthoud heeft zich in Frankrijk tot de eerste plaats weten op te werken en behoort tot de belangrijkste firma's op het gebied van sproeiapparatuur. Andere ondernemingen die deze onderscheiding daarvoor reeds ontvingen waren ojm. Ford, Massey Ferguson, Fiat, Fahr, Samé, Alpha Laval en Lely. Tevens vestigde Louis Nagel onze aandacht op het bericht van John Deere, dat de omzet in Europa en el ders ook in de eerste 4 maanden van 1972 een opvallen de groei vertoont. Het ziet er naar uit dat 1972 het 6e jaar wordt waarin de omzetten voortdurend stijgen. Het jaar 1971 was met een omzetstijging van 13 reeds bijzonder gunstig. De omzetstijgingen in deze laatste zes jaar zijn, aldus de vice president van Deere Company, toe te schrijven aan een goede bedrijfspolitiek. Zo zijn onze uitgaven voor research en ontwikkeling van nieu we en ver verbeterde produkten de hoogste in onze branche. Ieder jaar wordt bijna 5 van de omzet daar aan besteed. Daarnaast worden kwalitatief zeer goede produkten vervaardigd in onze modernste en meest ra tionele fabrieken van Europa voor de produktie van landbouw- en industriemachines. Onze motorenfabriek in Saran/Frankrijk, de trekkerfabriek in Mannheim en de maaidorserfabriek in Zweibrücken, beide West-Duits- land, zijn hiervan goede voorbeelden. Door een slagvaar dige bedrijfsvoering en gestadige uitbreiding van onze verkooporganisatie met onafhankelijke dealers wordt de verwachting uitgesproken dat daarmee ook in de ko mende jaren een groter aandeel van de wereldmarkt zal worden veroverdi, aldus de leiding van John Deere. NIEUWE 3-PUNTS GEMINI-HOOIER C. van der Lely N.V. te Maasland ons mede deelt zal nog in de loop van dit hooibouwseizoen de nieuwe 3-punts Gemini-Lely hooier, model 1973 ge ïntroduceerd worden en naar alle waarschijnlijkheid levering eind mei plaats kunnen vinden. Op diverse pun ten onderscheidt de nieuwe Gemini hooier zich van de reeds bekende uitvoering. Zo zijn de harkwielen uit één geheel gemaakt en is de wierskorf evenals de ophanging van de wierskorf gewijzigd. De tuimelaarsconstructie voor de wierskorf is bij de nieuwe Gemini vervallen. Om te voorkomen, dat bij eventuele schade aan de harkwielen een compleet harkwiel vervangen zou moe ten worden, zullen de tandarmen los leverbaar zijn. Ook deze nieuwe Gemini hooier, model 1973, zal voorzien zijn van 16 dubbele, haakvormig gebogen verenstalen tanden, die in 2 posities, harkstand en wiersstand, instel baar zijn. Met behoud van de uitstekende schud-, spreid- en wierswerking van de huidige Gemini is de constructie van de nieuwe eenvoudiger, waardoor de bediening nog gemakkelijker geworden is. 0EHAVE N.V. te Veghel brengt een nieuw grondbe werkingswerktuig „Koralle" van Lemken in de handel waarmee een vlak zaaibed bij eggen en verkrui melen in één werkgang mogelijk wordt. Een zo vlak mogelijk zaaibed is erg belangrijk in het totale teelt patroon. Om dit te kunnen realiseren is een zo gelijk matig mogelijke diepgang van de betreffende werktuigen dan ook noodzakelijk. Bij het maken van een zaaibed betekent dat, dat bij het in één werkgang eggen en ver kruimelen beide werktuigen onafhankelijk van elkaar be vestigd moeten zijn. Omdat de verkruimelaar, afhankelijk van de grondsoort, in meerdere of mindere mate druk moet uitoefen, dient de verkruimelaar in dit opzicht in stelbaar te zijn. Dat kan uitstekend met de zaaibedcom- binatie „Koralle", een geheel nieuw gecombineerd grond bewerkingswerktuig van de Duitse ploegenfabriek Lem ken, welke in Nederland door de Cehave N.V. wordt ver tegenwoordigd. De „Koralle" is leverbaar met een werk- breedte van 220, 270, 330, 405, 540 en 660 cm. Er zijn verschillende combinaties mogelijk. Voor het eggen kan gekozen worden uit triltanden, akkereggen, lepeleggen, „KORALLE" - NIEUWE VERKRUIMEL-EG kromtandeggen en lichte zaadeggen. Verkruimelaars zijn er met platijzer, rondijzer of vertande staven met een walsendoorsnede van 280 of 320 mm. Iedere verkruime laar is pendelend en verend in het frame opgehangen, terwijl de druk van iedere verkruimelaar afzonderlijk in stelbaar is. De eggenvelden zijn voor aan het werktuigenframe en achter aan de verkruimelaar opgehangen. Met pennen aan de verkruimelaar kan op eenvoudige en snelle wijze de diepgang van de eggenvelden naar wens ingesteld worden. Voorts kan het gewicht van het eggenframe benut worden voor het belasten van de eggen zelf, omdat de standaarduitvoering van de eggen drukbeugels heeft. De grotere uitvoeringen van de „Koralle", dat wil zeggen met een werkbreedte vanaf 3 meter, kunnen hydraulisch of verend samengevouwen worden. De eggen- en ver- kruimelaarvelden blijven daarbij steeds in horizontale stand, zodat de tanden niet gevaarlijk naar buiten steken. Betreffende de prijs deelde CHV ons ter informatie des gevraagd mede dat de „Koralle" bij een werkbreedte van 220 cm vanaf 2600,excl. BTW kost. HOOIBOUWMACHINES VAN STOLL De fabrikant van Stoll bietenrooimachines heeft zijn leveringsprogramma uitgebreid met een tweetal hooi- bouwmachines. Aldus een mededeling van Hoegen Dijk- hof te Doetinchem. Het betreft een Stoll harkmachine waarmee het materiaal op regelmatige zwaden kan worden gebracht en als aanvulling op reeds op het be drijf aanwezige machines gezien kan worden. De prijs bedraagt excl. BTW, vanaf 2145,Daarnaast een Stoll Universele hooibouwmachine, waarmede 11 ver schillende bewerkingen kunnen worden uitgevoerd. Hier door is het mogelijk alle bewerkingen vanaf het maaien tot het binnenhalen van gras, klaver, luzerne, stro en hooi te verzorgen. Als opvallende kenmerken van deze machine kan in de eerste plaats vermeld worden de mo gelijkheid om de verschillende bewerkingen naar keuze intensief met vaste tanden, of luchtig met geleide tanden uit te voeren. Hierdoor kan een natgeregende al enigs zins vastliggend gewas of zwad zeer intensief worden bewerkt, terwijl een onder gunstige omstandigheden drogend produkt zonder verliezen luchtig kan worden bewerkt. Daarbij kan door de bijzondere grote regelmaat van de te maken zwaden de opnamecapaciteit van per sen en laadwagens met 20 worden verhoogd. Doordat alles in één constructie is verwerkt wordt een grotere capaciteit verkregen, is geen verwisseling van machines nodig en snel transport mogelijk. De prijs bedraagt excL BTW, ƒ4.275,—. H. J. Hoegen Dijkhof Handelmij N.V. zal binnenkort de machines door middel van een reeks praktijkdemon straties in Nederland introduceren.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1972 | | pagina 10