VAN DER HAVE voor graszaadteelt tel. 01102-1441* Meerjarige contractteelt voor consumptieaardappelen. r\E afzet van aardappelen moet in nieuwe banen DT1\GE7\ VAN DE WEEK 6 worden geleid. Een op moderne leest geschoei de en gespecialiseerde aardappelteelt vraagt grote investeringen en de gehele bedrijfsstructuur dient daarop te worden afgestemd. Ja, zelfs de structuur van meerdere bedrijven gezamenlijk, om gewascom binaties, perceelscombinaties, gezamenlijke inzet van werktuigen, enz. beter tot zijn recht te doen komen. Dit alles is echter alleen verantwoord als de gespe cialiseerde teler zich vóór hij met het produktiepro- ces begint, verzekerd weet van zijn afzet tegen een in 't algemeen lonend prijspeil. Deze duidelijke taal werd gesproken tijdens de jaarvergadering van de Kring Zuid-West van de Ned. Kontrakttelers Vereniging van de 3 C.L.O.'s welke op vrijdag 11 februari j.l. te Roosendaal werd gehou den. Genoemde kring, die Zeeland en Noord-Brabant omvat, zag in 1971 het ledenaantal met 76 stijgen tot 799. Hiervan wonen 624 in Noord-Brabant en 175 in Zeeland! AKKERBOUWBEDRIJF WORDT VOLLEGRONDSGROENTEBEDRIJF? voorzitter, de heer B. van Dueren den Hollander, hield na zijn openingswoord een inleiding geti teld: „Vijf 1 toekomst". Aan het le lustrum is namelijk één jaar toegevoegd, dat in meerdere opzich ten reden gaf tot tevredenheid. Hij wees op de uitbreiding van de werkzaamheden, o.a. door de toename van de kontraktteelt. In dit ver band kan genoemd worden, de verhuizing van de vol- legrondstuinbouw naar de akkerbouw. Het wat klei nere akkerbouwbedrijf kan daardoor op weg zijn naar het grotere vollegrondsgroentenbedrijf. Meer aandacht moet worden besteed aan de afzet. Nederland is koploper als het gaat over hoeveelheid per ha, dus over kwantum. Maar belangrijker is het dat we het door ons geteelde produkt door een ander aanbodsysteem tot een hogere waarde moeten zien te brengen. We zullen in het presenteren elkaar minder voor de voeten lopen. Al naar de verwerkingscapaci teit van de fabriek kan het gericht en gebundeld pre senteren van het benodigde assortiment plaats moeten vinden door een of meer producentengroeperingen. Daarbij mag het niet zo worden dat de ene coöperatie de andere belaagt, maar ook hierbij moet zo nodig coördinatie plaats vinden. Het overleg betreffende kontraktteelt van peul vruchten voor conserven heeft ca 5 prijsverhoging opgeleverd, na harde onderhandelingen. Bij de zaai graanvermeerdering is weinig verandering gekomen. Graszaad 'biedt beter perspectief, hoewel voor een ras als Italiaans wat minder. Onduidelijk is nog steeds voor wie de toeslag is. Binnenkort kan hierover 'een uitspraak worden verwacht. Bij de kleinere produkten wordt aandacht besteed aan o.a. knolselderij, kroten, wortelen (zowel Amsterdamse bak als Flakkese win terwortelen), aan spinazie en diverse koolsoorten. Verder zijn er grote moeilijkheden bij de zaaiuien. Vanuit het gehele land is gevraagd om een „partijen- gesprek" betreffende de kontrakttekst alsook com mercie. Binnenkort zal onderhandeld worden. NIEUWE AFZETVORMEN VOOR AARDAPPELEN IR. M. G. W. Hallmans, sekretaris commissie Be drijfsontwikkeling van het Landbouwschap, sprak over het onderwerp: „Waarom naar nieuwe af- zetvormen voor konservengrondstoffen en konsump- tie-aardappelen?" De heer Hallmans ging vooral in op de aardappelteelt. De aardappel is van de „vrije pro dukten" het belangrijkste gewas. De kg-opbrengst per ha en de hoogte van de prijs bepalen daardoor in ster ke mate het inkomen van de boer. De telersorijzen waren de laatste jaren voor klei- Bintje per 100 kg: 1966 16,40; 1967 7,70; 1968 12,85; 1969 23,20; 1970 9,70; 1971 In de periode 1959/1970 was de gemiddelde prijs 13,63. Wat opvalt is dat de laatste depressie een dal is van twee achtereenvol gende jaren. Mag hieruit worden afgeleid dat jaren van marktevenwicht en redelijke prijsvorming in de toekomst minder zullen optreden? Is het daarom niet van belang de inkomensvorming een wat zekerder ba sis te geven door de afzet van de aardappelen te ver beteren, aldus spreker. MEERJARIGE VERBINDINGEN AM dat te bereiken zal de teler bereid moeten zijn om een deel van de beschikkingsmacht over zijn produkt aan derden over te dragen. Dat moet niet wor den gezien als een stuk beknotting van de onderne mersvrijheid, maar als een mogelijkheid om te komen tot een verbetering van de afzet. Het is dwaasheid om aardappelen te telen als er onvoldoende vraag is. In verband met de grote investeringen voor de aard appelteelt moet de teler zich verzekerd weten van de afzet van zijn produkt tegen een lonende prijs. Dat is te bereiken door meerjarige contracten tussen telers en afzetorganen. De afnemers van consumptie-aardappelen groot winkelbedrijven en aardappelver werken de indus trieën hebben belang bij een regelmatige voorzie ning met aardappelen van een constante kwaliteit. Zij moeten deze kunnen betrekken voor 'n concurrerende, weinig fluctuerende prijs. Dat is voor deze bedrijven noodzakelijk om een optimale positie op de consumen tenmarkt te kunnen innemen. De afzet zal zich daarop ook moeten richten. Er worden nu al vrij grote hoeveelheden aardappe len naar schatting 350.000 ton in geïntegreerd verband afgezet. Dat zal echter nog sterk moeten wor den uitgebreid. Er zal meer moeten worden gewerkt met meerjarige bindingen tussen telers en htm coöpe raties of groepen van telers met de particuliere handel. GEEN CONTINGENTERING iJVEZE betere organisatie van de aardappelafzet I' wordt ook nodig in verband met de uitbreiding van de EEG per 1 januari 1973. Dan zullen Engeland en Frankrijk ongetwijfeld in Brussel gaan pleiten voor een of andere vorm van interventie od de aardappel- markt of voor een contingentering. In Engeland heeft men nu het systeem van de Potato Marketing Board. Dat berust op een contingentering per teler en een ex portkraan. De aardappelprijs is gegarandeerd 13,80 per 100 kg voor de oogst 1971) en de telers betalen een areaalheffing. Dit systeem heeft men daar zonder al te grote moeilijkheden kunnen volgen, mede door dat er in Engeland vrijwel geen voeraardappelen wor den geteeld. Natuurlijk zou een dergelijke werkwijze ook in de EEG kunnen worden toegepast. Het zou echter wel zeer hoge kosten met zich meebrengen en op langere termijn gezien zou het voor Nederland waarschijnlijk geen goede zaak zijn. Wij zijn er bij gebaat, dat de sa nering van de aardappelteelt in West-Europa doorzet. Daarbij zal de aardappelteelt moeten gaan naar die ge bieden en die bedrijven, die daarvoor het meest ge schikt zijn. INSTEMMING EN VOORBEHOUD AP de lezing van de heer Hallmans volgde een le- V vendige discussie. Naast instemming waren er ook vragen en kritische opmerkingen, die op voorbe houd wezen. We noemen er enkele: a. Tot nu hadden we bij de aardappelteelt zowel kans op een lage prijs als op een gunstige prijs. Betekent kontraktteelt van aardappelen niet jaar lijks telen tegen een lage prijs? b. De laatste tijd wordt in de vakbladen over de noodzaak van bundeling van de afeet geschreven op een manier, alsof hiermee alle problemen kun nen worden opgelost. Bij overproduktie is echter ook met bundeling geen gunstige prijs te be dingen! c. De kwaliteitseisen zijn bij kontraktteelt zodanig, dat er altijd wel een reden voor afkeuring is als dit voor de handel voordelig uitkomt. d. Er wordt wel gesproken over meerjarige kon trakten, doch de prijs moet elk jaar opnieuw wor den vastgesteld, Wat gebeurt er als over de prijs geen overeenstemming wordt bereikt? De heer Hallmans antwoordde dat hij geen garantie kan geven dat de prijs bij kontraktteelt hoger zal zijn dan bij vrije teelt. Er zijn echter bij de afzet ontwik kelingen aan de gang, die om begeleiding vragen. Het gaat er daarbij om aan de wensen van de handel tege moet te komen, om zich als aardappelproducent in de EEG te kunnen handhaven. Bundeling van de afzet lost het overproduktieprobleem inderdaad niet op, maar is wel dringend nodig om tot oplossing van het afeetprobleem te kunnen komen. Wat de overige pun ten betreft, is het vooral belangrijk dat er een goede verhouding tot stand komt tussen handel en teler. De belangen lopen voor een groot deel parallel. Het komt aan op een goed samenspel, dat is in het belang van beide partijen! Al met al een instructieve bijeenkomst, die stof tot nadenken kan geven. \A/E zijn vorige week toch wel geschrokken van de mededeling van het Produktschap voor Groenten en Fruit dat er per begin februari in ons land nog een appelvoorraad was van 190 miljoen kg, dat is 50 miljoen kg meer dan het jaar daarvoor. Nu is daarbij niet vermeld hoeveel goede kwaliteiten er voorradig zijn. Dat kan wel eens tegenvallen, maar het neemt niet weg, dat er toch een enorme voorraad is en dat er veel zal moeten gebeuren alvorens deze helemaal is geruimd. Ook peren waren er per begin februari nog aanzienlijk meer dan een jaar geleden namelijk 18 miljoen kg tegen 14 miljoen kg het vorig jaar en 10 miljoen kg twee jaar geleden. Het Produktschap voor Groenten en Fruit stelde samen met het Centraal Bureau van de Tuinbouwvei lingen dit overzicht van de voorraden vast. Er is in ons land het afgelopen seizoen een appelproduktie geweest van 520 miljoen kg en hiervan is tot begin februari 330 miljoen kg geruimd. Het vorig jaar be droeg de appelproduktie 450 miljoen kg en twee jaar geleden 475 miljoen kg. Een record oogst dus en dat wisten we ook wel. Het gevolg van deze record-oogst is dat er veel kleine maten zijn en hierdoor is ook de betrekkelijk gunstige markt voor de grote maten te verklaren. De consument wil grote appels en peren en die zijn er weinig en daarom duur. Het moet op nieuw een les zijn voor de komende jaren: er is geen behoefte aan klein fruit Er moet worden gedaan wat mogelijk is om alleen grote vruchten te telen. 1A/ANNEER we de cijfers van de voorraden bekij- ken dan is het niet best te begrijpen dat er zo weinig animo is om te ruimen uit de koelhuizen. We moeten er direct bij zeggen dat dit niet geldt voor elke veilirrg en voor elk gebied. Soms loopt dat aar dig, soms echter mankeert er veel aan. Vorige week kwam het bij de veiling in Kapelle-Biezelinge tot een uitbarsting van de zijde van de handel die besloot geen fruit te kopen. Al weken ergerde men zich aan het feit dat er te weinig goed fruit in de veilinghal werd aangevoerd, terwijl er wel goed fruit werd ver laden voor C.B. 11, de afzetorganisatie van het Cen traal Bureau van de Tuinbouwveilingen. Op een enkele uitzondering na, besloten alle han- laren, die normaal in Kapelle fruit kopen, geen plaats te nemen in de banken. Het was een gebeurtenis die niet dikwijls voor komt en het nodige opzien baarde. De voor- en tegenstanders van C.B. 11 kwamen in aktie. De handel kwam tot haar daad zonder overleg met veijingbestuur en direktie. Toen dit overleg daarna wel plaats vond was het spoedig bekeken. Vrijdag werd er weer normaal geveild, nadat van de zijde van de veiling de verzekering was gegeven dat men de telers zal vragen om geregeld aan te voeren en voor al niet buitenom de veilingklok te verkopen. Op de handel werd een beroep gedaan ook geen zaken te doen buiten de veilingklok om. Wat de C.B. 11 trans- aktie betreft zei voorzitter B. Leys van de Kapelse veiling dat het hier gaat om een zeer gering deel van het totale beschikbare kwantum bewaarfruit. Gemid deld werd ongeveer 20 voor deze centrale afzet opgegeven. De moeilijkheid is echter dat er de laat ste weken geregeld Conference peren verladen moes ten worden voor C.B. 11 terwijl er geen of te weinig werden aangeboden door de telers uit de z.g. vrije voorraad. Voor wat de appelen betreft gaat volgens de heer Leys het verwijt van de handel helemaal niet op, want er is in dit bewaarseizoen nog geen enkele kilo klasse I appelen aan C.B. 11 geleverd geworden. Wanneer de handel zegt dat alle goede kwaliteiten naar C.B. II gaan dan is dat een kreet en ook niet meer dan dat. \A/E hebben begrepen dat er op redelijke basis is gepraat kunnen worden in Kapelle. De nor male situatie bij de afzet heeft zich hersteld en dat is gelukkig, want niemand heeft belang bij verstoor de verhoudingen bij de afzet van ons fruit, waarmee het toch al niet zo bést gaat. Dat het van belang is in de komende weken ge regeld aan te voeren en ook een begin te maken met de verkoop van Golden Delicious uit de c.a. cellen, staat vast. Overleg met de veilingdirektie is zeer ge wenst. Dat C.B. 11 e(en nuttige funktie kan vervullen bij de afzet van fruit, geloven wij ook. Dat er gezocht moet worden naar een methode om te voorkomen dat de gewone handel over onvoldoende voorraad beschikt wanneer het prijspeil redelijk is, behoefte eveneens geen nader betoog. Hiervoor is dan echter noodzakelijk dat men vol doende fruit beschikbaar heeft om een flexibel af- zetbeleid te volgen. Hiertoe maatregelen nemen tegen dat het nieuwe seizoen begint, zou wel eens een be langrijke zaak kunnen zijn om in deze maanden van het jaar nog aan te pakken. Het duurt niet lang meer of het wordt drukker op de bedrijven en ook de be stuurders hebben het dan weer druk. Nu is er ech ter nog volop gelegenheid om zich bezig te houden met deze dringende problemen!

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1972 | | pagina 6