officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant VAN TREKPAARD TOT STRUIKELBLOK VRIJDAG 18 FEBRUARI 1972 60e Jaargang - No. 3119 land en tuinbouwblad Transport is op akkerbouwbedrijven een belangrijke zaak. Aan arbeidstijd wordt daaraan variërend tussen de 35 en 6 besteed. Vandaar dat het belangrijk is steeds weer te bekijken wat voor het bedrijf het voordeligste is: zelf doen of laten doen. Ook hoe het transport gedaan wordt is van belang. Zo is bijv. de kostprijs per ton bij grote kipwagens even hoog als bij kleinere. In dit nummer op pagina 11, 12, 13 en 14 samenvattingen van de in leidingen van de onlangs te Goes gehouden „Studiedag Transport". Het Lager Agrarisch Onderwijs in Zeeland Pagina 4 Uit de praktijk Pagina 5 3<c Meerjarige kontrakt- teeft voor consumptie aardappelen Pagina 6 ■SK Nieuwe bedrijfs gebouwen iri Zeeland Pagina 7 Verwachting stikstofbehoeftc 1972 Pagina 9 Graslar.dverbetering Pagina 10 Varkenshouderijdag to Goes Pagina 15 Aardappelvaria Pagina 19 Ir. C. S. KNOTTNERUS MISVERSTAND OVER E.E.G.-INKOMENSTOESLAG In de prijsvaststelling voor de campagne 1972-1973 is weer een nieuwe stap gezet. De Europese Com missie heeft nieuwe voorstellen aan de Ministerraad aangeboden. Dit is niet zonder moeilijkheden ge beurd. Verschillende commissarissen hebben er nog al wat woorden aan vuil gemaakt, zelfs in het open baar. Van de heer Mansholt zijn wij dat wel gewend maar nu heeft ook de heer Spinelli, een van de Italiaanse commissarissen, zijn mëning gepubliceerd. Twee opmerkelijke feiten verdienen de aandacht. In de eerste plaats dat de Commissievoorstellen la ger zijp uitgevallen dan de heer Mansholt al had aan gekondigd en in de tweede plaats de argumentatie van de heer Spinelli. Deze argumentatie is n.l. ka rakteristiek voor grote delen van de publieke opinie buiten de landbouw en met name voor de financiële wereld, ook in Nederland. Ik denk dan aan het Minis terie van Financiën en de Nederlandse Bank. ONDEUGDELIJK SYSTEEM Een klein stukje is echt Italiaans en dat is de re denering dat het voor de Italiaanse landbouw beter is lage graanprijzen te hebblen dan hoge, omdat Italië veel meer belang heeft bij vleesproduktie dan bij dat beetje graan. Ik wou daar nu niet op in gaan, deze redenering is bekend. Maar het overige komt er op neer dat de heer Spi nelli zegt dat ons systeem van landbouwpolitiek on deugdelijk is, dat het de belangen van de E.E.G. in de weg staat in zijn handel met derde landen en dat het ook muntaanpassingen bemoeilijkt. Hij geeft in overweging om in plaats van door middel van prijzen de landbouw aan een redelijk inkomen te helpen door middel van hectare-toeslagen. Dit is dan een soort deficiency-payment-systeem, dat in Nederland onder Wageningse hoogleraren ook verdedigers heeft. (Horring en Van Riemsdijk). De Groningse hoogleraar prof. Hartog verkondigt ook dagelijks dat de land bouwpolitiek de aanpassing van de E.E.G.-economie in de weg staat. Wat is er nu eigenlijk aan de hand en wat moeten wij nu geloven? MARKTEENHEID Nog maar kort geleden was de algemene teneur dat de landbouw de eerste en zelfs de enige sector van het bedrijfsleven was waarin de nationale econo mieën in een E.E.G.-economie waren overgegaan en overal werd de wens uitgesproken dat andere bedrijfs takken spoedig zouden volgen. Op het terrein van de industriële produktie is dat ook gebeurd, doordat alle interne douane-rechten werden afgeschaft. Er bleven alleen de belastingen over die in de verschillende lan den verschillend zijn. Deze verschillen gelden niet al leen de B.T.W. maar ook accijnzen en luxe belastin gen, wegenbelasting enz. Deze belasting treffen ech ter het inlandse produkt op dezelfde wijze als het in gevoerde produkt en men mag hier dus gerust van één markt spreken. Op het terrein van het vervoer is men druk bezig te praten, maar als de ene discri minatie wordt afgeschaft is de andere al weer bezig te groeien. Hier heerst dus nog een grote chaos. Ook op het terrein van de economische politiek van de regeringen zowel in binnen- als in het buitenland tre den de regeringen nog vrijwel onafhankelijk van el kaar op. Een of twee besprekingen op ministerieel ni veau per jaar kunnen hierin geen snelle verandering brengen. Dat betekent dat, hoewel er dus een een heid van markt bestaat, de ene economie gezonder is dan de andere. (Zie verder pagina 3) DAGELIJKS BESTUUR LANDBOUWSCHAP: PRIJSVOORSTELLEN TELEURSTELLEND LIET dagelijks bestuur van het Landbouwschap heeft zich op 9 februari beraden over de jongste prijs voorstellen van de Europese Commissie inzake de landbouwprijzen 1972/1973. Het acht de voorstel len als geheel teleurstellend. In de eerste plaats wordt in deze voorstellen de indruk gewekt dat de EEG-prijzen met gemiddeld 8 zullen stijgen. Een deel van deze prijsverhoging zal echter eerst in 1973/1974 gerealiseerd worden. Voer 1972/1973 voorzien de voorstellen in een gemiddelde prijsverhoging van ongeveer 6V2 Bovendien dreigt het gevaar, dat de prijsvoorstellen doorkruist worden door monetaire beslissingen. Be dacht dient te worden dat een oplossing van de monetaire vraagstukken bij ae prijsvoorstellen volledig buiten beschouwing is gelaten. Het is niet uitgesloten, dat een monetaire oplossing zal leiden tot een opwaar dering van de rekeneenheid. Een dergelijke herwaardering van de rekeneenheid betekent dat de feitelijke landbouwprijzen dan in Neder land, uitgedrukt in guldens, zullen dalen. V/OOR de rundveehouderijsector zijn de prijsvoorstellen min of meer in overeenstemming met de wen- sen van het Landbouwschap. Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit, dat de voorgestel de prijsverhogingen alleen betrekking hebben op de richt- en interventieprijzen voor de zuivelsector en de oriëntatieprijzen voor de rundvleessector. De voorstellen behoeven niet een stijging van de opbrengstprijzen 1972/1973 in te houden, omdat deze behalve door het richtprijsniveau ook door de marktontwikkeling be ïnvloed worden. Voor de akkerbouw acht het dagelijks bestuur de prijsvoorstellen bijzonder teleurstellend. De voorstellen om de prijzen voor granen met 4 en voor suiker met 3 te verhogen, zijn beslist onvoldoende om de kostenstijging in deze sector met name ook in Nederland op te vangen. In dit nummer o.m.:

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1972 | | pagina 1