officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant IN DE MAALSTROOM VAN HET TIJD GEBEUREN B' VRIJDAG 31 DECEMBER 1971 59e Jaargang - No. 3112 land en tuinbouwblad In dit nummer o.m.: Liever wijn dan weiland Pagina 3 Drastische wijziging uitgiftebeleid 0,TFlevoland Pagina 3 Tuinbouwklanken Pagina 4 4* Het houtduiven- probleem Pagina 5 Algemene vergadering Cebeco Pagina 6 Reiniging en onderhoud meikinrichtings- apparatuur Pagina 7 4* De maand januari op het zuidwestelijk landbouwbedrijf Pagina 8-9 Instantvoer voor mestvee Pagina 10-11 Vee en vlees Pagina 12 Marktberichten Pagina 13 \|U wij het artikel schrijven voor het laatste num- mer dat in 1971 van het Zeeuws Land- en Tuin bouwblad verschijnt, gaan de gedachten vanzelf van concrete punten, die ons bezighielden naar het alge mene beeld dat dit jaar te zien gaf. Dat beeld is weinig opwekkend. De resultaten van het agrarisch bedrijf waren in het bijzonder wat de akkerbouw en de fruitteelt betreft weer teleurstel lend. Het gevoel in een crisis-situatie te leven is in het jaar dat nu achter ons ligt, sterker geworden. Dat crsisgevoel betreft niet alleen het financieel econo misch leven. Het gaat breder en dieper. Er zijn veel mensen die de situatie geschetst vinden in het volgen de citaat uit het boek van de cultuur-historicus Huizin- ga „In de schaduwen van morgen" dat in 1935 ver scheen. „De feiten overstelpen ons. Wij zien voor oogen, hoe bijna alle dingen, die eenmaal vast en heilig sche nen, wankel zijn geworden; waarheid en menselijkheid, rede en recht. Wij zien staatsvormen, die niet meer functioneren, productiestelsels, die op bezwijken staan. Wij zien maatschappelijke krachten, die in het dolzinnige doorwerken. De dreunende machine van deze geweldige tijd schijnt op het punt om vast te lopen." >1J alle overeenkomst is er echter ook verschil. In 1935 woedde de economische crisis al onge veer 6 jaar. Nu leven wij over het algemeen nog in een periode van welvaart, al gaat die aan sommige bevol kingsgroepen voorbij. Veel mensen zijn wel bang dat er roofbouw wordt gepleegd op de hulpbronnen die door de mens geëxploiteerd worden. Een aantal, denk aan de club van Rome, maar niet alleen daaraan, ziet zelfs het einde van de levensmogelijkheden op aarde aanbreken binnen een tijdvak van 30 40 jaar als wij doorgaan zoals nu. y Het gevoel van verbijstering en onzekerheid is nu o.i. sterker en meer verbreid onder alle bevolkings groepen dan in 1935. Toen was het in deze vorm vooral te vinden onder historici en wijsgeren. De gebeurte nissen die daarna plaats vonden en de geweldige hoe veelheid informatie die nu op ieder toekomt door de televisie en andere moderne communicatie-middelen, zijn er oorzaak van dat het, ook wat de meer algemene aspecten betreft, ook onder de „gewone man" gevon den wordt. Uiteraard zit hier het gevaar in dat men in pessimis me vervalt. De omstandigheden waarin een bedrijfstak verkeert, de positie van de ondernemers daarin wor den, als het minder goed gaat, tegen de algemene achtergrond dubbel zwart gezien. Voor optimisme lijkt dan geen grond aanwezig. Nu moet men optimisme niet verwarren met oppervlakkigheid. Dezelfde Huizin- ga, die wij zo-even citeerden heeft gezegd „optimist noem ik hem, die, ook waar een weg tot beter nauwe lijks zichtbaar is. toch de hoop niet laat varen". MU is alleen maar hopen niet genoeg. In het jaar dat komt zal, ook in de agrarische sector, alles gedaan moeten worden wat mogelijk is, om aan ver anderende omstandigheden het hoofd te bieden. Het is duidelijk dat daarvoor in ieder geval meer samenwerking vereist is dan tot dusver het geval is. In het technische vlak evengoed als in het organi satorische. Samenwerking betekent altijd een zekere beperking van zelfstandigheid. Men moet met een ander rekening houden. Het betekent per se niet, ver lies van zelfstandigheid. Integendeel het dient juist het behoud daarvan. Het besef hiervan is aan de top al lang aanwezig. Wij menen waar te nemen, dat het ook aan de basis in de laatste paar jaar sterk is gegroeid. Ook in 1971. In dit opzicht is er sprake van een positief resultaat. Moge in 1972 deze tendens zich voortzetten en het ook in andere opzichten een goed jaar wordenl PAAUWE.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 1