AARDAPPELVARIA Samenstelling van het bouwplan niet eenvoudig Goed fruit bleef gevraagd 19 Aardappelvoorraden in Nederland. Volgers de per 20 januari j.l. gehouden voorraadinventarisatie bij de handel en uitgebreide steekproef bij de telers van het Produkt- schap voor aardappelen waren de voorraden op die datum als volgt x 1.000 ton: klei- zand- aardappelen aardappelen Bruto totaal 1.270 308 waarvan: voor eigen consumptie 8 14 voor uitpoot op eigen bedrijf 94 138 bestemd voor aflevering als consumptie-en pootaardappelen 1.049 112 Per 20 januari 1971 waren de voorraden bestemd voor aflevering 927 128 en per 22 januari 1970 waren deze cijfers 752 75 en per 22 januari 1969 872 79 De voor aflevering bestemde hoeveelheden zullen wor den verkleind met de kwanta pootaardappelen die via de Stopa voor veevoeder worden bestemd. Berekend over de voor aflevering bestemde voorraad) kleiaardappelen is het uitschot, inclusief slechte partijen, op 10 gekomen. In vergelijking tot vorig jaar toen dit 15 was, is dit laag. Hierdoor kan het verschil met de voorraden van vorig jaar eveneens verminderen. De afzetmogelijkheden lijken thans beter dan vorig jaar, toen er vrijwel geen export naar derde landen in Europa mogelijk was. Overigens kan de druk van Franse aardappelen voorlopig nog wel aanhouden. Aardappelvoorraden Zeeland. Blijkens de uitkomsten van de gehouden aardappelinventarisatie bij telers en handelaren per 22 januari j.l. van de StULM Zeeland waren de volgende voorraden geschikt voor aflevering als consumptie of pootgoed aanwezig, met ter vergelij king de voorraden van vorig jaar per 22 januari 1971. 22 Jan. 1972 23 jan. 1971 Schouwen-Duiveland 38.963 ton 34.531 ton Tholen en St. Philipsland 31.269 ton 30.189 ton Noord-Beveland 21.530 ton 22.630 ton Zuid-Beveland 53.744 ton 56.471 ton Walcheren 10.337 ton 12.022 ton Oost Zeeuws-Vlaanderen 52.967 ton 56.524 ton West Zeeuws-Vlaanderen 32.530 ton 23.570 ton Totaal 241.340 ton 235.937 ton TERUGVERKOOPPRUZEN STOPA De terugverkoopprijzen voor pootaardappelen, in de periode 15 tot en met 18 februari aan de Stopa ten ver koop aangeboden, zijn per 100 kilo als volgt: Bij terugkoop voor: Groep I Groep II Groep III consuimptiedoeleinden: 35/40 mm 6,50 6,00 5,50 35/4040/45 mm 6,80 6,00 5,50 35/5040/50 mm 7,00 6,50 6,00 45/50 mm 7,00 6,50 6,00 industriedoeleinden: 28/35—28/40 mm 6,00 6,00 6,00 voede rdoeleinden: 28/35—28/40 mm 4,50 4,50 4,50 Voor het aardappelareaal in het gebied van Malaga wordt de produktie op 20.000 ton geraamd. Als het weer meewerkt zullen de eerste aardappelen in de warmere gebieden vermoedelijk in de laatste tien dagen van maart worden gerooid. De eerste week van april zal het rooien volop beginnen. De voorraden in Spanje zijn klein, zodat niet de gehele oogst behoeft te worden uitgevoerd. De aardappeloogst in Polen en de Sowjet-Unie. Volgens „Ernahrungsdienst" is de aardappeloogst in Polen en de Sowjet-Unie, de twee grootste aardappelproducenten ter wereld), in het afgelopen jaar kleiner uitgevallen dan was verwacht als gevolg van droogte in de zomermaanden. In de Sowjet-Unie leverden ongeveer acht miljoen hec taren 92,3 miljoen ton op, vergeleken met een produktie van 96,6 miljoen ton in 1970. De opbrengst per hectare bedroeg 11,25 ton, wat niet veel is vergeleken met landen als West-Duitsland (27,4 ton), België (32,1 on), Nederland (37,3 ton) en Zwitserland (39,7 ton). In Polen werd van 2,7 miljoen hectare 40 miljoen ton geoogst tegen een pro duktie van 50,3 miljoen ton in het voorafgaande jaar. De produktie per hectare bedroeg 14,8 ton. De gezamen lijke produktie van die twee landen is verleden jaar 14,3 miljoen ton kleiner uitgevallen dan in 1970 en 22 miljoen ton kleiner dan in 1968. De aardappelvoorraden bij de Westduitse boeren. De aardappelvoorraden bij de boeren in de Bondsrepubliek waren op 31 december j.l. nog 6.991.000 ton. Dat was on geveer de helft van de produktie van 15.176.000 ton in 1971 (oogst 1970 16.250.000 ton) en 718.000 ton minder dan op 31 december 1970. Vroege aardappelen. De boeren op Jersey zijn begon nen met het poten van de vroege aardappeloogst. Het ploegen heeft hier en daar vertraging ondervonden, maar de schade zal waarschijnlijk wel worden ingehaald. Eén van de oorzaken van de vertraging was dat het seizoen voor bloemkool pas laat is geëindigd. In het gebied van Valenca is het poten van aardappe len op een enkele uitzondering na voltooid. Over het algemeen later dan in andere jaren. Men hoopt dat door het warme weer de achterstand enigszins kan worden ingelopen. Verwacht wordt dat de oogst kleiner zal uit vallen dan die van verleden jaar. Over het geheel geno men is wat minder gepoot. Ook op de Balearen heeft het poten een achterstand opgelopen door slecht weer. Op de Franse aardappelmarkt zijn de prijzen van alle soorten met ongeveer een frank omlaag gegaan doordat de vraag niet opwoog tegen het gTote aanbod./)ok de vraag voor export was niet erg groot. De prijzen waren (in frank per 100 kilo) voor Bintjes 40 mm voor export naar West-Duitsland 11 tot 12 frank. Op de Italiaanse aardappelmarkt is van Franse zijde regelmatige aanvoer, van zeer goede kwaliteit. De handel in Italiaanse aardappelen had een lusteloos verloop. In de voornaamste verbruikscentra wordt de voorkeur ge geven aan ingevoerde aardappelen. Griekenland heeft toestemming gegeven voor de im port van aardappelen om het binnenlandse tekort het hoofd te bieden. Er zijn wat de in te voeren hoeveelheid betreft geen beperkingen gesteld. Wel moeten de aard appelen voor 15 maart a.s. zijn geïmporteerd. De Griekse voorjaarsoogst komt 15 april op de markt Tenslotte blijkt dat in Engeland en Wales die conditie van de aardappelen in de pakhuizen en die van de kuil- aardappelen in januari over het algemeen bevredigend is. Wel is de kans op kwaliteitsachteruitgang en het uit lopen door het zachte vochtige weer weer groter gewor den. Overigens zijn er volgens de gegevens van de Britse Potato Marketing Board deze winter meer aardappelen gekocht dan in de afgelopen winters. Het verbruik per hoofd van de bevolking voor dit jaar wordt berekend op 195 pound tegen 190 pound in het afgelopen seizoen. Maar het aanbod op de markt is aanzienlijk groter. Als gevolg van het slechte voorjaar was men in 1969 in vele gevallen te laat met het poten van aardappelen, waar door de voorraden aan het einde van december uitkwa men op iets meer dan 2 miljoen ton. Uit hoofde van het aankoopprogramma is er dit jaar aan de raad reeds 1.213.000 ton aardappelen aangeboden. Hiervan is reeds 720.000 ton verkocht en is 194.000 ton beschikbaar ge steld voor veevoeder. Voor het komende jaar is een klei ner areaal vastgesteld, maar de vooruitzichten op langere termijn wijzen op een vermindering van het oppervlak maar op een toeneming van de gemiddelde opbrengsten. Ieder jaar weer moet elke akkerbouwboer zijn bouwplan voor het komende jaar samenstellen. Ook in WEST ZEEUWS-VLAANDEREN hebben heel wat boeren daar problemen mee. Voorwaar geen simpele zaak, want met het kiezen van de gewassen die men gaat telen is immers ongeveer vooraf bepaald wat in het najaar het aanbod van de diverse landbouwpro- dukten zal zijn. Daarbij zijn twee aspecten van door slaggevende betekenis. Ten eerste de vruchtwisse- lingsei9en binnen het bedrijf en ten tweede het te ver wachten saldo (opbrengst kosten) van het te kiezen gewas. De kg-opbrengst per ha en het kostenaspect kan de boer zelf beoordelen en vooraf berekenen. De prijs per eenheid echter maar in beperkte mate en dan alleen bij de zign. E.E.G.-produkten. Voor de vrij'e produkten moet de boer afgaan op de algemene ver wachting en vooruitzichten. Dit is echter een vaag iets en meestal gaat men dan ook af op de huidige prijs of die van het recente ver leden. Dit veroorzaakt dan vrij algemeen het ver schijnsel van achter de markt zaaien, wat al zo oud als de landbouw zelf is en waar blijkbaar nooit een einde aan komt. Een heel scala van gewassen was dik wijls voor velen aantrekkelijk. Als het ene gewas niet AGRARISCH ADRESBOEK Het oorspronkelijk óx>or de Stichting Land- en Tuinbouw gidsen" te Utrecht uitgegeven agrarisch adresboek, wordt in het vervolg door Uitgeverij Stam- Robijns te Culemborg verzorgd. Medio 1972 zal een herziene en nieuw bijgewerkte uitgave verschijnen. Belangstellenden kunnen tot 29 febr. tegen speciale ■voorintekenprijs ad. 15,een abonnement nemen. Daarna is de abonnementsprijs f 17,50 per jaar. Adres: Postbus 48 Culemborg, tel. 03450—3143. Giro No. 2604432. SPUITDAGEN IN WEST-BRABANT Door de B.O.V.A.L. worden in samenwerking met het C.A.R. te Zevenbergen weer enkele spuitdagen georgani seerd. Iedereen, die belangstelling heeft, wordt uitgeno digd om een van deze bijeenkomsten te bezoeken. De bijeenkomsten worden gehouden op: Vrijdag 25 februari te Raamsdonksveer in hotel „Huis ten Duyl". Aanvang 2.00 uur nun. Dinsdag 29 februari te Bergen op Zoom in hotel „De Korenbeurs", Potterstraat 50. Aanvang 9.30 uur njn. Dinsdag 29 februari te Fijnaart in hotel „De Graanbeurs", Kadedijk 6. Aanvang 2.00 uur nan. Op de bijeenkomst te Raamsdonksveer worden door de heer D. v. d. Wal van ihet Consulentschap voor Planten ziekten, die aktualiteiten behandeld op het gebied van de chemische onkruid- en ziektembestrijding. Op de bijeen komsten te Bergen op Zoom en Fijnaart zal de heer Ir. M. Heuver, Rijkslandbouwconsulent voor Plantenziekten deze onderwerpen inleiden. De voordrachten zullen kort worden gehouden, zodat er ruim gelegenheid is voor dis- kussie en uitwisseling van gedachten en ervaringen. De diskussie staat onder leiding van Ir. J. A. H. Haenen, Rijkslandbouwconsulent te Zevenbergen. Noteer vooraf de problemen, die U in de praktijk bent tegengekomen, zodat U tijdens de vergadering niet ver geet ze naar voren te brengen. ERKENNINGSBESLUITEN TUINBOUW INGETROKKEN In de Staatscourant van 30 december 1971 is gepubli ceerd het Besluit tot intrekking van de Besluiten erken ningen groente-, bloembollen-, bloemen- en boomteelt. Dit Besluit is in werking getreden met ingang van 1 januari 1972. Derhalve is met ingang van die datum voor de uit oefening van een tuinbouwbedrijf geen vergunning of ontheffing van het Landbouwschap meer vereist. De aandacht wordt er op gevestigd, dat degenen die een tuinbouwbedrijf uitoefenen zich evenals dat in het verleden het geval was wel dienen te laten regis treren bij de Districts bureauhouder van de STULM (D.B.H.) in het gebied, waarin het bedrijf wordt uitge oefend. Degenen, die bedrijfsmatig sierteeltprodukten telen, dienen tevens voor zover nog niet gebeurd, een verzoek tot registratie te richten aan het Produktschap voor Sier teeltgewassen, postbus 361 te 's-Gravenhage. goed in de markt ligt, dan meestal een ander wel. En dat was ook nogal eens zo. In deze tijd echter van specialisatie en technische hulpmiddelen komen mis gewassen hier of elders slechts sporadisch meer voor, zodat de aan te bieden oogst meer en meer is te voor spellen. De meeste problemen bij het zoeken naar gewassen doen zich voor bij de rubriek „diversen". Dit zijn ge wassen die voor de vruchtwiisseling van tarwe, bieten en aardappelen ingepast moeten worden: de zgn. han delsgewassen als vlas, karwijzaad, maanzaad, kool zaad, graszaad, mais en peulvruchten. Daar de erw tenteelt sterk dreigt te verminderen, terwijl vlas al heel sterk teruggelopen is, zullen de andere toenemen. Koolzaad is reeds door veel boeren gekozen, maar de problemen hiermee voor de bietenteelt zijn op deze plaats reeds eerder aangegeven. Het graszaad is dui delijk in de running, begrijpelijk gezien de gunstige prijsverwachtingen. Ook maanzaad en karwijzaad ge nieten een toenemende belangstelling, maar voor deze gewasjes moet een sterk verhoogd aanbod toch wel als funest worden verondersteld. Grote areaalverschillen zijn voor al deze gewassen niet gewenst. Toch is dit gauw denkbaar, daar iedere individuele boer zelf zijn beslissing neemt en al gauw dat gewas neemt dat goed in de markt ligt. Daar zijn buurman dat ook doet gaat de uitbreiding vaak te snel. In onze huidage marktstructuur is dit haast onvermij delijk. Misschien dat kontraktteelt met de afnemer voor het te plaatsen kwantum dit soort uitbreidingen kan voorkomen. Al zal ook door de konkurrentie bij de afnemers dit niet zo gemakkelijk gaan. Velen zien hierin nog geen heil. De kontraktteelt v n graszaad met vaste of minimumprijzen is toch ook door zeer velen als een gunstige handelwijze ervaren. Op de fruitveilingen nam vorige week het aanbod van goed fruit wat toe. De beste kwaliteiten van de verschil lende rassen waren over het algemeen goed te plaatsen en brachten bevredigende prijzen op. Zelfs de klasse II kwaliteit en de kleine maten van rassen als Goudreinette en Cox's Orange Pippin konden goed mee komen. Wan neer er goede kwaliteiten Golden Dilicious uit de c.a.- cellen werden aangeboden werd hiervoor tussen 50 en 60 cent per kg betaald terwijl de maat 6570 mm werd verkocht voor 3035 cent per kg. De klasse II kwaliteit van dit ras gaf veel grotere prijsfluktuaties te zien en hiervoor werd al naar gelang van de kleur en de kwali teit tussen 30 en 45 cent per kg betaald. Goudreinette in de grote maten deed tussen 55 en 60 leent per kg ep de maat 7075 mm steeg tot iets boven 40 cent per kg. Winston van goede kwaliteit in de grote en middenmaten noteerde tussen 65 en 70 cent. Zeer gevraagd was de Cox's Orange Pippin waarvan vooral in Fijnaart, Temeuzen en Goes mooie partijen van goede kwaliteit uit de c.a.cellen werden aangeboden. In Fijnaart werd vorige week de duurste Cox's voor 1,08 per kg verkocht. De maat 60—65 mm vorige week donderdag in Goes voor 4146 cent per kg en de maat 6570 mm noteerde tussen 60 en 70 cent. Dit betekent een flinke prijsstijging voor dit ras waarvan plaatselijk de voorraden nog van grote betekenis zijn. In de perenhoek ging het in hoofdzaak om de Confe rence. De C maat werd het meest aangeboden en hier voor werd tussen 55 en 57 cent per kg betaald, terwijl de grote en middelmaten tussen 70 en 75 cent per kg no teerden. 'De D maat werd verkocht voor 46-^*8 cent. Doyenné du Cornice bleef redelijk op peil tot iets duur der op 70 tot 80 cent voor de grote en middelmaten. Het aanbod van Doyenné du Cornice bleef groot. Saint Remy werd er wat minder aangeboden en hiervoor werdi tussen 65 en 70 cent per kg betaald.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1972 | | pagina 19