- geluid Jongerenaktiviteiten Onder redaktie van: H. A. HARDERWIJK BL/VUtL Wegens enorm sukses heropvoering van het toneel stuk „Vader heeft een bok geschoten" door de P.J.Z.- afdeling Bladel. De heropvoering voor publiek, dat de eerste uitvoering om een of andere redenen' niet bij kon wonen, vindt plaats op 4 maart a.s. in zaal „Huykelom" te Hoogeloon. Aanvang: 20.00 uur. rjE afdeling West Zeeuws-Vlaandenen, Oost Zeeuws-Vlaanderen (deze afdeling neemt met maar liefst 3 groepen deel!), Tholen en Zeven bergen. De afdeling West Zeeuws-Vlaanderen is de enige nieuweling in dit rijtje en we zijn enorm nieuwsgierig naar hun inbreng. Afgaande op hun pres taties bij de toneelwedstrijd, dan betekent dat een bijdrage van prima gehalte. De overige drie deelnemers zijn oude „rotten" in het vak. Oost Zeeuws-Vlaan deren en Zevenbergen kwamen in het verleden met unieke vondsten ten tonele die jammer genoeg door gebrek aan deskundige hulp op bepaalde pun ten niet volledig uit de verf kwamen. Ze hebben ongetwijfeld hun lering ge trokken en wij zijn dan ook enorm benieuwd naar hun bijdrage voor Spotlight '72. Tholen heeft het altijd in het traditionele vlak gehouden, maar de bezoekers van Spotlight '71 herinneren zich zonder twijijfel nog personen als Rien Geluk en mej. Ciel Brooymans. We rekenen erop, dat de andere afdelingen in de komende periode nog alle moeite doen om eveneens een groep af te vaardigen. Dat moet mogelijk zijn! De afdelingsbijdrage mag maximaal 20 minuten duren d.w.z. een korte tekst, dus weinig of geen problemen met het instuderen. AFGEZIEN hiervan, leent een deelname aan Spotlight '72 zich uitstekend voor experimenten met een bandrekorder en dia-projektor plus vloeistof dia's. Met behulp van deze technieken is het mogelijk een geheel eigentijds dekor te maken, dat zich geheel aanpast bij de sfeer en inhoud van het op de planken te brengen stuk. Men kan hiermee effekten bereiken, stemmingen op roepen, welke met een dekor-oude opzet niet of bijna niet mogelijk zijn. De mogelijkheden, die er op dit terrein liggen, worden door de meeste afdelingen nog onvoldoende benut. Jammer, omdat men met behulp van deze technieken veelal leden kan inschakelen, die normaliter niet zo direkt op de voorgrond tre den. Immers, iemand die alle technische snufjes en mogelijkheden van een band rekorder kent, behoeft nog geen geboren toneelspeler te zijn en omgekeerd. Toch kun je zijn technische kennis en kunde voor de volle 100% benutten bij je afdelingsaktiviteit(en). In iedere afdeling zitten van deze natuurtalenten! Welke afdeling gebruikt ze (optimaal)? Fijnaart, Goes, Schouwen-Duiveland, Walcheren, Sprang-Capelle, Bladel en Deurne, we rekenen nog op jullie! Wanneer het even kan willen) dan graag tot ziens in „De Halle" te Axel. Een prima akkomodatie met alle voorzieningen, die je maar wensen kunt. Werp je in de strijd om de titel „Winnaar Sportlight '12" JE weet het! De winnaar komt in aanmerking voor afvaardiging na mens de P.J.Z. naar de Landelijke Kulturele wedstrijd der P.J.G.N., die plaats vindt op 25 maart a.s. in „De Nobelaer" te Etten-Leur. De P.J.G.N. viert op deze dag bovendien haar 25-jarig jubileum. Je speelt dus voor een groot publiek, afkomstig uit alle streken van Nederland. De moeite waard om dit mee te maken! Dit schept ook verplichtingen n.l. het bereiken van een bepaald niveau. Spel en presentatie moeten ruim voldoende zijn. Dit ligt binnen het bereik van alle P.J.Z.-afdelingen, mits men genegen is de hulp van een „deskundige" in te roepen b.v. één of twee avonden voor de generale. De deskundige kan je atten deren op kleine tekortkomingen, die veelal met weinig kosten of moeite kun nen worden voorkomen, maar die meestal beslissen over het slagen of falen van je uitvoering. (Wil je dit punt iets ondernemen, neem dan kontakt op met het P.J.Z.-sekretariaat.) 11 maart a.s. worden de afdelingsbijdragen, evenals vorig jaar, beoor- deeld door een zaaljury en een deskundige jury. De zaaljury bestaat uit één afgevaardigde van iedere kring. Zij maken na elk optreden hun puntenwaar dering bekend via het omhoogsteken van een cijfer. De uitslag van de zaaljury bepaalt wie Spotlight '72 wint. De deskundige jury beoordeelt de bijdragen op technische onderdelen. Zij komt na afloop met een rapport, waarin gewezen wordt op goede en minder goede punten uit het vertoonde spel. Na afloop van de kulturele wedstrijd besluiten we Spotlight '12 met een sfeer vol bal met muzikale medewerking van de band „T»he Williams". Momenteel zijn we nog bezig om de bezoekers/belangstellenden van Spot light '72 vanaf de twee veerponten via een aantrekkelijke route door Zeeuws- Vlaanderen naar „De Halle" te brengen. Gedacht en gewerkt wordt aan een foto-herkenningstocht. Voor de winnaars van deze oriëntatierit staan een aantal waardevolle prijzen te wachten. Nadere bijzonderheden over „Spotlight" in deze rubriek en via toezending afdelingskonvokaties. RALLY 1972 Eén van de aktiviteiten van het Europees Komité is de jaarlijkse rally. De rally wordt dit jaar "gehou den van 39 juli a.s. in Denemarken (Odense). Ieder lid-organisatie van het Europees Komité mag een team bestaande uit 2 jongens en 2 meisjes naar deze rally afvaardigen. Er zijn deelnemers uit meer dan tien landen. Het programma is zodanig dat de deelnemers vol doende gelegenheid hebben het gastland te leren ken nen. Het programma van deze rally omvat een aan tal teamopdrachten. Daarnaast zijn er ekskursies, enz. Omdat de belangstelling voor deelname aan de rally altijd groot is, zal een selektiekommissie uit de kan didaten 4 deelnemers selekteren. Voorwaarden voor deelname: enige kennis Engelse/ Duitse taal, aktief in het plattelandsjongeren werk, 1824 jaar. Kosten: iedere deelnemer betaalt 175,(een bij drage in de reis- en verblijfkosten. Opgave: vóór 1 april 1972 bij de P.J.G.N., Den Haag (070-512541) of bij het P.J.Z.-sekretariaat te Goes (01100-5010). JONGEREN EN JONGERENWERK IN HET LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA EN BIESBOSCH Het plattelandsjongerenwerk in het Land van Heusden en Alten a en Biesbosch brandt reeds een groot aantal jaren op een bijzonder laag pitje. Het bestuur van de Plattelands Jongeren Zuid in nauwe samenwerking met de verschillende afdelings besturen der ZLM uit deze streek wil proberen hierin verandering te brengen, omdat men van me ning is, dat er behoefte is aan een vorm van jongeren werk bij de jongeren al of niet uit de landbouw afkomstig uit deze streek. De jongeren we denken aan de leeftijdsgroep van 16 tot 30 jaar uit het Land van Heusden en Altena en Biesbosch hebben evenals de jongeren uit de rest van Nederland hun eigen specifieke wen sen, ideeën, gedragingen en interessen. Ook zij willen zoveel mogelijk hun eigen weg kiezen. Op 25 februari a.s. wordt er in „Het Wapen van Emminckhoven" te Almkerk een informatieavond be legd, waarop alle jongeren van 16 tot 30 jaar welkom zijn omdat we met hen willen praten over de opzet van een vorm van jongerenwerk, waarbinnen al die typische kenmerken van de hedendaagse jongeren een bestaansrecht krijgen. Een vorm en een omge ving waar je samen met leeftijdsgenoten en in een eigentijdse omgeving kunt praten, diskussiëren, ont spannen, aktiviteiten kunt organiseren,, die gericht zijn op de meningsvorming van de jongeren, hun toe komst, hun plaats in de samenleving, bun angst, hun ontspanning, hun interesses, enz. De jongeren kiezen zelf hun programma! Beslissen zelf wat wel of niet moet worden gedaan Een enorme uitdaging, maar ééntje, die de moeite waard is om te accepteren. Ben je jong! Ben je niet volledig tevreden met het magisch oog T.V.), kom dan op 25 februari a.s. naar „Het Wapen van Emminckhoven" te Almkerk en praat en denk mee over „hoe het zou moeten worden". We beginnen om 19.30 uur precies. Tijdens het tweede gedeelte van de avond neemt de heer M. Hage uit Kruisland ons mee op tournee door Amerika. Mees Hage is lid van de P.J.Z.-afde ling Steenbergen. Hij verbleef in het kader van het üfye-programma een jaar lang in Amerika. Via woord en beeld kun je kennismaken met de verschillende aantrekkelijke en minder aantrekkelijke kanten van de Amerikaanse samenleving. Bovendien krijg je een indruk welke mogelijkheden er zijn op het gebied van stage/studiereizen naar het buitenland. We rekenen op je komst. Maak andere jongeren, die misschien geen persoonlijke uitnodiging voor deze avond ontvingen, attent op de informatieavond. NA DE KARNAVAL SLIPPERTJES VOORKOMEN! De afdeling Oost Zeeuws-Vlaanderen gaat» een slip- kursus organiseren voor haar leden. Belangstellenden ook de dames komen in aanmerking voor dit "bete re zeil- en glijwerk kunnen zich opgeven bij: de heer L. Verbrugge, Cloosterstraat 47, Kloosterzande (01148-732). TONEEL TE NISSE Opvoering van het blijspel in drie bedrijven „Een zeeman ging passagieren" in het dorpshuis te Nisse door de P.J.Z.-afdeling 's-Heer Abtskerke op vrijdag 18 februari 1972. In de pauze een grandiose verloting met waardevolle prijzen. Na.afloop een sfeervol bal. Leden en donateurs vrije toegang. Niet leden en overige belangstellenden ƒ3, ONTSPANNINGSAVOND TE KAMPERLAND Op vrijdag 25 februari a.s. organiseert de P.J.Z.- afdeling Noord-Beveland in samenwerking met de bond van Plattel- ndsvrouwen en ZLM, een ontspan ningsavond in „Het Casembroothuis" te Kamperland. De P.J.Z.-afdeling Oost Zeeuws-Vlaanderen verzorgt de opvoering van het blijspel „Vader gaat op stap". De opvoering oogstte in Zeeuws-Vlaanderen veel suk ses. Tijdens de pauze oen verloting met vele waarde volle prijzen. Na afloop gelegenheid tot dansen m.m.v. het duo van Cees Hoogesteger. Aanvang: 20.00 uur. Entree: leden en donateurs 3,Niet-leden 3,50. DELTAWERKEN Op 18 februari a.s. vertoning van de film „De Delta werken" in „De Drie Schapen" te Dreischor. Een des kundige van de Rijkswaterstaat zal de verschillende onderdelen met behulp van dia's nog wat nader pro beren uit te leggen, te verduidelijken. Na afloop een fantastische biertapwedstrijd met muziek, sfeer en gezelligheid. De avond begint om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom. GROTE AVOND P.J.Z. SCHOUWEN-DUIVELAND Op 4 ma; rt a.s. houdt de afdeling Schouwen-Duive land haar Grote Avond in hotel „Concordia" te Zie- rikzee. Opgevoerd wordt het toneelstuk „G?rda van de Anna's-hoeve". Na afloop gelegenheid tot dansen op muziek van de gerenommeerde band „Trio-67". Aanvang: 2C 00 uur. WAT IS EEN VERTEERBAAR INKOMEN De derde gespreksavond, georganiseerd door de af deling Sprang-Capelle richt zich op dit belangrijke onderwerp. Mevrouw G. Middelkoopvan de Ploeg zal trachten duidelijk te maken wat de relatie is tus sen verteerbaar inkomen en bedrijfsinkomen. De avond begint om 19.45 uur precies in „Zidewinde" te Sprang-Ga Delle. ROTONDE De laatst verschenen nummers zijn: „grondfinan- ciering", ekonomische betekenis van grond; grond bank, pacht samenwerking, gezinsbegroting, naam loze vennootschap, en „Nascholing en voorlichting", nascholing en bijscholing van agrarische jongeren, voorlichting een dure maar goede zaak, voorlichting door standsorganisaties, huishoudelijke voorlichting. Bovengenoemde nummers zijn zolang de voorraad strekt gratis verkrijgbaar bij het P.J.Z.-sekretariaat ten behoeve van studie- en/of werkgroepjes, die zich met één van de genoemde onderwerpen gaan bezig houden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1972 | | pagina 23