Stamifert en ASF korrels twee sterke merken met enorme groeikracht Stamifert Albatros Maliebaan 81 Utrecht Tel. (030) 321721 Stamifert VEE EN VLEES DSM 1$ Holland mengmeststof asf korrels Albatros Laat uw gewassen in het voorjaar snel groeien door deze krachtige mengmeststoffen OOGSTZEKERHEID MET KLEIN WANZLEBEN SUIKERBIETENZAAD! Van de rassen KAWE-POLY (nieuwe naam voor Klein Wanzleben Polybeta) en KAWE-ERTA (nieuwe naam voor Klein Wanzleben E) is verkrijgbaar: normaal zaad naakt precisiezaad type C pillenzaad type C F. GOYARTS ZONEN ZAADTEELT N.V. - WEHE-DEN HOORN (Gr.) 17 LICHTE STIJGING SLACHTVEEPRUZEN De gemiddelde marktprijs voor slachtrunderen is in de week tot 11 febr. met ca 1,30 opgelopen, zij het dat de gemiddelde marktprijs in de E.E.G. gehand haafd werd op het peil van voorgaande week. Overi gens was alleen de Belgische gemiddelde marktprijs lager dan voorgaande week. Ook voor de week vanaf 14 febr. wordt de invoer van rundvee/vlees uit derde landen niet belast met een heffing, buiten de normale douaneheffing. Er werden weer niet onaanzienlijke hoeveelheden slachtvee en rundvlees uit de partner- landen aangevoerd, gezien het hoge prijspeil in Ne derland. In de week tot 4 febr. weid uit Frankrijk 198 ton rundvlees ingevoerd, uit België 188 ton en uit Duitsland 23 ton. Aan levende slachtdieren kwa men 164 stuks uit Frankrijk, 151' uit Duitsland en 54 uit België, naast 495 stuks uit derde landen. Aan 'be vroren vlees kwam 256 ton 'binnen, terwijl aan vers vlees 162 ton werd uitgevoerd. KALVERPRIJZEN ONVERANDERD De gemiddelde marktprijs voor kalveren in Neder land bleef gehandhaafd op het niveau van voorgaande week, terwijl ook de gemiddelde marktprijs in de ge hele E EG. geen wijziging onderging. De uitvoer blijft redelijk op peil. In de week tot 4 febr. ging 1394 ton kalfsvlees de grens over, in hoofdzaak naar Duitsland, Italië en Frankrijk. Naar België gingen 89 levende mestkalveren, terwijl voor de mesterij 311 nuchtere kalveren werden aangevoerd uit Duitsland en 484 uit Frankrijk. VARKENSMARKT In de week tot 4 febr. werden 4682 levende en 26.357 geslachte varkens uitgevoerd, dat is goed 10.000 min der dan voorgaande week. Er gingen naar Frankrijk resp. 1895 10.233 stuks; Duitsland 1931 9006; Italië 628 6289; België 228 50 en andere (derde) landen 779 geslachte varkens. Aan magere delen gingen 1092 ton naar de partnerlanden, terwijl nog 429 ton aan buikspek de grens overging, waarvan 168 ton naar Po len. Voorts ging nog 77 ton fabricagespek de grens over. Op te merken is een wat moeilijker afzet naar Frankrijk, doch een vrijwillige markt in Duitsland. De coöperaties en inkoopcombinaties van de ver werkende industrie hebben de uitbetalingsprijzen voor de in de week tot 19 febr. over te nemen varkens ge handhaafd op het peil van de voorgaande week. BELGIËDe varkensrnarkt was oplopend'. De handel was willig, zowel voor binnenland als voor afzet bui tenlands. De afzet van levende en geslachte varkens naar Frankrijk en Italië was vrij normaal, die naar Duitsland was oplopend. Dat gold in het algemeen ook voor deelstukken. De prijzen die men 'bij afzet naar Duitsland kon realiseren waren doorgaans hoger dan voorgaande week. De slachtveemarkt was vrij kalm gestemd. De aanvoer was ruim en voor verschillende categorieën vee was 'n licht aflopende prijstendens waar te nemen. Uit derde landen kwamen 875 levende dieren uit Ier land en Engeland binnen, alsmede een normale aan voer uit Frankrijk, Duitsland en Luxemburg. Er gaan vrij veel voorvoeten naar Duitsland, Nederland, Italië en Engeland, terwijl ook de levende uitvoer 'bepaald niet zonder betekenis was. Voor wol vee liepen de prij zen opnieuw op met name voor geïmporteerd vee. FRANKRIJK. De noteringen voor varkens op de verschillende markten werden voor het eerst opge steld, aan de hand van het nieuwe E.E.G.-classificatie systeem. Voor de klasse II liepen de levendprijzen in de verschillende departementen uiteen van Fr. 4,72 4,93 en voor klasse III van Fr. 4,394,73. Melding werd gemaakt van een gedaalde aanvoer in Parijs uit Nederland en een grotere aanvoer uit België. Voor de belle-coupe liep de gemiddelde prijs in Parijs op met 6 punten tot Fr. 4,87. Ook voor verschillende deel stukken liepen de prijzen op, waarondier hammen met 5 centimes tot Fr. 6,85. Door uitvoer van biggen naar België liepen de prijzen nogal op. De slachtveemarkt was vrij prijshoudend, althans voor de middenkwali teiten. Voor de extra-kwaliteiten waren de prijzen niet steeds te handhaven. Ondanks kleinere aanvoer van kalveren brokkelden de prijzen licht af. DUITSLAND. De aanvoer van varkens waren op de meeste markten ruimer. Bij matige tot goede 'handel liepen de prijzen op. In NRW steeg de C-kwaliteit met DM 4,80 tot gemiddeld DM 267,70. Gemiddeld zal de prijs in het gehele gebied van de BRD met rond DM 3 zijn opgelopen ten opzichte van voorgaande week. De aanvoeren van slachtrunderen waren veelal kleiner dan voorgaande week. Binnenkort vallen we gens Rosenmontag etc. enkele werkdagen uit. Men rekent met een aanhoudend vaste markt voor slacht vee, met korte aanvoeren. Naar raming zal de gemid delde marktprijs rond DM 2 hoger gelegen hebben. In het Rijn/Roergebied was de gemiddelde markt prijs met DM 292,70 ruim DM 3 hoger. De aanvoeren van kalveren liepen uiteen. In NRW steeg de gemid delde prijs met DM 14 tot DM 458,50. In Hamburg was een daling oo te merken van ruim DM 10 tot DM 425. v. d. W. 50 kg mengmeststof A t v f; 4 Lees nog eens de uitgebreide gegevens in de U toegezonden informatiebrief, o.a. over de hoge éénkiemigheid van KA WE-POL Y.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1972 | | pagina 17