Forum discussie Studiedag Transport Trekker, transport en spoorbreedte 14 Onder leiding van ir. L. Th. J. M. de Wit met als leden: de sprekers en de heren N. Heijes, secretaris Vakafdeling Geregeld en Ongeregeld Vervoer van het N.O.B., C. J. Verhulst, loonwerker en R J. Visser, landbouwer werden door het forum een aantal vra gen die schriftelijk aan- het forum werden gesteld als volgt beantwoord: Vraag. Hoe komt het dat de Unimog in Neder land praktisch niet wordt gebruikt in de landbouw? Antwoord: Dat de Unimotg in Duitsland wel veel wordt gebruikt komt omdat het beroeps vervoer daar lang niet zo goed is als hier. De Unimog heeft als vervoermiddel een beperkte capaciteit, namelijk 2 ton laad vermogen. Voor het trekkerwerk is de Unimog wel geschikt voor het transport is dit middel1 weinig interessant. Vraag: De B-wegen zijn aangelegd voor de boe ren. De vakantiegangers zijn gasten op deze wegen. Antwoord: Op de B-wegen kan de boer zijn rechten doen gelden. Dit geldt echter niet t.a.v. de wegen voor het doorgaand verkeer, waar de boeren (langzaam verkeer) ge duld worden. Vraag: In 1980 kan de arbeidsproduktiviteit 300 zijn t.o.v. 1965 100. Betekent dit ook 3x zoveel vrije tijd? Antwoord: Deze stijging: van de arbeidsproduktivi teit houdt in, dat de mechanisatie dan zo- rver zal zijn gevorderd, dat in dezelfde tijd per man met evenveel moeite 3x zo veel gepresteerd kan worden. Vraag: Is het bekend hoeveel de investeringskos ten per ha in de periode 1965 tot 1980 zullen toenemen? Vraag: Zijn tussenopslagplaatsen voor 500 a 1000 ton bieten niet moeilijk in overeen stemming te brengen met de huidige structurele toestand van de akkerbouw c.q. grootte van percelen, wegen en dam men? Antwoord: In de toekomst zal een tussenopslag no dig zijn, die groot genoeg is en bereik baar voor groot transport. ENKELE TECHNISCHE PROBLEMEN: De 8,3 x 44 en 9 x 40 banden hebben voor zwaar dere trekkers te weinig draagvermogen. De 10" banden zullen echter pas over één a anderhalf jaar (bij de handel verkrijgbaar zijn. Bij aansluiting van de oliedruk van trekker op wagen en andere machines moet nogal eens iets veranderd worden. De aanpassing is een zaak van normalisatie,, die men ook op dit punt zoveel mogelijk tracht te be vorderen. Eenvoudiger systeem voor aardappelberging dan kipwagen - stortbak - transporteur - box en vu lier is er niet. Wel kan door middel van loswagens ook zonder stortbak gewerkt worden. Doorstroombegrenzers worden voor nieuwe wa gens met ingang van 1-12-1972 verplicht. Door het monteren van een doorstroombegrenzer valt een wagen door bijvoorbeeld breuk van een slang niet plotseling neer. De vaste tandemmer is aantrekkelijker in prijs dan de scharnierende tandemmer, doch is technisch een stuk minder. Vraag: Door het gebruik van kisten heeft men geen dure wagens nodig. Antwoord: Het voorbeeld van de Gebr. De Feijter te Breskens is voor de boeren niet na volgbaar. Hierbij moet namelijk gebruik gemaakt worden van een dure heftruck. Via beroepsvervoer zijn kisten voor ver der transport wel geschikt. Vooraf over leg over die bouw en de afmeting van de kisten is gewenst. Antwoord: De investeringskosten zullen in 1980 50 hoger zijn dan ze in 1965 waren. Mecha nisatie is niet alleen een zaak van arbeid vervangen door kapitaal, maar werkt ook kostenverlagend. De terugkeer naar kistenvervoer per smalspoor is ondenkbaar, vooral omdat het smalspoor niet flexi bel genoeg is. De organisatieproblemen van grotere eenheden wor den steeds groter. Tijdelijke tussenopslag is voor een prodiukt als aardappelen echter ontoelaatbaar van wege het kwaliteitsverlies. De organisatieproblemen als gevolg van het wer ken met grote eenheden heeft en verdient echter de volle aandacht. - a 10 ton zijn geen zeldzaamheid meer. Aan het draag vermogen van de banden worden dan hoge eisen ge steld. Bij een totaalgewioht van de wagen van 10 ton zal ongeveer 2 ton op de trekker rusten en 8 ton op d'e as. Als de wagen uitgevoerd is met één as zal het draagvermogen per band 4000 kg zijni. Speciale land- bouwbanden met een dergelijk draagvermogen zijn er slechts weinig en vrij duur. De Trellborg L.P. 500 x 22,5, 12 ply met een spanning van 3 ato heeft dit draagvermogen. De insporing van de banden houdt verband met de druk per cm2 op de bodem. De grond- druk is ongeveer gelijk aan de bandenspanning de stugheid van de band. Vaak wordt gerekend met de spanning -f- 10 a 15 Bij het gebruik van tandemassen wordt de druk verdeeld over vier wielen, waardoor het draagver mogen per band in genoemd voorbeeld slechts 2000 kg behoeft te zijn. Tandemassen hebben als bezwaar dat ze sterk wringen in de bochten. Grote bochten en brede dammen kunnen dit bezwaar grotendeels ver mijden. STABILITEIT EN SPOORBREEDTE WAGENS met een groot laadvermogen zullen een grote laadbak moeten hebben om dit laadver mogen te benutten. Langere, bredere en hogere laad bakken zijn hiervan het gevolg. Het zwaartepunt komt hierdoor hoger te liggen, terwijl door het ge bruik van soepele banden de stabiliteit in gevaar komt. Een spoorbreedte van 1,50 meter past bij deze wa gens eigenlijk niet meer. Sommige fabrikanten pas sen reeds een spoorbreedte van 1,601,65 meter toe. Omdat deze norm niet past in de normalisatie van de rij enafstanden, wordt gedacht aan een spoorbreedte van 1,80 meter. Hierdoor zou er tevens meer ruimte ontstaan tussen de rijen voor de brede banden, ter wijl de spoorbreedte van zware trekkers tevens ge schikt zou zijn voor drie- en vierscharige ploegen. Als men straks misschien een grotere spoorbreedte nodig heeft, moet worden voorkomen dat er een chaos ont staat bij de normalisatie; een en dezelfde spoorbreed te is dan noodzakelijk. OPLEGDRUK IYE oplegdruk die de grote kipwagens overbrengen op de achteras kan een zware trekker in het algemeen wel hebben. Bij de trekkerbanden is dit echter lang niet altijd het geval. Naast de banden maat speelt hierbij de druk en het aantal koordlagen een belangrijke rol. Een goede folder cf instructie boekje van de bandenfabrikant of -dealer kan hier over de nodige informatie verstrekken. TREKKRACHT EN RIJSNELHEID WANNEER de last van de wagen 2x zo groot wordt is in principe ook een dubbele trekkracht no dig. Dit wordt bij de aanschaf van zware wagens veel al onderschat. Om de trekkracht zo laag mogelijk te houden moet het insporen zoveel mogelijk worden voorkomen. Dus een royale bandenmaat. Bij een rij snelheid van 25 km per uur is op een niet ge asfalteerde weg al gauw 90 pk vermogen nodig. REMMEN ZWARE wagens vragen goede remmen. De kans op scharen is bij minder goede remmen groot en levensgevaarlijk. Normale oploopremmen zijn voor de zware wagens beslist onvoldbende. Wagenremmen die mede door het trekkerrempedaal worden bediend zijn het beste. Men kent hiervoor twee systemen, name lijk luchtdruk- en hydraulische remmen. Bij hydrau lische remmen wordt gebruik gemaakt van de hy draulische installatie van de trekker, hetgeen aantrek kelijke kanten heeft. Enkele trekkers hebben dit reeds, enkele andere kunnen hiervan worden voorzien. En kele wagenfabrikanten kunnen een complete hydrau lische installatie leveren die op vrijwel elke trekker is aan te brengen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1972 | | pagina 14