Studiedag Transport Trekker, transportmiddelen en spoorbreedte HOE MOETEN WE HET DOEN? 11 Door de heer ir. H. M. ELEMA, medewerker van het Consulentschap voor Landbouwwerktuigen en Arbeid Het transport over grote afstan den in eigen beheer is voor de land bouw geen aantrekkelijke zaak, spe ciaal vanwege de lage rijsnelheid en het transport dat veelal gehou den is aan de oogstmachine. Het gebruik van vrachtauto's door de boer is weinig attractief, gezien de hoge lasten die hieraan verbonden zijn. De ontwikkeling van een land bouw-vrachtauto die ook op nat land kan rijden is in diverse lan den vergevorderd. Het tevens ge schikt maken voor hoge snelheden op de weg maakt deze wagens ech ter zeer duur. Voorlopig zal het landbouwtrans- port zeker nog gescheiden plaats vinden, namelijk met het landbouw voertuig tot de vaste weg of het erf en daarna met de vrachtauto. Om de dure vrachtauto goed te benutten is snel omladen zeer be langrijk. Het gebruik van kubieke- meter kisten was reeds een middel om de laadtijd te bekorten. De be langstelling voor grotere kisten of containers is in de landbouw reeds merkbaar. Door de grote inhoud van 610 ton per bak kan de laad tijd nog worden bekort. Voor het transport kunnen speciale con tainer-auto's worden gebruikt die deze bakken kunnen opnemen en afzetten. Een belangrijk voordeel van dit systeem is, dat de bakken als voorraadbakken kunnen worden benut. Hierdoor wordt het transport min of meer losgekoppeld van het oogstwerk, De normale landbouwwagen zal echter nog niet verdwijnen. Voor het transport van stukgoed zoals zakken en pakken stro kan hij goe de diensten bewijzen. Wel is een flink draagvermogen en een vol doende grote laadvloer gewenst. KIP- OF LOSWAGEN |VX>R zijn grote eenvoud en het beschikbaar zijn van een hydraulische installatie op trekkers is de kipwagen aantrekkelijker da,n de loswagen. De loswagen is mechanisch ingewikkelder en daardoor meer aan slijtage onderhevig. Speciaal voor grote vrachten worden hoge eisen gesteld aan de mecha nische delen en worden deze wagens daardoor con structief erg duur. De dosering van deze wagens is echter regelmatiger dan bij kipwagens waarvoor spe ciale doseerinstallaties noodzakelijk zijn. OLIEVERMENGING BIJ KIPPERS IIET kippen van de wagens geschiedt met de hy- 1 draulische olie uit de trekker. Wanneer ver schillende trekkers worden gebruikt met diverse mer ken olie treedt olievermenging op in de trekker. Ver menging van olie kan leiden tot voortijdige slijtage van dure onderdelen. Om reparaties van dure onder delen te besparen dient olievermenging te worden voorkomen. Enkele oliemaatschappijen hebben een oliesoort ontwikkeld die kan worden gebruikt in ver schillende trekkers. Het gaat hier om speciale olie IN zijn openingswoord van de Studiedag „Het Transport", georganiseerd door de Federatie van de Verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting Schou- wen-Duiveland, Tholen en Stint Phi'lipsland, Noord- Beveland, Walcheren en Oost en West Zuid-Beve land in samenwerking met het Consulentschap voor de Akkerbouw en de Rundveehouderij te Goes, merk te de voorzitter, de heer J. A. Friderichs, o.m. op dat in vergelijking met het begin van de dertiger jaren de economische situatie van toen geheel andere eisen stelde dan nu het geval is. Toen sloot het tempo van 't vervoer en het laadvermogen van de wagens geheel aan bij het tempo van het oogsten. Ook de hoeveel heden per ha waren niet groot. De gehele manier van werken en transport was voor die tijd economisch verantwoord. De situatie thans is geheel anders. De verhouding lonen - prijzen is zodanig dat er slechts een minimum aan medewerkers op de bedrijven kan zijn. Daardoor zijn de oogstmethoden en het vervoer van de pro- dukten enorm veranderd. Handwerk is praktisch verdwenen bij het oogsten. De capaciteit van de oogstmachines is zodanig dat, willen ze continu draaien, er meer of grotere transport middelen moeten komen, waarvoor dan ook weer gro tere tractoren nodig zijn. Velen van U zijn op de R.A.I. geweest en hebben daar de nieuwste machines en tractoren zien staan. Bij nadere informatie bent U ook wel geschrokken van de flink gestegen prijzen. Nu kunnen we wel stellen: de prijzen van landbouw- produkten moeten flink omhoog, willen we onze me chanisatie zelf kunnen blijven financieren. Laten we daar niet teveel van verwachten. Want al worden de voorstellen van de Europese Cie, nadat de prijzen ja ren lang als het ware bevroren waren, gerealiseerd dan is dit nog te weinig, gezien de steeds stijgende loonpost en prijzen van het materiaal. landbouw heeft al meer met zeer magere ja ren te maken gehad. Men is toen ook niet bij de pakken neer gaan zitten, maar men heeft zich ge weerd door te zoeken naar meer opbrengende ge wassen en door andere werkwijzen toe te passen. Heren, ook nu zullen we ons moeten aanpassen. Zien we niet hetzelfde verschijnsel bij de middenstand op onze dorplen: stijgende kosten, minder inkomsten? Ook zij passen zich aan: óf zij moeten verdwijnen, óf zij ver bouwen hun zaken en sluiten zich aan bij grote in koopcombinaties, waardoor hopelijk hun inkomsten weer een stijgende lijn gaat vertonen. Ditzelfde staat ons ook te doen. Vooral die bedrij ven die geen voldoend arbeidsinkomen meer kunnen opbrengen. Maar ook de bedrijven die dit momenteel nog wel kunnen, moeten zich gaan aanpassen. Schaal vergroting door bedrijfsvergroting of samenwerking. Samenwerking doordat een groep landbouwers samen machines exploiteert of samenwerken met een loon bedrijf. Maar laten we altijd zodanig samenwerken dat ieder persoon zijn werk betaald krijgt. En niet zo, dat wan- Hiervoor heeft de Federatie gemeend een beroep te moeten doen op een drietal bij uitstek deskundigen, die ons richtlijnen kunnen geven hoe wij in de ge geven omstandigheden het beste kunnen handelen met ons ten dienste staande machines en werkkrachten. C.A.R. Goes neer er machines op het land komen, er onvoldoend werk is voor de eigen medewerkers van het bedrijf. Dit is ook zo bij het transportwerk. We kunnen niet alles zelf vervoeren, maar we moeten ook niet alles uit handen geven. Hoe we het dan wel moeten doen? Maar begrijp wel dat wij zelfstandige ondernemers zijn en dus zelf de uiteindelijke beslissing moeten ne men: hoe te handelen en te werken om nu en in de toekomst een verantwoord loon en inkomen te ver werven voor medewerkers en ondernemer op het land bouwbedrijf. Aldus voorzitter Friderichs. soorten van o.a. Shell en B.P. Bij het omschakelen op deze olie bij oude trekkers is het nodig dat eerst een deskundig advies wordt gevraagd bij een oliemaat schappij. Dit is nodig om voldoende zekerheid te heb ben bij eventuele aanspraak op garantie. DRAAGKRACHT EN INSPORING VAN BANDEN |ÏVE belangstelling voor kipwagens met groot draag- vermogen is duidelijk. Draagvermogens van 8 (Zie verder pag. 14). In de landbouw worden steeds grotere wagens in gebruik genomen. Er zijn meer dan twee wielen nodig om met een lage spanning van de banden het geheel te kunnen dragen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1972 | | pagina 11