9 Naast een rendementsbegroting om te beoordelen of men nog wel rendabel boert is dus een financieringsbegroting van belang. Deze laat de reële cijfers zien. Hierbij speelt het eigen vermogen een grote rol omdat hiervan afhangt in hoeverre geld geleend moet worden voor het resterende wat nodig is om het bedrijf te voeren. Dit brengt wel zijn jaarlijkse verplichtingen als rente en aflossing met zich mee. Het rendement van het bedrijf, het verschil tussen berekende en betaalde rente en wat voor privé nodig is bepalen de hoogte van de besparingen, waar door het eigen vermogen kan wijzigen. Als dan ook de investeringen en af lossingen zijn gedaan kan de wijziging van de liquiditeit worden aangegeven. In 'het bijzonder zal naast een rendementsbegroting een financieringsbegroting op zijn plaats zijn, indien er ingrijpende veranderingen op het bedrijf (gaan) gebeuren; in geval van bedrijfsovername, beëindiging, grondaankoop, uitbrei ding van de veestapel met aangepaste stal (ver) bouw en andere voorzieningen, enz. Het is goed om U dan vooral zoveel mogelijk van goede informaties te laten voorzien en een begroting op te stellen om mede op grond hiervan een ver antwoorde beslissing te nemen. Dit zijn zomaar enige wenken van de schrijvers van dit maandoverzicht, die zeker het overdenken en bespreken met Uw bedrijfsvoorlichter waard zijn. En hiervoor is de maand januari bij uitstek geschikt. NAAR DE VERGADERING Bij ons bedrijfsbezoek in deze maand valt het op dat de boer erg bezet is met vergaderingen. Hij komt er vandaan, is er naar toe of gaat er heen. Alle mogelijke instanties en verenigingen in de agrarische sector plannen hun ver gaderingen in de maanden januari en februari, zoals studieclubs, verenigin gen van bedrijfsvoorlichting, landbouworganisaties, waterschappen, coöpera ties, suikerfabrieken, graszaadfirma's, enz. Wil men op de hoogte blijven van de diverse ontwikkelingen, dan zal men deze bijeenkomsten zoveel mogelijk moeten bijwonen. Niettemin, overdaad schaadt en men zal dan ook zelf wel eens prioriteiten moeten stellen. AFZET De afzet van de vrije produkten aardappelen en uien en de onbevredigende situatie in deze branche zijn tegenwoordig onderwerp van veel gesprekken. Het is zonder meer een nuttige zaak om te trachten zich hierover een mening te vormen door te discussiëren en vooral ook veel te luisteren naar mensen die op dit gebied door ervaring en inzicht hierover met kennis van zaken kun nen spreken. In Zeeuwsch-Vlaanderen wil men in het kader van het studieclubwerk hier aan wat gaan doen door middel van het op gang brengen van gespreksgroe pen. De leden zullen er nog wel meer van horen. VEEHOUDERIJ Terwijl de maand januari op de akkerbouwbedrijven een zeer rustige maand is, wordt op de gemengde- en weidebedrijven een groot deel van de beschik bare tyd aan de veehouderij besteed. FINANCIERING NQ^BEGROTINC P ffTELLINGVAN H: HET VERMOGEN 35 ha I aan 1 rk op eiganaarabaaia 50X aig Incluaiaf drainage en .kavelverha D.2. SPECIFIKATIE LENINGEN EN KREDIETEN Kredietgever Bedrag Afloeelng >edrag §r.«d fioacjha rfV-ooo e •M-ooO «ico »<r. Bont 5 tbSO s% B«pV B.e IT. ooo 1.1601 TOO 7» Toteal mooe .«-ooo 8600 D.3. BESPARINGEN D.4. LIQUIDITEIT ARBEIDSINKOMEN ONDERNEMER berekende rente totaal te betalen rente ONDERNEMERSINKOMEN neveninkomsten (netto) TOTAAL INKOMEN gezinsuitgaven aovavv/akv/avbz inkomstenbelaating vermogensbelasting afschrijving voning bijzondere gezinsuit; BESPARINGEN D.5. INVLOEDEN OP DE BESPARINGEN Besparingen afschrijvingen totaal I) totaal beschikbaar jaarlijks verv. inv. vastleggingen beschikbaar voor aflossingen af loss ingen TOENAME LIQUIDE HIDDELEN bijdrage/lening kinderen TOTALE TOENAME LIQUIDE MIDDELEN I) bedrijftvoning D.6. INVESTERINGEN BINNEN 5 JAAR Een voorbeeld van de begrotingsformulieren waarmee uw bedrijfsvoorlichter werkt MOLLENBESTRIJDING IN GRASLAND Het aantal mollen neemt in het grasland de laatste jaren enorm toe. Het is noodzakelijk op dergelijke percelen de mollen te bestrijden. In loopgangen is het mogelijk de mollen met klemmen te vangen, maar in de hopen is er maar één methode, de mollen met een schop te vangen. De grote molshopen (dit zijn de nesten) dienen uitgegraven te worden om uitbreiding te voorkomen. De tijd die U besteedt aan het vangen van mollen wordt ruimschoots vergoed door hogere grasopbrengsten en doordat er in het gewonnen ruwvoer minder grond voorkomt. In vroeger dagen kwam het op de boerderijen aan op arbeidskracht en handen arbeid. Thans telt een goed opgezet bedrijfsplan dubbel zwaar De ideeën die op de vergaderingen besproken zijn, dienen thuis aan het eigen bedrijf getoetst te worden Naast een goede verzorging dient ook veel aandacht geschonken te worden aan de veevoeding. Om1 van het melkvee de hoogste produktie te kunnen behalen dient een goed rantsoen gegeven te worden. Om de rantsoenen te kunnen berekenen dienen de diverse voedermiddelen op voederwaarde onder zocht te worden. Verder is het noodzakelijk de rantsoenen te wegen om te weten hoeveel het vee werkelijk opeet. Pas dan kunt U nagaan hoeveel en welk krachtvoer er nodig is voor de juiste ZW/vre-verhouding. Om de rentabiliteit van het mestvee te verhogen dient ook een goed rant soen met een goede vre/zetmeelwaardeverhouding gegeven te worden. Dit komt de groei en de vleeskwaliteit ten goede. Op verschillende bedrijven is de gemiddelde melkgift laag tot zeer laag. Op een goed geleid bedrijf dient de gemiddelde melkgift van de gehele melkvee stapel minstens 4600 kg per koe per jaar te zijn. Door een goede voeding en een goede selectie is het mogelijk om de melkgift nog aanzienlijk te verhogen. Om een goede selectie toe te kunen passen is melkcontrole noodzakelijk. De kosten die hieraan besteed worden, worden ruimschoots vergoed. Daar de ontwikkeling van de bedrijven in een versneld tempo gaat dient U tijdig Uw bedrijf aan te passen. Bereken eens of het mogelijk is om door meer koeien te houden het arbeidsinkomen te verhogen. U kunt hierover in lichtingen vragen bij Uw bedrijfsvoorlichter. SAMENVATTING 1. Bereken de rantsoenen voor Uw vee om een goede vre/ZW samen te kun nen stellen. 2. Weeg de rantsoenen om te zien wat Uw vee werkelijk opeet. 3. Door aan te sluiten bij een produktie-melkcontrole kunt U van de beste koeien verder fokken en de mindere koeien uitselecteren. 4. Bereken of het mogelijk is om door meer koeien te houden het arbeids inkomen te verhogen. 5. Bestrijd de mollen in Uw grasland. 6. Hoewel deelbegrotingen, berekeningen van rantsoenen, het bezoeken van vergaderingen en gesprekken met collega's tussen de lopende werkzaam heden door belangrijk en haast onmisbaar zijn, moet 'het opstellen van een begroting van het gehele bedrijf voor een ieder die dit uitoefent als nood zakelijk worden beschouwd om een gericht bedrijfsbeleid te voeren.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 9