MARKTBERICHTEN 21 ■f WEEKOVERZICHT BINNENLANDSE GRANEN Week van 7 t/m 11 februari: Gerst: Op de j.l. maandag te Rotterdam gehouden gerst veiling van het V.I.P. werden wederom hoge prijzen be taald door exporteurs. Overigens was de belangstelling klein, aangezien gerst te duur geworden is. Rogge: Een enkele afdoening werd gemeld. Bij een ge ring aanbod was de stemming prijshoudend. Haver: Hierin bleven de omzetten klein, waardoor de prijzen zich met moeite konden handhaven. Tarwe: De veevoederindustrie toonde meer belangstel ling voor voertarwe, doch dit had nog geen effect op de prijzen. Dit neemt echter niet weg, dat de weerstand bij de leveranciers om op de huidige prijzen te verkopen steeds meer toeneemt aangezien men dan beter t.z.t. de tarwe kan inleveren bij de interventie. De markt sloot kalm. Peulvruchten: De handel was de afgelopen week van zeer weinig betekenis. Vooral bruine bonen daalden nogal in prijs, zonder dat dit de kopers kon animeren. Karwij- zaad blijft goed prijshoudend tot vast gestemd zonder aanbod van betekenis. Van blauwmaanzaad is geen ver andering te melden. BINNENLANDSE GRANEN (R'dam, 14 febr.) Tarwe 72/73 kgs, doorsneekwaliteit max. 17 vocht, max. 2 bijmenging, boordvrij Zuidwest-Nederland bij scheepsladingen 250 ton: febr. 37,80 nom., mrt 37,90 nom,. april 38,20 bieden/38,35 laten, mei 38,60 'bieden/ 38,70 laten, franco destinatie per schip, febr./mrt-leve ring 38,25; franco destinatie per auto febr.-levering, tot 38,00/38,25 naar gelang van plaats van bestemming. Tarwe, gedenatureerd, visolie 72/73 kgs, doorsneekwali teit max. 17 vocht, febr. boordvrij Zuidwest-Nederland 32,70 nom., autovrij 33,15 nom. Zomergerst, volgens monster, maalgerst, naar gelang van plaats van levering, tot 34,75 autovrij Zuidwest- Nederland. Kippegerst, volgens monster, naar gelang van plaats van levering, tot 35,25 autovrij Zuidwest-Nederland. Brouwgerst, ongeschoond op condities 17-95-80-5, febr. franco geleverd per auto tot 38,75. Het CBK kocht op afname april tegen 41,50. Haver, volgens monster, naar gelang van kleur en kwa liteit, van 29,0030,50, extra blanke/zware kwaliteit tot 31,00 autovrij Zuidwest-Nederland. Rogge 72/73 kgs, doorsneekwaliteit majc. 17 vocht, febr. 34,00 nom. autovrij zuiden. 72/73 kgs, doorsnee kwaliteit, max. 16 vocht, febr.-afname 35,35 nom. boordvrij zuiden. PEULVRUCHTEN EN ZADEN (R'dam, 14 febr.) Bruine bonen, volgens monster, tot 127,50, prima door snee, febr. 127,50 nom., mrt 127,50 nom., april 127,50 nom., mei 127,50 nam. Groene erwten, volgens monster, tot 38,00. Groene erwten 3 febr. 43,00 bieden/43,50 laten, mrt 43,00 bieden/43,50 laten, april 44,50 laten. Schokkers, volgens monster, tot 43,00. Schokkers 3 febr. 48,00 biedien/48,50 gedaan en laten, mrt 48,50 ge daan en bieden/49,00 laten, april 49,00 bieden/50,00 laten, mei 50,00 nam. Kapucijners, volgens monster, tot 55,00. Kapucijners 5 febr. 66,00 laten, mrt 66,00 laten, april 66,00 nom. MARKTOVERZICHT ZADEN BlauwmaanzaadEr was een behoorlijk aanbod met weinig vraag wat uiteindelijk een flauwere stemming gaf. Prima doorsneekwaliteit, op febr.-levering noteerde nam. 165,00, mrt-levering werd gelaten voor 167,50 en april-levering noteerde 170,00 nom. Blauwmaanzaad, vol gens monster, naar gelang van kleur en kwaliteit, van 115,00147,50, voorgeschoond zaad tot 155,00. Karwijzaad: Hierin ging weinig om. Op febr.-levering kwam een afdoening prima doorsneekwaliteit tot stand op 310,00, mrt-levering 310,00 gedaan en gelaten en april- levering 312,50 nom., mei-levering 315,00 nom. Karwij zaad, volgens monster, naar gelang van kwaliteit van 200,00285,00, voorgeschoond zaad tot 295,00. Lijnzaad: voerkwaliteit op basis 95 zuiverheid voor direkte levering noteerde 42,75 nom. franco Midden/ Zuid-Nederland per auto. Exportgeschoond zaad met min. 99 zuiverheid noteerde 51,00 nom. basis bruto/netto inclusief baal f.a.s. Rotterdam. MARKT GOES (15 febr. 1972) Granen, zaden en peulvruchten: Alle prijzen boeren- schoon en franco leveringsplaats. Tarwe (basis 16 ƒ35,00ƒ35,75; Gerst (brouwkwaliteit; basis 16%) ƒ33,00ƒ36,25; Gerst (voerkwaliteit; basis 16%) 29,00—33,00; Haver (basis 15 26,00—28,00; Erwten (kleine groene) 29,0033,00; Schokkers 30,0038,00; Capucijners 45,0052,50; Bruine bonen 100,00115,00 per 100 kg. Aardappelen: Bintje, veldsgewas, af boerderij op auto geleverd 6,006,50; voederaardappelen 5,00 per 100 kg, afgehaald op auto geleverd. Vlas: Goede kwaliteit 2331 ct; imiddenkwaliteit 18 23 ct; gelegerde partijen 1518 ct per kg. Uien: Onafgestaart op auto geleverd, met maximaal 20 uitval, 2 ct per kg. Stro: Tarwestro 52,5055,00; Gerstestro 52,50 55,00; Erwtenstro (klein groen) 60,0065,00 per 1000 kg. AARDAPPELTERMIJNMARKT Weekbericht 814 februari 1972, verstrekt door G. de Vries Zonen N.V., Amsterdam; voor Zeeland: Goes, tel. 011006451. Consumptie-aardappelen oogst 1971. Bintje 40 mm opw. april-notering. Afgaande op een week- omzet van 835 contracten kan van een behoorlijke be langstelling worden gesproken voor de aardappeltermijn- markt. De noteringen waren gedurende de gehele periode vrij stabiel met geringe schommelingen tussen 10,10 en 10,50. Alleen op de laatste beursdag (14 febr.) wer den nog transacties afgesloten op 9,90 als laagste note ring maar trad daarna weer herstel in tot 10,20. De slotnotering was 10,4010,30. De openstaande positie gaf een totaal aan van 2177 contracten (v.w. 2543). AARDAPPELTERMIJNMARKT ROTTERDAM (14 febr.) In Bintje 40 mimi opw. klei werden heden 139 april- contracten verhandeld tegen 9,9010,30 per 100 kg. Stemming goed prijshoudend. AARDAPPELBEURS ROTTERDAM (14 febr.) Prijzen (excl. o.b.) f/100 kg af-bedrijf of auto volgens kwaliteitseisen binnenland c.q. export. Klei-aardappelen binnenland: Bintje 35/50 of 35/55 mm 7,508,25; Bintje 40 mm opw. 8,50—9,00; Bintje 50 of 55 mm opw. 8,759,25; Eigenheimers 40 mm opw. 12,00—16,00. Klei-aardappelen export: Bintje 35/50 of 35/55 mm 7,508,00; Bintje 40 mm opw. 9,00; Bintje 50 of 55 mm opw. 8,75—9,00. Zand aardappelen export: Bintje 35 mm opw. 8,50. Stemming: binnenland rustig, export flauw. AARDAPPELBEURS STEENBERGEN (15 febr.) Prijzen in 100 kg: Bintje 35 mm opw. 8,108,50; 35/60 mm 7,90; 35/50 mm 8,00. Aanvoer 53 ton. PEEN- EN UIENPRIJZEN (14 febr.) Breekpeen (in 100 kg): Beverwijk: 50/200 gr. 8,00 19,00, 200/400 gr. 12,0028,50. Aanvoer 12 ton. Uien (in 100 kg): Kampen: klasse I grof 7,0011,00, middel 5,00—6,00. Aanvoer 15 ton. GROOTHANDELSPRIJS INDUSTRIEMELK 13 t/m 19 februari: ondermelk 19,75; gest. melk 3,2 pet vet 44,50; volle melk 19,05, verhoogd met 7,90 per pet vet. RUNDER- EN KALVERPRIJZEN IN DE EEG-LANDEN Gewogen gemiddelde prijzen in 100 kg lev. gew. week van 7 t/m 11 februari op de referentiemarkten in de EEG-landen (tussen haakjes de prijzen van de voor afgaande week): Runderen Marktprijs Heffing Nederland) 301,80 (300,48) België 295,36 (299,30) Luxemburg 278,54 (272,81) Duitsland 273,78 (272,12) Frankrijk 277,10 (276,35) Italië 284,93 (289,74) De gemeenschappelijke prijs voor runderen bedraagt 279,79 (279,79) en de invoerprijs 247,89 (243,12). Kalveren Marktprijs Heffing Nederland 472,45 (472,45) België 442,04 (442,04) Luxemburg 465,24 (471,32) Duitsland 455,40 (449,55) Frankrijk 423,83 (424,89) Italië 479,34 (486,99) De gemeenschappelijke prijs voor runderen bedraagt 447,69 (447,69) en de invoerprijs 337,12 (342,72). NOTERINGEN COVECO (11 t/m 18 febr. 1972) Ongewijzigd. VEEMARKT ROTTERDAM SCHAPEN- EN LAMMERENMARKTEN Den Bosch Leiden datum: aanvoer: schapen en/of lammeren prijzen (per stuk) vette Jammeren vette schapen 9 febr. 461 145—185 155—180 11 febr. 60 861 135—200 90—165 Zwolle 11 febr. 180 110—150 slachtrunderen vette kalveren nuchtere kalveren DE VARKENSBEURS Utrecht. De beurs verwacht voor deze week de vol gende prijzen: bij levering per kg geslacht gewicht, ge- wichtsgroep 05/85 kg 3,283,30 met de gebruikelijke kortingen voor de hogere gewichten; bij levering per kg levend gewicht met twee kg tarra en na 24 uur vasten, gewichtsgroep 101/110 kg 2,58ƒ2,60 en 111/120 kg 2,55—2,57. VARKENSNOTERINGEN „Veecentrale NCB" Boxtel (14—19 febr. 1972) Ongewijzigd. ZEUGEN Ongewijzigd. BIGGEN Biggenprijs afgelopen week 22 kg 90,k.k. aanvoer DEN BOSCH aanvoer 8 febr. 9 febr. 15 febr. 120 1127 120 13 135 13 2320 3101 3050 prijzen prijzen 8 febr. 15 febr. slachtrunderen extra kw. 6,20—6,75 le kw. 5,50—6,10 5,60—6,15 5,35—9,95 2e kw. 5,05—5,25 5,10—5,55 4,85—5,10 3e kw. 4,80-4,90 4,70—5,05 4,60—4,70 vette kalveren le kw. 5,10—5,40 2e kw. 4,85—5,05 3e kw. 4,604,80 stieren 5,30—6,25 5,65—6,20 5,25—6,20 worstkoeien 4,90—5,00 4,504,80 4,754,85 nuchtere kalveren 1,301,70 1,301,70 1,30—1,65 mestkalveren per stuk 200305 180400 160275 Slachtrunderen: aanvoer als vorige week, kalme han del met prijzen als maandag. Vette kalveren: geen note ring wegens te kleine aanvoer. Nuchtere kalveren: grote aanvoer, levendige handel met dalende prijzen. DE VARKENS- EN DE RUNDVEEMARKT Utrecht. De oplopende prijstendentie op de slachtvar- kensmarkt is deze week tot stilstand gekomen; er was eerder sprake van een neiging tot enige daling van de prijzen. Het huidige niveau ligt n.l. beneden de zgn. ver- werkingswaarde en dit veroorzaakt bij de kopers terug houdendheid, hoewel anderzijds de vraag gestimuleerd blijft door de behoeften om de bedrijfsbezetting optimaal te houden. Nu de industriële en de coöperatieve slachte rijen hun overnemingsprijzen voor de komende week echter hebben gehandhaafd op het peil van deze week zal dit de tendentie tot een prijshoudend verloop op de vrije markt ondersteunen, tenzij door de viering van car naval de consumptie van bier die van varkensvlees grote schade zou doen. Vermeldenswaard is nog de uitvoer van geslachte var kens naar Spanje, welke deze week 2250 stuks bereikte. Verder zijn die compenserende heffingen en restituties in verband met de vaïutaverschillen onveranderd behalve ten opzichte van Frankrijk, waarvoor zij worden gewij zigd in verband met een hogere koers van de Franse frank. De slachtveemarkten waren ruiimfer voorzien en dit ge voegd bij de ruimere invoer uit alle mogelijke landen als mede de door de hoge prijzen beperkte consumptie maakt de stemming kalm en veroorzaakte voor de mindere kwa liteiten lagere noteringen. De vette-kalverenmarkten bleven zeer krap voorzien hoewel de produktie thans blijkens de uitvoercijfers toeneemt, zodat kan worden geconstateerd dat de rechtstreekse leveringen aan de slachtbedrijven wel zijn toegenomen. De noteringen be wogen zich in hoofdzaak tussen 4,70 en 5,20 per kg levend gewicht. Het wolvee bleef duur met prijzen van 7,00 tot 7,60 per kg geslacht gewicht voor de over jarige slaohtlammeren en 5,00 in doorsnee voor de wat imeer in aantal aangevoerde slachtschapen. NOTERINGEN G.O.V.v.E. Eiernoteringen Gelders-Overijsselse Vereniging van Eierhandelaren in de week van 14 t/m 19 febr. 1972. Verse kippeëieren 1,51 per kg (i.v.m. kwantum en kwa liteit toeslag gemiddeld voor witte eieren 1520 ct per kg. Dito voor bruine eieren 2530 ct per kg meer); verse eendeëieren 8V2 ct per stuk, tweede soort 1 ct lager. Exclusief BTW. OVERZICHT SLACHTKUIKENMARKT Aangezien de produktie geringer is, is ook de aanvoer minder. Vooral de zware kuikens zijn uiterst schaars te verkrijgen. Er zijn inmiddels onderhandelingen met derde landien op gang gekomen. De prijzen in Duitsland trek ken aan. Kapers verwachten hogere prijzen en proberen dan ook zo groot mogelijke partijen in te kopen. Prijzen afhankelijk van gewicht en franco bestemming DM 2,32 2,58. In de week van 31 januari t/m 5 februari werd in totaal 4549 ton pluimvee uitgevoerd, waarvan 4040 ton slachtkuikens. COOP. VELUWSE EIERVEILING BARNEVELD (14 febr.) Aanvoer 642.960 stuks, stemming kalm. Prijzen in 100 stuks: eieren van 51/52 gr. 10,20; 56/57 gr. 11,45; 61/62 gr. 11,80—12,30; 66/67 gr. 12,75—13,80. PLUIMVEE CPS BOXMEER Kippen bij 400 stuks en meer, afhankelijk van gewicht en kwaliteit, lichte 0,850,95; middengewicht 0,95 1,05; zware 1,051,15 per kg. Slachtkuikens, on- gesekst A-kwaliteit 1,47 (dagprijs). Hogere gewichten lager in prijs en lagere gewichten hoger in prijs. TARWEOOGST IN SOWJET-UNIE GETROFFEN DOOR VORST Het ongewoon ongunstige weer in gedeelten van het zuiden van de Sowjet-Unie waar strenge vorst voorkomt maar waar het weinig sneeuwt vormt een bedreiging voor een gedeelte van de wintertarweoogst van dit jaar. Er kan nog niet geschat worden hoe groot de schade ver moedelijk zal zijn. In officiële berichten wordt gesproken over „enige schade". Er is nog niet voldoende sneeuw gevallen om een beschermende laag te vormen over het wintergewas dat in het najaar is uitgezaaid. In het bij zonder is het gebied rond Rostov getroffen, maar ver moedelijk zal er ook enige schade zijn aan de oogst in het zuidoosten van de Oekraine.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1972 | | pagina 21