gropatax A Zitdagen IZlm LAND- EN TUINBOUWBLAD 2 AGENDA KRING WALCHEREN DER ZLM Jaarvergadering op woensdag 23 februari 1972 o>m 13.00 uur in café-Restaurant „De Brasserie" te Middel burg. Agenda: 1. Opening door de Voorzitter. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken en/of mededelingen. 4. Jaarverslag secretaris/penningmeester en verslag Financiële Commissie. 5. Verkiezing lid Ledenraad. 6. Inleiding te houden door de heer W. van 't Sant, met als onderwerp „Bietsuiker of rietsuiker". 7. Inleiding te houden door de heer G. Schep, met als onderwerp „Boter of margarine". 8. Discussie. 9. Rondvraag. 10. Sluiting. S. DE VISSER, voorzitter. P. WIELEMAKER, secretaris. KRING HULST DER ZLM Algemene ledenvergadering op donderdag 24 februari om 14.30 uur in hotel „Van Leuven" te Kloosterzande. Agenda: 1. Opening door de voorzitter. 2. Notulen vorige alg. vergadering. 3. Mededelingen en ingekomen stukken. 4. Benoeming commissie voor notulen. 5. Jaarverslag secretaris-penningmeester. 6. Rekening en verantwoording door het bestuur over het boekjaar 1971, alsmede verslag van de financiële commissie. 7. Verschillende korte inleidingen door funktionarissen der ZLM. 8. Gedachtenwisseling. 9. Sluiting officiële gedeelte der vergadering. 10. Vertoning ZLM filmjournaal 1971. Namens het bestuur, JAC. SCHEELE, voorzitter. P. G. DE BRUYN, secretaris. KRING OOST- EN MIDDEN-BRABANT DER ZLM EN P.J.Z. Algemene ledenvergadering op donderdag 25 februari а.s. aanvang 's avonds om 20.00 uur in café „De Gouden Leeuw" te Heeze. Agenda: 1Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken en mededelingen. 4. Inleiding door de heer Mr. J. F. G. Schlingemann, adviseur E.E.G.-zaken bij het K.N.L.C., over: Het prijsbeleid in de landbouw. 5. Pauze. 6. Gedachtenwisseling. 7. Financieel verslag. 8. Verkiezing: a. ledenraadslid als kandidaat wordt voorgedragen de heer W. Wiersma, St. Oedenrode; b. plaatsvervangend hoofdbestuurslid als kandidaat wordt voorgedragen de heer G. van Veldhuizen te Heeze (eventuele tegenkandidaten indienen voor de aan vang der vergadering) 9. Rondvraag. "10. Sluiting. Namens het bestuur, W. VAN VELDHUIZEN, voorzitter. A. DE BIE, secretaris. KRING AXEL DER ZLM Algemene ledenvergadering op maandag 28 februari om 2 uur in het Cultureel Centrum „De Halle" te Axel. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken en mededelingen. 4. Verslag financiële commissie. 5. Rekening en verantwoording penningmeester. Verkiezing secretaris wegens periodiek aftreden van de heer F. P. de Kubber. 7. De weled. heer H. P. H. Waalkes te Tollebeek, lid der 2e Kamer zal spreken over „Akkerbouwproble- men". 8. Rondvraag. 9. Sluiting. Na afloop koffietafel. Leden der P.J.Z. hartelijk welkom. W. KOSTER, voorzitter. F. P. DE KUBBER, secretaris. GOES miiiimuiiiiiijiijiijiii OOSTBURG: woensdag 23 februari in café „De Windt". MIDDELBURG: donderdag 24 februari in hotel,De Eendracht". ZIERIKZEE: donderdag 24 februari in hotel „Huis van Nassau". SEROOSKERKE: vrijdag 25 februari in café „Huysse", van 9.001.00 uur. THOLEN: zaterdag 26 februari in hotel „Hof van Holland". BERGEN OP ZOOM DINTELOORD: woensdag 23 februari in hotel „De Beurs", van 12.0013.00 uur. FIJNAART: vrijdag 25 februari in hotel „De Graan- beurs", van 11.3013.00 uur. a IN HET LANDBOUWHUIS dinsdagmorgen 22 februari 1972 van 9.00 12.00 uur volgens afspraak. dinsdagmiddag 22 februari 1972 van 13.30 17.00 uur. NIEUWE VEERTARIEVEN Op 1 maart a.s. worden de nieuwe tarieven voor de veerdiensten over de Westerschelde van kracht. Op die dag zullen alle nog in omloop zijnde 10- en 20-vaarten- boekjes ongeldig worden. Vanaf 1 maart tot 1 september 1972 kan de waarde van de nog niet gebruikte oude cou pons of vakjes aan de loketten van de provinciale boot diensten terugontvangen bij aankoop van een nieuwe kaart of boekje. - ZLM-afdeling datum tijd plaats Spreker Onderwerp Axel Nw en St. Joosland Zwaluwe Almkerk Vrouwenpolder/Serooskerke Oost- en West-Souburg Middelburg Fijnaart/Heyningen Grijpskerke Oostkapelle Biezelinge Koudekerke Oud-Vossemeer 21 febr. 14.00 u. „De Halle", Axel 22 febr. 19.30 u. De Nieuwe Hoop, Joosland 22 febr. 19.30 u. Café Van Akker 23 febr. 20.00 u. „Wapen v. Emmickhaven" 23 febr. 19.30 u. Café Duvekot 23 febr. 19.30 u. Café Concordia, O.-Soub. 24 febr. 19.30 u. Ned. Koffiehuis, M'burg 25 febr. 15.00 u. Hotel „De Graanbeurs", Fijnaart 25 febr. 19.30 u. Het Dorpshuis, Grijpskerke 25 febr. 19.30 u. Hotel Rozenhof-Midauainè 28 febr. 19.30 u. Rest. „De Caisson", Biezelinge 29 febr. 19.30 u. Hotel „Walcheren", Koudekerke 1 mrt 19.30 u. Hotel „Hof v. Holland" J. B. Becu B. v. Dueren den Hollander A. Korteweg J. F. Blanksma M. Boonman W. Roelse K. Bankers J. Markusse de heer Fruimau C. Wisse, Kapelle J. Zuidweg W. Roelse Gezinsavond Algemene landbouwproblemen Kontraktteelt akkerbouwgewassen Bespr. fusie afd. Zevenbergen Klundert Actuele landbouwvraagstukken Landbouw en Recreatie Gegrond optimisme Canada en Amerika op een gewone dag Ruimtelijke ordening Waloherse bedrijven in de toekomst Met dia's Landbouwleven in Amerika Waarde grond zowel agrarisch als bij onteige ning Amerika en Canada op 'n gewone dag dia's) met P.J.Zuid cabaret Diversen PI. Cie. R.v.k. Koewacht 23 febr. 14.00 u. PI. Cie. R.v.k. Koewacht 23 febr. 19.00 u. Kleinfruitteeltmiddag 23 febr. 13.30 u. Groninger Graandag 25 febr. 10.00 u. Fok- en Contr. Ver. „Walcheren" 25 febr. 19.30 u. C.L.O. Studiedagen 28/29 febr. 10.00 u. Peulvr. Studie-Combinatie 3 mrt. Koning v. Engeland, Hulst Café Block, Heikant Kantine Veiling, Kapelle Postiljon Hotel, Haren (Gr.) Hotel „Walcheren", Koudekerke Jaarbeurs Utrecht Rest. Esplanada, Utrecht Diverse sprekers Diverse sprekers P. Pons, K.I. Zw. Ned. Diverse sprekers Voorl. vergadering Voorl. vergadering Ontwikkelingen in rundveefokkerij Winterledenvergadering I Officieel orgaan van de Maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in Zeeland en Noord-Brabant Eindredakteur: J. F. Blanksma Ing., Grote Markt 28, Goes, Postbus 46 (tel. 01100 - 5010, tel. huis 01185 - 1422) Technische verzorging Combinatie drukkerij Vink N.V. - Axel en drukkerij Van de Sande N.V. - Terneuzen Advertentie-exploitatie en administratie over advertenties Drukkerij Vink N.V., Nassaustraat 1, Postbus 16, Axel, Telefoon 01155-2020, Postgiro 2069912 KRING SCHOUWEN-DUIVELAND DER ZLM Algemene vergadering op woensdag 1 tmiaart 1972 's avonds 19.30 uur in „Het Huis van Nassau" te Zierik- zee. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken en/of mededelingen. 4. Verslag financiële commissie over 1971. 5. Verkiezing lid financiële commissie. 6. Vaststelling kringcontributie over 1972. 7. Inleiding door Mr. J. F. G. Schlingemann, adviseur EEG-zaken bij het KNLC, over „Prijzen en struc tuurbeleid in de EEG". 8. Rondvraag. 9. Sluiting. A. J. G. DOELEMAN, voorzitter. F. C. HANSE, secretaris. RADIO Dinsdag 22 februari a.s., Hilversum II, 12.3012.40 uur: „Belastingvrijdom bij aankoop van naburige lande rijen", mr. M. van der Heijde van het ministerie van land bouw. Vrijdag 25 februari a.s., Hilversum II, 12.3012.40 uur: Serie: „Wij bezoeken een interessant boerenbedrijf", m.m. v. het C.R.A. te Hengelo. AFVOERREGELING KWIKRESTANTEN In aansluiting op het bericht van enkele weken ge leden kan thans betreffende de inleveringsregeling van kwikrestanten worden medegedeeld dat deze voor wat de provincies Zeeland en Noord-Brabant 'betreft deze restanten moeten worden aangemeld bij de gewestelijke Keuringsdiensten van de NA.K. en wel uiterlijk 6 maart. Daarna zal aan de hand van de aangemelde hoeveelheden een verzamelregeling worden getroffen van deze ver spreide restanten. Degenen die zich aanmelden zullen hiervan individueel op de hoogte worden gesteld. Inleve ring dient te geschieden in goed gesloten plastic zakken (bijvoorbeeld gebruikte kunstmestzakken). SCHADE TENGEVOLGE VAN DELTAWERKEN Ondernemers die vóór 10 maart 1971 door de Delta- afsluitingswerken schade hebben geleden (bijv. door verdrogingsverschijnselen) dienen op grond van de Delta- schadewet vóór 10 maart 1972 schriftelijk hiérvan op gave te doen bij de hoofddirektie Waterstaat, Konings kade 4, Den Haag. Daarbij te vermelden op grond van welke omstandigheden men aanspraak op schadevergoe ding meent te kunnen maken, alsmede de aard van het getroffen bedrijf. Daarna krijgt de ondernemer de nodige formulieren toegezonden. Bij optredende schade nè 10 maart 1971 dient een aan vraag uiterlijk binnen één jaar nadat de schade zich heeft voorgedaan te worden ingediend. (Zie verder pag. 8)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1972 | | pagina 2