Van trekpaard tot struikelblok (Vervolg van pagina 1) GEEN MUNTEENHEID Omdat ieder zijn eigen maatregelen treft is de ene munteenheid gezonder dan de andere, vooral in bui tenlandse ogen. De financiële wereld beschouwt een gezonde munt als een goede belegging. Door een groeiende vraag naar een gezonde munt stijgt deze in waarde. De mogelijkheid van ieder land afzonderlijk is te beperkt om een opwaartse en ook een neerwaart se druk op de munt op den duur tegen te houden en dan moet men de pariteiten veranderen. Zelfs de enkele jaren geleden onverwoestbaar geachte dollar O.V.M. VERZEKERINGEN DENK OM UW BROMFIETSVERZEKERING Aangezien voor alle bromfietsverzekeringen de vervaldag 1 MAART A.S. is willen wij die leden en begunstigers, die hun bromfiets elders verzekerd hadden, nogmaals wijzen op onze gunstige voorwaarden en tarieven: By een W.A.- dekking van 1.000.000,bedraagt onze WA.- premie plus kosten ƒ20,per bromfiets. Wil men tevens het kasko-risico van de brom fiets meeverzekeren dan bedraagt de premie daarvoor 9,tot een cataloguswaarde van 500,en verder opklimmend met 3,per 100,—. Voor een bromfiets van ƒ600,catalogus- waarde bedraagt derhalve de z.g. all riskspre- mie 32,Een premie, die u elders dit jaar zult moeten betalen voor een W.A.-dekking! Voor dezelfde premie, die u elders voor een W.A.-dekking moet betalen hebt u bij ons een WA. plus kasko-dekking. Het is maar, dat u het weet en daarmede uw voordeel zult doen. Vooral ook bij aanschaf van een nieuwe bromfiets doet u verstandig de ver zekering niet door uw leverancier te laten klaarmaken want dan moet u boven bedoelde hoge premie betalen. Als u één dag voor het opleveren van de bromfiets onze vertegenwoordiger of het hoofd kantoor belt hebt u het plaatje ook tijdig in huis. DE L. heeft dit moeten ondervinden. Maar als men de munt- venhoudingen onderling verandert binnen de E.E.G. dan heeft dat invloed op de prijsverhoudingen in de verschillende landen. Willen wij exporteren b.v. naar Duitsland en be hoeven de Duitsers voor dezelfde prijs in guldens min der D-marken te betalen, dan geeft ons dat een voor- rechtspositie tegenover de Duitse produktie maar ex porteren wij naar Frankrijk en moeten de Fransen meer francs betalen om ons dezelfde hoeveelheid guldens te bezorgen dan krijgt de Franse produktie een voorsprong op ons. Dit geldt voor de industriële zowel als voor de agra rische produkten. Maar voor sommige landbouwpro- dukten kennen wij de eenheidsprijs die door de Mi nisterraad van de E.E.G. wordt vastgesteld en hier ontstaat nu het conflict. AANPASSEN De hele niet-agrarische wereld vraagt zich nu af, waarom die paar artikelen zich ook niet zouden onder werpen aan de algemene regels. De artikelen waar voor geen speciale prijsmaatregelen zijn getroffen moeten zich net als alle niet-agrarische produkten im mers ook aanpassen aan de gewijzigde omstandighe den! Dit lijkt logisch maar het is volledig in strijd met één van de belangrijkste doelstellingen van het land bouwbeleid n.l. het redelijk inkomen van de produ cent. Enkele cynici zullen zeggen „nu wat dan nog?" Maar voor de continuïteit in de produktie kan men zich hier geen te grote schommelingen veroorloven. Ieder mens wil toch wel iedere dag zijn natje en zijn droogje op tijd, dacht ik. Hier moet dus een oplos sing worden gevonden. Van een trekpaard voor de eenwording is de landbouw geworden een blok aan het been, want deze oplossing is niet eenvoudig. Als men niet tot het opnieuw invoeren van grensheffin- gen wil overgaan, (eigenlijk moet ik zeggen: als men de bij de zwevende munt ingestelde heffingen weer wil wegwerken) dan moeten er andere methoden Worden gevonden om de boer het redelijk inkomen te verzekeren. HECTARENTOESLAG Een toeslag per ha zoals door Spinelli voorgesteld zou hiertoe natuurlijk wel een middel kunnen zijn. Maar het is te verwachten dat deze toeslag dan voor alle hectaren zou moeten gelden en niet alleen voor maximaal 2>0 ha graan per bedrijf zoals wordt voor gesteld went de monetaire perikelen zijn voor alle produkten dezelfde. Maar als in één land de hectare toeslag aanzienlijk hoger is dan in het andere, zal dan de produktie van b.v. varkens en kippen op dezelf de concurrentiebasis staan? Zullen wij niet in de kortste keren in een positie komen dat in plaats van elkaar het leven moeilijk te maken met heffingen aan de grens de landen el kaar beconcurreren met verschillende hectare-toesla gen? Ir C. S. Knottnerus, voor zitter van het K.N.L.C. en van het Landbouwschap zal op dinsdag 22 februari 1972 zijn 60e verjaardag vieren. Met het bereiken van dit kroonjaar wensen wij hem graag van harte geluk. Naar mijn mening zal hierdoor het op elkaar af gestemd raken van de nationale economieën weer worden bemoeilijkt. Wij draaien dan achteruit in plaats van vooruit en dat betekent dat de noodzaak om zo nu en dan de onderlinge verhouding van de valuta's te veranderen vaker optreedt en dat is nu juist wat we niet moeten hebben. LANDBOUW IS GEEN INDUSTRIE Ik heb de indruk dat diegenen die menen dat men hier toch deze kant op moet weer over het hoofd zien dat landbouwproduktie in de verste verte geen industriële produktie is, waar een bedrijf dat het niet kan volhouden gewoon kan sluiten en zijn werkne mers op de arbeidsmarkt brengen. Dat beïnvloedt direct de economie en dat bevordert het evenwicht. In de landbouw werkt dit helemaal niet. PRIJSVOORSTELLEN Deze zaken zijn van invloed op de prijsvoorstellen voor de agrarische produkten in E.E.G.-verband. Op die voorstellen zelf ben ik hier niet ingegaan, maar ik wil er nog wel het volgende over zeggen: De prijsvoorstellen zijn vooral wat de akkerbouw betreft bedroevend en wij rekenen er op dat onze Mi nister van Landbouw in samenwerking met zijn col lega's waarbij ik vooral zou willen rekenen op de Duitse collega, daar nog verandering in weet te krij gen. Wij wensen U sterkte, Excellentie Het Ministerie vam. Landbouw heeft crp 11 februari een persbericht verstrekt dat nadere informatie geeft over wat genoemd wordt de landbouwvrijstelling in de overdrachtsbelasting. Deze overdrachtsbelasting is één van de vier belastingen die geheven worden krachtens de wet op belastingen van rechtsverkeer die in wer king is getreden op 1 januari van dit jaar. Een geheel nieuwe belasting is de overdrachtsbe lasting niet. Zij vervangt het vroegere registratierecht dat betaalld moest worden, onder andere bij koop van onroerend goed. Hel tarief is ook hetzelfde, n.l. 5 van de waarde van het onroerend goed, maar tenmin ste 5 over de tegenprestatie; in het algemeen dus de koopsom van het overgedragen onroerend goed. De belasting wordt geheven van de verkrijger. De wet kent echter ook een aantal vrijstellingen. Eén daarvan betreft de verkrijging van landerijen als de oppervlakte van wat men erbij koopt niet groter is dan de oppervlakte van de naburige landerijen die de koper al tenminste 5 jaar in eigendom heeft, mits de verkrijging in het belang is van een verbetering van de landbouwstructuur. Tenslotte staat er in de wet dat verkrijging binnen een tijdsverloop van 5 jaar wordt beschouwd als één verkrijging. Die bepaling is opgenomen om te voorko men dat iemand die 10 ha grónd heeft en er 12 ha kan bijkopen, die koop gaat splitsen in b.v. 2 van 6 ha, die hij dan na elkaar laat leveren. De levering, dat wil zeggen het overschrijven van de definitieve koopacte in de openbare registers, is n.l. het feit dat tot gevolg heeft dat men de over drachtsbelasting moet betalen. Wat hiervoor over koop gezegd is, geldt ook voor het verkrijgen van een erf- pachtrecht. Deze vrijstelling is het wat aangeduid is als de landbouwvrijstelling. IIIFT bovenstaande is eigenlijk een soort repetitie voor de lezers van deze rubriek, want wij heb ben over dit onderwerp al meermalen geschreven. Het Ministerie vam. Landbouw deelt nu in dit persbericht mee dat het ministerie van financiën binnenkort enige richtlijnen zal publiceren waarin een nadere uitleg voorkomt van de termen waarin de landbouwvrijstel ling is vervat en waarin nog enkele andere voorschrif ten zijn opgenomen. In de eerste plaats de betekenis van het woord landerijenDit zijn gronden bestemd voor agrarische doeleinden als landbouw, tuinbouw, veeteelt en bos bouw. Gehowwen vallen er niet onder. Het gaat alleen om onbehuisd land. Als naburige landerijen kunnen beschouwd worden, landerijen die vanuit de landerijen die men reeds in eigendom heeft, redelijk bereikbaar zijn, hetzij recht streeks of langs een niet te grote of moeilijke omweg over de openbare weg. Als men anders dan een ver kregen recht, b.v. een recht van overpad over land van een ander moet om van het oude eigen land op 'het nieuwe verkregene te komen, geldt de vrijstelling niet. Dit laatste geval zal zich in onze beide provin cies maar zelden voordoen, dachten wij. |VE uitleg die hier aan het begrip naburige landerij- en wordt gegeven is van groot belang. Het vxls n.l. een strijdvraag of een stuk land wel in de vrijstelling kon delen als het niet AANGRENZEND ivas. Er was in de Kamerstukken voor deze opvatting wel een klein beetje steun te vinden. Naar onze mening moest men zich dan wel op een zeer formeel standpunt stellen, maar dat gebeurt soms en als iemand van opvatting is dat hij dat moet doen, dan kan men het recht daartoe niet ontzeggen. De Minister doet het echter niet en dat is een winstpunt. Natuurlijk zullen er in de praktijk nog grensgevallen blijven. Het is echter wel duidelijk dat het niet de bedoeling is aan deze vrijstelling een zo eng mogelijke uitleg te geven. De termijn van 5 jaar geldt niet voor verkrijgingen vóór 1 oktober 1970. Daarvoor kon men geen stunts uithalen want er was toen van een komende vrijstel ling niets bekend. Als men land heeft gekregen uit erfenis of door bedrijfsoverdracht van ouders aan kin deren, telt de tijd waarin de erflater of de ouder het land in eigendom had mee, voor de 5 jaars termijn. BELANGRIJK is ook wat opgemerkt wordt over de voorwaarde dat de verkrijging moet zijn in het belang van de verbetering van de landbouwstructuur. Het persbericht vermeldt dat daaronder verstaan moet worden de structuur van de landbouw, de tuin bouw, de veeteelt en de bosbouw, afzonderlijk en te vens in onderling verband beschouwd. Het is mooi gezegd maar wel wat moeilijk uitgedrukt! De volgende zin uit de toelichting zegt hetzelfde korter en veel beter: „Het gaat om de vraag of de agrarische struc tuur, in haar geheel beschouwd, wordt verbeterd." Nu blijft dit een moeilijke zaak. Er zouden hierover veel procedures kunnen komen. Rechters kunnen ook niet alles weten en zij zullen deskundigen moeten benoe- me om hen voor te lichten als deze soort kwesties aan hen voorgelegd worden. De inspecteurs van registratie en de notarissen die hiermee te maken krijgen zitten veelal ook met de moeilijkheid dat deze structuur kwestie buiten hun terrein ligt. DE Minister van Financiën heeft nu bepaald dat de Inspecteur van registratie de vrijstelling zal toepassen als de verkrijger een verklaring van het Mi nisterie van Landbouw kan overleggen dat de ver krijging in het belang is van de genoemds structuur verbetering. Deze verklaring kan worden aange vraagd bij de Hoofdingenieur Directeur van de Land inrichting in de provincie waar het betreffende onroe rend goed gelegen is. Als men geen verklaring kan overleggen, zal de inspecteur de vrijstelling niet toe passen. Men kan er dan nog wel over gaan procederen, want de regeling die nu in de richtlijnen komt, heeft op zich zelf geen kracht van wet. Als men zich nog even indenkt wat wij hierboven over de positie van de rechter in deze soort zaken hebben gezegd, zal men begrijpen dat procederen bij weigering van een ver klaring een moeilijke zaak wordt, als een belangheb bende ingeval van weigering tenminste de kans heeft gekregen zijn belangen te verdedigen Daarvoor moet de gelegenheid wel open zijn, gezien de aard van deze situatie. De H. I. D.'s van de Landinrichting wensen w ij van deze plaats wijsheid en sterkte toe. Zij moeten het dan toch maar weer weten En tenslotte wordt in het radioprogramma van Hil- versum II ov dinsdag 22 februari a.s. van 12.30 totl2.40 uur ook nog aandacht besteed aan dezepl^^^i>' vrijstelling.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1972 | | pagina 3